Orosházi Friss Ujság, 1934. november (23. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-03 / 247. szám

Szombat, 1934 november 3 OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Vizsgálja a számvevőség a községek költségvetéseit Ha magas a pótadó, a belügy­miniszter dönt Gyuláról jelentik: Békés vármegye ösz­­szes községei az elmúlt héten bekü­ldték a vármegye­­alispánjához az 1935. évi költségvetésüket jóváhagyás végett. A vármegyei szá­mvevőség kedden kezdte meg a községi költségvetések le­­tárgyalását . A tárgyalások előrelátha­tólag két hetet vesznek igénybe. Ame­lyik község költségvetése bizonyos eset­ben községi pótadón aluli fedezetet igényel ,azt az alispán hagyja jóvá, azokét azonban, ahol csak magas pót­adóval lehet a községi költségvetést egyensúlyban tartani, jóváhagyás végett a belügyminiszterhez terjeszti fel az al­ispán. Minden kiszolgált tisztviselőt nyugdíjat a Máv Budapestről jelentik. Az Államvasutak igazgatósága a múltban gyakran élt az­zal a törvényadta jogával, hogy a nél­­külözhetetlen tisztviselőket visszatartot­ta akkor is, ha azok teljes szolgálati idejüket, vagy '60. éle­tévüket betöltöt­ték. A MÁV igazgatóságának és tisztvi­selői karának körében számos ilyen tiszt­­viselő volt, akik teljes munkaerejükkel és kitűnő képességeikkel rászolgáltak ar­ra, hogy megtartsák őket az aktív szol­gálatban. Ezzel a gyakorlattal azonban most szakított a MÁV és november else­jétől kezdve­ valamennyi nyugdíjérett tisztviselőjét nyugalomba küldi. Novem­ber elsején már számos nyugdíjazás történt. Furfangos szélhámos a vidéken Papírszeletekkel cseréli ki a pénzt Az utóbbi időben több környékek köz­ségben szélhámoskodott egy egyén, aki Kiss Mihály, Kovács Mihály, Kovács Zsigmond, Cs. Kovács Károly és Szi­lágyi Mihály álnevek alatt számos hi­székeny ember pénzét csalta ki. A csalásokat oly módon követi el, hogy felkeresi az egyszerű falusi em­bereket és rendszerint 20 pengő óvadék ellenében jól jövedelmező házmesteri, vagy uradalmi gépészi állásokat igér­t nekik. Az óvadékokat az állítólagos állási­adó részére megcímzett borítékba teszik és együtt a postára viszik. Itt a csaló óvatlan pillanatban kiveszi a borítékból a pénzt és a borítékot papírszeletekkel béleli ki. A borítékot azután a sértettekkel együtt leragasztja. Néhány nap múlva a papírral bélelt boríték »címzett ismeretlen« postai jel­zéssel visszajön a sértetthez. A szél­hámos pedig más községekben tovább folytatja üzelmeit. A csaló 44 éves, nyírmihályoki szü­letésű 165 cm. magas, barna, nap­számos, fekete puha kalapot, drapp nyári kabátot, fekete bársony csizmanadrágot és fekete csizmát visel. A csendőrség óvatosságra inti a lakosságot és kéri, hogy a gyanúsított felbukkanása esetén azonnal tegyenek jelentést a legköze­lebbi csend­őrörsön, vagy csendőrőrszem- nél. HÍREK — Legfelsőbb köszönetnyilvánítás. A Kormányzó Ur Öfőméltósága Kovács Andor evangélikus esperesnek a »Jöjje­tek énhozzám« belmissziós lapban a Kormányzó Ur legmagasabb működése 15-ik évfordulója alkalmából megjelent »Emlékezzünk« című cikkben kifejezett hódólali teljes megemlékezésért" kabinet­­irodája útján köszönetét nyilvánította.­­ A novemberi megyegyűlések: Bé­kés vármegye törvényhatósága közigazga­tási bizottságának rendes havi ülését, amelyen az október havi jelentéseket terjesztik elő, november 12-én, hét­főn tartják meg. A novemberi kisgyű­­lés értesülésünk szerint november 13- án, kedden ülésezik dr. fáji Fáy István főispán elnökletével a vármegyeház kis tanácskozó termében. — Az E­­KIE reformáció­ ünnepe. Szerdán este a reformáció évfordulója alkalmából szépen sikerült vallásos es­télyt rendezett a Polgári Körben az E­­KIE a Leány Koszorú közreműködésével. Az előadóit szép ének- és zeneszám­ok, szavalatok, színművek­, Fürst Erna gyö­nyörű ünnepi beszéde felemelő hatás­sal vet a szép számban összesereglett közönségre. — MA ESTE szegedi halászlé a Petőfiben. REPEDEZETT, érdes, vörös kezekre használjon Liliom fejkrémet A kezeket pár nap alatt simává teszi. Azonkívül : Glicerin, vaselin, lanolin­­crém, Nivea, Kerti szegfű, Gref és az összes arckrémek fővárosi árakon beszerezhetők : Berták Drogériában Mozi mellett____________Csirke piac — A szegedi filléres gyors iránt, amely vasárnap reggel indul Gyula— Békéscsaba—Orosházáról, nálunk is igen szép érdeklődés nyilvánul meg. Sportbarátok számára elsőrendű élve­zetet ígér a vasárnap délután tartandó két elsőosztályú amatőrliga-mérkőzés: a SzAK-HMTE és az SzTK-SzTE. Színházbarátok a Cigányszerelem című­ remek Lehár-operettet nézhetik meg dél­után. Jegyek a filléresre korlátolt szám­ban még kaphatók a Menetjegyirodá­ban. — Felhívás a frontharcosokhoz. A gyulai bajtársak vasárnapi alakuló köz­gyűlésére olyan sok résztvevő jelentke­zett, hogy két személyautón kívül még két teherautóról gondoskodott a vezető­ség, ily módon az ezután jelentkező bajtársak is résztvehetnek a gyulai utón. Felhívjuk tehát a bajtársakat — a Pusz­taföldváron és Malmos majorban lakó­kat is —, hogy akik a vasárnapi gyulai alakuló gyűlésen részt óhajtanak­ venni, vasárnap délelőtt 10 óráig jeges törzs­vezető bajtársnál jelentkezzenek. Indu­lás a Petőfi szállóban levő frontharos otthonból vasárnap délben 12 órakor. Részvétel formaruhában. Elnökség Üzlethelyiség átadó, berendezés eladó! Érdeklődni Bem­ és Báránynál — MA ESTE szegedi halászlé a Petőfiben. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szogálatot. — Palotás Károly temetése. Szerdán délután helyezték örök nyugalomra a róni­­kát. alsótemetőben Palotás Ká­roly államrendőrségi irodafőtisztet nagy részvét mellett. Megjelent a temetésen az államrendőrség még itt tartózkodó tisztikara, egyéb tagjai és a leszerelt legénységi tagok is, továbbá a csendőr­ség és más testületek küldöttségei. — A konyha művészete. A Színházi Élet új száma egy igen érdekes és hasz­nos új rovattal gazdagodott, a Kony­ha Művészetével. Ifj. Szaczelláry Gy.­­né, a pesti társaság előkelő és ismert tagja szerkeszti ezt az új rovatot, amelynek nemcsak a nők fognak örülni, hanem a férfiak is, akik szeretnek jól­enni. A legváltozatosabb recepteket adja Szaczelláry Györgyné rovatában, aki még nem tud főzni, az megtanulhat, de aki tud is, tanulhat a Konyha Művészete rovatból. A Színházi Élet ezt a rovatot minden hónapban egyszer adja. Incze Sándor hetilapjának új számában a meg­halt Csinszkáról Ady Lajos mondja el visszaemlékezéseit. Hunyady Sándor a Bárónő portréja címen Hatvani Liliről ír, kedves riport számol be dr. Lauri Volpinak, a világhírű tenoristának — aki ügyvédből lett világsztár — a buda­pesti törvényszéken tett látogatásáról. Hatvany Lili bárón­ő egy szenzációs könyvet ismertet, Egyed Zoltán Csor­­tosról is, Szomory Dezső a hét zenei eseményeiről referál, Karinthy Frigyes a rádióról ir. Sok érdekes cikken és számtalan képen kívül darabmellékle­tül a Színházi Élet a Nemzeti Színház nagysikerű A legboldogabb ember cí­mű színdarabját közüi, kottemellékletén­­pedig Das glück macht eine Frau so schön című slágert közli. Az Interurban rovat orosházi érdekességeket közöl e héten. 61 oldalas Rádióvilághiradó, 32 oldalas Gyermekújság és kézimunka melléklet egészíti ki a Színházi Élet új számát, amelynek ára 60 follért Előfizetési díj egynegyed évre 650 P. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet­­körut 7. — Nyomtatványait rendelje az Oros­házi Friss Újság könyvnyomdájában. — MA ESTE szegedi halászlé a Petőfiben. — Gumibélyegzőket ízlései kivitelben legolcsóbban készít az Orosházi Friss Újság könyvnyomdája . —■ Szerémi Zoltán színművész megha­l. Budapestről jelentik. Szerdán délután vígszínházbeli öltözőjében hirtelen meg­halt Szerémi Zoltán, a kiváló színművész Az ősz szí­nész már visszavonult a szí­­nészi pályától, de legutóbb elvállal­­ta »A taní­tónő« egyik szerepét és a nagy sikerre való tekintettel szerepet vállalt a következő újdonságban, »Az­ ismeretlen lány«-ban is. Erre a szerepre készülődött és a próba végeztével, öl­tözőjében rosszul lett. Orvosa torok­gyulladással szanatóriumba akarta szál­lítani, de közben agyvérzés lépett f£l és megölte a 72 éves színészt. — Ragadós állatbetegségek. Az orosházi járás területén újabban a kö­vetkező ragadós állatbetegségek fordul­­ttak elő: lépfene Orosházán és Puszta­földváron, sertéspestis Csorváson, Gá­doroson, Nagyszénáson és Pusztaföld­váron, baromfikolera Csorváson. — Névjegyét rendelje az Orosházi Friss Újság könyvnyomdájában. Mottó: Nem mende-monda az és nem is vizió, hogy Csepreginél van a legjobb rádió Philips, Standard, Orion­­diarakat itt! 3 — Bágyadt, levert, dolgozni képteln egyéneknél reggel éhgyomorra egy po­hár természetes »Ferenc József« kese­­rűviz, a bélmozgást csakhamar megélén­kíti, az emésztőcsatornában összegyűlt sa­lakot kiür­ít, a vérkeringést szabaddá te­szi és a gondolkodó- és munkaképes­séget emeli. APOLLO IHOZGO = TELEFONSZÁM: 9 · Szombaton, november 3-án fél 9 órakor Vasárnap, november 4-én 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR MAGYAR VILÁGHÍRADÓ Az egész világon óriási sikert aratott Budapesten 1000 előadást ért Kacagó tarka tavasz művészi színes rajzfilmek, remek zenével és Trampó 1934. A híradó műsorok világszenzációja A FOX filmgyár 25 operatőrjének bravúrja. Minden jelenet EGY PERC, minden PERC ... VILÁGSZENZÁCIÓ KÉT ÉV VILÁGESEMÉNYE EGY MŰSORBAN Vasárnap 3 órakor ifjúsági előadás Helyárak: 10-től 50 fillérig. HELYÁRAK: Erkély és páholy 1­0, Első hely 90, Második hely 70, Harmadik hely 50, Negyedik hely 30 f. Szerdán és csütörtökön Paramount világhíradó A suta és a buta Kacagtató burleszk BOLERO Egy parkett táncos élete háború és békén át a spanyol boleroig. írták: Horace Jackson és Carey Wilson. Ren­dezte: Wesley Ruggles. Főszereplők: George Raft, Carole Lombard, Fran­ces Drake és Sally Rand. HELYÁRAK : Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20­­.

Next