Orosházi Friss Ujság, 1934. szeptember (23. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

XXIII. évfolyam 197 szám­ára S fillér Szombat, 1934 szeptember 1 Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Szerkesztőség és kiadó* Orosháza, Torkos Káli. VÉDETLEN POLITIKAI NAPILAP£ FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. ntITLilSOVSZKY VÁROS Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Postatakarékpénztári csekksz. 12094 - — TELEFON 90 SZÁM - - Hitler halálos veszélyben Majdnem agyonütötte egy tűzoltó készülék Parisból jelentik: Nagy feltűnést kelt az Echo de Paris berlini híradása, amely arról számol be, hogy Hitlert hajszál hijján halálos baleset érte. Az eset, amelyről a berlini lapok egy szót sem írnak, még múlt vasárnap történt, amikor Hitler meglátogatta a kölni Saar-kiállí­­tást. Egy hatalmas, több méter magas, rendkívül nagy súlyú tűzoltókészülék éppen, amikor Hitler arra haladt, levált a falról és nagy robajjal a padlóra zuhant. A készülék Hitler háta mögé esett és tartalma sisteregve kiömlött. A kiállítási teremben óriási lett a ré­mület. Az első pillanatban mindenki meg volt róla győződve, hogy a nehéz készülék Hitlerre zuhant. A kancellár­nak semmi baja nem történt. A ha­tóságok természetesen azonnal nyomo­zást indítottak annak megállapítására, hogy véletlen baleset vagy pedig me­rénylet történt-e. Paris „elpusztult" Megbukott a légi védelem Párisból jelentik: A páriskörnyéki nagy légigyakorlatok csütörtökön egész­­ nap tovább folytak. Délelőtt az ellen­séges, úgynevezett kék légiraj támadást intézett a Páris városát jelképező Le Bourget repülőtere ellen. Délelőtt 10 óra tájban a nagy támadó bombavető-repü­­­lőgépek egy része áttört a védövön és meglepetésszerűen rajtaütött a repülő­téren. A támadók módszeresen végre­hajtották feladatukat, a repülőtér elpusz­títását. A védelem vadászrepülőgépei elkésve vették fel a küzdelmet és a döntőbírák­­megálapítása szerint a nagy bombavető­gépek a repülőteret félóra alatt teljesen elpusztították. A második támadás déli 12 órakor szintén rajtaütésszerű volt. A nagy bombavetőgépek zajtalanul buk­kantak fel és a gépcsarnokok vonalánál, majd pedig 50—100 méter magasságig ereszkedtek le és képletesen ismét el­pusztították a repülőteret. A védelem gépei nagy késéssel vonultak fel. Délután a »vörös« védelmi erők ellen­­támadást intéztek a »kék«-ek ellen. Robbanásig feszült a helyzet Keleten A tokiói szovjetkövet visszahívásáról tanácskoznak Moszkvában Londonból jelentik: A távolkeleti hely­zet a robbanásig feszült. Az orosz kor­mány már a tokiói szovjet nagykövet visszahívásának kérdésével foglalkozott. Úgy határoztak, hogy újabb jegyzéket intéznek a japán kormányhoz a man­­tizsuriai események ügyében és ameny­­nyiben a japán kormány nem ad kielé­gítő választ, megszakítják a diplomá­ciai viszonyt. Az ultimátumszerű újabb jegyzéket Moszkva már el is küldte. A távolke­rti események mikénti ala­kulásában mindenesetre nagy szerepe lesz annak a fordulatnak, amely az an­gol-japán viszonyban küszöbön áll. A jelek ugyanis arra mutatnak, hogy An­glia és Japán helyre akarják állítani régi barátságos viszonyukat s ennek ér­dekében Anglia hajlandó lesz elismerni a független mandzsu császárságot. Kétmilliárd dollár értékű aranyrudat szállítottak el San Franciskóból Japán betörés, munkászavargás vagy Földrengés fenyegette a kincset ? San Franciscóból jelentik: Tegnap reg­gel kezdték meg az itteni pénzverdé­ből kétezermillió dollár értékű aranyrud átszállítását a denveri pénzverde pin­céibe. Háromszáz kézi gépfegyverrel telf­egy­­vérzett rendőr állott őrt a szállítás meg­kezdésekor és tartotta távol a nagy tö­megben összegyűlt kiváncsiakat. Ezenkí­vül a sanfranciscói rendőrség egy osz­taga is őrszolgálatot teljesített. Az arany­­mennyiséget vonaton szállítják Denevér­be. A szállítás, mint ismeretes, a kor­m­ány legutóbb kiadott rendelkezése kö­vetkeztében történt. Hivatalos indoko­lás szerint a hatalmas aranymennyisé­get­ nem akarják kitenni a földrengés eshetőségének. San franciscói körökben azonban valószínűnek tartják, hogy a Wall Streeten a legutóbbi san franciscói munkászavargások következtében ag­gódtak az aranyrudak sorsa miatt. Szállongó hírek szerint a kormány esetleges japán betöréstől fél és ezért szállítja más helyre az aranyösszegeket. A Független Kisgazdapárt Eckhardt mellett Dinnyés Lajost kizárták a pártból Budapestről jelentik. A független kis­gazdapárt pénteken délben Eckhardt Ti­bor elnöklésével értekezletet tartott, amelyen megjelent Andaházy-Kasnya Fé­­la, Dénesfay-Dinich Ödön, Gallasz Ru­dolf, Hegymegi Kiss Pál, Kray István báró, Kun Béla, Láng Lénárt, Moj­es János, Musa István, Némethy Vilmos, Neuberger Mihály, Osváth­ Pál, Sándor István, Serényi László gróf és Szakács Andor. Távolmaradásukat kimentették, de a határozathoz való előzetes hoz­zájárulásukat bejelentették: Klein An­tal, Rakovszky Tibor, Erdélyi Aladár, Melczer Béla és Sauerborn Károly. Az értekezleten Eckhardt Tibor ismer­tette a titkos választójog megvalósítása tárgyában folytatott tárgyalásait és azt a megoldást, amelyet a tárgyalásaiból kifolyólag a titkos választójog és egy becsületes választási eljárás fejében en­gedmény gyanánt lehetségesnek tart és amelyet Sztranyavszky Sándornak, a nemzeti egység pártja elnökének meg­küldött. A párt egyhangú hozzájárulással tudomásul vette vezérének eljárását és elhatározta, hogy a kérdéses átiratot teljes terjedelmében közzé teszi. Bejelentette még Eckhardt Tibor,­­ hogy mint magyar fődelegátus részt­­­ vesz a Népszövetség szeptember 8-án­­ kezdődő ülésszakának tárgyalásain. Ez­t az elfoglaltsága körülbelül két hétig tá­voltartja az országtól. Javaslatára távol­létének idejére Hegymegi Kiss Pál kép­e viselőt kérte fel a párt helyettesítésére. Végül egyhangúlag kimondotta a párt, hogy Dinnyés Lajos képviselőt egy esti lapban megjelent nyilatkozata után nem tekinti tagjának tovább. A független kisgazdapárt azután a gönci ajánlási ívek elsikkasztását, ille­tőleg nyomtalan eltűnését tárgyalta. Minisztertanács Gömbös nélkül Jövő héten veszi át hivatalát Gömbös Budapestről jelentik. A kormány tag­jai pénteken reggel kilenc órakor mi­nisztertanácsra ültek össze. Hosszabb idő óta ez volt az első érdemleges minisz­tertanács, amelyet Budapesten tartottak. Pannonhalmán és a Bakonyban a kor­mány tagjai nem igen foglalkozhattak azokkal a folyó és adminisztratív ügyek­kel, amelyek időközben az egyes tár­cák keretében felhalmozódtak. Gömbös Gyula távollétében Keresz­­tes-Ficscher Ferenc belügyminiszter el­nökölt a tegnapi r­iinisztertanácson, amely a kora délutáni órákban ért véget. A kormány tagjai a folyóügyek nagy részét letárgyalták. Gömbös minisz­terelnök a jövő héten érkezik vissza szabadságáról és veszi át hivatala ve­zetését. Nyíllal kilőtte játszótársa szemét Gyuláról jelentik: Megrendítő gyer­mekszerencsétlenség történt tegnap reg­gel Békéscsabán. Wally Károly dr. békéscsabai ügyvéd Andrássy­ út 12. szám alatti házának udvarán »rabló és pandúrt« játszott az ügyvéd 12 éves fia Magony Anna varrónő András nevű gyermekével. A két fiú nagy egyetér­tésben szórakozott. András volt a rabló, ügyvéd fia pedig mint pandúr üldözte az udvaron keresztül. Játék közben az ügyvéd fia nyíllal célzott a menekülő Magony András után. A nyílvessző ar­cán találta a kisfiút és a hegyes pálca Magony András balszemébe fúródott. A gyermekek segélykiáltására elősiettek a házbe­lek, majd értesítették a mentőket is, akik Magony Andrást a gyulai kór­házba szállították és megállapították, hogy sérülése annyira súlyos, hogy min­den valószínűség szerint elveszíti sze­­m­evil­ágát. _ ____ B­úzát Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! ~ azonnali készpénzfizetésre és későbbi ár­megilapitásra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! búzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK! -malom

Next