Orosházi Friss Ujság, 1933. május (22. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

2 Bethlent lovasbaleset érte A volt miniszterelnök sérülései súlyosak Budapestről jelentik. Szombaton sú­lyos lovasszerencsétlenség érte Bethlen István gróf volt miniszterelnököt Inkei birtokán. Szombaton a kora délutáni órákban Bethlen István gróf kedvenc házaslován elindult a kastélyból, hogy bejárja a gazdaságot. Alig ért néhány száz mé­ternyit a háztól ,amikor lova az útmenti árok oldalán megcsúszott. Az állat ijed­tében megbokrosodott és egy szempil­lantás alatt lovasát levetette a hátáról. Bethlen István nem tudta már a lovát megfékezni, kirepült a nyeregből és a közben földrebukó paripa alá került. A szerencsétlenséget csakhamar ész­revették a kastélyból, azonnal kirohan­­tak a baleset színhelyére a Bethlen Ist­vánt kiszabadították veszedelmes helyze­téből. Nyomban ágyba fektették, mert arca és feje több helyütt erősen vérzett. A balesetről telefonon értesítették Ta­­kách Zoltán dr. főorvost, a nagykanizsai közkórház vezető sebészét, aki az értesí­tés vétele után nyomban autóba ült és kihajtatott Inke-pusztára. Takách főorvos megvizsgálta Bethlen István grófot, sé­rüléseit bekötözte, s meghagyta, hogy a sebesült egyelőre ágyban maradjon. Bethlen a legsúlyosabb sérülést az orrán kapta, amennyiben orrcsonttörést szenvedett. Ezenkívül megsérült a bal­karján, arcán és nyakának jobboldalán. Hétfőn állapota lényegesen javult. Remélhetőleg néhány napon belül el­hagyhatja az ágyat. Nyugodtan és rendben folyt le Budapest május elseje Budapestről jelentik: Május elseje a legnagyobb rendben és nyugalomban folyt le a fővárosban. A szakszervezetek megállapodásához képest a gyárak egy­­részében teljes, más gyárakban csak délelőtti munkaszünet volt. A nyom­dászok csak negyedórás munkaszüne­­tet tartottak és így a lapok zavartalanul megjelenhettek. Több helyen munkás­­gyűlés volt a rendőrség engedélyével és azok teljes rendben folytak le . Vasdorongos politika Páris utcáin Többszáz rojalista és kommunista verekedett Párizsból jelentik. Vasárnap rojalisták és kommunisták között nagyarányú ve­rekedésre került a sor. A verekedés el­lentétes pártállású újságárusok között kezdődött. Amikor a rendőrség beavat­­kozottt ,a verekedők száma már több száz volt, botokkal vasdorongokkal ütöt­ték egymást a két tábor hívei. Amikor a rendőrök a helyszínen megjelentek, a kommunisták ellenük is felsorakoztak. Öt rendőr megsebesült. Két rojalista súlyos sebesülést szenvedett. Végül a rendőrség felülkerekedett és a verekedés számos résztvevőjét letartóztatták. Párisban véres kommunista tüntetés volt Párisból jelentik. A vincennesi erdő­ben a kommunisták tüntető gyűlést tar­tottak, amelyet a rendőrség engedélye­zett és azon mintegy 15 ezer ember vett részt. A gyűlés után a tüntetők több helyen összeütköztek a rendőrökkel és több könnyű sebesülés történt. OROSHÁZIFRISS ÚJSÁG I Kedd, 1933 május 2 Európában nyugodtan telt el május elseje Csikágóban bombák robbantak • Sok letartóztatás Japánban Párásban nyugodtan telt el május 1-e, csak elvétve fordultak elő jelentéktelen zavargások. Madridban nyugalom ural­kodott, az üzemekben munkaszünet volt. A kommunisták délben tüntetni akartak, de a rendőrség gyorsan szétszórta őket. Londonban teljes rendben folyt le a mun­kások ünnepnapja, a Hyde-parkban min­­nden rendzavarás nélkül ment végbe a szokásos gyűlés. Prágából jelentik: A szociáldemokra­ták és nemzeti szocialisták felvonulást tartottak. A munka mindenütt szünetelt. Rendzavarás nem fordult elő . Az amerikai városok némelyikében igen mozgalmas volt a május 1-seje. Csi­kágóban a tüntetők több épületre bom­bát dobtak, így a telefonközpontra és több szállodára. Japánban mintegy ezer embert tartóztattak le, köztük egyedül Tokióban nyolcszázat. A lüttichi német konzulátus épületéről letépték a horogkeresztes zászlót Brüsszelből jelentik. A május 1-i fel­vonulás alkalmával egy szocialista cso­port letépte a horogkeresztes zászlót a lüttichi német konzulátus épületéről, az épületet őrző rendőröket kövekkel do­bálták meg és több ablakot bevertek. A brüsszeli német követ tiltakozására a belga kormány sajnálkozását fejezte ki és intézkedést igért. Május első Németországban Óriási méreti­ ünnepségek Berlinben Berlinből jelentik: Fantasztikus mé­retekben ünnepelte meg a hitleri Német­ország az állami ünneppé tett május el­sejét. Egész Berlint zászlóerdővé vará­zsolták, a főútvonalakon hatalmas transz­parensek hirdették a munka és munkás megbecsülését. Általános munkaszünetet rendeltek el és körülbelül egymillió ember vonult fel a főuta­kon­ és tereken. Jókor reggel Hindenburg elnök beszé­det intézett a Luftgartenbe felvonuló ifjúsághoz. Repülőgépmutatványok, zene­karok, szónoklatok, este a világ legna­gyobb tűzijátéka ,amelyet repülőgéppel rendeztek, fáklyás felvonulás és fél ki­lenckor Hitler beszéde, amelyben a né­met újjáépítés négyéves tervének el­sőévi programmját ismertette — ezek voltak a nagy nap főeseményei. A délutáni és esti ünnepség zöme a tempelhofi téren zajlott le, ahol körülbelül egymillió ember gyűlt össze. A díszpáholy előtt 3000 zászlótartó állt fel. Általános feltűnést keltett az orosz nemzeti szocialisták zász­laja: kék mezőben fehér horogkereszt. A díszpáholyban a teljes diplomáciai tes­tület is megjelent. A véderő hét zene­kara játszott, de ezt is elnyomta az óri­ási embertömeg »Heil Hitler!« kiál­tása, mikor a kancellár megjelent az emelvényen. A nap jelentőségét Göb­­bels méltatta, majd Hitler mondotta el nagyhatású beszédét. Peru diktátorát meggyilkolták Ez volt ellene a tizenkilencedik merénylet Limából, Peru fővárosából jelentik, hogy vasárnap gyilkos merényletet kö­vettek el Sanchez Perro elnök ellen. A merénylő azt a pillanatot választotta ki a gyilkosság elkövetésére, amikor az elnök a lóversenypályát elhagyja. A merényletet három munkáskülsejű ember követte el, Sanchez Perro elnök steg­­nált. A kocsiban még Cabello belügyminisz­ter és szárnysegédként Fortunato Bidor­­ja, a testőrgárda parancsnoka — egy százados — volt. Ezek megsebesültek. Ugyancsak megsebesültek többen a kö­zönség köréből is; az egyik járókelő, akit ekként golyó ért, néhány órával később a kórházban meghalt. A merénylők valóságos golyózáport küldtek az elnök kocsijára. Kettőt a merénylők közül nyomban agyonlőtt a rendőrség, a harmadikat pedig elfogta. Sanchez Qeroz ellen utoljára 1933 március havában kíséreltek meg me­rényletet ,amikor Lima egyik templo­mában istentiszteleten vett részt Sanchez ekkor könnyebb sérülést szenvedett. Pá­lyafutása alatt azonban tizennyolcszor sebesült meg merénylet miatt. Min­den merénylő megsebesítette, de egyik sem­ súlyosan. Az elnök meggyilkolása után a kor­mány azonnal minisztertanácsot tartott és ülésre hívta össze a törvényhozás két házát. A gyűlés 81 szavazattal Be­navides tábornokot, a hadsereg főpa­rancsnokát a köztársaság elnökévé vá­lasztotta meg. Egy öreg iparos ünneplése Kanász András 50 éves mesteri jubileuma Szép és bensőséges ünneplésben ré­szesítette tegnap délelőtt az orosházi borbély és fodrász szakosztály Kanász András borbélymestert abból az alkalom­ból, hogy a derék mester most töltötte be önálló iparosságának 50-ik eszten­dejét. A szakosztály ebből az alkalomból díszközgyűlést tartott, amelyen kivétel nélkül megjelentek az orosházi borbély­mesterek és számosan a jubiláns tisz­telői közül. Nagy Ferenc szakosztályi elnök­­ megnyitó szavai után Gubicza Sándor ipartestületi elnök az iparosság, Flór József a szaktársak nevében üd­vözölte Kanász Andrást, majd Kun Mi­hály, az Ipartestület díszelnöke mon­dott ünneplő szavakat, aki után egyik borbély segéd mondott üdvözletet. Az üdvözlésekre Kanász András meghatot­­tan mondott köszönetet. Az ünnepélyes díszgyűlés után barát­ságos uzsonna volt a testület nagy­termében, ahol dr. Mitrasovszky János méltatta a tiszteletreméltó munkát és kö­szöntötte Kanász bácsit. Flór József és Kun Mihály ünnepelték meg felszóla­lásaikban az öreg mestert. MacDonald szerdán hazaérkezik Párizsból jelentik: A Berengária gő­zös fedélzetéről jelentik: MacDonald szerdán este érkezik Londonba és Való­színűleg tüstént minisztertanácsot hív össze ,hogy a kormány tagjait tájékoz­tassa a washingtoni megbeszélésekről A Berengáriának szerdán délután fél­­három órakor kell Southamptonba ér­keznie. Katasztrófák Szárazon, vizen és levegőben Április utolsó napjaiban és május 1-én Európaszerte számos közlekedési bale­set történt, amelyeknek igen sok halottja és sebesültje van. Swinemündében a kikötő előtt egy motoros emelődaru-hajó összeütközött egy partigőzössel. A daru­hajó kettésza­kadt és 4 ember vízbefult, csak a gépész menekült meg. A dán partokon egy révhajó a süni ködben összeütközött egy német gőzössel, uta­sait azonban sikerült megmenteni. München közelében Brandhofer 25 éves soffőr motorkerékpárjával fának rohant és leány-utitársa szörnyethalt. A soffőr — aki csak könnyebben sé­rült meg — kétségbeesésében egy híd­ról a mélységbe ugrott és meghalt. Az altonai rendőrség autója fának ro­hant, három utas meghalt, négy súlyosan megsebesült. A brünni szokosegylet zsúfolt autóbusza, amely a zlini Bata-gyár május 1-i ünnepélyére igyekezett, házfalnak rohant. 3 nő és 1 férfiutas meghalt 18 utas súlyosan megsérült. A lyoni repülőtéren Geneux svájci ügyvéd magánrepülőgépe lezuhant és összetört. Geneux meghalt, kitérője sú­lyosan megsebesült. Insterburg mellett lezuhant a königsbergi repülőiskola egyik repülőgépe. Binz pilótát agyráz­kódással vitték kórházba . Pekingi! Mandsuriának adják ? Nőlsön­ nő az orosz-japán mnandsu háborús feszültség Londonból jelentik. A japán csapatok a kínai fronton — a béketárgyalási hírek ellenére — ismét erősebb tevékenységet fejtenek ki. Japán hadihajók ágyúzták a kínai állásokat és elnémították a kínai tüzérséget. Japán lovasság megszállta Lulun városát. Tu-An-Csing-Jui volt kí­nai köztársasági elnök kijelentette, hogy a m­andzsúriai kormány szolgálatában áll és az a véleménye, hogy Pekinget el kell venni Kínától és Mandzsúria szék­helyévé kell tenni. A szovjet és Mandzsu­­kuo között még jobban kiéleződött a feszültség a kelet-kínai vasutak miatt. A határ fölött orosz repülőgépek cirkálnak­ Az orosz sajtó amerikai jelentés alapján angol—japán szerződésről ír, amely sze­rint a két hatalom egész Kínára kiter­jeszti politikai befolyását és megkezdik Oroszország gazdasági blokádját.

Next