Orosházi Friss Ujság, 1933. december (22. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

ELŐFIZETÉSI árak Helyben házhoz hordva Negyedéve 5 R Félévre 10 R Vidékre postán küldve: SD­C/J­­—­­J OROSHÁZI TÉTLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik minden nap korán reggel. LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor. Hirdetési díjak előre fizetendők. hirdetésekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg ellené­ben válaszolunk-Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Főszerkesztő és laptulajdonos: TELEFON 90 SZÁM Orosháza, Torkos Kálmán u. | Dr­. MitlaSOVSZky JáslOS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Negyedévre 7 P Félévre 14 P Forradalom Portugáliában Londonból jelentik. A portugál kor­mány útnak indított az Azori szigeteken lévő Angra-erődítmény felé százötven, a­­nép minden rétegéből származó for­radalmárt, közte különösen sok katona­tisztet. Az erről szóló hivatalos közle­mény kijelenti, hogy a tervbe vett for­radalom végkép meghiúsult. A felfor­gató tervekben nagy része volt sok kül­földieknek, akik még most is szabadlá­bon vannak, noha a kormány min­den lépésüket figyeli. Hír szerint to­vábbi letartóztatások is várhatók. Sikerült kinyomoznia a kormánynak, hogy a forradalmárok a coimbrai egye­temen titkos lapot adtak ki. Japán békeajánlatot tesz Amerikának Tokióból jelentik: Japán flottapoliti­kájában döntő fordulat állott be. A ja­pán kormány elhatározta, hogy feladja az Egyesült Államokkal megindult flot­tafegyverkezési versenyt és békeajánla­tot tesz az amerikai kormánynak. A tokiói külügyminisztérium szerdán dél­után bejelentette, hogy a japán kormány javaslatot tesz az amerikai kormánynak flottaleszerelési tárgyalások megindítására és megkísérli kiküszöbölni a két állam között megindult flottafegyverkezési versenyt. Lemondott a német állam­egyház egész vezetősége Berlinbel jelentik. A német evangéli­kus egyház kebelében kitört válság, amely az új német államegyház bomlá­sával fenyeget, újabb fordulóponthoz érkezett. A birodalmi evangélikus saj­tószolgálat szerint Hessenfelder püspök, egyházminiszter lemondása után most az új államegyház egész vezetősége be­nyújtotta lemondását. Müller birodalmi püspök elfogadta a vezetőség lemondá­sát, arra kérte azonban a vezetőség tagjait, hogy az egyházminisztérium új tagjainak kinevezéséig tovább vezessék a hivatali ügyeket. Fáj a cseheknek Bethlen angliai sikere Ellen-tüntetést rendelne február 4-é­n Prágából jelentik: Gróf Bethlen Ist­ván angliai előadásai és azoknak sikere kínosan érinti a cseh közvéleményt. Gróf Bethlen előadásával tegnap a Cseh Nemzeti Tanács külön foglalko­zott. Ebben Szlávik volt belügyminisz­ter polemizált gróf Bethlen állításaival, fejtegetve, hogy a tótok önként csatla­koztak Csehországhoz. A Nemze­i Ta­nács elhatározta, hogy ennek demonst­rálására 1934 február 4 én Pozsonyban nagy ünnepet rendez, annak 15 éves évfordulója alkalmából, hogy a cseh ha­tóságok Pozsonyban befészkelték magu­kat. A Cseh Nemzeti Tanács, mint isme­retes, a cseh többségi pártoknak a pár­tok fölött álló szerve. Ebből a tanács­ból Hlinka páter és a vezetése alatt­­ álló tót katolikus néppárt legutób­b ki­­s­­épett az egyéb nagy cseh jellegű szer­ig vezetékből, főleg a szokol-szervezetből­­ is. Ugyancsak nem tagja a tanácsnak a katolikus »Orel« szervezet sem. Anglia éles támadása Japán ellen Tisztességtelen verseny védj­ét emeli Runciman miniszter Londonból jelentik. Az alsóházban a japán verseny megvitatása során Run­­ciman kereskedelmi miniszter él­sen nyilatkozott Japán kereskedelmi politi­kájáról és főleg azt panaszolta fel, hogy a japánok az angol világbirodalom területén angol védjegyű árukat helyez­nek el. Ez a miniszter szerint tisztesség­telen verseny és a becsületesség hiá­nyának egy neme. Az angol kormány Japánt meggyőzni igyekszik arról is, hogy jobb a világgal békében élni, semmit a dolgokat annyira vinni, hogy az ellenséges érzés benyomása támadjon. A Ház elfogadta a gazdavédelmi javaslatot A Nemzeti Bank alapszabály módosítását tárgyalják Budapestről jelentik. A képviselőház szerdán éjjel általánosságban és részletei­ben is elfogadta a gazdavédelmi tör­vényjavaslatot. A csütörtöki ülésen Fa­­binyi Tihamér kereskedelmi miniszter beterjesztette a magyar tengerhajózási vállalatok kedvezményeiről szóló tör­vényjavaslatot, majd harmadszori olva­sásban is elfogadták a gazdavédelmi javaslatot és megkezdték a Nemzeti Bank alapszabálymódosításának becik­kelyezéséről szóló törvényjavaslat tár­gyalást, amelyet Zsindály Ferenc is­mertetett. A javaslat a kormány által a gazdatartozások rendezésére a Nemzeti Banktól felveendő kölcsönnel kapcso­latos.­­ Magyar Pál ellene van a pénzhigítási­­ politikának, a javaslatot nem fogadja el. Hegedűs Kálmán végzetesnek tartja a devalvációt és a közterhek arányosítá­sát hangoztatja. Ulain Ferenc nem fogadja el a javas­latot. Hangoztatja, hogy a Nemzeti Bank függetlenségét biztosítani kell az állam­mal szemben. Sándor Pál az infláció ellensége Ki­fogásolta, hogy a Nemzeti Bank rész­vényeseit nem kérdezték meg se a köl­csönf­elvetés, se az alapszabálymódosítás felől. A vitát ma folytatjuk, az ülés 9 óra­kor végződött. Új választás lesz Mezőkeresztesen ? Budapestről jelentik. Politikai körök­ben hire terjedt, hogy a mezőkeresztesi kerületben új választás lesz, mert Papp- Szabó Károly, akit annak idején az időközi választások során választottak meg, lemond mandátumáról. Mint isme­retes Bottlik József halála után válasz­tották meg Papp-Szabó Károly nyu­galmazott ezredest a mezőkeresztesi vá­lasztókerületben nagy küzdelem árán. A Független Kisgazdapárt, amelynek jelöltje Tildy Zoltán volt, megpeticio­­nálta a mezőkeresztesi választást. A közigazgatási bíróság a petíció alapján az egész vonalon elrendelte a bizonyí­tást. Politikai körökben úgy tudják, hogy Papp-Szabó Károly bizonyítási el­járást megelőzően lemond, mandátumáról és az újólag kiírt választáson kormány­­párti programmal kíván újra fellépni. A független kisgazdapárt programmjával hír szerint újra Tildy Zoltán indulna a mezőkeresztesi mandátumért, de a ke­reszténypárt is állít jelöltet a kerület­ben. Rémhírterjesztő katolikus pa­pokat tartóztattak le Bajor­országban Münchenből jelentik: A bajor politi­kai rendőrség közli: A politikai rendőrséghez több oldal­ról az a jelentés érkezett, hogy néhány müncheni katolikus pap a dachaui gyűj­­tőtáborban történt állítólagos eseményekről hihetetlen rémhíreket ter­jeszt, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ily módon felháborodást és nyug­­t­­alanságot keltsenek. A bajor politikai­­ rendőrség abbeli törekvésében, hogy a­­ konkordátum által célul kitűzött vallási­­ békét megóvja, haladéktalanul megindí­­­­totta a szükséges nyomozást, amelynek­­ során több lelkész letartóztatása elke­rülhetetlenné vált. A letartóztatás az ál­lamügyészséggel való előzetes megbe­szélés után történt és a letartóztatottak ellen bűnvádi eljárás indult. A nyomo­zás folyik. Vámőrlők! Soronkivül, AZONNAL CSERÉLÜNK. — 80 kg-nál nehezebb búzából TÖBB FEHÉR KEHBERLISZTBE és kevesebb korpát adunk. Vámőrlést külön helyen vesszük át. Búzát azonnali készpénzfizetésre és ké­sőbbi ármegállapításra legelőnyö­sebben vásárolunk. Búza beszállítá­sához zsákot díjmentesen adunk.T0TH-M9L0M

Next