Orosházi Friss Ujság, 1933. április (22. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám

2 OROSHÁZI FRISS UJSAG Szombat, 1933 április 1 Kiszélesítik az aradsi­ utat Kibővítik a vágóhíd területét — A méntelepi út kikövezése — Képviselőtestületi gyűlés Orosháza község képviselőtestülete tegnap délelőtt tartotta rendes tavaszi közgyűlését, amely rövid másfél óra alatt folyt le mindvégig csendes meder­ben. Baranyai Kálmán bíró nyitotta meg 9 órakor a közgyűlést és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két tagot, majd Kunos István főjegyző tette meg az elöljárói jelentéseket Együtt kezelt közadókban a múlt hó­ban 17171 pengő 18 fillér folyt be. Sánta Lajos kiscsákói segédjegyző betegsza­badságáról bevonult és hivatalát átvette. A Szél István nyugdíjazásával megüre­sedett községi mérnöki állásra a járási főszolgabíró Kovács Lajos segédmérnö­köt helyettesítette be, aki a hivatali es­küt letette. A kiírt pályázat április 10-én­ jár le és a községi mérnöki állást azután töltik be. Ifj. Bubla Béla, az adóügyi jegyző mellett alkalmazott díjnok állásáról lemondott, helyette a sok munkára való tekintettel két szegénysorsú szellemi munkást alkal­maz az elöljáróság ideiglenes napidíjas­­ként, ami kiadási többletet nem jelent. Iványi Antal kérdésére ismerteti a fő­jegyző, hogy ifj. Bubla Béla szabályta­lanságokat követett el, amiből kifolyólag károsodás sem a községet, sem magáno­sokat nem ért. A vizsgálat folyamatban van és az ügyben majd a bíróság ítél­kezik. Az Ertseyné-féle üzlethelyiség bérle­tére nézve az elöljáróság javaslata az, hogy mivel arra nézve a kincstár, a jelenlegi bérlő szerződést nem köthet, de a ki­kötött bért mindaddig pontosan fizeti, míg a helyiségre szüksége lesz, hagyják változatlanul a jelenlegi helyzetet. Egye­di Mihállyal a Schusterné-féle trafik­helyiségre a szerződést megkötötték. Köztenyésztésre egy yorkshirei kant és két szimmentált bikát vett az elöljáróság, ha szükség lesz még egy bikára, az e célra megszavazott pénzből még 000 pengő rendelkezésre áll. Báthory István lengyel király szobrára húsz pengőt sza­vazott meg az elöljáróság. Az Ilovszky Horváth Sándor elleni perben hozott táb­lai ítéletet a főjegyző bemutatja és java­­solja ,hogy a kisajátítási eljárás megin­dításával várjanak a jövő évig, amikorra a birtokot terhelő utóöröklést remélhe­tőleg töröltetni tudják. A közgyűlés az összes jelentkezéseket tudomásul vette­­és a javaslatokhoz hozzájárult. A felsőbb határozatok ismertetése során jelenti a főjegyző, hogy a Madarász Antal albíró és Soós István menházi gondnok elleni feljelentés foly­tán indított eljárást a járási főszolgabíró megszüntette, őket a vád alól tisztázta, a feljelentő Lődi Józsefet pedig a járásbíró­­ság rágalmazásért elítélte. A községi üz­lethelyiségek bérleteit a törvényhatóság jóváhagyta. A szervezési szabályrende­let módosítását a kisgyűlés nem hagyta jóvá és a kérdést a községi normálstátus rendezéséig függőben tartja. Rákóczite­­lep, Gyopárhalma és Kiscsákó halottkémi szolgálatának ellátására dr. Bernáth Kál­mán nagyszénási és dr. Földessy Zoltán szentetornayi községi orvosok alkalmazá­sát a kisgyűlés csak dr. Bernáthra vo­natkozólag hagyta jóvá, mivel dr. Föl­dessy ellen eljárás folyik. Az elöljáróság javasolja, hogy mivel dr. Földessy fel­függesztését hatálytalanították és jelen­leg is állásában van, kérjék újra a tör­vényhatóságot, hogy az ő halottkémi al­kalmazását is engedélyezze. Bukovinszky volt segédjegyző évi 93,60 pengő hadi­pótlékát a közigazgatási bíróság megí­télte, ezt a múlt évre még Orosháza köz­ség fizeti. A közgyűlés a felsőbb határo­zatokat tudomásul vette és a javaslatok­hoz hozzájárult. Szabó András számü­gyi jegyző a község múlt évi vagyonleltárát, ház­tartási és összes alappénztári zár­számadásait ismertette, amelyeket a közgyűlés elfogadott és a felmentést megadta. Hozzájárult azon javaslathoz is, hogy a zárszámadásoknak Orosházán való felülvizsgálását kérjék az alispántól, mivel a mázsányi súlyú iratok elküldése helyett célszerűbb a számvevőségi tisztviselő ideküldése és napidíjának megtérítése. A vágóhíd kibővítésére igen nagy szükség van és az eddigi évi 60 pengőért bérelt kis terület helyett az egyik szomszédos, 300 négyszögöl telkű ház megvételét javasolja az elöljáróság 1400 pengőiért, a múltévi készpénzmarad­­ványból. A vételhez a közgyűlés elvben hozzájárult, végleg 30 nap múlva névsze­rinti szavazással döntenek a kérdésben. Ravasz József a Vétellel kapcsolatban ugyanott utcaszabályozást kér. A méntelepi út kikövezése tárgyában Kovács Lajos h.­mérnök is­merteti a költségvetést. A csabai úti kö­vezését a kisgyűlés nem hagyta jóvá, egyrészt, mert a vasas téglát nem tartja megfelelő burkolóanyagnak, másrészt, mert a méntelepi úté az elsőség. Ennek a 763 méteres útszakasznak az újraköve­­zése kockaformájú »soros ciklops« kővel és a jelenlegi kövezet felhasználásával 5,5 méter szélességben 28.500 pengőbe kerül ,ebből a kő ára idefuvarozással 20—21 ezer pengő. Minden mellékmun­kát a község végeztet. Brebovszky Mihály arra kiváncsi, hogy megvan-e a szükséges összeg, mert ha nincs meg, csinálják a kövezést részle­tekben. Tafler Elek javasolja, hogy mivel az útszakasz tulajdonképpen megyei út és indokolatlanul csatolták a község belte­rületéhez, méltányossági okból kérjenek segélyt a kövezéshez a megyétől és evégből menjen küldöttség az alispánhoz. Ha pedig sikerülne követ hosszabb hi­telre kapni, nyomban utána, vagy egy­idejűleg kezdjék meg a csabai út köve­zését is. Ungár Árpád, Molnár János apát fel­szólalása és Kovács Lajos h.­mérnök fel­világosítása után Kunos István kifejtette, hogy a méntelepi út kikövezéséhez szüksé­ges összeg megvan és reméli ,hogy májusban a csabait föld­munkálatait is megkezdhetik. Tafler Elek javasolja, hogy a csabai út kövezéséhez is kérjenek megyei se­gítséget, Lázár Lajos jegyző pedig kéri, hogy egyúttal a mágocsi út kijavítását is kérjék az alispántól a fürdőszezon kez­dete előtt, mire többen megállapítják, hogy ez állami út. Kunos István indítványozza, hogy az aradi út elejének kiszélesítéséhez Németh Józseftől vegyék meg a szük­séges 400 négyszögölnyi területet­­ egy aranypengő, akkor a megye a 3 kilo­méteres útszakaszt 8000 pengő költség­gel, kizárólag orosházi munkásokkal rendbehozatja. Évtizedes panasz, hogy az aradi út az év 8 hónapjában járha­tatlan ,különösen a község felőli másfél kilométer. A közgyűlés az indítványt­ól. Az orosházi róm. katolikus egyház feje, Molnár János esperes-apátplébános ma tölti be orosházi plébánoskodásának 20-ik esztendejét. Molnár János 20 esztendős orosházi működése lelkipásztori szempontból a legeredményesebb munkának nevezhető. Hívei rajongásig szeretik papjukat, aki­­nek a belső hitélet elmélyítésén kívül is nagy érdemei vannak a katolikus egy­ház szempontjából. Molnár János apátplébános közéleti szereplése, társadalmi tevékenykedése is sok tisztelőt szerzett részére 20 esztendő alatt. Molnár János apátot erős szociális érzés jellemzi s ez minden közéleti s társadalmi tevékenykedésében megnyil­vánul, ami még azokból is tiszteletet vált ki irányában, akik egyszer—más­kor ellentétes véleményen vannak ve­le szemben és felekezeti különbség nél­kül megbecsülésnek örvend azok köré­ben is, kiket világnézeti és társadalmi fel­fogásbeli különbség választ el tőle. Molnár János apát 20 esztendő óta templomi szószéken, egyházában és hívei között katolikus pap a szó legkatoliku­­sabb értelmében, a közéletben és a tár­sadalmi munkában pedig ember a szó legnemesebb értelmében. S ez feltét­lenül tiszteletet és elismerést érdemel. — Szterényi lemondott a hatos bizott­ság elnökségéről. Budapestről jelentik. Báró Szterényi József levelet intézett a 33-as bizottság elnökéhez és bejelentet­te, hogy a hatos bizottság elnökségéről és tagságáról lemond.­­ A tábla másfélévi börtönre mérsé­­kelte a valutakofferos Szekulosz bünteté­­sét. A tábla pénteken délben hirdette ki ítéletét a kofferes valutarablás bűnügyé­­ben. Szekulesz Józsefet a törvényszék mint­ ismeretes a Bauer Mária-féle valu­tás bőrönd elrablása miatt két évi és két hónapi fegyházra ítélte. A tábla megvál­toztatta a törvényszék ítéletét és Szeku­lesz József büntetését egy évi és 6 hó­napi börtönre mérsékelte, ebből a bünte­tésből is 5 hónapot kitöltöttnek vett. — Óriási sörcsarnokká alakítják át Amerika 6000 bezárt moziját. Londonból jelentik: Amerika hatezer használatlan moziját, melyek a gazdasági válság mi­att bezárattak, rövidesen óriási sörcsar­nokokká fogják átalakítani. Egy 1000— 1500 ülőhelyes mozit 10—12.000 dollár költséggel a legfényesebb sörcsarnokká lehet átépíteni, ahol a közönség csekély beléptidíjért a sörhöz varietészámokat vagy mozielőadást is kap. Newyorki sör­­főzők a nagyvárosok tej­ellátásának min­tájára rendszeres sörkihordószolgálatot terveznek. A legtöbb állam szigorú törvé­nyeket fog behozni a titkos kocsmák ül­dözésére ,nehogy azok versenyezhess­e­­nek a törvényes sörkereskedelemmel, melytől az államok óriási jövedelmeket várnak. fogadja, a földvétel fölött 30 nap múlva névszerinti szavazással döntenek. Brebovszky Mihály indítványozza,­­hogy a községben is hozassanak rendbe néhány elhanyagolt utcát, például­­ a Nyirt­ utcát az­ ártézi kút környékén. Ko­vács K. mérnök megállapítja, hogy gyö­­keres rendezés itt csak a Brebovszky­­kert beljebbszorítása által lehetséges, mi­re Brebovszky kijelenti, hogy a szüksé­ges területet méltányos áron átengedi, különben megelégszik azzal, ha a kertje sarkáig rendbehozzák az utcát. Néhány vagyonátruházási illetékügy és illetőségi ügy elintézése után a közgyűlés fél 11-kor véget ért. HÍREK Molnár János apát Fekete . . 16 áll. Sárga . . 18 fill. Zöld ... 20 Ml. kilogrammonként. Ilyen bámulatosan olcsók a RÓMA festékáruház árai. Kereskedőknek árengedmény PMI-ház. — Ezen a héten az Adler patika tart éjjeli szolgálatot. — Eltűnt egy fiatal gazdalegény. Még szerdán jelentették a rendőrségen, hogy előző éjszaka Győri Pál 22 éves gazda, legény eltűnt apjának vásárhelyipusz­tai tanyájáról. A legény biciklin távozott a tanyából és zöldesszürke zakóöltönyt, barnaprémes barna bőrkabátot, fekete puhakalapot, fekete fél lakkcipőt és kar­ján gyászszalagot viselt. Mivel azóta sem került elő, országosan körözik. — Forradalom Uruguayban. London­ból jelentik: Uruguayban politikai za­varok törtek ki. Az elégedetlenkedők, akik az elnököt diktátori törekvésekkel vádolják, azzal fenyegetőznek, hogy a főváros ellen vonulnak. Montevideóban nagy a nyugtalanság. Ferra dr. elnök és a kormány tagjai a tűzoltóállomásra me­nekültek. A vízműveket és a villanyte­lepet katonaság őrzi. — Sakk. Békéscsaba—Orosháza baj­noki csapatmérkőzése lesz ma Békéscsa­bán, az Orosházi Hódy Sakkor csapata átutazik ma délután Békéscsabára. — Békéscsaba Sakkor csapata mindig a legerősebb ellenfélnek bizonyult és a mai mérkőzés a f. évi bajnoki forduló első mérkőzése lesz, amelyen Orosházát a következő játékosok képviselik: Ba­­csur, Holló, Horváth A., I. Horváth I., K. Horváth Z., Kovács Gy. Masztics, Piti és Steiner.­­ Az Orosházi Hódy Sakkor m. hó 12-én tartott évi rendes közgyűlése az évi jelentések stb. tár­gyalása után a régi tisztikart választotta meg: elnök Hézer Béla, alelnök: dr. Pálka Lajos és Lőrik Pál, titkár: Steiner Ede, jegyző Masztics Lajos, pénztáros: Szegedi Bálint, könyvtáros: Florváth A.­jos a 16 tagú választmány. — Postabetörés két halottal Vecsés községben a vecsési csendőrjárőr a pén­tekre virradó éjszaka fél egy tájban a postahivatalban tettenért két betörőt. A csendőrökön kívül ott volt még a köz­ség gyógyszerésze és Kiss Kálmán tisztvi­selő is. A megriasztott betörők menekül­ni akartak, az üldözőkre lőttek, a csendőrök visszalőttek és a golyók Kiss Kálmánt, valamint az egyik betörőt megölték. A halott betörőben Máté Ist­ván vasesztergályost ismerték fel. Fegy­ver volt nála és kétségtelen, hogy ő lőtte agyon Kisst. Valószínű, hogy az elmenekült betörő Seil Sándor újpesti lakossal azonos, aki ellen orszá­gos körözést bocsátottak ki. Seil mintegy 170 cm­. magas, szikár, szegletesarcú, elválasztott göndörhajú ember, fekete télikabátot, szürke ruhát és szürke kala­pot viselt. — Róna Festékáruház hirdetéseit le­­het utánozni, — de árait és minőségeit soha... — Elintézett affér. Dr. Schwartz Dénes és dr. Bárány Aladár orosházi ügyvé­dek között felmerült és ismeretes affér tegnap a kir. járásbíróság előtt békés utón nyert elintézést, amennyiben értesü­lésünk szerint dr. Schwartz Dénes bo­csánatot kért dr. Bárány Aladártól, dr. Bárány Aladár pedig sajnálkozásának adott kifejezést.

Next