Orosházi Friss Ujság, 1933. augusztus (22. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

2 Kidobta modelljét az emeleti ablakon egy szobrász Budapestről jelentik. Különös eset tör­­tént vasárnap reggel 9 óra tájban a Dob­­utca 21 számú házban: az egyik első­emeleti ablakból az utcára zuhant egy fiatal leány és súlyosan megsebesült, ke­­ze,lába eltört. A leány —Végvári Boriska 21 éves modell­j a zuhanást megelőző­leg segítségért kiabált és a kórházban azt vallotta, hogy Biesz Elemér 29 éves szobrász dobta ki, akinél egy hónap óta lakott és modellje volt. Biesz Elemér tagadja, hogy ő dobta volna ki a leányt az ablakon, de szemtanú is van aki meg­erősíti a leány vallomását. •Riesz egyéb­ként is állandóan ütötte-verte a leányt, akinek teste tele van kék foltokkal. A szobrászt szándékos emberölés bűntetté­nek kísérlete miatt tegnap délben elő­zetes letartóztatásba helyezték. Halálos motorszerencsétlensé­­gek Németországban Berlinből jelentik. A berlini stadion­ban rendezett motorkerékpáros ünnepsé­gen két versenyző összeütközött, gé­pük a palánk alatt sorfalat álló ifjú hit­leristák közé repült. A két versenyző és egy néző meghalt, 17 néző megsebesült, többnek életveszélyes az állapota. Aldershofban összeütközött egy autó és egy motorkerékpár. A motorbicikli két utasa meghalt. A szerencsétlenséget az okozta, hogy az autó vezetője ittas volt. Siemensstadtban egy motorkerékpáros leesett gépéről és koponyaalapi törés folytán meghalt. Schönebeckben vasárnap éjjel egy motorbiciklista menetelő rohamosztago­­sok­ közé rohant gépével. Egy roham­osztagos meghalt, hat megsebesült. Vági Istvánt kivégezte a szovjeksek a Moszkvában Budapestről jelentik. Rendkívül érde­kes hír jutott tudomására kerülő utón a magyar hatóságoknak. A híradás sze­rint a Szovjetoroszországban letelepedett Vági Istvánt Moszkvában a G. P. U em­berei kivégezték. Vági István 1924-ben m­ár az Építő­­munkások Szövetségének tagja, palota­forradalmat csinált a szövetségben és az elégedetlenkedő szélsőséges baloldaliak élére állt,­­ akikkel megalakította az úgynevezett Vági-pártot, amelynek kép­viselőjelöltje is volt. A rendőrség figyel­mét­­nem kerülte el ez a szervezkedés és állandó­ razziákkal próbálták a pártot le­hetetlenné tenni. Egy ilyen házkutatás alkalmával komppromittáló iratokat talál­­tak Vági István lakásán, akit a »társa­dalmi rend erőszakos felforgatására« irá­nyuló bűntett miatt letartóztattak. Vági és társainak ügye a rendőrségről az ügyészségre, onnan a bíróság elé ke­rült, ahol a Szemák-tanács hozott íté­letet. Vági Istvánt akkor négy évre ítélték. A kommunistavezér büntetésének kitöl­tése után Debrecenbe költözött, majd rövidddel később Oroszországba szökött ahol politikai megbízatást kapott. Ennek a­­megbízatásnak minden valószínűség szerint nem tett megfelelően eleget és ennek­­tulajdonítható, hogy a G. P. U. emberei kivégezték. A kisantant hír szerint nem mozgósít osztrák-német Anschluss ellen, amelynek elhárítását Olaszországra bízzák. OROSHÁZI FRISS UJLAG Kedd, 1933 augusztus 1 Diplomáciai lépésre készül három állam a repülőgépes ausztriai náci­ propaganda ellen Angol és francia demars, osztrák akció a láthatáron Bécsből jelentik. Egy bécsi hétfői lap azt az értesülést közli, hogy a nyugateu­­rópai nagyhatalmak, elsősorban Francia­­ország és Anglia, demarsra készülnek Berlinben amiatt, hogy birodalmi német repülőgépek osztrák területen az osztrák kormányt gyalázó röpiratokat szórtak le és ezzel megsértették az osztrák felség­jogokat. A lap értesüléséhez azt fűzi hozzá, hogy rendkívül erélyes hangú til­takozásról van szó, amelyet azonban a t­evezett nagyhatalmak teljesen saját kez­deményezésükre szándékoznak bejelen­­teni. Bécsből jelentik. A Bécsi Távirati Iro­da párisi tudósítójának jelentése szerint a Temps mai vezércikkét a német-oszt­rák viszony alakulásának szenteli és a többek között a következőket írja: Ha a német birodalmi kormány nem­­ igyekszik a kardcsörtetők buzgalmát fé­kezni, akkor diplomáciai bonyodalom­mal kell számolni. Valóban nem lehet tovább elviselni ezt az uszító hadjáratot. . Ez az eljárás elviselhetetlen beavatko­zást jelent egy szomszéd állam belső ügyeibe. Bizonyára első ízben történik a művelt népek történetében, hogy ilyen üzelmeket elkövetnek olyan kormány el­­len, amely végtére csupán arra törek­szik, hogy országának erkölcsi és po­litikai függetlenségét megvédje. Való­sággal oktalanság azt állítani, hogy a birodalmi kormány ebben a kérdésből nem felelős. Igazán érthetetlen, hogy Berlinben még mindig nem látták be, hogy ez a hadjárat a nemzetközi köz­véleményt teljesen a birodalmi kormány ellen hangolja. Bécsből jelentik. Politikai körökben általános figyelmet kelt az osztrák kor­mánypárthoz köztudomásúlag igen közel­álló »»Reichspost« cikke, amely beje­lenti, hogy Ausztria diplomáciai ellen­akcióval válaszol a német kormány ama tevékenységére, hogy repülőgépek útján­­ nemzeti szocialista propagandát fejt ki­­ Ausztriában. Amerikában állítólag elfogták a cinkotai tömeggyilkos Kiss Bélát Gangszerek és emberrablók cimborája lett a magyar Kürtön Budapestről jelentik. A világháború közepén, 1916. május 9-én borzalmas felfedezést tettek Kiss Béla bádogosmes­ter cinkotai házának udvarán. Hatal­mas leforrasztott bádogdobozokban, hét konzervált női holttestet találtak. Meg­állapították, hogy a nőket Kiss Béla gyilkolta meg, aki azonban a háborúban volt és nem is került elő többé. Akkori­ban az a hír járta, hogy Sábáénál el­esett, később pedig időnként olyan hí­rek bukkantak fel, hogy a francia ide­genlégióban szolgált és a rnffkabilok el­leni hadjáratban esett el. (Orosházi ide­­genlégionisták ugyan nemrégiben azt ír­ták, hogy Kiss Béla ma is él és velük szolgál a légióban.) A tizenhét év előtti cinkotai rémtett már-már feledésbe merült, most azon­ban újabb szenzációs hír kelt szárnyra az üggyel kapcsolatban, mégpedig ezúttal Amerikából. Nem kevesebbet mond a hír, mint azt, hogy Kiss Béla álnéven Amerikában élt, ott felismerték és el­fogták. Az utóbbi időben — egy ame­rikai lap közlése és Kiss Bélának a lap­ban közölt fényképe nyomán . Amerika különböző helyeiről érkeztek bejelen­tések a budapesti főkapitánysághoz, ame­­lyek szerint Kiss Béla hol itt, hol ott bukkant fel, gangszterekkel cimboráit és ,emberrablási ügyben is szerepelt. Egyes híradások szerint megnősült és 3 gyermeke van. Ha a Kiss Béla felisme­­réséről és elfogásáról szóló hír igaznak bizonyul, úgy a magyar hatóságok kérni fogják kiadatását. Nyolcvanöt kommunistát letartóztattak Rendőrségi roham a péksegédek székháza ellen Budapestről jelentik. A budapesti fő­­kapitányságon Hetényi Imre dr.. főkapi­tányhelyettes, a politikai főcsoport veze­tője már három héttel ezelőtt kiadta az utasítást, hogy a kommunista üzelmekből ismert személyeket, agitátorokat és szer­vezőket helyezzék szigorú megfigyelés alá és szükség esetén valamennyit tar­tóztassák le. E preventív intézkedés eredménnyel végződött. A politikai csoport detektív­­jei ugyanis megállapították, hogy a sütő­iparok szakszervezetében hosszabb idő óta kommunista üzelmek folynak és a kommunisták a szakszervezet szocialista érzelmű vezetőit formálisan kiszorították, elfoglalták helyüket és hetek óta kom­munista szervezkedést folytattak a szak­­szervezetek helyiségében. Hosszas előzetes megfigyelések után a rendőrség tárgyi bizonyítékokat szer­zett a rendzavarok munkájáról. Ennek alapján a detektívek szombaton este, amikor a kommunisták a sütőiparosok szakszervezetének Peterdy­ utca 6—8. sz. alatti helyiségében titkos gyűlést tartot­tak, behatoltak a lezárt terembe és a helyszínen levő sütőmunkásokat elfog­ták. A kommunista sütőiparosokat azután rendőrautón beszállították a főkapitány­ságra, ahol vasárnap a hajnali órákban megkezdték kihallgatásukat. Ugyanakkor a rendőrség a szakszer­vezet székházában, valamint az elfogott kommunisták lakásán házkutatást tartot­tak, amely meglepő eredménnyel végző­dött. A házkutatás során ugyanis nagy­mennyiségű kommunista röpiratot és bolsevista hangú felszólítást találtak. A röpcédidák között volt egy kiáltvány, amelyben a vezetőség felszólítja a kom­munista érzelmű sütőipari munkásokat, hogy »rázzák le a nyakukról a kapita­lista nagytőkét és lázadjanak fel a mai társadalmi rend ellen«. Mialatt a detektívek a letartóztatott munkások lakásán kutattak, azalatt a fő­­kapitányságon Hetényi Imre főkapitány­helyettes és Schweinitzer József rend­őrtanácsos vezetésével megkezdték az­­ elfogott kommunisták kihallgatását. A­­ kihallgatások során kiderült, hogy a szervezkedésnek két vezetője vet, név­ szerint Lack István és Barosán János sü­tőmunkások, akik már hónapokkal ez­előtt akciót indítottak a sütőiparos-szak­szervezet legitim vezetőségének elmozdí­tására és ők voltak azok, akik a lázító tadalmú kiáltványokat és a röpcédulákat fogalmazták. Miután a letartóztatottak védekezésé­vel szemben a rendőrségnek olyan tárgyi bizonyítékai vannak, amelyek kétségte­lenné teszik, hogy a sütőszakszervezet­ben kommunista összejöveteleket tartot­tak, a főkapitányságon vasárnap délelőtt Lack István, Barosán János és nyolcvan­­három társuk előtt kihirdették a magyar állam és társadalmi rend erőszakos fel­forgatására irányuló bűntett rímén az előzetes letartóztatásról szóló végzést. .. Egyszerre születtek, egyszerre haltak meg Esztergomból jelentik: Szőny köz­ségben ugyanabban az órában halt meg Vizkelety József és Nyikos József gazda. Mindkettő nyolcvanhárom éves volt, pon­tosan ugyanabban az órában született Szőnyben. Együtt katonáskodtak, egy napon tartották eljegyzésüket és esküvő­jüket és egész életükben elválasztha­tatlanok voltak. A rokonság közös sírba temette a két jóbarátot. Levegőbe repült egy négyemeletes brünni szálló Brünnből jelentik: Borzalmas robbanás történt hétfőn reggel kevéssel 8 óra előtt a brünni Európa-szállóban. A robbanás csaknem teljesen rombadöntötte a négy­­emeletes szállóépületet és a környező házak megrongálódtak. Még nem tud­ták megállapítani, hogy ekrazil-robbanás történt-e, vagy gázrobbanás? A romok alól eddig három holttestet ástak ki, de a halottak száma legalább 15, a súlyos sebesülteké 11, a könnyebb sebesülteké mintegy 40. A robbanás egy Bauer Adolf morva-ostraui műszaki tisztviselő néven bejelentett szállóvendég szobájában tör­tént ,aki feleségével és egyhónapos cse­csemőjével lakott a szállóban. Öten pályáztak a gyepmesteri állásra Az állatorvos javaslata után választ az elöljáróság Az orosházi gyepmesteri állásra meg­hirdetett pályázati határidő július hó 28-án lejárt és eddig az ideig öt pályázat érkezett a községi elöljárósághoz. A pá­lyázók név szerint a következők: Bereczki Imre jelenlegi gyepmester, aki a pályázati feltételek mellett kéri a meg­választását. Bán Sándor volt községi és állam­rendőr jelenleg vágóhídi felügyelő. Süle Lajos kisfuvaros, hadirokkant, aki a községi szemét- és pöcegödrök, valamint az utcai fedett csatornák tisz­títását a tájékoztatásul közölt évi 3600 pengő vállalati összeg helyett 3200 pen­gőért hajlandó végezni. Kovács Pál, aki ugyanezt a munkát 240­ pengőért vállalja. Fazekas János és Sági György társ­­vállalkozók, akik 3600 pengő helyett csak ,évi 2000 pengőt kérnek a községi szemét- és pöcegödrök, valamint az utcai fedett csatornák tisztításáért. A pályázók közül az elöljáróság vá­lasztja ki, hogy melyikre bízza 3 évre a gyepmesteri teendőket. A pályázati kérelmeket javaslattétel végett Kunos István főjegyző kiadta dr. Balázs Zsigmond állatorvosnak s az ő javaslata után ejti meg az elöljáróság a választást.

Next