Orosházi Friss Ujság, 1934. augusztus (23. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

2 Starhemberg a hazafias front vezére Bécsből jelentik. Adam szövetségi biztos közölte, hogy a hazafias front vezetését Starhemberg alkancellár veszi át. Ez azt jelenti, hogy Dollfuss dr. örökségét Schuschnigg dr. és Starhem­berg alkancellár között osztották fel. Az a körülmény egyébként, hogy Star­hemberg veszi át a hazafias front ve­zetését, a Heimwehr helyzetének továb­bi jelentékeny megerősödését is jelenti. Pogány temetés A turáni pogány szekta táltosa temette el a szekta elhunyt tag­ját Rákoscsabán Budapestről jelentik. Néhány héttel ez­előtt nagy feltűnést keltett az a hír, hogy az ősi turánizmus fanatikus hí­vei vissza akarják állítani az őspogány magyar vallást. Az új hit hívei a gel­lérthegyi Pálosok Kolostorától alig 100 méternyire pogány áldozati szertartást tartottak, majd Bencsi Zoltán ügyvéd és köröspataki Kiss Károly volt unitárius lelkész vezetése alatt megalakultnak je­lentették ki az új egyházat és elismer­tetésük iránti kérvényüket benyújtották a közoktatásügyi minisztériumhoz. Kiss Károly nem ismeretlen Orosházán sem. Az 1920-as évek elején csaknem egy évig Orosházán tartózkodott ez az exaltált pap, aki azóta már budapesti prédikátor is volt. Az új hit vezetői arra alapítják tanai­kat, hogy az ősturániak egyistenhívők voltak. Az új vallás vezetői igyekez­nek híveket szerezni és hogy munká­juk nem egészen eredménytelen, bizo­nyítja az a tény, hogy megtörtént az első őstutáni pogány temetés. Két nap­pal ezelőtt, háborúban szerzett betegség­ben meghalt Rákoscsabán ó tordai Mi­­kóla Kálmán technikus. Halálos ágyán nem engedte magához a papot. Hónapok óta tagja volt a turáni szektának. Ha­lála után — egyenes kívánságára — apja — Mikola Árpád nyugalmazott tisztviselő a magát táltosnak nevező kö­röspataki Kiss volt unitárius lelkészt hívta meg a halotti szertartás megtartá­sára. A hosszuhaju, magyar ruhába öl­tözött »táltos« utasítására a halottat a rákoscsabai temető halottasházából ki­vitték a sírhoz, ahol a »táltos« fellépett a sir mellé emelt homokbuckára és gyászbeszédet mondott. — Istennek, a hazának és a munka szentségének nevében! — hangzottak szavai — ótordai Mikola Kálmán, akinek koporsójánál állunk, hogy testének a végső búcsút megadjuk, 35 évet élt, amelyből 20 évet úgy töltött el, hogy a világtörténelem legnagyobb borzalmait kellett elviselnie. Harctéren szerzett be­tegsége vetett véget életének. A turáni egyistenhivők egyháza, amelynek szer­tartását a boldogult végső szavaival kér­te, azt hirdeti, hogy elég­ volt a dog­más és prédikációs vallásosságból. At­tila apánk Európa népeinek istenostora volt és kincsekkel teli udvarában mégis fakupából itta az áldomást. A lobogóhajú, egzatáltszemű táltos hosszú programbeszédnek is beillő sza­vai után lehajolt, letört három faágat és bedobta a sirgödörbe. Az elhalt özvegyét, úgy látszik, nem elégítették ki a »táltos« szavai, mert si­­rggörcsök közt azt kívánta, hogy férjét az ő és a család tagjainak nevében is búcsúztassa el a »táltos«, aki teljesítette a kérést és az özvegy nevében is bú­csút mondott a halottakhoz. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szerda, 1934 agusztus 1 Férj és feleség véres harca fejszével és késsel A férj tettétől megborzadva felakasztotta magát Hódmezővásárhelyről jelentik: Véres tragédia árnyai nehezedtek hétfőn egy mártélyi tanyára, ahol Boros Lajos feles­­tanyás és felesége összevesztek, a férfi fejszével támadt feleségére, az asszony késsel védekezett, kölcsönösen súlyos sebeket ejtettek egymáson, majd a férfi elrémülve tettétől, felakasztotta magát. Az 50 év körüli férfinek és feleségé­­nek felnőtt gyermekei vannak, három fiú és egy leány. A Boros család a legna­gyobb egyetértésben és boldogságban élt mindig, boldogságukat nem zavarta semmi egészen addig, míg a kora tavasz­­szal Boros Lajost szerencsétlenség érte. Borost ekkor elütötte egy kocsi. Látszó­lag könnyebb külső sérülések árán úszta meg Boros Lajos a balesetet, később derült aztán ki, hogy idegközpontjában is balesetet okozott a szerencsétlenség, ettől az időtől fogva ugyanis több al­kalommal zavarosan viselkedett és za­varodottan beszélt. Különösen akkor volt észlelhető ez a zavarodottság, amikor valami kihozta a sodrából. Hétfőn reggel valami kisebb dolog miatt Boros összeszólalkozott a felesé­gével. Az összeszólalkozásból veszeke­dés lett, tettlegességig fajult a dolog, Boros Lajos éles fejszét ragadott és ez­zel támadt feleségére. Az asszony me­nekülni akart, a férfi azonban üldözőbe vette s mikor Borosné látta, hogy nem sikerül elmenekülnie, magához vett egy nagy, éles konyhakést és azzal véde­kezett. Védekezés közben több szúrást ejtett férjén. Mikor a tanyabe­iek észrevették a vé­res esetek at­ét, szétválasztották a vesze­­kedőket, ekkorára azonban a férfi is, a nő is több sebből vérzett. A tanyabe­iek értesítették Draskovits Pál dr. tisztiorvost, aki első­segélyben részesítette és a kórházba utalta a súlyosan sérült Boros Lajosnét. Ugyan­ezt akarta tenni a férjjel is, Boros azon­ban mindjárt a véres verekedés után eltűnt. Mikor keresésére indultak, az istállóban felakasztva találtak rá. A kö­zépső gerendáról holtan csüngött alá a teste. A szerencsétlen ember holttestét előbb­­ a Botond­ utca 15 szám alatti házához, majd a közkórház halottas házába vit­ték, innen fogják eltemetni. Papent várják Ausztriában Az osztrákok normális viszonyt akarnak Németországgal Bécsből jelentik a Német Távirati Irodának. Jól értesült körökből származó jel­entés szerint az osztrák kormány szer­dán vagy csütörtökön megadja hozzá­járulását Papen bécsi német követté történt kinevezéséhez. Ellenkező híresz­­telésekkel szemben az osztrák kormány­nak nem áll szándékában, hogy hozzá­­járulását bizonyos politikai természetű feltételektől tegye függővé. Tauschitz kö­­vet tegnap történt kiküldetésében bécsi diplomáciai körök biztos jelét látják annak, hogy az osztrák kormány minél hamarabb el akarja érni a Németország­gal való normális viszony helyreállítását és a légkör feszültségének enyhítését. Az osztrák kormány bizonyos kérdések tisztázását kívánja a német kormánytól, bár Bécsben azon az állásponton ál­lanak, hogy pusztán alaki kérdésekről van szó, amelyek időközben már el­intézést nyertek. Legények bicskás háborúja Egy halott, három sebesült Halálos végű bicskázás történt va­sárnap este 10 óra tájban Békéscsabán, a Szikesen, a­lg nyolcvan-száz lépésnyire a cirkusztól­. A cirkuszban javában folyt az előadás, a hajóhintán vidáman len­dültek a magasba a lányok és a legé­nyek, amikor a zajba belevegyült egy pár legény szitkozódása. A cirkuszban levőknek és a hajó­hintán szórakozóknak sejtelmük sem volt, hogy honnan jön a szitok-áradat s az egész verekedésről csak akkor szereztek tudomást, amikor valaki elkiál­totta magát: — Megöltek egy embert. A tömegen előtt vett a rémület és a kíváncsiság. Sokan kifutottak a cirkusz­ból, mások otthagyták a hajóhintát és rohantak a verekedés színhelyére, hogy megtudják, mi is történt voltaképpen. Ekkorra azonban már vége volt a verekedésnek, csak egy-két megsebesí­tett legény tapogatta sebeit s a haláltu­sáját vivő legény hörgött. A tömeg gyűrűje valósággal körül­zárta a halottat és a sérült legényeket, úgyhogy a cikusznál szolgálatot teljesítő rendőröknek kellett visszaszorítani az embereket. A rendőrség megállapította, hogy a halott Marik Mihály 24 éves napszámos, aki az egyik kereki gazdának volt a bé­rese, míg a sérültek Such Behan György 19 éves napszámos, aki homlokán és fe­jén szenvedett súlyos sebeket, Jánovszky András 21 éves napszámos, aki a lapoc­káján kapott egy szúrást és Dohányos András 19 éves napszámos, akit a fején szúrtak meg. A rendőrség intézkedésére a halott Marik Mihályt a hullaházba vették, míg a három sérültet a mentők bevitték a kórházba, ahol azonban csak a súlyos állapotban levő Such Behan György ma­radt benn. A verekedésben részt vett többi le­gényt bekísérték a kapitányságra. Marik Mihály és Marik Pál már ré- - ■ 1 ■ ■ T—| KERÉKPÁR TÖMLŐT KÖPPENYT ALKATRÉSZT JAVÍTÁST MOTOL! VERSENYEN KÍVÜL! OLCSÓ ÁRAK! . Ismét pusztít a sertés és baromfivész ! Fertőtlenítéssel védekezzen! Kaphatók az összes fertőtlenítőszerek:­­ Lisoform, Lisol, Sósav, Karbol-sav, Kreolin, Vasgálic stb. Törött oltókészüléket becserélünk! Berták Drogériában Mozi mellett__________Csirke pinc több idő óta haragos, feszült viszony­ban­ voltak Such Behan Györgygyel és Such Behan Mihállyal. Az ellenséges legények vasárnap délután a Csathó-féle vendéglőben mulattak, külön-külön. A Marik fiúk este 8 óra fele hazamen­tek Kastély utca 7 szám alatti lakásukra, majd átöltöztek hétköznapi munkás ru­hájukba, hogy kerékpáron kimenjenek arra a tanyára, ahol szolgáltak. A Marik fiuk útja a Szikesen vezetett keresztül. A cirkusz mellett egy pilla­natra megálltak. Itt akadtak össze hara­gosaikkal, a két Such Behan fiúval. A kissé borgőzös legények egymásba kötöttek.­ Szó szót követett, majd elő­került a boxer és a bicska is. A Marik és Such fivérek összetű­zésébe természetesen beleavatkoztak ba­rátaik is, úgyhogy hamarosan valóságos legényháború keletkezett. Ki boxerrel, ki zsebkéssel, ki pedig csak puszta ököllel támadt a másikra. A véres ve­rekedésnek csak akkor szakadt vége, amikor Marik Mihály holtan zuhant a földre. Hogy kinek a kése okozta a halá­los döfést Marik Mihályon, azt még nem sikerült megállapítani. WWWWWWWWWWWWWWWWW* Svájc átadta bomba­demarsát Berlinben Bernből jelentik. A svájci szövetségi kormány erélyes demarsra szánta el ma­gát a staad­i bombacsempészési ügyben. A Badeni-tó partján fekvő Staad svájci városkában, a bécsi nemzeti szocialista puccs kitörését megelőző szombaton robbanóanyagokat foglaltak le, amelye­ket német nemzeti szocialisták svájci területen át Ausztriába akartak csem­pészni. A szövetségi kormány a helyzetet alaposan megvitatva ,kedden délben úgy határozott, hogy ti­takozó jegyzéket nyújt át Berlinben. Feer követségi ta­nácsos a ber­­ni svájci ügyvivő kedden délután a tiltakozó jegyzéket átnyújtotta a német kü­ügyminisztériumban. a kéreskedelem és a szépesítés A soproni kereskedők a képesítés mellett A kereskedelem képesítéshez való kötésének kérdése ma már egyre jobban foglalkoztatja a ma­gyar kereskedőtársadalmat. Több buda­pesti és vidéki érdekképviselet előtt meg­fordult már a kérdés, de egyöntetű ha­tározathoz sehol sem jutottak, mert egy­aránt sok érvet lehet felsorakoztatni amellett, hogy kössék k­épiseléshez a ke­reskedelmet, valamint ellene is. Az Orosházi Kereskedelmi Csarnok nem régen a szabad kereskedelem mel­lett döntött. Most a Soproni Kereske­delmi Testület legutóbbi ü­lésén foglal­kozott a problémával és úgy döntött, hogy ahoz a mozgalomhoz csatlakozik, amely a kereskedelem képesítéshez való kötését tűzte zászlajára. Az állásfoglalás indokolása szerint szükség van arra, hogy a kereskedőnek meglegyen a szakképzettsége, éppen ú­gy, mint egyéb foglalkozási ágat művelő társadalmi rétegeknek. Erre nemcsak azért van szükség, hogy a kereskedő jól értse mesterségét, hanem elsősorban azért, hogy a kereskedelem ne legyen szabad prédája mindenkinek, aki más pályán nem boldogul.

Next