Orosházi Friss Ujság, 1934. június (23. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

XXI kft. évfolyam 122 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. a­­dat 69 ára 8 fillér Szombat, 1934 junius 2 OROSHÁZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. GGETLTN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca Főszerkesztő és laptulajdonos: Dr. Mitlasovszky János — TELEFON 90 SZÁM — Postatakarékpénztári cseldísz. 12694 Magyarország elismerte a hágai bíróságot Genfben jelentik: Thay László berni magyar követ a magyar kormány nevé­ben május 30-án aláírta azt az okiratot, amelyben Magyarország a hágai állan­dó nemzetközi bíróság alapszabályainak 36. szakasza 2. bekezdésének megfele­lően 1931 augusztus 13-tól számított öt­évi időzavamra elismeri a hágai állandó nemzetközi bíróság illetékességét. Hétfőn tárgyalja a magyar panaszt a Népszövetség Tanácsa K­enfből jelentik. A Népszövetség Ta­nácsa tegnap több kisebb ügyet tár­gyalt, így a magyar-jugoszláv határinci­densek miatt benyújtott magyar panasz tárgyalására nem került sor. A magyar panaszt előreláthatólag hétfőn tárgyalja a Népszövetség Tanácsa. A francia kormány jóváhagyta Barthou állásfoglalását Párisból jelentik. A kormány tagjai minisztertanácsot tartottak. Pietri tenge­­­részetügyi miniszter, aki visszaérkezett Genfből, Párisban beszámolt a minisz­tertanács előtt. A minisztertanács tel­jes mértékben helybenhagyta Barthou külügyminiszter genfi állásfoglalását és felkérte Doumergue miniszterelnököt, tu­dassa Barthouval, hogy tegnapi beszéde hű kifejezője volt a francia kormány álláspontjának és a francia politika foly­tonosságának. Berlinben letartóztattak és kiutasítottak egy angol laptudósitót Berlinből jelentik. A kormány rende­letére a politikai rendőrség csütörtökön délután újból letartóztatta Pembroke Ste­­phenst, a Daily Express berlini tudó­sítóját. Felszólították, hogy 24 óra le­forgása alatt hagyja el a német biroda­lom területét. Az ok az, hogy Stephens­­meghamisította a német birodalmi kor­mány békés szándékait és ferdített köz­leményeket juttatott lapjához a német politikai helyzetről, tehát visszaélt a vendégjoggal. A kormányzó vasárnap avatja vitézzé dr. Márky Barna alispánt Békés megyéből negyvenhat, az orosházi járásból hét vitézt avatnak Nagybányai Horthy Miklós, Magyar­­ország kormányzója, a vitézek főkapi­tánya vasárnap ünnepélyes keretek kö­zött Budapesten, a Margitszigeten avatja vitézzé azokat a hősöket, akik a világ­háború alatt a haza védelmében kitün­tették magukat, de vitézzé avatásuk ed­­­­dig kül­önféle okok miatt elmaradt. A most vitézzé avatandók között, a tiszti vitézek névsorában szerepel dr. Márky Barna, Békés vármegye alispánja, aki a világégés egyik legszebben de­korált tisztje volt és évekig szenvedett Szibériában. Ott látjuk a névsorban dr. Pánczél József vármegyei főjegyző é­s dr.­ Ila-Tóth Mihály v. gyulai kórházi alorvos, betegsegélyző és fogházorvos nevét is. Orosházi járásbeliek a következők szerepe­nek a vitézzé avatandók névso­rában : Tiszt: Marossy Béla tanár, Tót­komlós. Legénység: Kovács Mihály, Kis­szénás. Legénységi várományos: Ko­vács József, Kisszénás, Hajdú Mátyás, Tótkomlós, ifj. Kővári András, Hunyad­­l­ürti Mihály, Birkás Bé­a, Csorvás. Egész Békés megyéből 15 tiszt és 31 legénységi vitéz kerül avatásra, ezenkívül vitézzé nyilvánítják a hősi halált halt Muntyán Sándor százados, volt békés­csabai lakost. Starhemberg herceg Budapestre érkezett Hatvantagú tornászcsapatot vezet az osztrák alkancellár Budapestről jelentik: Starhemberg Rü­diger herceg osztrák szövetségi alkancel­­lár tegnap délben egy órakor Buda­pestre érkezett. Nem hivatalos minőség­ben jött Budapestre, hanem ő vezeti a Budapesten folyó tornászvilágbajnoksá­­gokra érkezett Jungvaterland nevet vi­selő hatvan tagú osztrák tornászcsapa­tot. A tornászcsapat Starhemberg her­­ceggel együtt reggel indult el Bécsből autóbuszon. Starhemberget elkísérte szárnysegédje, valamint Windisehgraetz herceg és lovag Enrich is. Az osztrák szövetségi alkancellár kí­séretével együtt a Dunapalotában szállt meg és rövid pihenő után azonnal a miniszterelnökségre sietett Gömbös mi­­niszterelnök meglátogatására. A minisz­terelnökségi palotán a magyar zászló mellett ott leng a piros-fehér-piros oszt­rák zászló is. Gömbös miniszterelnök este szűkkörű dm­ét adott Starhemberg tiszteletére, amit ugyancsak szűkebb körű fogadás követett. Az osztrák alkancellár részt­­vesz a tornászvilágbajnokságok alkalmá­val rendezett ünnepségeken. Ma dél­előtt megkoszorúzza a Hősök­ emlékét és háromnegyed egy órakor Horthy Miklós kormányzónál jelenik meg kihallgatáson. Gőzerővel fegyverkezik Franciaország Hárommilliárd frank szárazföldi, vízi és légi fegyverkezésre Párisból jelentik. A francia kamara pénzügyi bizottságának tegnapi ü­lésén több mint 3 milliárd frankot szavaztak meg a fegyverkezés fokozására. Ez a szavazat méltó kiegészítője annak a be­szédnek, amelyet Barthou külügyminisz­ter Genfben mondott. Ebben a beszéd­ben Barthou bejelentette, hogy Francia­­ország nem ismeri el Németország fegy­verkezését s kkörömszakadtáig ragasz­kodik a versaillesi szerződés minden betűjéhez. A kamara pénzügyi bizott­ságának tegnapi ülése bebizonyította, h­ogy Barthou szava nem egyszerű szó­lam; Franciaország csakugyan el van szánva rá, hogy »érvényt szerezzen a versaillesi szerződés minden betűjének«. A kamara pénzügyi bizottságának csü­törtöki ülésén Denain légügyi miniszter és Pietri tengerészeti miniszter javaslatát tárgyalta. A javaslatban a honvédelmi miniszterek a hadügyi, tengerészeti és légügyi nemzeti védelem fejlesztésére a jövő évi költségvetésben 3100 millió frankkal nagyobb összeget kérnek, hogy ki lehessen építeni Franciaország északi és keleti határvédelmét, tökéletes fokra lehessen fejleszteni a légi haderőt és hogy itt vízi repülőrajokat állítson fel a kormány. A terv szerint a tengerészeti minisz­térium ú­j hadikikötőket, tengerészeti bá­zisokat és r­epü­lőállomásokat kíván léte­síteni s háború esetére olyan hadiraktára­kat, amelyek a repülőrajokat és a tan­kokat üzemanyaggal láthassák el. Pé­­tain tábornagy, hadügyminiszter kifej­tette azokat az okokat, amelyek őt és munkatársait arra késztették, hogy ilyen nagy összegekben állapítsák meg­ a hon­­védelem költségeit s kötelességévé tette a bizottságok tagjainak, hogy habozás nélkül szavazzák meg a 3100 millió többletet. Pétain szerint a kormánynak in­tenes értesülései vannak, hogy Német­ország minden erejét megfeszítve fegy­verkezik. A pénzügyi bizottság elfogadta a ja­vaslatot, amely már keresztülment a had­­ügyi bizottságon és a jövő héten a ka­mara te­jes ü­lése elé kerül. Kormány­körökben bizonyosra veszik, hogy a De­­stain-féle javaslatnak a kamarában is is nagy többsége lesz. Magyar delegátusok megbeszélései Genfben Génfből jelentik. A magyar leszerelési küldöttség tagjai az utóbbi időben több informatív jellegű tárgyalást folytattak, így legutóbb Tánczos Gábor főmegbí­­zott Pofitisszal a leszerelési értekezlet alelnökével folytatott hosszabb megbe­szélést. Ugyancsak hosszabb megbeszé­lést folytatott Barcza György vatikáni követ másodfőmegbízott Eden angol fő­­pecsétőrrel. Külön kormánymegbí­zott irányítja a telepítést Az előkészítő munkálatok nagyjában már befejeződtek Budapestről jelentik. A kormány prog­ramjának gerincévé tette a telepítés kér­désének megoldását Gömbös Gyula mi­niszterelnök. A költségvetési vita során pedig Kállay Miklós földmivelésügyi mi­niszter jelentette be, hogy a telepítés előkészítő munkálatai nagyjában már be is fejeződtek. Értesülésünk szerint a föld­­mivelésügyi minisztériumban óriási anyag van már együtt. Gömbös Gyula miniszterelnök egy kézben kívánja egyesíteni azokat a szét­ágazó munkálatokat, amelyek a telepí­téssel függnek össze. Ezért — mint halljuk külön megbízást ad dr. Vass Elek miniszteri osztálytanácsosnak arra, hogy a telepítés egész komplexmát az egyes reszortminisztériumok szakrefe­renseinek segítségével kidolgozza. A kérdés a minisztertanács elé kerül. MMUMVWAMWWMMWmVMWM Huszár Aladárnak felajánlották az OTI elnökségét, miután Huszár Károly nyu­­galomba vonul. A japán tengerészeti minisztérium két­százötven millió yen folyósítását kérte a kormánytól tengeri és légi haderők kiépítése céljából. A hitel másfél évre szálna és a jövő év végén merülne ki.

Next