Orosházi Friss Ujság, 1933. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre 5 P Félévre 10 P Vidékre postán köldvei Negyedévre 7 P Félévre 14 P Szerkesztőség­­is kiadóhivatal. Orosháza, Torkos Krilntán­n. XXII. évfolyam 74 szám. dra 8­üílér OROSHÁZI Szombat, 1933 április 1 Megjelenik minden nap korán reggel LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­­ben válaszolunk* ŐRIETLEN POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. MITLASOVSZKY JÁNOS TELEFON 90 SZÁM. Postatakarékpénztári csekksz. 12694* Az osztrák köztársasági védőrséget feloszlatták Bécsből jelentik: Dollfuss kancellár az összkormány egyhangú hozzájárulásával elrendelte az ország egész területére a köztársasági szociáldemokrata védőrség feloszlatását és betiltotta a szövetségi mindennemű tevékenységét, történjék az akár más formában, vagy más névvel is. A köztársasági védőrség egyenruhájának és jelvényeinek viselése tilos. A védőrség feloszlatása Bécs 22 ke­rületében és a vidéken is nyomban meg­kezdődött és eddig simán, rendzavarás nélkül folyik. A német zsidó bojkott Berlin zsidó orvosait elbocsátották Berlinből jelentik. A zsidók bojkotja az egész birodalomban teljes erővel megkezdődött. A zsidó üzleteket »kikö­zösítik«, a zsidó bírákat, ügyészeket és bírósági tisztviselőket szabadságolták, zsidó ügyvédek pedig csak a zsidó la­kosság számarányának megfelelő szám­ban működhetnek. A zsidó üzletekből ki­lépő vásárlók homlokára az ajtóban bé­lyegzőt nyomnak ezzel a felírással: »Áru­­ló! Zsidónál vásárolt!« Berlin város ösz­­szes zsidó orvosát elbocsátotta, he­lyettük 72 nemzeti szocialista orvos je­lentkezett, akik ingyen töltik be ezen állásokat. Hitler elrendelte, hogy a nem­zeti szocialista párt keretében külpoli­tikai hivatalt létesítsenek, amely ma már meg is kezdi működését. Hirtenberg ismét szerepel Bécsből jelentik. A hirtenbergi töl­ténygyárat katonaság szállta meg. Az utóbbi napokban az a hír terjedt el, hogy a nemzetközi politikában oly sokat sze­repelt hirtenbergi fegyverek veszede­lemben forognak ,mert bizonyos szél­sőséges elemek el akarják rabolni a gyárból azokat a fegyvereket, amelyek­nek javítása még nem fejeződött be. A Citroen-autógyár csütörtökön kizár­ta összes munkásait. A kizárás a munka­bérek leszállítása ellen kitört sztrájk mi­att történt. Senkit sem elégít ki a rokkantjavaslat Legközelebb nyolcórás ülésen tárgyalják Budapestről jelentik. A képviselőház pénteki ülésén az elnök bejelentette, hogy Temple Rezső nyolcórás üléseket indít­ványozott ,ami fölött a legközelebbi ülé­sen határoznak. Ezután folytatták a hadirokkant-javaslat vitáját. Simon János kevesli a rokkantak já­radékát ,de a honvédelmi tárca csök­kentését a rokkantjáradék emelése cél­jából nem tartja megengedhetőnek. A trafikengedélyek felülvizsgálását és a háborúban részt nem vett egyének meg­adóztatását sürgeti. Fábián Béla helyesli a miniszterelnök békés nyilatkozatát és kéri a kormányt: figyelmeztesse Európát, hogy ha nem fognak össze, a bolsevizmus számára ké­szítik elő a talajt. Oroszországban még sok magyar hadifogoly van, tenni kell valamit hazahozataluk érdekében. Ugyan­ezt kérte Jánosy Gábor is. Dinnyés Lajos a hadirokkantak jára­dékának arányosítását kérte a költségve­tés többi tételeivel. Vitéz Hadházy Fe­renc a legénységi állományúak járadékát az altiszti járadék színvonalára szeretné felemelni. Malasits Géza nem hiszi, hogy a rok­kantak a jövőben többet kapnak, mint most. A rokkantak nem ilyen intézke­dést vártak. A javaslat nem segít rajtuk, ezért nem fogadja el. Petrovácz Gyula hangoztatta, hogy nem kellene számszerűleg lerögzíteni a járadékokat, hogy ha a viszonyok ja­vulnak, újabb törvény nélkül felemel­hessék. Helytelen, hogy az özvegyek na­gyon keveset kapnak. Az elnök napirendi indítványa szerint a legközelebbi ülés kedden délután 4 órakor lesz és azon a Ház gazdasági bi­zottságának jelentését, valamint folytató­lag a rokkant-javaslatot tárgyalják. A napirendhez szólva Klein Antal a legutóbbi szekszárdi megyei választások ügyét tette szóvá, Brogly József pedig a budapesti ügyvédi kamara azon hatá­rozata ellen tiltakozott, hogy a jegyző­ket tiltsák el a magánmunkától. A Ház elfogadta az elnök napirendi javas­­latát és az ülés fél tíz után véget ért. Kerülni a kardcsörtetést A külügyi bizottság ülése Budapestről jelentik. A képviselőház bizottságának tegnap déli ülésén, Kánya Kálmán külügyminiszter a csütörtöki fel­sőházi beszámolójához, hasonló módon tájékoztatta a bizottságot genfi, római és bécsi tárgyalásairól. Ezután átfogó és mélyreható vita indult meg a világpoli­tikai aktuális kérdésekről. Eckhardt Tibor örömmel látja, hogy a világpolitikai kérdések tárgyalása helyes elvi vágányra terelődik. Gazdasági közeledést minden állam fe­lé szívesen lát, de politikai kalandtól őrizkedni kell. Perényi Zsigmond pártokon felülálló egységet sürget külpolitikai tekintetben. A kardcsörtetést kerülni kell. Gratz Gusztáv a népszövetségi alapoko­mány 19. cikkének az eredeti wilsoni elgondolás szerinti megváltoztatását kí­­vánja. Illés József, Nagy Emil, Ugrón Gábor, Walkó Lajos, Peyer Károly, Rakovszky Tibor, Pintér László és báró Kray István különböző irányú felszólalásai, után Kánya Kálmán részletes felvilágosítások­kal szolgált, végül Gömbös biztosította a bizottság tagjait, hogy tárgyilagos bírá­latukat mindig figyelemben részesíti. Japán Peking és Tiencin megszállására készül Londonból jelentik: Liu-Man-ku kö­zelében heves tüzérpárbaj folyik a kínai és japán csapatok között. Attól tartanak, hogy a harcok fellángolása igen komoly következményekkel jár. Tokióból félhivatalosan jelentik, hogy Ucsida külügyminiszter az angol nagy­, követtel folytatott megbeszélése során ki­jelentette, hogy amennyiben a kínai kor­mány hamarosan nem egyezik meg Ja­pánnal, a japán csapatok megszállják Pe­­kinget és Tiencint. Az angol nagykövet elhagyta Moszkvát Londonból jelentik: Owey moszkvai angol nagykövet tegnap elutazott Moszk­vából Londonba családjával együtt. A moszkvai pályaudvaron az egész dip­lomáciai kar elbúcsúzott a nagykövettől, mert Moszkvába való visszatérése nem bizonyos. Lady Oweyt, a nagykövet fele­­ségét annyira meghatotta ez a rendkívül szívélyes búcsú, hogy könnyekre fakadt. tttWWWWWWWWWWWWW Rövid híreit A pápa ma fényes külsőségek és ra­gyogó szertartások között nyitja meg a sz­ent évet. Az indiai kongresszus 400 tagját be­börtönözték. Debrecenben különböző helyeken négy darab hamis százpengőst találtak. A nyomozás folyik. Az amerikai szenátus 500 millió dollárt szavazott meg munkanélküli segélyre. A tegnapi minisztertanács a Tisza Ist­ván­ gróf és az Apponyi Albert gróf emlékét megörökítő törvényjavaslatokat tárgyalta le és fogadta el egyhangúan a minisztertanács. A magyar-román kereskedelmi tár­gyalások áruforgalmi és fizetési megálla­podás kötésével­­befejeződtek. A két megállapodás egy évre szól és rendel­kezései azonnal életbe lépnek. A magyar—svájci leszámoló egyez­ményt április 30-ig meghosszabbították. A francia parlament 500 szóval 66 elle­nében elfogadta az április és május havi ideiglenes költségvetést. Sándor jugoszláv király aláírta és ra­tifikálta a Genfben kötött kisantant­­szerződést. A ratifikáló okmányokat Prá­gában rövidesen kicserélik.­­Prágában is zsidóellenes mozgalom tá­madt; az üzleti negyedben a zsidó üz­letek előtt férfiak állnak és figyelmezte­tik a járókelőket, hogy ott ne vásárol­­janak. A 33-as bizottság hétfőn délelőtt ülést Start és a cukorrépatermeléssel és cukor­­gyártással kapcsolatos rendelet-terveze­tet tárgyalja. " Konoknán javítás, alkatrészek, gummik llijl­un]JUI legelőnyösebb beszerzési forrás: Tegyen próbát! Csepregmnély Bv. bérpalota Telefon 2-38

Next