Orosházi Friss Ujság, 1933. október (22. évfolyam, 223-247. szám)

1933-10-01 / 223. szám

­ c­ 4 XXII. évfolyam 223 szám ara 10 fillér Vasárnap, 1933 október 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: OROSHÁZI Helyben házhoz hordva Negyedévre Félévre 5 P 10 P Vidékre postán küldve: Negyedévre Félévre 7 P 14 P FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán u. Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János Megjelenik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk* TELEFON 90 SZÁM Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Ford nem enged Newyorkból jelentik. Az amerikai sztrájkhullám olyan méreteket öltött, hogy most már komolyan veszélyezteti Roosevelt nemzeti újjáépítési program­ját. A washingtoni kormány a sztrájk leküzdésére tizenkét munkakerületre akarja osztani az országot s mindegyik kerület élére munkatanácsot készül állí­tani, amely diktátori hatalmat nyerne valamennyi munka- és bérvita elintézé­sére. A Ford-gyárak tegnap sztrájkba lépett 511 munkását elbocsátották és helyükre azonnal új munkásokat vettek fel. Ford kijelentette, hogy felveszi a harcot a sztrájkolókkal s ha tovább terjed a sztrájkmozgalom, valamennyi gyárát be­zárja. A nemzeti újjáépítő tanács egyik megbízottja sürgősen Detroitba utazott, hogy megkísérelje a békés közvetítést Ford és a sztrájkolók között. Csak 10 százalékot fizet Anglia Londonból jelentik. Az angol kor­mány, — beavatott körök értesülése sze­rint — végleg elhatározta, hogy csak tíz százalékát fizeti meg az Egyesült Államokkal szemben fenálló háborús tar­tozásainak. Az angol delegáció, amely útban van Washington felé, hogy ok­tóber 5-én megkezdje Roosevelt elnök megbízottaival az adósságrendező tárgya­lásokat, azt az utasítást kapta a londoni kormánytól, hogy ajuljon fel 80 millió font sterlinget az amerikai kormánynak az angol háborús adósságok végleges törlesztése fejében. Ez az összeg körül­belül tíz százaléka "az eredeti adósság­összegnek. Anglia ezzel a gesztussal azt akarja kifejezésre juttatni, hogy elismeri ugyan háborús tartozásait, de nem tudja meg­fizetni azokat. Mint ismeretes, Anglia már a legutóbbi esedékesség napján is csak az adósságösszeg tíz százalékát tör­lesztette a fenálló tartozás elismerése cí­mén. Roosevelt elnök természetesen a kongresszus jóváhagyása nélkül nem fo­gadhatja el az angol ajánlatot, arra pedig egyelőre alig van remény, hogy a kong­resszus hozzájáruljon ilyen óriási arányú adósságelengedéshez. Közeledés Genfben a négy nagyhatalom közt? tárgyalások az új leszerelési formuláról Genfből jelentik: Neurath német kül­ügyminiszter pénteken elutazott Genf­ből, hogy jelentést tegyen Hitlernek a bizalmas genfi tanácskozásainak eredmé­nyeiről. Most már illetékes német kö­rökben is megerősítik azokat a híreket, hogy a négyhatalmi egyezmény szigna­­tóriusai között komoly tárgyalások foly­tak egy új leszerelési formula ügyében, amelyet Anglia és Franciaország közös egyetértésben dolgozott ki Olaszország jóindulatú támogatásával. Az új formu­lát állítólag az Egyesült­ Államok kor­mánya is magáévá tette. Genfi német körök szerint kétségkívül érezhető kö­zeledés jött létre a négy európai nagyha­talom között és Genfben most már is­mét bizakodnak abban, hogy rövidesen újból fel lehet venni a leszerelési kon­ferencia munkáját. Azt hiszik, hogy a kitűzött napon, október 16-án valóban összeülhet a leszerelési konferencia új ülésszaka. Hogy az új kompromisszumos for­mulának milyen jelentősége van, mu­tatja az a körülmény is, hogy Sir John Simon angol külügyminiszter és Savici olasz külügyi államtitkár szom­baton szintén hazautazik, hogy további instrukciókat kérjen. Országos mezőgazdasági hitelvédő egylet? Egy jószándékú kísérlet Hosszú hónapok óta a minisztériumok­ban vajúdik a mezőgazdasági hitelvédő szerv létesítésének kérdése. Gazdaérde­keltségek állandóan hangoztatják annak szükségét, hogy a mezőgazdák számára is lehetővé tegyék a kényszeregyezségi eljárás igénybevételét. A kérdés, sajnos, az előkészítő állapotból hónapok óta nem képes előbbre jutni, pedig a gaz­daadósságok rendezése egyre égetőbbé válik. A gazda-adósvédelmi rendelkezések, mint ismeretes, csupán október 31-ig van­nak érvényben és úgy látszik ez a kü­szöbön álló lejárat indított arra egy ma­gánalakulatot, hogy mezőgazdasági hi­telvédő szervezetet hozzon létre. Az új szervnek, amely magát Országos Mező­gazdasági Hitelvédő Egyletnek nevezi, vezetői Khuen-Héderváry Károly gróf és Ormándi János, mindketten a Felső­­dunántúli Mezőgazdasági Kamara igaz­gatói, továbbá Körmendi Elemér kama­rai titkár és egy ügyvéd, Hegyi Sándor dr. Az új alakulat, amely tulajdonkép­pen már június hónapban létrejött, az egyes kamarai kerületekben vidéki osz­tályokat létesített. Egyelőre a kaposvári, miskolci és kecskeméti mezőgazdasági kamarák kebelében létesült egy-egy bi­zottság, amelyet követnek a győri deb­receni alakulatok. Bármennyire tiszteletreméltók legyenek is az új alakulásnak céljai kétségtelen, hogy az Országos Mezőgazdasági Hitel­védő Egylet nem tekinthető olyan alaku­lásnak, amely a mezőgazdasági kény­szeregyezségek lebonyolítására egyedül lenne hivatott. Az új hitelvédő egylet felismerve egy ilyen szervnek égető szük­ségességét, azzal a szándékkal létesült, hogy a mezőgazdasági kényszeregyez­ségeket intézményesen szabályozandó rendelet segítségével közvetítsen a gaz­daadósok és hitelezők között. Tulajdon­képpen tehát arról van szó, hogy még a rendelet megjelenése előtt megalakult az­­ új hitelvédő egylet, bizonyára azt fel­tételezve, hogy a kellő pillanatban, mi­után szervezete már megvan, a kormány igénybe fogja venni szolgálatait és rájuk ,bízza a mezőgazdasági kényszeregyezsé­­­gek lebonyolítását. Nincsen ugyan semmi kifogásunk az új alakulás ellen, de két­ségtelen, hogy annak egyelőre még az alapszabályai sincsenek a belügyminisz­ter által jóváhagyva. Egyszerűen be­jelentették a Hitelvédő Egylet megalakí­tását a kormánynak, a TÉBE-nek a Pénzintézeti Központnak és a Nemzeti Banknak. Más kérdés azután, vajjon sikerült-e az új szervnek megfelelő megállapodásokat létesítenie a hitelezői­­ érdekeltségekkel is, mert hiszen enélkül az új alakulás működése aligha képzel- hető el. Olyan nagy horderejű kérdésnél, mint a gazdakényszeregyezségek lebo­nyolításánál, rendkívül fontos, hogy a lebonyolító szerv minden számbajöhető érdekeltség közbejöttével jöjjön létre. Az Országos Mezőgazdasági Hitelvédő Egylet egyelőre a kormánytól várja le­galizálását és mindaddig, míg a várt rendeletet ki nem adják és a gazdakény­szeregyezségek ügyét nem szabályozzák, az új szerv csupán egy jószándékú kísér­letnek tekinthető. A gazdakényszeregyezségek ügyének rendelettel való szabályozása egyelőre, mint értesülünk, még mindig az adat­gyűjtésnél tart, tehát a húzás-halasztás­nál. A pénzintézetek és elsősorban a Pénzintézeti Központ statisztikai össze­állításokat végeznek a minisztérium szá­mára. Egyes hírek szerint a kormány a gazdaadósságok végleges rendezésére nézve október végéig nem is fog in­tézkedni, nem adják ki a kényszeregyez­ségi rendeletét sem, hanem a gazdavé­delmi rendelkezések lejáratát ez év vé­géig meghosszabbítják. Ez a hosszas halogatás mindenesetre rendkívül hát­rányos következményekkel járna az adósságokkal küzdődő mezőgazdákra, miután a bizonytalan helyzet folytán a hitelélet amúgy is teljesen megszűnt és a nem végleges intézkedések a bizony­talanságot még inkább fokozzák. Hite­lező és gazdaadós érdeke lenne egyaránt ennek a kérdésnek mielőbbi rendezése, még­pedig sürgősen! A héten elkészül a csorvási útszakasz kövezése ___ _ . Az új kövesúton rövidesen megnyílik a forgalom A csorvási út méntelepi szakaszának ki­­kövezési munkálatai most már erősen végefelé járnak. A három méter széles középső, betonlapra rakott kövezet utol­só szakaszáról szerdán este letakarítják a vizes homokot. Addigra elkészül a ho­mokba ágyazott, 125—125 centiméter széles két szegély kövezete is és a föld­munkával — útszegély-feltöltés, csatorna­ásás — is jól előrehaladnak. Az úttest két szélének feltöltéséhez kocsikkal hord­ják a földet a Gyulai­ utcáról. Az új kövesút szemmel láthatólag kitűnő és jól fogja bírni a forgalmat, amelynek né­hány nap múlva átadják. V Saronkivül­ AZONNAL CSERÉLÜNK. — 80 kg-nál nehezebb búzából v­amOFIDEI TÖBB FEHÉR KENBERLISZIEI, és kevesebb korpát adunk. Vámőrlést külön helyen vesszük át. Búzát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk.T0TH-M9L0M

Next