Orosházi Friss Ujság, 1933. november (22. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Helyben házhoz hordva Negyedévre 5 P Félévre 10 R Vidékre postán küldve: Negyedévre 7 P Félévre 14 P OROSHÁZI Megjelenik minden nap korán reggeL . LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. Hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk* Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Főszerkesztő és laptulajdonos : TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. I Dl*. MillaSOVSZky Ján­OS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Amerika visszavonul a leszerelési értekezletről Londonból jelentik: Angol politikai­­ körökben nagy feltűnést keltett Nor-­­­mann Davis amerikai leszerelési főde­legátus hirtelen elhatározása, hogy el­hagyja Genfet és csak december elején tér vissza. A Daily Telegraph véle­ménye szerint Norman Davis elhatáro­zása azt mutatja, hogy Amerika teljesen vissza akar vonulni a leszerelési konferenciáról. A december 4-én kez­dődő új leszerelési ülésszakon Norman Davs már csak azért vesz részt, hogy leszerelésre buzdítsa az európai hatal­makat. Kemal pasa a magyarokról Ankarából jelentik. A török nemzet­­gyűlés megnyitásakor mondott beszédé­ben Musztafa Kemal pasa, a köztár­saság elnöke Magyarországról a követ­­­­kezőket mondotta. — Nagy örömmel és nagy szívélyes-­­­séggel fogadtuk Magyarország minisz­terelnökének és külügyminiszterének megtisztelő látogatását. A két ország között kötött semlegességi és döntőbí­rósági­ szerződést meghosszabbították. A két nép között fennálló testvéri érzel­­­­mek e szerencsés alkalomból lelkes megnyilatkozásokban jutottak kifejezés­re. Újabb háború készül Marokkóban Párisból jelentik: Weygand tábornok, a francia vezérkar főnöke hadműveletet dolgoz ki újabb marokkói háborúra,­­ amelyet elkerülhetetlennek tartanak. A­­ hadműveleti terv azon alapszik, hogy , Francia- és Spanyol-Marokkóban a­­ megszálló csapatok támadásba mennek­­ át a nyugtalankodó törzsek ellen. Kö­­­­rülbelül száz kilométeren folytatandó hadjáratról lenne szó, Pár­is és Madrid erre vonatkozó eszmecseréje befejez­és előtt áll. Királyi nász készül a Balkánon A román király feleségül veszi a­ bolgár király nővérét? Bukarestből jelentik. Mint hivatalosan közük, Boris király január 7-ike és 15-ike között érkezik viszontlátásra a román fővárosba. A készülő látogatás­sal kapcsolatban a Calendarul ismét hosszú cikkben foglalkozik azzal az ér­te ülésével, hogy a legkomolyabb for­mában fölmerül Károly király és a bolgár király nővére­­házasságának ter­ve. Jorga volt miniszterelnök lapjában, a Neamu­ Romanestben megállapítja, hogy ennek a házasságnak lehetőségé­ről a legszűkebb körben már hosszú idő óta beszélnek. A Be­lkán-blokk nem alakult meg Bukarestből jelentik. Az egész sajtó terjedelmesen foglalkozik a tegnapelőtti király találkozóval. Egyesek befejezett ténynek veszik, hogy Károly király és Bori­ király között Musanov miniszter­­elnök és Titulescu külügyminiszter köz­­benjöttével létrejött a megállapodás, amely hamarosan a román—bolgár—ju­goszláv blokk megalapozására fog ve­zetni. A román külügyminisztérium ma hivatalos nyilatkozatban nyomatéko­san hangsúlyozza, hogy ez a feltevés korai. Az Adeverul is azt írja, hogy a királytalálkozón csak a két ország kö­zött függőben levő vitás kérdéseket be­szélték meg és a jövő Balkán-politi­káról tárgyaltak, de Balkán-blokkról nem esett szó. Kedden újra összeül a képviselőház Gömbös a mai minisztertanácson számol be keleti útjáról Budapestről jelentik: Gömbös Gyula miniszterelnök tegnap a kora délutáni órákban visszaérkezett kétnapos vidéki pihenőjéről és ma már elnököl a mi­­sztertanácson, amelyen tájékoztatja a kormány tagjai, ankarai és szófiai út­­­­jának eredményéről. A kormány egy-­­­úttal letárgyalja az aktuális kormány-­­ zati és külpolitikai kérdéseket. Valószínű, hogy a jövő keddre össze-­­ hívják a képviselőházat, esetleg a két ház külügyi bizottságát is. Itt azután a miniszterelnök és a külügyminiszter, tájékozódást ad a bizottság tagjainak , a Magyarországot érintő külpolitikai kérdésekről és általában a külpolitikai helyzetről. Ma az egyesített igazságügyi, pénz-­­ ügyi és véderőbizottság folytatja a­­ nyűgd­íjtörvényjavaslat tárgyalását. Két hónap múlva vége a szesztilalomnak Mikulás napján nedvessé válik Amerika Washingtonból jelentik. Az Egyesült­­ Államokban lázasan készülődnek a szesz­­tilalmi rendelet általános felfüggesztésé­re, amely az egész Unió területén december 6-án lép életbe. Mint isme­retes, már eddig is több államban ha­tályon kívül a prohibiciós törvényt, en­nek ellenére azonban még mindig akad­nak államok, amelyek makacsul kitar­tanak a szesztilalom mellett. A »nedves­párti« amerikaiak hetedhét országra szó­ló mulatsággal akarják megünnepeln­i az emlékezetes napot, amely történetesen Mikulás napjára esik, a washingtoni kormány azonban eddig még nem adott ki hivatalos jelentést a prohibició fel­függesztéséről, csupán a szeszbehozatal eltiltását helyezte hatályon kívül decem­ ber 6-tól kezdve. Ebből a körülmény­ből a nedvesek arra következtetnek, hogy csakugyan ezen a napon szűnik meg végleg a szesztilalom az Egyesült Államokban. A gazdarendelet végrehajtása Budapestről jelentik. A gazdarendelet végrehajtására vonatkozólag a pénzügy­minisztériumban több rendelettervezeten dolgoznak. Arról értesülünk, hogy az első rendeletek, amely a gazda adósi mivoltának igazolására, az adóhátralékok és az illetékek kimutatására vonatkoz­nak, már elkészültek. A miniszterta­­­nács ma letárgyalja őket és szombaton valószínűleg meg is jelennek. Fasiszta államcsíny fenyegeti Kínát Kantonból jelentik. Az úgynevezett kékinges-szervezetben egyesült kínai fa­siszták mozgalma rohamosan nő. Kedden már olyan hírek birtokába jutott a kormány, amely szerint a kékingesek államcsínyre készülnek. A mozgalom ko­molyságát mutatja, hogy erre a hírre messzemenő katonai óvórendszabályokat léptettek életbe. Kantonban egyik ház­kutatás a másikat éri. Máris több em­bert letartóztattak, köztük a »Kiangta« nevű kínai torpedóromboló parancsno­kát és a kormánynak, továbbá a Kuomi­­tang-szervezetnek több tisztviselőjét. Ausztria visszarendeli a német határra küldőtt csapatokat Bécsből jelentik. A legutóbbi politi­kai nyilatkozatok után úgy látszik, hogy a német-osztrák viszonyban némi eny­hülés állott be. Az osztrák-német ha­tárra küldött osztrák erősítő csapatokat fokozatosan ismét visszarendelik. Így a vadászzászlóalj, amely szeptember 5-e óta a felsőausztriai Riedben teljesített szolgálatot, visszatér bécsi helyőrségébe. Azonkívül visszarendeltek a határról egy alpesi vadászzászlóaljt és egy mozsár üteget. Soronkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 80 kg-nál nehezebb búzából TÖBB FEHÉR KENYERLISZTBE és kevesebb korpát adunk. Vámőrlést külön helyen vesszük át. Búzát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi érmegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk.TÓTH-MALOM

Next