Orosházi Friss Ujság, 1933. december (22. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

2 Véletlenül lelőtte a prímást HIlY-TflRG a legtökéletesebb h­a­risnyacsak Bemn és Báránynál kapható! Nem lehet megvédeni Angliát az ellenségtől Győrből jelentik. Tegnap a késő esti, órákban a győri Rozs-féle vendéglőben tartózkodott egy barátja társaságában Körner László 35 éves győri magánhi­vatalnok, volt tartalékos főhadnagy. A két férfi egy darabig csendesen iddo­­gált, majd maguk mellé szólították Petrik Lajos cigányprímást és bandáját. Egy­más után huzatták a nótákat. Éjféltáj­ban Körner­­azt indítványozta, hogy az Újvárosban adjanak szerenádot. Körner a barátja és a cigányok el is mentek és éjjelizenét adtak a megjelölt ház előtt. Ezután a társaság Körner lakására ment, szerenádot adtak a háziasszony­nak, majd a tartalékos tiszt lakásán to­vább mulatoztak. Körner egyszerre elő­vette revolverét és Petrik Lajos prí­másra fogta. Petrik ijedten kérte, hogy tegye el a fegyvert. Ekkor Körner, hogy megnyugtassa a prímást, kivette a re­volverből a golyótárat és az asztalra tette. — Most már nincs megtöltve a fegy­ver, nem kell aggódnod — folytatta és elsütötte a fegyvert. A fegyver hatalmas dörrenéssel el­sült. A főhadnagy nem gondolt arra, hogy a csőben is maradt egy golyó. A lövés Petrik Lajost mellén találta, aki azonnal összeesett. Súlyos sebével a győri kórházba szállították. A rendőr­­ség megindította az eljárást. Londonból jelentik: Harminchat óra hosszat tartó tengeri hadgyakorlatot rendezett most az angol flotta, amelynek célja annak kipróbálása volt, hogy az angol tengeri haderők háború esetén meg tudnák-e védeni az angliai kikötőkbe igyekvő személy- és élelmi­­szerszállító hajlékot az ellenséges flotta támadásaitól. A kísérlet katasztrofális eredménnyel végződött. Az »ellenséges« flotta, ame­lyet Sir Roger Beckhouse altengernagy vezetett, mindössze egy nagy cirkálóból, három kisebb cirkálóból és hat tenger­alattjáróból állott. A védőcsapat nagyobb volt: három elsőosztályú hadihajó, egy repülőgép anyahajó, hat cirkáló és két torpedóromboló flotilla. A kisebb erejű »ellenség« teljes győzelmet aratott: el­pusztította a repülőgép-anyahajót, két torpedórombolót és elsülyesztett öt nagy kereskedelmi hajót. Maga az ellenséges flotilla egyetlen hajót nem vesztett.­­Az elsüllyesztések természetesen csak jelké­pesen történtek. A hadgyakorlat ered­­­­ménye az, hogy háború esetén Anglia­­ képtelen megvédeni a kikötőjébe igyekvő hajókat, úgyhogy könnyű szer­­­­rel lehet blokád alá venni és lakosságát kiéheztetni. * A titkos angol flottagyakorlat katasztrofális eredménye Védőrizet lustaság ellen Obersteinből jelentik, hogy ott védő­őrizetbe vettek egy notórius lustálko­­dót, akinek nagy családról kellett volna gondoskodnia, de bebizonyíthatóan ke­rülte a munkát és jól érezte magát, mint munkanélküli. Beszállítása a védő­őrizetesek táborába azzal a kifejezett hatósági indokolással történt, hogy meg kell barátkoztatni a verejtékes munká­val és különös szigort kell tanúsítani — szaporítani a számára kijelölt mun­kát —, ha a legkisebb jelét adja an­nak, hogy ez a helyzet nem tetszik neki. Két asszonyt leszúrt egy rabló Berlinből jelentik­ Vakmerő rablótá­madást követtek el tegnap este Ribi­­csenko orosz ékszerész üzletében, amely a Friedrichstrassénak az Unter den Linden és a Bährenstrasse közötti ré­szében fekszik. Az üzletben megjelent egy körülbelül 45 évesnek látszó férfi. Elmondotta, hogy ékszert akar vásárolni, de a következő pillanatban már szu­ronyt rántott elő és beledöfte az eláru­­sítónőbe, aki egyedül tartózkodott az üzletben. A nő kiáltására a szomszédos helyiségből berohant egy asszony, de őt is ledöfte a merénylő. Néhány perc múlva kirohant a me­rénylő és azzal akarta félrevezetni a tömeget, hogy ezt kiáltotta: — Rosszul lett valaki az üzletben, gyorsan orvost! Orvost! Az emberek azonban útját állották a merénylőnek, akit azután lefüleltek. Letartóztatták és a rendőrségre vitték, ahol elmondotta, Madabai Dávid Sadik­­nak hívják, török alattvaló. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Péntek, 1933 december 1 December 15-ig lehet kérni a földbirto­kok védetté nyilvánítását •­­- ------------------­ Sok nagybirtokos is igényli Budapestről jelentik. Tegnap járt le a gazdavédelmi rendeletben meghatáro­zott határideje a védetté nyilvánítás ké­résének, a határidőt azonban december 15-ig meghosszabbították. Az utolsó na­pokban tömegesen keresték fel a vi­déki járásbíróságokat, illetve telekkönyvi hatóságokat, hogy a védelem iránti ké­résüket előterjesszék. Az orosházi járás telekkönyvi hivata­lában az egész járás területéről tegnap estig 435 bejelentés, illetve kérelem ér­kezett földbirtok védetté nyilvánítása iránt ebből legtöbb a nagyszénási, leg­kevesebb az orosházi bejelentés. A bejelentések zöme a legutóbbi napok­ban történt, úgyszólván százával, teg­nap pedig — határidő és piaci nap lévén — 120 bejelentés érkezett, úgy, hogy a telekkönyvi hivatal már nem győzi a munkát és ha tovább is ilyen mértékben érkeznek a kérelmek, segéd­erőt kér a törvényszéktől. Erre azon­ban — tekintve, hogy a félhónapos meghosszabbítás alatt mindenkinek bő­ven lesz ideje a bejelentésre — alig­ha lesz szükség. A védettség kérdése még nem jelenti annak kimondását, mert a bíróság az a gazdavédelmi kedvezményt összes körülmények mérlegelésével dönti el, hogy a kérvényező gazdát megilleti-e a kedvezmény. A vidéki hitelintézetnek előre kell számolniuk az eshetőségekkel és éppen ezért pontos kimutatást ve­zetnek már azokról az adósokról, akik kérelmüket a hatóságokhoz beterjesztet­ték. E nyilvántartásoknak alapján már most megállapítható, hogy a nagybirto­kosok közül is számosan éltek a gaz­davédelmi kedvezménnyel és igen sokan akik kötelezettségüknek eddig úgy ahogy eleget tettek, most szintén a védettséget kérők sorába álltak. E helyzetnek az­ eddigi számítások alap­ján is terhes kihatásai lesznek a vi­déki intézetekre. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a védett birtokká nyil­vánítás következtében előálló kamat­­veszteség sokkal nagyobb lesz, mint a bankoknak a régi rendelet idejében be­fagyott követeléseik után elmaradt ka­mattételei voltak. Természetesen ez még nem végleges helyzet, csak előzetes számítások eredménye, a végleges hely­zet csak akkor fog kialakulni, ha az illetékes hatóságok az esetleges fel­szólamlások után meghozzák végleges döntésüket ezekben az ügyekben. Rövidesen megindul a Duna-Tisza-csatorna építése Kilencven milliót szán a földmivelésügyi minisztérium az építésre Kállay Miklós földmivelésügyi minisz­ter az OMGE egyik ülésén határozott formában bejelentette, hogy a kormány rövidesen megvalósítja a Duna-Tisza csatorna száz év óta vajúdó építését. A földművelésügyi minisztérium már kész tervekkel várja a munka megkez­dését. Leegyszerűsített tervről van szó. A vízierőnek energiatermelés céljára való fölhasználását, valamint az öntöző­csatornák létesítését elejtették. Egyedül és kizáróan a hajózási út megépítésére gondolnak. A csatorna valamivel Szol­nok alatt, Tiszavárkony környékén indul és Cegléd érintésével csakn­em egyenes vonalban Csepel tájékán torkollik a Dunába. Hossza 110 kilométer lesz. A két folyam közti dombhátat egyenként 1200 tonnás hajó befogadására épített zsilipek oldják meg, d­e a csatornát egyelőr­e csak a Dunán ma is haszná­latos ezertonnás hajósegységek részére méretezik. A Duna-Tisza csatorna nyolc évig tartó építésének várható összes költsége 10 millió pengő. Az összegből a földmunkák elvégzésére szánt első há­rom évben 13 milliót használnának fel, a többi mintegy 77 millió pengőre csak az építkezés utolsó öt esztendejében lesz szükség. A költségek évi átlaga akkor 15,5 millió pengő lesz. Evangélikus presbyteri értekezlet Tegnap délutánra értekezletre hívták össze az orosházi evangélikus egyház­­község képviselőtestületének tagjait az egyházi tanácsterembe. Az értekezlet főtárgya a Kálmán Rezső halálával meg­üresedett lelkészi állás betöltésének kérdésében való állásfoglalás volt. Több felszólalás után egyhangúlag az a né­zet alakult ki az értekezleten, hogy a lelkészi állás betöltését Turóczy Zoltán győri lelkész meghívása útján kell megoldani. Meghalt a vegyigyári baleset egyik áldozata Budapestről jelentik: Megírtuk, hogy, a Pharmacia vegyészeti gyárban pén­teken súlyos szerencsétlenség történt: eltört egy erősen mérgező hatású folya­dékkal, dimetilszulfáttal telt üveg és a méregtől hét munkás rosszul lett. A kiömlött mérges folyadékot Beck • Re­­née, a gyár egyik alkalmazottja mosta fel a padlóról. Hat munkás jobban lett, vasárnap és hétfőn elhagyhatták a kórházat, Beck Renée állapota azonban egyre súlyosbodott és kedden délután a Zsidókórházban meghalt. A halálosvégű mérgezés ügyében a rendőrség szigorú vizsgálatot folytat a felelősség kérdésének tisztázása végett, mivel olyan adatok merültek fel, hogy a mérges folyadékot tartalmazó tízkilós üveget nem is Gara Pál gyakornok ej­tette el, aki azután nem mert szólni a gyár vezetőségének, ahogyan először állították —, hanem a polcról le­vált a feneke és felsőbb utasításra igye­keztek eltitkolni a szerencsétlenséget, ami azután a munkások súlyos megbete­gedését és egyikük halálát eredményezte. Ismét esett a búza ára A búza katasztrofális árhanyatlása — ha időnként meg is áll rövid időre — még mindig nem ért véget. Minden erő­feszítésnek, mesterséges feljavítási kí­sérletnek fittyet hány a búza ára és nemhogy javulna, hanem egyre lejjebb csúszik. Tegnap már általánosan 6 és fél pengőért vették a legjogb magyar búzát az orosházi piacon. Ezzel szem­ben az árpa ára elérte a 6 pengőt, míg csöves tengeriért 3.80, morzsoltért 4.90 pengőt fizettek. A baromfi-piacon a szokásos kisebb áringadozások most is megvoltak. Tyúk és csirke 70, liba 80, kacsa 65, pulyka 85, gyöngytyúk 130 fillérért kelt, míg a tojásért 7 és fél fillért fizettek. Tej 12, tejfel 50, túró 40, juhtúró 80, vaj 240, sajt 360 fillérért kelt. December 16-án nyílik meg a gyulai baromfi-kiállítás Közöltük, hogy a Délmagyarországi Baromfi-, Galamb- és Házinyúltenyésztők Egyesülete december 16-, 17- és 18-án Gyulán a Göndöcs-kerti pavilion dísz­termében országos baromfi-, galamb- és házinyúlkiál­tást rendez. A kiállítás ünnepélyes keretek között, december 16-án délelőtt 11 órakor nyí­lik meg. A kiállítás minden ötvenedik látoga­tója egy-egy értékes tenyészállatot kap jutalmul .

Next