Orosházi Friss Ujság, 1934. október (23. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

I XXIII. évfolyam 222 szám­ára S­ipter Kedd, 1934 október 2­­ AJ OROSHDÍJ Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési dij elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség Orosháza, Türké­phivatal, Kalmán­ utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. HUTLHSOVSZKY SÁROS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 - - TELEFON 90 SZÁM - - Lemondott a román kormány Bukarestből jelentik: A Tatarescu- korm­ány hétfőn beadta lemondását. A kiirály ismét Tatarescut bízta meg az új kormány mega­la­kázásával. Papén és Gömbös tárgyalása Bécsből jelentik. A Neues Wiener Journal vasárnapi száma párisi jelentést közöl, amely szó szerint a következőket mondja: A francia külügyminisztérium Papén és Gömbös miniszterelnök talál­kozásának rendkívüli nagy jelentőséget tulajdonít. A Quai D’Orsayhoz közelálló körök­ben kijelentik, hogy a francia külügy­minisztérium nincs teljesen tisztában a német-magyar vonatkozások baráti fokával, de valószínűnek látszik, hogy Papén »titkos missziója« különleges fel­adatok megoldására irányul. Úgy halljuk, hogy Papén feladata a lengyel törekvések támogatása Buda­pesten, továbbá egy magyar-román szö­vetség előkészítése és a Magyarország és Jugoszlávia közti közeledés egy­en­get­ése. Politikai nyugdíjazások Németországban Berlinből jelentik. A Reichswehr hi­vatalos lapja vasárnapi számában fel­tűnést keltő nyugdíjazásokat közöl. A nyugdíjazott tisztek között szerepel há­rom admirális, a tengerészeti vezérkar több m­agasrangú tisztje, akik a korha­tárt még nem érték el. Megbízható helyről nyert értesülések szerint ezek a nyugdíjazások politikai okokból folytatódni fognak. Blomberg hadügyminiszter Hitler egyenes kívánsá­gára a hadsereget meg akarja tisztítani azoktól a vezető állásban levő tisztek­től, aki­ket a nemzeti szocialista uralom a maga szempontjából nem tart telje­sen kifogástalannak. Gömbös Gyula rádiószózata a nemzethez Beszámolt kétévi kormányzásáról és programmot adott Gömbös Gyula miniszterelnök kor­­mányralépésének második évfordulója alkalmából hétfőn este fél 9-kor ötven­­perces rádiószózatot intézett a nemzet­hez. Szózatában összefoglalta kétéves kormányzása eredményeit és vázolta jövő programját. Beszéde elején megemlékezett Horthy Miklós kormányzó — akkor még fő­vezér — Budapestre való bevonulásá­nak tizenötödik évfordulójáról, mint amely dátum o­lyan nagyjelentőségű esemény évfordulója, amely korszakot, szinte új történelmet nyitott a nemzet életében. E súlyos 15 esztendő alatt a magyar nemzet megállta a helyét a né­pek versenyében és ma a rend, a béke és a nyugalom országa. Munkáját — folytatta Gömbös — 95 pontból álló nemzeti munkaterv kibo­csátásával kezdte, amelyben világosan megjelölte a célokat, melyek felé a nemzetnek haladnia kell. A kormány munkájának célja: a nemzet megerősí­tése, erkölcsi és anyagi jólétének biz­tosítása. Poétikájának alapja: az öncélú nemzeti állam kiépítése. Ebből folyik külpolitikai irányvezetés is: megterem­teni és megtarta­ni a világ megbecsülését a nemzet számára és olyan pozitiót vívni ki, amely az alkotó munkát, a békés fejlődést lehetővé teszi. Hangoztatta hogy mindezt csak egye­sült erővel, együttmunkálódással érheti el a nemzet. Ezért legfontosabb bel­politikai célkitűzése: igazi nemzeti egy­ség megvalósítása. A kormány dolga nem volt könnyű: lelki depresszió, aggasztó államháztar­tási deficit, sivár gazdasági élet, a for­galom bénasága, a munka szünetelése, devizanehézségek, tőkehiány, nyugtalan­ság és még sok más akadály meredt eléje munkája kezdetén. Ezeket azon­ban lassan, kitartó munkával leküzdötte­­és ma már gazdasági javulás útján va­gyunk. Pénzügyi pol­­ikájának vezető irány­elve a pengő értékének a megvédése volt, ami nemcsakhogy sikerült, de még fokozódott is, defláció nélkül. Külke­reskedelmünk fő feladatát terményeink el­helyezése képezi, amit nagyban előse­gített a római egyezmény, mely a vi­lágpiaci árnál jóval magasabb árat biz­tosított hazánknak az olasz és osztrák piacon. A gazdatartozásokat a kamatterhek csökkentésével könnyítették­ Az iparfej­lesztést — főleg amely iparágak itthon nyersanyagot és fogyasztópiacot lelnek,­­ nagyfon­osságúnak tartja. A hitelélet örvendetesen fellendült és fokozott mun­kát, beruházásokat enged. A közigaz­­gatás raciona­izálása folyik. Telepítéssel a hitbizomány korszerű reformjával új független egzisztenciákat kíván terem­­tei.­ A közoktatás reformja, a köz­egészségügy megszervezése, az ország úthálózatának teljes kiépítése folyik. Külpolitikai térét is a független ma­gyar állameszme, a nemzeti öncélúság gondolata vezeti. Békés eszközökkel küzd a revízióért és idegen uralom alá került véreink megvédéséért. Hála és szeretet fűz Olaszországhoz, mély és őszinte barátság Ausztriához, rokon­­szenv és megbecsülés Angliához, Né­metországhoz, Lengyelországhoz, Bul­gáriához, Törökországhoz. Barátságot keresünk Franciaországgal is, de jogos igényeinkről még ennek a kedvéért sem mondunk le. Jó viszonyt, megértő együtt­működést óhajtunk a kisantanttal is. A választójog reformja készült Csak olyan választójogot tud elképzelni, amely a titkosság alapján áll és haladó­ kon­zervatív szellemű. Az alkotmány meg­erősítésének módját a kormányzói jog­kör egyidejű kiterjesztésében látja. Ne higgje azonban senki, hogy a választó­jog reformjával az ország igazi súlyos problémái megoldást nyernek. Kormányzati tevékenysége súlypontjá­ba politikai kérdések helyett gazdasági és szociális kérdéseket helyez. Nagy akadályokat győzött le eddig és bár haladása lassúbb, mint szeretné, de két­­ év munkájának eredményeire támaszkod­va reméli, hogy hamarosan végére érünk a sziklás, tövises útnak és a jövőben biztos lépésekkel haladunk előre, a bol­­i dog Magyarország felé. Vámőrlők Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! Búzát azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! Zsákokat búzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK!­­ ló rh-malom A kormányzó ünneplése Budapestről jelentik: Zászlóerdő alatt mintegy kétszázezer főnyi tömeg ünne­pelte az ügetőpályáin vasárnap délelőtt Horthy Miklós kormányzót Budapestre való bevonulásainak tizenötödik évfor­dulója alkalmából. Gömbös Gyula ün­­nepi beszéddel köszöntötte a kormány­zót, az egész nemzet hódolatát tolmá­csolva előtt, majd felkérésére a kor­mányzó megnyitja a Nemzeti Munka­hetet. Rövidesen átépítik a színpadot Nyolcezer pengőt kap a köz­ség a színészegyesülettől Mint már jelentettük, az Országos Színészegyesület az orosházi színpad átépítésére, megnagyobbítására hajlandó kölcsönképpen megfelelő összeget a köz­­ség rendelkezésére bocsátani. Kunos István főjegyző legutóbbi budapesti útja alkalmával újabb megbeszélést folyta­tott Sebestyén Gézával, a Színészegye­sület elnökével és határozott ígéretet kapott tőle arra nézve, hogy 8000 pen­gőt azonnal folyósít az egyesület, amint Orosháza község annak felvételét, il­letve a színpadépítést megszavazza és az erre vonatkozó határozat jogerőre emelkedik. A dolog ilyen állása mellett a köz­ség képviselőtestületét rövidesen össze­hívják annál is inkább, mivel még más fontos üigyek is várnak elintézésre. Négy ember a vonat kerekei alatt Budapestről jelentik. Borzalmas sze­rencsétlenség történt szombaton éjjel a pestszentlőriinc-soroksári után: a lajos­­mizsei személyvonat elütötte Lassan Jó­zsef fuvaros kocsiját, amelyen rajta ki­vül még hárman ültek. Lassánot és Keresztesi Imréné gyári munkásnőt da­rabokra vágta a vonat, Garai Géza ke­reskedő is meghalt, míg Lassan — aki ittasan hajtott a vonat elé — súlyosan megsebesült.

Next