Orosházi Friss Ujság, 1933. július (22. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

..uoat, 1933 julius 1 OROSHÁZI FXtäS ÚJSÁG3 — Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfá­jás, láz, székszorulás, hányás vagy has­menés eseteinél már egy pohár termé­szetes »Ferenc József« keserűviz gyor­san, biztosan és kellemesen hat. A gya­korlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. — Baleset szivattyújavítás közben. A csorvási nagymajorban a napokban G. Nagy Pál 23 éves gazdasági cseléd a szivattyú igazításánál segédkezett, mi­közben egy bádogdarab megvágta balke­zének 3 ujját. A seb fertőzést kapott és orvosi beavatkozás vált szükségessé. Dr. Molnár Lajos uradalmi orvos ke­zeli a sérülést. LflBlZZflDflST : azonnal megszünteti „DIADAL“ Egy üveg ára 50 fillér. Hónalj izzadásnál­­ használjon „AXILLOL“-t. Kapható: Szent Rókus lábló — Saltrat — Rodel Bertók drogériában Mozi mellett. Csirkepiac. ­ Ma este lesz Gyopároson az adó­­tisztek műsoros estje. Mint már jelen­tettük, ma szombaton este 9 órakor lesz Gyopároson, a községi­­ vendéglő nagytermében az adóhivatali tisztvise­lők műsoros estje Kele László állam­pénztári tiszt szerzői estjével kapcsolat­ban. Az est műsorán Kele-dalokat énekel Feke, Kálmán, Sovánka Nándor cigány­zenekarának kíséretével, Kele László fel­olvas és Orosháza legügyesebb műked­velői néhány pompás tréfás jelenetet ad­nak elő. Belépődíj­­ pengő, felülfizeté­­sek az adóhivatali egyesület gyermekne­velési alapja javára köszönettel fogadtat­nak. GYAKORLOTT, ÜGYES KO­PASZTÓ­KÁT FELVESZÜNK BAROMFITELEP Vasút-utca. — Az utász subája. Horváth István utász, Tanya 150—1. szám alatti lakos a napokban észrevette, hogy amig ő az utón dolgozott, azalatt valaki az ut mel­lett levő kis kunyhójából a subáját el­lopta. Mivel a tolvaj még nem messze lehetett, Horváth utána sietett, el is fogta és átadta a rendőrségnek. Ott ki­derült, hogy a subatolvaj Kecskés János Lajos többször büntetett egyén, akit azután átkisértek a járásbírósághoz, on­nan pedig tegnap a gyulai ügyészség­hez továbbították. — Meghivő. Az Ipartestület tagjait folyó hó 2-án, vasárnap d. u. 3 órakor tartandó taggyűlésre tisztelettel meg­hívjuk. Tárgy: Elnöki megnyitót tart Gubicza Sándor spt. elnök. Előadók: Görbics László a bőripari, Németh Ist­ván a ruházati, Kabódi Mihály és Tóth István az építőipari, Holecska Gyula a faipari, Pusztay József a kovács és ke­rékgyártó ipari, Kabódi József a vas- és fémipari szakmai csoport részéről. A határozati javaslatot előterjeszti és meg­okolja Szemenyei Pál spt. alelnök. Fel­kérjük tagjainkat, hogy a gyűlésen pon­tosan és teljes számban jelenjenek meg. Ipartestületi Elöljáróság. — Cserepes és vágott virágok, meny­­asszonyi, koszorusleányi, alkalmi esek* rok, virágkosarak, koszorúk legszebb ki* vitelben kaphatók Dénes Mária virágsz. Jetében. .­­ . •­­ — Strand Szépe Választás. A Szín­házi Élet, mint minden évben, idén is megrendezi a Strand Szépe Választást. Idén az eddigieknél még nagyobb arányú lesz a választás és jutalmazza a Színházi Élet nemcsak a legszebb képet, hanem­­az azt készítő fotográfust is. 200 pengő jutalmat kap a strand legszebb látoga­tója és külön 200 pengőt az a fotográ­fus, aki a képet készítette. A legszebb gyerek képe 100 pengőt, a kép készítője ugyancsak 100 pengőt kap. Attól füg­getlenül, hogy a beérkezett fényké­pek közül kiválasztja a zsűri a legszebb hölgy és a legszeb gyermek strand­képét. Gál Julia is, mint zsűri elnöke, megválasztja minden egyes strandon a Strand Szépét is. Természetesen váro­sunkba is eljön Gál Julia, akit erre az útra Guthy Böske, a Színházi Élet di­vatrovatának vezetője kísér el. — Biciklilopás a járásbíróságon. Wein­berger István, a Hoffer és Rajz fakeres­kedő cég alkalmazottja panaszolta a rendőrségen, hogy a cég tulajdonát ké­pező biciklijét a járásbíróság folyosójá­ról pénteken délelőtt 11 óra tájban valaki ellopta. A rendőrség megindította a nyomozást. Egyébként nem első eset, hogy a járásbíróságról biciklit loptak és évekkel ezelőtt éppen ugyancsak Weinberger biciklijét lopták el onnan, amely később megkerült. — Idegesség, fejfájás, álmatlanság, szédülés, bágyadtság, levertség, félelem­érzések eseteinél a természetes »Ferenc József« keserűvíz kitűnő házi­szer, amely az emésztőszervekből eredő zavarok nagy részét megszünteti s visz­­szaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét. — Mindenféle nyomtatványokat gyor­san, pontosan, Ízléses kivitelben készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája. — Eggerth Márta férjhez megy. A Színházi Élet uj számában jelenti be, hogy Eggert Márta a jövő hónapban feleségül megy Litthge német filmíró­hoz. Máray Sándor arról ír, hogyan vi­selkednek a hölgyek a boxversenyen. Hatvany Liili egy híres pesti szakítást árul el. Rendkívül érdekes cikk számol be arról, hogy mit csináltak a holly­woodi rendezők Hunyadi Sándor Feke­­teszárú cseresznye című darabjából — budapesti társaságbeli úriasszonyok a filmen — nemzetközi golfverseny a Svábhegyen. Szép Ernő irodalmi levele. Szubrett cirkusz — Drámai színésznők tánctrikóban — Egy V­ik gimnazista, akinek Newyorkban játsszák a színda­­rabját. Farkas Imre lelkiklinikája — Nyaraló filmsztárok. Tehetségavatás Guthy Böske divatpletykája. Huszár Pufi a mikrofon előtt. Színdarabok. Kotta. 64 oldalas rádióműsor van az új Színházi Életben, amely ebben a számban egy rendkívül érdekes új pályázatot hirdet. A következő hat héten át hat olyan szín­darabot mutat be a Színházi Élet, mely­külföldön mindenütt nagy sikert aratott, Budapesten azonban különböző okok miatt nem kerültek színre. ,A közön­ségre van bízva, hogy oldja meg ezek­nek a daraboknak a szerepeit és adjon jó címet a színdaraboknak. Az értékes díjakkal jutalmazott új pályázat részle­tes programmját közli az új Színházi Élet. — Felhívás. Felkérjük mindazokat, kik pesti szegény vagy árva gyermekeket nyaraltatásra vállalni szíveskednek, hogy ezen szándékukat sürgősen jelentsék be Tóth László ev. tanítónál Hajnal­ utcai ev. iskola, vagy a lelkészi hivatalban. Az OMTK július 2-án, vasárnap este fél 9 órakor clubhelyiségében társasva­csorát rendez tagjai részére. A vacsora ára 80 fillér. Előjegyzés a kibocsátandó éveken történik. — Különbözeti és javítóvizsgára elő­készít Nagy Zoltán középiskolai tanár­jelölt. Horthy Miklós­ út 4. — Könyvkötések gyorsan, pontosan, legerősebb kivitelben olcsóért készülnek az Orosházi Friss Újság könyvkötésze­tében. 50 m. ifj. hölgy gyorsúszás: kerületi baj­nokságért 2. Bocsik Mária OVE. 3x50 m. ifj. hölgy v. staféta: ket. bajnok­ságért 2. OUE (Nagy E., Bujdosó M, Bocsik M.) 50 m. ifj. gyorsúszás: 1. Nemetz II. OUE 31.2 mp. 400 m. gyors­úszás: 3. Dömsödi J. OUE 6.32 p. 3x50 m. ifj. vegyes staféta: 2. OUE (Niederländer, Nemetz, Dabnay). Az »Orosháza« Úszó Egyesület által holnap, vasárnap délután fél 4 órai kez­dettel rendezendő »Háromváros« Homon­­nay vándordíjas úszóverseny részletes programmját holnapi számunkban közöl­jük. A versenyt az OVE filléres hely­árakkal rendezi, hogy annak megtekinté­sét mindenki számára lehetővé tegye, s így remélhetően sokan fognak lelkesedni az orosházi győzelmekért és a gyönyörű Homonnay vándordíj végleges megnye­réséért. Az úszóverseny belépődíjai: ülő­hely 60, állóhely 30, gyermekjegy 20 fillér. A versennyel kapcsolatosan köz­i az »Orosháza« Úszó Egyesület, hogy a Diana fürdő vezetőségével történt meg­állapodás értelmében a fürdővendégek Y. u. fél 4 óráig mindkét uszodát zavar­talanul használhatják, míg ezután csak a kisuszoda áll a verseny befejezéséig, a közönség rendelkezésére. A fürdővendé­­gek az úszóverseny megtekintéséért ren­des belépőjegyet tartoznak váltani. HUTTER Gyerekjáték a nagymosás! beáztató* Asszony­dicséret mosóporral mosás ABC szappannal kifőzés ABC szappannal Minden dörzsölés nélkül is egy kettőre hófe­­hér a ruha s így dolgozik ön helyett a Hutter ABC szappan. Kiadós és így olcsóbb vele a nagymosás s emellett kíméli a fehérneműt ABC SZAPPAN mér az fflata ti­tanoisle­lóságénak. MINDENFÉLE NyOMTHTIK­NYT gyorsan, pontosan, ízléses kivitelben OLCSÓM készít az OROSHÁZI FRISS UJS9G kön­yvnyo­mdája. SPORT Ú­szás Orosházi úszók sikere Szentesen. Szé­pen sikerült úszóversenyt rendezett csü­törtökön a Szentesi UE, hol az »Oros­háza« Úszó Egyesület úszói is részt­vettek és igen szép sikereket értek el.­­ A verseny főbb eredményei: 50 m, ifj. hölgy mellúszás, kerület bajnokságá­ért: 1. Nagy Erzsi OVE, kér, bajnok, KERÉKPÁR mummik II javítás II alkatrészek m legolcsóbb beszerzési forrásCSEPREGINEL filléres árak! Elsőrendű áruk ! Telefonszám: 238. Football Revansot vett a KUKAC. Az a nemes lelkesedés és elkeseredés, amely közsé­günk egyik nevezetességének a KUKAC- nak, illetőleg tagjainak lelkét sűtötte, teg­nap meghozta a gyümölcsét, mert az arnapi 3:2-es vereség méltóan megtorol­­tatott. KUKAC—KAC 5:3 (2:3). Ez az eredmény mindennél jobban beszél. A szenzációs esemény rövid története a kö­vetkező: Izzó hangulat fogadja a kisebb­­nagyobb pocakkal rendelkező csapatokat, a közönség részéről, amint a pályára lépnek. A bíró sem marad alul pocak dolgában. — Alig, hogy megkezdik a mérkőzést, már rohamoz a KUKAC. Fo­dor, mint a gömbvillám robog el a jobb­szélen és beadásából Péchy remek gólt lő, 1:0. Az eredmény fellelkesíti a KU­­KAC-ot és tovább rohamoznak a szú­rások dacára is. De csak kornereket tudnak kiharcolni. Az első ilyen szöglet­­rúgást Iszlai próbálja végrehajtani, de nem sikerül­t neki a labdát a kapu elé rúgni, ezért kezeivel dühösen üti a comb­ját és komoly pillantásokat mér a cipő­jére. De a KAC se kukacol. Demart­­sik lefut, beadását Szekeres vágja a háló­ba, 1:1. Nemsokára Raczkó 1:2-re javít.

Next