Orosházi Friss Ujság, 1933. július (22. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Amerika nem vesz részt a leszerelési értekezlet őszi ülésén Londonból jelentik. Lapértesülés sze­rint Amerika nem képviselteti magát a leszerelési értekezlet őszi ülésszakán. Kétségtelennek látszik az is, hogy Eu­rópa a jövőben nem számíthat arra, hogy Amerikától anyagi támogatásban vagy kölcsönben részesül. Választás nélkül győzött a kormánypárt Monoron Monorról jelentik: Pakots József ke­rületében, Monoron az egységespárti Má­­riássy Mihály dr. közel hatezer ajánlást nyújtott be, míg a Friedrich-párti Neu­­gebauer Béla csupán 554, új horogke­­resztes Böszörményi Zoltán pedig 206 ajánlást tudott összegyűjteni. A pótaján­lások benyújtása után a választási elnök tegnap este hirdette ki az eredményt: Neugebauernek 766, Böszörményinek 460 érvényes ajánlása van, választási küzde­lembe tehát nem indulhatnak és igy Máriássy Mihály dr. lett a kerület egy­hangúlag megválasztott képviselője. Kettéosztották Hugenberg tárcáját Berlinből jelentik. Neudecki jelentés szerint Hindenburg tudomásul vette Hugenberg lemondását és Hitler elő­terjesztésére birodalmi élelmezési mi­niszterré Darré képviselőt, gazdasági mi­niszterré pedig Schmitt vezérigazgatót nevezte ki. Hugenberg miniszteri tár­cáját kettészakították. Hugenberg egyéb­ként lemondott a porosz földmivelési, er­dészeti, gazdasági és munkaügyi minisz­tériumokban viselt birodalmi biztosi ál­lásáról is. Ausztriában folyik a náci-ellenes hadjárat Bécsből jelentik. A bécsi községta­nácsban valamint az alsóausztriai és salzburgi tartománygyűlésben a keresz­tényszocialista és szociáldemokrata kép­viselők szavazataival kimondták a nem­zeti szocialista képviselők mandátumai­nak megsemmisítését. A badeni villa­mos ellen elkövetett merénylet miatt Kiesling Hermann dr. fürdőorvost letar­tóztatták. Krasserberger Károly 21 éves náci­ vezért, aki bevallotta, hogy Gazeb János diákkal együtt ő követte el a me­rényletet, ugyancsak letartóztatták, Gaz­dát pedig körözik. EZI Július 10-ig ülésezik a képviselőház Kedden terjesztik be a kormányzói jogkör kiterjesztésére vonatkozó törvényjavaslatot A kormány tagjai péntek reggel 9 óra­kor Gömbös Gyula minisztereinek elt­ök­­lésével minisztertanácsra ültek össze. A miniszterelnök bemutatta a kabinet tag­jainak a kormányzói jogkör kiterjeszté­séről szóló javaslatot végleges szövege­zésében. A terv az, hogy a törvényjavas­latot Gömbös miniszterelnök kedden ter­jeszti a képviselőház elé . Előreláthatóan egy-két napig tart csak a törvényjavaslat tárgyalása, azután nyomban összeül a felsőház, és a kor­mányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot tető alá hozzák. Valószínűleg hétfőn, július 10-én lesz a két Ház együttes ünnepélyes ülése, amelyen megválasztják a koronaőröket. Utána a k képvisel­őház formális ülést tart. Ezzel megkezdődik a nyári szünet, amely október 1-ig tart. 8 fillérfi Szomba ELŐFIZETÉS) ÁRAK Helyben házhoz hordva Negyedére 5 Félévre Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 Félévre 14 M «jelenik tn n|en nap reggel. LAPZÁRTA T ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési dijak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk-Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főszerkesztő és laptulajdonos : TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. Dr. Mitlasovszky János Postatakarékpénztári csekksz. 12694 AP Arany-, ezüst- és búzaválság a londoni konferencián Egyetemes meg nem támadni Londonból jelentik. A kisantant és Lengyelország megbízottai egyetemes meg nem támadási szerződés kötéséről tárgyalnak. Az akció lelke Titulescu. Az arany­csoport tegnap 35 percig tartó megbeszélést folytatott. A francia pénz­ügyminiszter Párisba utazott, hogy je­lentést tegyen a helyzetről az államta­nácsnak. Az aranyon kívül az ezüst­kér­dés is holtpontra jutott, mert India nem hajlandó korlátozni ezüst­ eladását. szerződést készít elő Titulescu A négy nagy búzatermelő állam dele­gátusai pénteken újra tanácskoztak és Ausztrália megbízottja kábelsürgönyt küldött Canberrába, az ausztráliai ál­lamszövetség fővárosába azzal a közlés­sel, hogy megegyezés hiányában az Egyesült Államok és Kanada 350 millió bushel búzát dob a világpiacra. A távirat célja, hogy Ausztrália kormányát a másik három álammal való megegyezés­re bírják a búzakérdésben. Rejtélyek Hindenburg körül Beteg és fogoly a Az agg Hindenburg elnök állapotáról még egyre a legellentétesebb hírek ér­keznek különböző forrásokból. Berlini illetékes hely a leghatározottabban cáfol­­ja az elnök betegségéről elterjedt híre­ket és a legutóbbi hivatalos jelentés szerint Hindenburg csütörtökön búcsú­­kihallgatáson fogadta sir Rumbolt, a távozó angol nagykövetet. Hitler pedig Neudeckben két órán át referált neki az aktuális politikai kérdésekről, különö­sen a Hugenberg lemondása folytán elő­állt helyzetről. Ezzel szemben Párisból­­ beavatott berlini körökben nyert értesülés alapján — azt jelentik, hogy Hindenburgot két birodalmi elnök (?) héttel ezelőtt könnyebb természetű szél­­hűdés érte, állapota azonban már lénye­gesen javult. Bécsben úgy tudják, hogy Hindenburg nagybetegen fekszik Neudeckben, a kas­télyt rohamosztagosok szállták meg és az elnök valósággal fogoly. Hugenberg futárát sem engedték eléje, akit le­mondása után küldött hozzá, hogy tájé­koztassa lemondása körülményeiről és a politikai helyzetről. A svájci lapok még tovább mennek a kombinációk terén és azt állítják, hogy Hitler még orvost sem enged Hinden­­burghoz és az elnök életére tör. Bauer volt német kancellárt letartóztatták Több nemzeti szocialistát is letartóztattak , Hindenburg elfogadta Hugenberg lemondását Berlinből jelentik. A politikai titkos rendőrség elfogta Bauer volt birodalmi kancellárt, aki legutóbb már nem volt tagja a birodalmi gyűlésnek. Azzal gya­núsítják, hogy az állami kislakásépítő ak­ció során milliókat sikkasztott a házépí­tésre szánt adójövedelmekből. Vele együtt letartóztatták dr. Schallen­ berger városi építészeti tanácsost, aki a kislakásépítő állami hivatal vezetője és szervezője. A nemzeti szocialista párt birodalmi sajtóközpontja hivatalosan jelenti, hogy Hitler kancellár személyes rendelkezésé­vel kizárta a pártból Cordeman, Mar­witz, Wolff és dr. Zucker szolgálaton kí­­vü­li kapitányokat. Valamennyit fel­függesztette a párt kötelékében elfoglalt hivatal állásuktól, elrendelte a letartózta­­tásukat és már tegnap mind a négyet beszállították a gyűjtőtáborba. A vád ellenük az, hogy a kancellár és pártvezér háta mögött távirati és telefonos utón gazdasági intézkedéseket foganatosítot­tak a kereskedelmi kamaráknál, úgyszin­tén ipari vállalatoknál. Boroszlóból jelentik, hogy a titkos politikai rendőrség a feloszlatott katoli­kus munkásegyesületek minden vagyonát lefoglalta. Hindenburg birodalmi elnök, miután­­Hitler kancellárral Neudeckben tanács­kozott, felmentette állása alól Flugenberg birodalmi gazdasági minisztert. A török külügyminiszter Párisban Parisból jelentik: Tevfik Rüzsdi bej török külügyminiszter ma Londonból jö­vet Párizsba érkezik, ahol a francia kormánnyal folyamatban lévő francia­török kereskedelmi tárgyalásokról foly­tat megbeszélést. Vajúdik az angol-orosz béke Ki tegye meg az első lépést? Londonból jelentik: Az angol kabi­net csütörtökön este rendkívül ülést tar­tott az angol-orosz helyzetnek Simon és Litvinov megbeszéléseivel kapcsolatban való megvilágítása végett. Litvinov új uta­sításokat kapott Moszkvából, amelyek­nek tartalmát, hír szerint, már közölték az angol kormánnyal. A kabinet elha­tározta, hogy pénteken délelőtt Simon külügyminiszter újból találkozik Litvi­nov külügyi népbiztossal. Miniszteri körökben, a Daily Teleg­raph értesülése szerint, csütörtökön este az a felfogás uralkodott, hogy az angol­orosz megegyezést nem lehet hátráltat­ni formális nézeteltéréssel, hogy a két állam közül melyik tegye meg az első lépést a kibékülés felé. A szocialista Daily Herald szerint Simon és Litvinov egy olyan formulában állapodnak meg, melynek értelmében az angol mérnökök ugyanakkor kerülnek szabadlábra, ami­kor az angol behozatali tilalom meg­szűnik.

Next