Orosházi Friss Ujság, 1933. június (22. évfolyam, 123-144. szám)

1933-06-01 / 123. szám

Európa ragaszkodik az aranyalaphoz Londonból jelentik. A valutakérdés tárgyalása kapcsán itt azt hiszik, hogy azok az európai államok, amelyek még ragaszkodnak az aranyalap fenntartásá­hoz, teljes mértékben eltökélték magukat arra, hogy kitartanak az aranyalap mel­lett, bármennyire csökken is a dollár értéke. Kína nem ismeri el Mandzsúriát Vereséget szenvedtek a kínai kommunisták Sanghajból jelentik. A kínai kormány közölte a japán követtel, hogy Kína nem gondol további katonai intézke­désekre Mandzsúriával szemben, de ha­tározottan visszautasítja a mandzsúriai államnak de jure való elismerését. Fél­­hivatalos japán jelentés szerint a kínai kormánycsapatok Csili tartományban nagy győzelmet arattak a kínai kommu­nisták felett. Nyolcezer kínai vörös ka­tonát lefegyvereztek. Azonkívül sikerült bekeríteni több vörös ezredet, amelyek­nek lefegyverezése folyamatban van. Mikor a férj nincs otthon... Megzavar! családi háromszög A napokban történt a következő eset: A férj piacokra, vásárokra járó keres­kedő és gyakran hagyja magára fiatal feleségét, rendszerint a korahajnali órák­ban. A gyakori egyedüllét unalmában az asszonyka jóbarátságba keveredett egy fiatalemberrel — persze fényes nappal — és az egyre meghittebbé váló együtt­­léteket éjszaka is folytatták, ha a férj eltávozott. A fiatalember rendszerint már az utcán várta a férj távozását és­ amint szabad volt az út, besurrant a la­kásba a menyecskéhez. Nemrégiben azonban a férj valaho­gyan tudomást szerzett arról, hogy »ku­tya jár a kertben« és elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Előre megbeszél­te a fuvarosával, hogy a legközelebbi piacra nem megy el, de azért rendesen felpakol, csakúgy, mint máskor szokott, a második utcasarkon azonban leszáll. A fuvaros a holmit csak vigye el szépen a piacra és hozza vissza. Úgy is történt, a férj kora hajnalban felpakolt a kocsira ,és elindult a piacra. Mivel a pakolás nem a lakásnál történt,, a kereskedőt szokás szerint felesége is elkísérte a kocsiig. Mikor aztán a kocsi elindult, a menyecske is hazaindult. De nem sokáig ment egyedül, mert a mel­lékutcában várakozó lovag hamarosan csatlakozott hozzá . A férj a megbeszélt helyen leszállt a kocsiról és óvatosan felesége után lopózott. Látta, hogy az asszony már siincs egyedül. Vigyázva követte őket hazáig, majd amikor a párocska bement, az ablakhoz került, amelyet azok elfe­lejtettek lefüggönyözni. Csendesen (de hogy nyugodtan-e, az i nagy kérdés) vé­gignézte a látnivalókat is, majd eltávo­zott az ablaktól és felzörgetett néhány szomszédot. A ház minden ablakához állított egy-két embert, maga pedig az ajtóhoz került és bezörgetett. ■ — Nyisd ki, anyukám, itthon felej­tettem valamit! Mintegy tízpercnyi várakozás után ki is nyílt az ajtó, de ugyanakkor a másik szobában az ablak is és mikor a férj az ajtón belépett, a lovag az ablakon kilendült — egyenesen az ott várakozó két szomszéd karjaiba. Mit részletezzük tovább? — a váló­per megindult. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG A trianoni szerződés békés revíziójáért I­rt tartalmaz az angol képviselők indítványa Lapunk tegnapi számában már hírt adtunk róla, hogy az angol alsóházban hat képviselő határozati javaslatot nyúj­tott be a trianoni békeszerződés reví­ziója érdekében. Ez a javaslat a követ­kező. — Az alsóház — az európai kér­dések tisztázása érdekében és igazságot szolgáltatni akarván Magyarországnak — kijelenti, hogy szükségesnek tartja a trianoni békeszerződés revízióját, még­pedig olyan formában, hogy a magyar királyság visszakapja mindazokat az elszakított területe­ket, amelyek szinmagyarnak tekin­tendők. Az alsóház felszólítja a kormányt, vigye ezt az ügyet a legelső adandó alka­lommal a Népszövetség elé. Az alsóház tagjainak nagy része szem­­mel látható szimpátiával fogadta a ha­tározati javaslatot. Bizonyosra vehető, hogy a javaslat megvitatását sürgősen napirendre tűzik, még­pedig valószínű­leg már a jövő hét folyamán. Hindenburgot két szélütés érte (?) Hivatalosan cáfolják a német birodalmi elnök válságos állapotát Berlinből jelentik. A német főváros­ban futótűzként száguldott végig kedden a hír, hogy Hindenburg birodalmi elnö­köt szélütés érte. A birodalmi elnöki pa­lotából azonnal cáfolatot adtak ki, mi­helyt a kósza hírekről tudomást szerez­tek a hivatalos körök, de a cáfolat elle­nére is mindenütt tényként emlegetik, hogy a birodalmi elnök egészsége össze­roppant. Úgy hírlik, hogy szerdán reggel Hin­denburg állapota ismét súlyosbodott. Az elnököt újabb szélütés érte és már több órája fekszik eszméletlenül. Álla­pota annyira válságos, hogy a kataszt­rófa bekövetkezésétől minden pillanat­ban tartani lehet. Kiadta a részvényeket a kisvasút Orosháza község elöljáróságát felhívta a részvények átvételére — IP a tartja közgyűlését az HEGY Az Alföldi Egyesült Gazdasági Vas­utak igazgatósága levelet intézett Oros­háza község elöljáróságához. A levélben felhívja az elöljáróságot, hogy az 1924. augusztus 2-án kelt megállapodás értel­mében 1000 darab, az 1926. február 3-án kelt megállapodás értelmében pedig 400 darab AEGV törzsrészvény az elöl­járóság rendelkezésére áll, a részvénye­iket f. hó 24 óta az AEGV igazgatóságá­nál, illetve pénztáránál letétként kezelik­­és annak alapján a részvényesek a jú­nius 29-én — tehát ma — tartandó köz­gyűlésen jogaikat gyakorolhatják. A kisvasút tehát végre eleget óhajt tenni 9 év óta fennálló kötelezettségé­nek: kiadja a részvényeket a községnek, illetve a község közvetítésével azoknak, akik azokhoz búzabefizetéseik alapján jogot formálnak. Ebben a gesztusban azonban vajmi kevés a köszönet, mert az 1400 törzsrészvény darabjának csupán húsz pengő a­­névértéke és ezt a húsz­­pengős részvényt körülbelül tíz méter­mázsa — akkoriban 28 pengős — búza ellenértéke gyanánt adja. Ha a részvé­nyesek a felajánlott részvényeket nem fogadják el, akkor továbbra is elesnek részvényesi jogaik gyakorlásától, így az osztaléktól is. Az orosházi részvényjegyző iparosok, kereskedők és gazdák körében tudvale­vőleg már régebben mozgalom indult meg egyrészt a részvények kiforszírozá­­sára, másrészt azirányban, hogy a rész­vényjegyzők a befizetett búza értékének megfelelő névértékű részvényt kapjanak. Ennek érdekében egyrészt próbapert tettek folyamatba az AEGV ellen, más­részt pedig a részvényeket csakis jog­fenntartási nyilatkozat ellenében veszik át. A nyilatkozat szerint a részvényjegy­zők az általuk befizetett minden tíz méter mázsa búza után 280 pengő név­értékű kisvasúti részvényre tartanak­­ igényt, amit a vasúttársasággal, illetve­­ Orosháza községgel szemben bírói után­­ is érvényesítenek.­­ Most már csak az a kérdés, hogy­­ Orosháza község, illetve az AEGV el-­­ fogadja-e a jogfenntartó nyilatkozatot? ! Megjegyezzük, hogy a nyilatkozat el­fogadása ,vagy el nem fogadása lénye­gében nem sokat jelent, mert minden­képpen a bírói ítélet lesz az irányadó, amit a nyilatkozat sorsa egyáltalán nem­­ befolyásol. Nem vállalnak cséplést az orosházi bércséplők a cséplési százalékot sem állapitálták meg Vasárnap délelőtt az orosházi bér­cséplők közgyűlést tartottak az Ipar­testületben. A közgyűlésen időszerű szakmai kérdéseket tárgyaltak és megállapodásra kellett volna jutni az idei cséplési százalék tekintetében is. Ebben a kérdésben azonban egészen szokatlan és feltűnő jelenség volt ész­lelhető: a bércséplők részéről határo­zott tartózkodás nyilvánult meg nemcsak a cséplési százalék megállapításának kérdésével, hanem a cséplésvállalással szemben is. Bármilyen furcsa is, meg kell állapítani: az orosházi bércséplők nem akarnak cséplést vállalni. Nem akarnak pedig azért, mert nem mernek. Ennek a szokatlan tartózkodásnak oka a mostani rendellenes, hűvös, esős időjárásban keresendő, amelynek követ­keztében még ma, alig pár nappal az aratás megkezdésének szokásszerű ideje előtt sem lehet látni még megközelí­tőleg sem, hogy milyen lesz a termés. Azt már látjuk, hogy a gazok általá­ban dőltek, kaszáltak, ami úgy az érést, mint a cséplést megnehezíti, de az még ma is teljesen bizonytalan, hogy a szemtermés milyen lesz. Éppen ezért nem sietnek a bércséplők a cséplés­vállalással és a cséplési százalékot sem állapították meg közgyűlésükön még hozzávetőlegesen sem, mert lehet, hogy 8, de az is lehet, hogy csak 12 szá­zalékért tudnak cséplést vállalni. Min­den az időjárástól függ. Csütörtök, 1933 június 29 H­ÍREK — Az Orosházi Friss Újság legközelebbi száma Péter-Pál ünnepe miatt szom­baton reggel jelenik meg. — Érettségi vizsgálat. A helybeli áll. felső mezőgazdasági iskolában az idei érettségi vizsgálatok szóbeli része e hé­ten, hétfőn és kedden folyt le, mégpe­dig feltűnő sikerrel. A vizsgálatok be­fejezésekor az elnök, dr. Reichenbach Béla egyet, nyilv.­n, tanár különös meg­elégedésének adott kifejezést. A jelöltek név szerint következő eredménnyel vizs­gáztak: Sipeki Balázs Géza jól érett, Börcsök Lajos érett, Csanádi János jól érett, Deák György érett, Hári József jól érett, Horváth Sándor jelesen érett, Illés Ferenc érett, Imre András érett, Jankó József érett, Lakatos István jól érett, Lelkes Ferenc jól érett, Maliga Pál jól érett, Nagy Ferenc érett, Nagy Iván jelesen érett, Pokomándi Imre érett, Rácz Kálmán érett, Zsedényi István érett. Az írásbeli vizsgálaton egy ifjú nem felelt meg, úgyhogy az szóbeli vizsgálatra nem mehetett, de akik ezen részt vettek, azok közül csak egy bukott egy tárgyból s igy szeptemberben ja­víthat. — Felhívás a kisvasúti részvényjegy­zőkhöz. Közöljük a részvényjegyzőkkel, hogy a részvények kiadása a közeljö­vőben megtörténik. A részvényjegyzők határozata illetve az intézőbizottság ren­delkezése folytán kérjük a részvény­­jegyzőket, hogy a részvényeket a köz­ségi elöljáróságtól az ipartestület hiva­talában beszerezhető jogfenntartó nyi­latkozat egyidejű leadása mellett vegyék­ át. Wigner Géza intéző bsz. elnök. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — Felhívás. Felkérjük mindazokat, kik pesti szegény vagy árva gyermekeket nyaraltatásra vállalni szíveskednek,, hogy ezen szándékukat sürgősen jelentsék be Tóth László ev. tanítónál Hajnal­ utcai ev. iskola, vagy a lelkészi hivatalban. — Vas- és fémiparosok figyelmébe. A vas- és fémanyagból készült áruk július hó 1-től fázisadó alá esnek. A miniszteri rendelet folytán a vas- és fémiparosok orosházi forgalmi adóhiva­talnál bejelenteni tartoznak, hogy milyen áruk készítésével foglalkoznak és hogy készletük forgalmi értéke a P 200.- at meghaladja-e vagy sem. A bejelen­tések julius 3-ig eszközlendők s azt legcélszerűbb egy postai levelezőlapon megtenni. Ipartestületi Elnökség. — Hogyan lehet a dohányzásról le­szokni? Gyenge vagyok, nincs étvá­gyam, gyakran szédülök, gyomrom éme­lyeg, fülzúgásom van, köhögök. Tudom, hogy mindennek az az oka, hogy nem tudok a dohányzás szenvedélyéről le­mondani, ma is 40 cigarettát szívok el naponta. Milyen furfanggal próbálkoz­zak meg? Nincs olyan nap, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló kérdést ne intéz­nének a Tolnai Világlapja szerkesztősé­géhez s a szerkesztőség orvosi munka­társainak ügyes és ötletes tanácsai ré­vén sok embernek sikerült már a do­hányzás káros szenvedélyéről leszoknia. Bizonyíték: A hajdan megrögzött do­hányosok hálálkodó leveleinek valósá­gos özönét hozza a posta a Tolni­ Vi­láglapjának. — Meghívó: Az Orosházi Ipartestület július hó 2-án, vasárnap délután 3 óra­kor a testület székházában taggyűlést tart, amelyre az Ipartestület tagjait ez­úton hívjuk meg. Tárgy: Az ipartestü­leti szakmai csoportok által előterjesztett panaszok és sérelmek tárgyalása s azok kapcsán hozandó határozat. Kérjük tag­jainkat, hogy taggyűlésünkön teljes számban jelenjenek meg. Orosháza, 1933 évi junius hó 28-án. Ipartestületi el­nökség. — Asztma és szívbetegség, mell- és tüdőbaj, görvély- és angolkór, pajzs mirigynagyobbodás és golyvaképződés eseteiben a természetes »Ferenc József« keserűviz a gyomor és belek működé­sét kitünően szabályozza. — Névmagyarosítás. Szula György orosházi okleveles középiskolai tanár, az aszódi gimnázium h. tanára vezetéknevét belügyminiszteri engedéllyel Csizmádé­ra változtatta. — Szerzői est Gyopároson. Az oros­házi adóhivatali tisztviselők a múlt szombatra tervezett és Kálmán Rezső halála miatt elmaradt műsoros szerzői estet most szombaton este 9 órai kez­dettel tartják meg Gyopároson a köz­ségi vendéglő nagytermében. Az est mű­során Kele László állampénztári tiszt, nótaköltő szerzeményei és tréfás jele­netek szerepelnek. Belépődíj személyen­ként­­ pengő, asztalok előre foglal­hatók. Az est tiszta jövedelmét az adóhivatali egyesület gyermekneve­lvi alapjának növelésére fordítják, a jóté­kony célra való tekintettel felülfizeté­­seket köszönettel fogadnak és hirlapi­­lag nyugtáznak. - Unitárius istentiszteletet tartunk va­sárnap délelőtt fél 12 órakor az áll. el. iskola szokott helyiségében. Tóth­ Lajos gondnok. — A polgári fiúiskola igazgatósága saját érdekükben külön is felhívja azo­kat, kik az I. és III. osztályba akar­nak iratkozni, hogy június 30-án fel­tétlenül jelentkezzenek, mert a szeptem­beri beíráskor felvételük esetleg ne­hézségekbe ütközik. — Elitélt tyuktolvaj. Néhány héttel ezelőtt egyik nagyatádi­ telepi ház ud­aráról éjszaka elveszett 3 tyuk, amelyek közül kettő Kunos Lajosé, egy pe­dig az ugyanott lakó özv. Fórján Bá­lintnéé volt. A károsultak feljelentésére megindult nyomozás során a tyúkok tol­vaját Márton Károly szegedi illetőségű napszámos személyében találták meg. Márton ügyét most tárgyalta a bíróság és lopásért 15 napi fogházra ítélte. Hamis ötvenfilléres a rendőrségen. Hatos István cukorkaárus tegnap egy ha­mis­ ötvenfillérest vitt a rendőrségre. A hamis pénzt, előadása szerint, valószínű­leg vasárnap este kapta Árpádhalmán a búcsú alkalmával és bár a pénz már ak­kor gyanús volt neki, a rossz világítás­nál nem tudta megállapítani, hogy tény­leg hamis-e? A hamisítvány színe alig különbözik a valódiétól, rajza és szél­­recézete elmosódott és csengése tompa. — Különbözeti és javítóvizsgára elő­készít Nagy Zoltán középiskolai tanár­— Előléptetés a postánál. A keres-­jelölt: Horthy Miklós­ ut­e­­kedelmi miniszter Lőrik Pál postatisztet postafőtisztté nevezte ki. — Anyakönyvi hírek. Születtek: Cs. Varga Sándor fm. napsz. leánya Julianna Katalin. Dimák András fm. napsz. fia Lajos. Horváth István kőmives s. fia Tibor István. Kovács József kereskedő leánya Katalin Hedvig. Fazekas Antal fm. napsz. leánya Magda. Vas András fm. napsz. leánya Rozália. Rajki János kovácsmester leánya Margit. Szemenyei Sándor gazd. leánya Margit. Szemenyei Sándor gazd. leánya Irén. Hajdú Bálint fm. napsz. fia Bálint Pál. Udvardi Mi­hály­­ fm. fia László. Dénes József fm. napsz. leánya Mária. Szarka Bódis La­jos kárpitos és kocsifényező leánya Ibolyka. Meghaltak: özv. Zábrák Mi­­hályné Fórján Zsuzsánna, 59 éves, szervi­­szivbaj. Torda Molnár Antal ny. vasúti pályaőr 54 éves, agyvérzés. Házasságot kötöttek: Molnár József Károly borbély és fodrász és Kukla Anna Mária Kihir­detésre jelentkeztek: Balázs András Sán­dor asztalos s. és Almássy Ottilia var­rónő. Horváth József kocsigyártó s. és Ravasz Rozália. — Ki korán kel, aranyat lel! Este barnán fekszik, reggel szőkén kel. Meg­csodálják. Ezt éri el a »Feketesejt! Hyd­­rogénes Shampoon«-nal. — Egy kisliba van bitangságban a községházán. — A zsidó Nőegylet fagylaltestje. Az Orosházi Izraelita Nőegylet szombaton, július 1-én tartja első idei fagylalt­est­jét az Alföld szálloda kerthelyiségében. Mint minden alkalommal, úgy ezúttal is reméljük, hogy a rendezőségnek sike­rülni fog egy nívós és kellemes estét szerezni kedves vendégeinek. Értesülé­sünk szerint a rendezőségnek — min­den valószínűség szerint — sikerülni fog a jelenleg Orosházán tartózkodó világ­hírű Les Lardy táncospár, továbbá Rudas Erna urleány operaénekesnő közreműkö­dését megnyerni, mely az est fényét fel­tétlenül emelni fogja. Rossz idő esetén az estély a nagyteremben lesz megtartva.­­ Cserepes és vágott virágok, meny­asszonyi, koszorusleányi, alkalmi csoko­rok, virágkosarak, koszorúk legszebb ki­­vitelben kaphatók Dénes Mária virágü­z­­letében. Cséplésre gépolaj, gépzsír, gyanta, kocsikenőcs feltűnően olcsó áron b­eszer­elhető FFLER f­estékszaküzletben Táncsics M.­utca u­. — Telefon 217. sz. — Békéssámson legjobb helyén üzleti célokra alkalmas H­ÁZ nagy telekkel sürgősen ELADÓ Felvilágosításokat ad dr. Müller Jenő ügyvéd Orosháza. Csütörtök, 1913. június 29 LáBIZZflDáST azonnal megszünteti „DIADAL“ Egy üveg ára 50 fillér. Hónalj izzadásnál használjon „AXILLOL“-t. Kapható : Szent Rókus lábló — Saltrat — Rodel Berták drogériában Mozi mellett. Csirkepiac. — Mindenféle nyomtatványokat gyor­san, pontosan, Ízléses kivitelben készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája. — Mozi és film. »Katinka hol jártál az­ éjjel?« Énekes vígjáték, melynek hős­nője egy árvalány (Janet Gaynor), aki Amerikába hajózik, de nem léphet part­ra, mert nincs beutazási engedélye. A hajón megismerkedik egy gazdag ame­rikai fiatalemberrel, aki pártfogásába ve­szi az elhagyott leányt, de a fiatalember (Charles Farrel) protekciója sem hasz­­­ná­l, a kis orosz leánynak vissza kell térni. A fiatalember Skóciába viszi, ott meg­esküsznek, s mint férj és feleség térnek vissza Amerikába. Röviden ez a vígjáték tartalma, de amíg eljutnak a boldog be­fejezésig, a film rendezője (David But­ler) a derűs helyzeteknek olyan gazdag és kellemes változatait vonultatja fel, hogy a néző az utolsó filmkockáig nagy­szerűen szórakozik. A fordulatos, vi­dám filmnek kitűnő zenéje és nagyszerű dalslágerei vannak. Kimagasló jelenetei az orosz leány álma és a szervírozott ka­barészámok. OROSHÁZIFXtaS UJSaG — Székelési zavarok, bélgörcs, puf­­fadtság, gyomorszédülés, izgalmi álla­potok, szívidegesség, félelemérzés, bó­­dultság és általános rosszullét esetén a természetes »Ferenc József« keserűviz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizet úgy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredmény­­nyel alkalmazzák.­­ Vérét vette két gyerek egy har­madiknak. Madridból jelentik. A Giaen tartományban levő Jodar faluban két felnőtt fiú megölt egy kisgyermeket, nyakát átvágták és vérét felfogták. Egyi­küknek atyja ugyanis súlyos betegségben szenved és a néphit szerint csak friss gyermekvér segíthetett volna rajta. A gyermekgyilkos suhancok, akik a csend­őrség fogházában vannak, nem mutatnak bűnbánatot.­­ Könyvkötések gyorsan, pontosan, legerősebb kivitelben olcsóért készülnek az Orosházi Friss Újság könyvkötésze­tében. Az OMTK július 2-án, vasárnap este fél 9 órakor clubhelyiségében társasva­csorát rendez tagjai részére. A vacsora ára 80 fillér. Előjegyzés a kibocsátandó íveken történik. — A bélyeggyűjtők ma d. u. 2 órakor választmányi gyűlést tartanak a Csarnok­ban. A csabai gyűjtők is itt leszne­k. s­zobafestést: legolcsóbban és legszebb kivitelben készít géppel mintázva TARAFCSIK JÁNOS szobafestő. PESTI ÚT 2­2­3. S­Z. TAMÜGy Beiratások a polgári iskolában 1. Az 1933—34 tanévre szóló beirást junius 30-án d. e. 8—12-ig és d. u. 2—■ 5-ig tartjuk. A pótbeirás szeptember 7- és 9-én d. e. 8—12-ig tart. 2. Az elsőizben iratkozók iskolai-, szü­letési- és ujraoltási bizonyítványt, volt növendékeink csak iskolai bizonyítványt tartoznak beadni. 3. Beíráskor fizetendő 4 pengő 20 fillér vegyes illeték, szep­temberben a jelentkezők száma szerint megállapítandó fürdési díj (5—7 P) Az évi tandíj 48.— P. A hadiárvák és a hadirokkantak gyermekei, ha jeles, vagy jó (elemi iskolából kitűnő, vagy jeles) bizonyítványuk van, nem fizetnek tandí­jat és illetéket. A hadiárvai minőség és a hadirokkantság hivatalosan igazolandó. A többi növendékek bizonyítványuk és viseletük, továbbá a szülők anyagi hely­zete alapján szintén kaphatnak tandíjked­vezményt. A jogosultakat öt csoportba fogja a tanári kar osztani, s e csoportok az engedmény nagysága szerint tandíj címén évi 40, 32, 24, 16, és 8­0-t fognak fizetni. A kedvezményért a tanév meg­nyitásakor a szülőknek kell majd folya­modjak. Ehhez külön nyomtatványt fo­gunk kiosztani. 4. A megállapítandó tandíjat a szülők Szőke a nagy divat. Milyen bájosak éppen szőkék részére az idei nyári frizurák ! És milyen könnyű a szőke haj szépségét ápolni, sőt fokozni. Elida Kamilloflor Shampoo -■fj) — szőkék részére a hajat Szavatoltan mentes minden ve­gyi és festőanyagtól. Természe­tesen hat a Kamilloflor által, természetes szőkeségében megtartja és visszaadja arany­fényét, ha már megbámult volna. ELIDA SPECIAL SHAMPOO KAM­I­LLOFLOR október 1-től nyolc egyenlő részben ha­vonta fogják a postatakarékpénztárnál befizetni, amihez szintén kellő számú csekk apot fogunk kiosztani. Aki a rész­letek fizetését elmulasztja, annak gyer­mekét az igazgatóság törli a tanulók so­rából. 5. A megállapított tandíjkedvezményt félévkor elveszti az a tanuló, ki meg­felelő előmenetelt nem tanúsít, helyette olyant kap, akinek bizonyítványa és ma­gaviselete a kívánalmaknak megfelel. Ha­sonlóképen elveszti a kedvezményt az, ki a szeptemberben benyújtandó folya­modványon valótlan adatokkal a tanári kart félrevezeti. 6. Az első osztályba egyelőre végle­gesen csak­ 5,5 tanuló vehető fel, a töb­bit az igazgatóság előjegyzi, s felvételük csak akkor lesz végleges, ha a párhuza­mosítást a felettes hatóság engedélyezi. Ehhez szükséges, hogy június 30-án mindazok jelentkezzenek, kik be akar­nak iratkozni. Erre az érdekelt szülőket nyomatékosan felhívom. — Ugyancsak felhívom volt növendékeink közül a II. a. és II. b. osztálybelieket, hogy 30-án szintén valamennyien jelentkezzenek, kik itt akarnak a III. osztályba járni, nehogy osztályösszevonás esetén a szeptemberi beíráskor nehézségeik legyenek. Orosháza, 1933. június 25. Balázs Béla igazgató, utóbbi a tanév alatt két részletben fi­zethető. 5. Az előírt tornaruha és az intézeti sapka már az év elejétől kötelezően viselendő. Orosháza, 1933. június 25. Balázs Béla igazgató Nyíl­t tér*. Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy ■ a Levente­egyesület birkózószőnyegé­tek ügyében Dinka János kárpitos urat megbántani, vagy meggyanúsítani nem akartam és nem is gyanúsítom. Orosháza, 1933. évi junius 28. vitéz Németh Pál Feleségemnek Kertész Klárának sen­ki hitelt, vagy kölcsönt ne adjon, mert helyette nem fizetem ki. Bánki Horváth József. *Ezen rovatban közléttekért nem vál­lal felelősséget a szerkesztőség. 9POLL0 mozgó TELEFONSZÁM: 9 Csütörtökön június 29-én 7 és 9 órakor MŰSOR: A világ börtönei Ismeretterjesztő film Fox Világhíradó Katinka hol jártas az Éjjel? Orosz- amerikai daljáték. Főszereplők: Jeanet Gaynor, Charles Farrell, Virginia Cherri és El Brendel. HEK VARAK: Erkély és páholyszék ICO, 1. hely 90, II. hely 70, III. hely 50, IV. hely 30 fillér Szombaton és vasárnap Magyar világhíradó Az erdők lombsátorában természetes felvétel Aranyásók Erdélyben ismeretterjesztő film Divat a szerelem Rudolf Eger vígjátéka után filmre írta : Fr. Zeckendorf. Zene Hans Otto Borg­­mann, Főszereplők: Renate Müller, Georg Alexander,Otto Wal­burg,Gisella Werbezirk. ^ Beiratások a felső mezőgazdasági iskolában 1. Az 1933—34. tanévre szóló beirást június 30-án d. e. 8—12-ig és d. u. 2­­5-ig,, a pótbeirást szeptember 7- és 9- én d. e. 8—12-ig tartjuk. 2. Az 1. osztályba jelentkezők iskolai, születési, hatósági orvosi és vagyoni bi­zonyítványt tartoznak beadni. Ezek fel­vétele csak a vallás- és közoktatásügyi minisztérium döntése után lesz végle­ges. Vagyon igazolása nélkül csak gaz­­datisztek gyermekei nyernek felvételi engedélyt.­­ 3. Az első osztályba azok iratkozhat­­­­nak, kik a közép, vagy polgári iskola I IV. osztályát sikerrel végezték, földtulaj­­j­donos, földbérlő vagy gazdatiszti szü­­l­­ők gyermekei.­­ 4. Felvétel esetén fizetendő iskolai illeték 32 P, az évi tandíj 40 P,mely KERÉKPÁR gummik javítás alkatrészek CSEPREGIMÉL II II legolcsóbb beszerzési forrás Filléres árak! Elsőrendű áruk ! Telefonszám: 238.

Next