Orosházi Friss Ujság, 1934. április (23. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

XXIII. évfolyam 73 szám­ára 10 fillér Vasárnap, 1934 április 1 OROSHÁZI ELŐFIZETÉSI ÁRAK Helybe« Megjektolt minden nap korán reggeL LAPZÁRTA ÉJJEL 12 órakor Hirdetés) előre fizetendők. -iirdrtteekre vonatko­zó kérdésekre csak válaszbélyeg elad­­ben r Negyedívre 5 P Félévre 10 P V'uMKrc porttá kOUvoi Negyedévre 7 R Félévre 14 R SinkenUMg­­i klacóbivabHi Orosháza, Torkot Kiírnia ■. ■O GGETIjEN POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János TELEFON 90 SZÁM Portatakarékpénztári csekktz. 12694 A feltámadás a hit és az akarat szülötte. A hit adja a lélekben való megújhodást és a megtisztult lélek adja az erőt, az akarást a cselekvésre. Ha a tanítvá­nyok hite nem lett volna rajongó az igazságban és ha a rajongó hit nem serkentette volna a cselekvésre az igazság, az eszme diadalra vitele érdekében, sohasem született volna meg a legszebb, az örökké vigaszt tartogató nagy ünnep, a feltámadás csüggedést letipró ünnepe, a letörhe­­tetlen diadal, mely a legkétségbe­­ejtőbb sorscsapások között is bol­dogulást, reményt mutat az emberi­ség számára. A hitnek azonban az igazságból és az eszméből magából kell csi­ád­­zania, magának az igazságos esz­mének kell azt elvetnie a lélekben, mert csak így lehet a feltámadni akarás is olyan erős, hogy minden eléje tornyosuló akadályt is le­győzve, cselekedni tud az igazság, az eszme diadaláért. A magyar nemzetnek meggyőző­­déses hite, hogy rajta igazságtalan­ságot követtek el, amikor másfél év­tizeddel ezelőtt a nagy ítélőszék bí­ráskodott fölötte, hiszi azt is, hogy az igazságtalan ítélet nem maradhat fönt örökké, ha azonban az a kér­dés vetődik föl, hogy miből merik­ a hitét, igazságból, vagy kétségbeesés­ből, mint utolsó szalmaszál felé kap­kod, nehéz feleletet találni. Nem akarjuk, nem szabad feltételeznünk, hogy a magyar nemzet csak azért hisz abban, hogy a rajta elkö­vetett igazságtalanságot orvosolni fogják, mert tudja, hogy anélkül nin­csen számára élet. A nemzet halá­lát jelentené, ha az ő hite csak afféle főnyereményt sóvárgó reménykedés volna s nem az igazsága biztos tu­datából fakadna. A tanítványok hittek a Mester ál­tal hirdetett, emberiséget megváltó eszme diadalában, mely a megv­o­ó­­dást, a feltámadást ígérte számukra. A magyar nemzet számára a meg­váltó eszme csak a szabadság lehet. Ennek a diadalában kell hinnünk mindnyájunknak. Ez nyújthat csak olyan bensőséges hitet, amely az igazság diadala érdekében cselek­vésre is sarkal. Csak a szabadság­ból fakadó hit teremt meg az erős akaratot és ennek a hittel párosult akaratnak a szülötte lehet csak a feltámadás. Aratáskor választunk Rövidesen összeírják a községi választókat Hírt adtunk már róla, hogy a bel­ügyminiszter elrendelte a községi elöl­járóság ujjalakítását s a már lejárt községi képviselőtestületi tagsági man­dátumoknak választás útján való sür­gős betöltését. A rendeletnek megfelelőleg hamarosan összehívják a képviselőtestületet, hogy a választók névjegyzékének elkészí­tésére bizottságot küldjenek ki. A névjegyzék összeállításának az elkészí­tése után történik meg a választókerü­letek összeírása s azután, ha minden rendben megy, talán éppen aratás ide­jén megtörténhetik a választás is. Megjegyezzük, hogy a mostani vá­lasztásoknál­ m­ár nem fognak szerepelni a női meghatalmazások, mert az új tör­vényes intézkedés értelmében mindent választó személyesen gyakorolja a vá­lasztói jogot. ■VWrtWrtrtmrtWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWVWie Marsall főszogabíró távozik Orosházáról A főispán Békésre helyezte át Az orosházi járás főszolgabiróságának tisztikarában május elsején változás tör­ténik, amennyiben dr. Marsall Ferenc tb. főszolgabíró távozik Orosházáról. A vármegye főispánja ugyanis dr. Marsall Ferenc tb. főszolgabírót Békés­re az ottani főszolgabirósághoz helyezte át és helyette Békésről Forgách Béla tb. főszolgabírót osztotta be szolgálat­tételre az orosházi járási főszolgabiró­­sághoz. Dr. Marsall Ferenc tb. főszolgabíró 10 esztendőn keresztül működött Oros­házán és mint kiváló és szorgalmas tiszt­viselő ez alatt az idő alatt nemcsak fö­löttes hatósága elismerését nyerte meg, hanem a járás egész közönségének osztatlan tiszteletét és meleg rokonszen­­vét is megszerezte, miért is távozását őszintén sajnáljuk. Ellentét a kiscsákói szülésznő lakása körül Megvették a községi Orosháza község elöljárói tanácsa­­ szom­baton délelőtt megtartotta ren­­­­des heti ülését és letárgyalta az el­­­­múlt héten összegyűlt ügyeket. A tan­­­nács elé került jelentékenyebb ügyek a következők: Az orosházi csendőrőrs kérte, hogy a tehénlegelő alkalmas helyén lóug­­ratás céljára 5 méter hosszú és 2 mé­ter széles árkot ássanak. A tanács az árok helyéül a sintertelep környékét je­lölte ki és utasította a községi mérnököt és gazdát az alkalmas hely kiválasz­tására. Vági József és társai az Orosháza—mo­­nori útból kiágazó vicinális út feltöl­tését kérték a 63-as őrház környékén. A tanács utasította a mérnököt az út kijavítására. Plenter Imre és társai a 66-os őrház táján a gyulai utat a göbőhajtó úttal összekötő út kiszélesítésér­e kérték, mivel azon két kocsi nem fér el egymás mel­lett. A kérelmet a mérnöknek adták ki kocsisok csizmáját javaslatt­ételre. Bors József az alsó gödör mellett egy holdnyi, másra alkalmatlan, szikes földterület bérbeadását kérte libalegelő­nek évi 20 pengőért. A kérelmet ja­vaslattétel végett a gazdának adták ki. Az orosházi állomásparancsnokság a gyopárosi új tenniszpályát óhajtja bérbe­venni május 1-től október 30-ig, csütör­tök és vasárnap kivételével naponta délután 5-től 7-ig 300 pengőért, azzal, hogy a pálya gondozását a község val­latja. A tanács az ajánlatot elfogadta. Exner Aranka óvónő a Horthy Miklós úti óvoda játszószintének bővítését és javítását kérte. A községi mérnök a munkálat tervét már elkészítette és be­mutatta a tanácsnak, amely a 600 pengő költséget megszavazta és utasította a mérnököt a munka végrehajtására. Az államkincstár a községtől bérelt kistrafik-helyiség bérének évi 700 pen­gőről 500 pengőre mérséklését kérte. A tanács megállapította, hogy ebben az évben már nem mérsékelheti a bért, mert felborulna a költségvetés. A kiscsákói helyettes szülésznő laká­sára vonatkozólag a községi főorvos a községháza környékét javasolta, a la­kosság és az uradalom azonban ra­gaszkodik ahhoz, hogy a szülésznő Csáspárteleken lakjék, mert ha onnan elviszik, másikat kell odatelepíteni. A tanács az ügyet újabb javaslatra ki­adta a főorvosnak. A csabai úttal már teljesen elké­szültek és a tanács utasította a ker­tészt, hogy az út két szélét sürgő­sen fásítsa be gyümölcsfával és a Terényi­ utca végét is hozza rendbe. A községi kocsisok számára a gazda 4 pár csizmát vett 16 pengős árban. A lelkészválasztás körül Turóczy Zoltán levele Gyurán Györgyhöz Az orosházi evangélikus egyháznál üresedésben levő lelkészi állás betölté­sével kapcsolatos eseményekre vonatko­zólag Gyurán Györgynek főszerkesz­­tőnk­­e­ és Turóczy Zoltánnak Gyurán Györgyhöz intézett levelét az alábbiak­ban közöljük: Mélyen Tisztelt Szerkesztő Úr! Egyházunknál megüresedett lelkészt állásra a közelmúltban Turóczy Zoltán győri lelkészt hívták meg, aki a meg­hívást visszautasította. Ezen visszauta­sítás egyesek híresztelése szerint ne­kem, illetve Turóczy Zoltánnal ez ügy­ben folytatott levelezésemnek tulajdo­nítható. Ezen rosszakaratú híresztelések és valótlanságok megcáfolására alant közlöm Turóczy Zoltán hozzám intézett levelét, amelynek leközlését kérve va­gyok Orosháza, 1934. március 31. Gyurán György ev. hitoktató lelk. Kedves Barátom! ...Készséggel kijelentem, hogy én Ve­led az orosházi lelkészválasztás kérdésé­ben sohasem tárgyaltam, sem élő szó­val, sem levélben. Tőled, vagy neved alatt ez ügyben soha levelet nem kap­tam, s azok között az indokok között, amelyek a megtisztelő meghívás visz­­szautasítására késztettek engem, neked semmiféle szereped nem volt. Sokat gondolok az orosházi választás­ra s kérem az Urat, áldja meg a gyü­lekezet választását. Szeretettel köszönt testvéred az Urban Győr, 1934. március 24 Turóczy Zoltán selymek, szövetek, csodaszép fehérnemű anyagok, kötött blúzok, harisnyák, keztyük és az összes divatáruk nagy választékban a­­ LEGOLCSÓBBAM RHJS­ypQT Orosházán, a Kossuth­ tér. o Szombaton zárva DivilTaRziHaztiBfin HÚSVÉTIM

Next