Orosházi Friss Ujság, 1934. december (23. évfolyam, 271-293. szám)

1934-12-01 / 271. szám

XXIII. évfolyam 271 szám­ára 8 fillér Szombat, 1934 december 1 OMSHISZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési cél elé­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal. I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán­ utca I Dr. N­2ITI*15S017SZKY3flH­0S I — — TELEFON 90 SZÁM — — Előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­­ívre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P.­­ Sikeresen folynak Rómában a francia-olasz tárgyalások­ ­Párisból jelentik. A Temps római tudósítója szerint a francia—olasz tár­gyalásokon mindkét fél részéről igen nagy jószándék nyilvánul meg, ami előre is biztosítja a sikert. Ch­ambrun gróf római francia nagykövet állandóan szo­ros kapcsolatot tart fenn a Chigi- palo­­tával. Földrengés Olaszországban és Jugoszláviában Anconából jelentik. Pénteken hajnal­ban négy órakor Anconában heves földrengést éreztek, amely húsz másod­percig tartott. Később egy második föld­lökés is következett. Az álmukból fel­riadt lakosok tömegesen tódultak az ut­cákra. A rengést, mint jelentik, Velencében, Triesztben és Zárában is érezték. Azt hiszik ,hogy a rengés fészke Jugoszlá­via területén volt. Eddig még nem tud­ják, hogy a rengés minő károkat oko­zott. Ma a revízió ellen tüntet Románia Bukarestből jelentik: Bukarest összes harangjai megszólalnak ma a már jelen­tett revzióellenes tüntetésen. Az összes közhivatalokban munkaszünetet engedé­lyezett a kormány, hogy a tisztviselők testületi­eg felvonulhassanak az utcákon. Az iskolák növendékeit is kirendel­ték. Erdélyben a magyar lakosság meg­okolt izgalommal tekint a mai nap elé. Új helységjelző táblák bérűinél­ az utakra A hivatalos lap a belügyminiszter ren­deletét közli új helységjelző táblák fel­állításáról. A mostani táblák ugyanis a rendelet szerint nem elégítik ki a meg­­növeked­ett közúti forgalom következté­ben a sima, lehetőleg gyors és veszély­­mentes közúti közlekedés előmozdításá­hoz fűződő érdekeket. Az új tábláknak 40 cm­ magasnak és 50—150 centiméter hosszúnak kell lenni. Újítás az is, hogy a táblához alul egy pajzs csatlakozik, amelyen fel lesz tüntetve a közút száma. A táblákat vasoszlopokon kell elhelyezni és egyelőre csak az állami, törvényha­tósági és törvényhatóság kezelésében ál­ló utakon kell felállítan­i. Csehszlovákia háborúra készülődik? Erősíti határait, felemeli a katonai szolgálati időt Londonból jelentik. A Morning Post prágai levelezője behatóan ismerteti Csehszlovákia katonai készülődéseit. Ki­emeli ,hogy a csehek ellenségei a ka­tonáskodás bármilyen alakjának, de Cseh­szlovákia harcászati helyzete rendkívül gyenge. Csak a nyugati részen vannak ter­mészetes határai, a keleti oldalról alig lehet védeni. Ellenséges szomszédok ve­szik körül, mint például Németország, Lengyelország, Magyarország és Ausztria Az újabb külpolitikai fejlemények kö­vetkeztében — hitlerizmus, csehellenes sajtóhadjárat és a marseillei merény­letek — a következő háborús készülő­désekre szánta el magát: 1. Határai veszélyeztetett pontjain erő­döket, lövészárkokat és tüzérségi álláso­kat építtet. 2- A határokhoz túlságosan közel eső keleti-nyugati közlekedési útvonalak he­lyett új transzverzális vasútvonalakat építtet a központhoz közelebb 3- Tartalékokat és műszaki anyagrak­tárt állít­ fel légihadereje számára. 4- Hadseregét gépiesítéssel teszi moz­gékonyabbá­ 5- A katonai szolgálati időt két évre emeli fel, ami növelni fogja a kiképzett tényleges állományt. Mindezek a javaslatok nagyon népsze­rűtlenek az országban, de azért a tör­vényhozásban nem ütköznek majd ko­molyabb ellenállásba. Ismét veszély fenyegette a román király életét Indsodszben rohant autó a király autójának Bukarestből jelentik: Ismét csak egy hajszálon múlt, hogy Károly román ki­rály megmenekült egy ugyanolyan gép­kocsibalesetből, mint aminő körülbelül tíz nappal ezelőtt fenyegette­ A buka­resti népszínház közeléből egy őrült sebességgel száguldó kocsi robogott a király autója felé. A súlyos szerencsétlenséget ismét csak az udvari gépkocsi vezetőjének ügyessége hárította el, aki az utolsó pillanatban félrefaroltatta kocsiját. Az ismeretlen autó vezetőjét a tömeg is­mét meg akarta lincselni. A helyzet minden egyéb tekintetben is az előző incidens pontos mása volt. Bukarestben meg vannak győződve hogy a király elleni merényletkisérletről van szó és nem pedig puszta véletlenről. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwv Országos akció a teljes vasárnapi munkaszünetért is baromfikereskedők és piaci árusok szívesen lemondanának a vasárnapi piacról A vasárnapi teljes munkaszünet el­rendelése érdekében erőteljes társadalmi akció indult A mozgalmat most kiter­jesztik a vidékre is. Elsősorban a vi­déki városok iparosait és kereskedőit hívják fel ,hogy iv körözésével gyűjt­sék össze lakóhelyükön azt a kéthar­mad többséget, amely annak kérelmezé­sére kell, hogy ott helyben teljes ter­jedelmében életbe léptesse a hatóság a teljes vasárnapi munkaszünetet-Országszerte általános az a nézet, hogy erőteljes támogatásra számíthatna olyan mozgalom is, amely a vasárnapi hetipiacok és vásárok eltörlése érdeké­ben indulna meg. Nemcsak a piaci árusok, de a megyében élő baromfike­reskedők is örömmel üdvözölnék azt a kormányintézkedést, amely a vasár­napi piacokat és vásárokat megszüntetné. Nagyon helyesen mutatnak rá arra, hogy félmunkát végeztek az előző kor­mányok, mikor az ezirányú kezdemé­nyezést abbahagyták és így ma az a hely­zet, hogy míg egyes közületek szom­batról és vasárnapról más napokra tet­ték át a vásárjukat, addig akárhány he­lyen még most is vasárnap vásároznak és ilyenkor tartanak hetipiacot is. A hét majd minden napjára eső pia­cozásban kimerült embereknek jóformán annyi idejük sincs, hogy legalább néhány órát otthon, szeretteik körében eltölt­­senek. Arról pedig szó sem lehet a mai körülmények között, hogy vasár­napi fáradságos elfoglaltságuk mellett vallásos lelkiszükségletük kielégítésé­ről gondoskodhassanak. A közeljövőben módot keresnek a piacozók, hogy ezekre a körülmények­re fokozottan ráirányítsák az illetékes tényezők figyelmét. Minden jogos re­ményük meglehet rá, hogy a vasárnapi vásárok és piacok eltörlése érdekében megindítandó mozgalmuk kellő támoga­tásban részesül nemcsak a közönség ,de a hatóságok részéről is s így előbb, vagy utóbb mégis csak véglegesen s minden érdeket kielégítő módon rendezi a kor­mány ezt a kérdést. Helga szocialista vezérek fegyvert rejtegettek Berlinből jelentik: Az Angriff jelenti Brüsszelből: Fegyverrazziák voltak Ant­werpenben, Cientben és Lüttichben, de más belgiumi városokban is a szociál­demokrata szakszervezeti helyiségekben. Feltűnő nagymennyiségű puskát és revolvert foglaltak le. Köztük legmo­dernebb szerkeze­teket is, olyanokat, amilyeneket Belgiumban nem szabad gyártani. A fegyverek rejtegetése miatt sok szociáldemokrata vezetőt letartóztattak. Kalapáccsal ütött az ekrazitra Budapestről jelentik: Tegnap délelőtt a Csukló­ utca 3. szám alatti székesfé­­városi üzemben Téglás István 26 éves lakatos munka közben ekrazittöltényre akadt. Kíváncsian nézegette, hogy mi lehet és kalapácsával megütögette. A töltény felrobbant és a lakatos bal ke­­zerejét leszakította. Nagy vasúti katasztrófa Olaszországban Turinból jelentik: Turin egyik kül­városi pályaudvarán Porta Susa állomá­son csütörtök délután borzalmas vas­úti szerencsétlenség történt. A turini milánói gyorsvonat a kijárati váltónál teljes sebességgel beleszaladt a Turin és Aosta között közlekedő sinautóbusz­­ba, amely zsúfolásig tele volt utasokkal. A sinautóbusz izzó-porrá zúzódott. A benzintartály felrobbant s a szétroncsolt kocsi lángot fogott. Az utasok csak az ablakon át tudtak menekülni, mert az ajtókat eltorlaszolta a romhalmaz. Az első jelentések szerint a katasztrófának nyolcvan súlyos sebesültje van, akik közül többen a halállal vívódnak. Valamennyien másod- vagy harmadfokú égett sebeket szenvedtek. A gyorsvonat utasainak nem történt komolyabb bajuk-

Next