Orosházi Friss Ujság, 1935. január (24. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-01 / 1. szám

11 2 orosházi friss újság Kedd, 1935 január 1 lBBBMn»WfniMllMIIIIIIIIIIIIIIMHlllli|lil IllllilHI III1 i'll................ «U—H—————————— Flandin újévi nyilatkozata Francia-német kibékülés francia-olasz barátság Pilisből jelentik: Flandin miniszter­­elnök 1935 döntő fontosságáról a követ-­­­kező nyilatkozatot teszi közzé. — A béke fentartása érdekében meg kell kettőzni a gondosságot, mert eset­­leges háború kitörése bűn volna az egész emberiség ellen. A Saar-kérdés­­ben reméljük, hogy a népszavazás őszin­tesége és a vállalt kötelezettségek tel­jesítése nagy lépéssel viszi előre a bizalom helyreállítását a két hatalmas szomszéd nép között, amelynek együtt­működése az európai békének nagy hasznára válnék. Lávai tervezett római útja a francia-olasz viszonyt is olyan mederbe tereli, amelytől sohasem lett lett volna szabad eltérniök, mert a két nagy latin nemzetnek közös érdeke a béke fentartása és a szerződések tiszte­­letben tartása. Három sárga kutya a korzón Feldöntöttek egy béreslegényt Kedves jelenet tanúi voltak azok, akik tegnap déltájban az Erzsébet királyné­ utcai korzón sétáltak. Három úriember találkozott össze a Markó­­üzlet előtt és a három úriemberrel három kutya jött, amelyek ugyan­csak kitörő örömmel és barátsággal üdvözölték egymást. A három kutya teljesen egyforma tisztafalú sárga vizsla volt — közismertek a község­ben — és nyilvánvalóan igen közeli rokonságban vannak egymással. De­rűs látvány volt a kutyák örömteljes, bohókás játéka a betonon, amint egymást hengergették, becézgették, körülugrándozták. A három kutya vidám játéka köz­ben arra ment egy béres­ kinézésű fia­talember, aki gyanútlanul haladt a kutyák felé és ki akarta kerülni őket. Ez azonban nem sikerült, mert az egyik kutya a másik kettő felé töre­kedve szélsebesen rontott neki a le­génynek és formálisan feldöntötte, kilökte alóla a lábait. A legény egész hosszában elterült a betonon, nagy gaudiumára a korzón sétálóknak. A kutyák azonban ügyet sem vetettek a feldőlt legényre, vígan játszottak tovább, amíg csak gazdáik el nem váltak és magukkal nem vitték őket. Száműztél! Zinovjevet és Kamenevet Moszkvából jelentik A bíróságnak az­­ a döntése amellyel Nikolajevet, Kirov szovjet vezér gyilkosát és 13 vádlotttár­sát halálraítélték és azután kivégezték, még nem zárja le teljesen­ a Kirov­­ügyet. Újabb tárgyalás lesz Moszkvá­ban, amelyen foglalkoznak az egyik nemrégen leleplezett moszkvai titkos szervezet tagjainak ügyével. Londonból jelentik. A Daily Express értesülése szerint Sztálin, mint belügyi népbiztos, minden bírói eljárás, tár­gyalás és bizonyításfelvétel mellőzésé­vel Zinovjevet és Kamersevet a Laro­­vecki-szigetekre — az orosz Ördögszi­getre — való életfogytiglani száműze­tésre ítélte. A megbilincselt elítélteket tehervona­­ton elszállították száműzetésük helyére, ahol a hőmérséklet csak ritkán emelke­dik a fagypont fölé és ahol a lassú, k­inos halál vár reájuk. Amerika rövidesen belép a Népszövetségbe­ ­A kongresszus már holnapután tárgyalja a belépési indítványt Washingtonból jelentik. Az Egyesült Államok kongresszusa valószínűleg már legközelebbi ülésén, január harmadikán foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Ame­rika belépjen-e a Népszövetségbe. Az erre vonatkozó indítványt Pope Szená­tor terjeszti elő. Az indítvány sorsa Roosevelt elnök magatartásától függ. Ab­ban az esetben ugyanis, ha az elnök ma­gáévá teszi a javaslatot, rze­m kétséges a kongresszus határozata s akkor az Egyesült Államoknak a Népszövetségbe való belépése néhány héten belül meg­történik. Roosevelt álláspontját még nem­­ ismerik, politikai körökben azonban nyo­­­­matékosan utalnak arra, hogy Pope a szenátornak a Fehér Ház tisztviselői segédkeztek az indítvány megszövegezé­­ben. Főispán és szociáldemokrata párttitkár átférje Többszörös feljelentés lett a főispán hálószobájában lefolyt incidensből Szentesről jelentik. Példátlanul álló eset tartja izgalomban szombat délelőtt ót­n Szentes városát és egész Csongrád­­megyét. A megyeházán az influenzás tüdőgyul­adásban betegen fekvő dr. Farkas Béla főispán magánlakásán egy hódmezővásárhelyi szociáldemokrata­­ párttitkár, a valószínűen idegbeteg Er­dei István vad jeleneteket rendezett és ál­­tólag meg akarta támadni a beteg főispánt, de idejében ártalmatlanná tet­ték. Erdei a hódmezővásárhelyi igazoló­választmány szombat délelőtt 11 órára kitűzött ülésére ment át Szentesre a főispán által rendelt autóval. Az iga­zolóválasztmánynak a törvényes határ­idő lejártáig a december 2-án megtar­tott vásárhelyi törvényhatósági választá­sok él­én beadott felebbezéseket kel­lett elbírálni és az ülést az elnöklő fő­ispán betegsége miatt tartották Szente­sen, a főispán betegszobájában. Az­ igazolóvá­lsztmány tag­jait a főispán sa­ját költségén autón vezette át Szen­tesre. Az ülés végén a rendkívül ideges Erdei az ülés nyilvános volta miatt éles hangon támadt a főispánra, egyre hangosabban kiáltozott mindkét kezé­vel fenyegetőzött, majd zsebébe nyúlt, mintha fegyvert akarna előrántani. A főipán Tkársfi és huszárja fogta le, majd mikor tovább is okvetetlenkedett és a huszár felé ütött, az boxütéssel leterí­­tette és harcképtelenné tette. Erdeit autón Vásárhelyre vitték, ahol a rend­őrség szentesi megkeresésre őrizetbe vette és Szentesre szállíttatta. Szentesről jelntik: Vasárnap délelőtt a szentesi rendőrségen megkezdték Er­dei István szociáldemokrata párttitkár ki­hallgatását, akit Farkas Béla, Csongrád megye főispánja jelentett fel hatóság el­leni erőszak, magán­aksértés, közcsend és közrend elleni kihágás, valamint be­csületsértés miatt. A feljelentés után a szentesi rendőrség letartóztatta Erdeit, Va­sr­nap Jánoska rendőrtanácsos kijelen­tette, hogy a párttitkár őrizetbevétele csupán a nyomozás érdekében történt és Erdeit előreláthatólag rövidesen s­zaba­don fogják bocsátani. Az izgalmas je­lenetek után, amelyek Farkas főispán és az agresszíven fellépő Erdei István­­ között a főispán hálószobájában leját­szódtak, Farkas Béla á­lapotában rosz­­szabbodás állott be. Vasárnap reggelre a főispán jobban lett és délelőtt már is­mét elnökölt egy értekezleten, amelyet betegágya mellett tartottak meg. ­ Emelkedtek az állam kiadásai, de a bevételek emelkedése nem várható Tyler népszövetségi biztos jelentése­i Magyar­ország pénzügyi helyzetéről Budapestről jelentik. Tyler népszövet­ségi biztos elkészítette jelentését az or­szág pénzügyi helyzetéről az 1934. év 4. negyedében. A jelentés bevezetése a következő főbb megállapításokat tar­talmazza: 1. Októberig bezárólag a költségvetési bevételek a július 1-ével kezdődött év­ben valamivel magasabb színvonalon mo­zogtak a tavalyiaknál. Novemberben va­lamivel kisebbek voltak. 2. A kiadások az elmúlt év megfe­lelő hónapjaihoz képest némi emelke­dést mutattak. 3- A múlt évhez képest az üzemek­nek nyújtott kincstári előlegek növeke­dőben vannak s az üzemek más forrá­sokból is vettek fel bizonyos kölcsö­nöket. 4. Tekintettel a gazdasági helyzetre, nem várható, hogy a bevételek színvo­nala mostantól fogva a tavalyinál ma­gasabb legyen. Ha tehát a kiadások nö­vekednének, attól kell tartani, hogy a költségvetésben tavaly elért viszonyla­gos javulás nem lesz fenntartható. Nem szabad elfelednünk, hogy az állam belső függő tartozása 1933—1934-ben a javulás ellenére is 18 százalékkal emelkedett. 5­ A magyar külkereskedelem terje­delme újabban mind értékben, mind mennyiségileg inkább csökkenő irányza­tot mutat. Az 1934. évben a kivitel értékben meg fogja ugyan haladni a be­hozatalt, de sokkal kisebb mértékben, mint 1933-ban. 6. A múlt évhez képest a mezőgaz­dasági árindex 22 százalékkal emelke­dett. Az ipari árindex csökkenése, ami 1932. év elejétől 1934 közepéig tartott, az utóbbi időben bizonyos mértékű emelkedésnek adott helyet . Magyar­­országon az agrár és ipari árak közötti diszparitás, bár az utóbbi két év­ben csökkent, más országokhoz hason­lítva viszonylag még mindig nagy. 7. A szabadon rendelkezésre álló de­vizabevételek alacsonyabbak, mint az 1933- év megfelelő időszakában, mégis az utóbbi pár hónapban némi siker ko­ronázta a Nemzeti Banknak azt az igye­kezetét, hogy az irányzatot megjavítsa. Ugyanekkor a nyersanyagszükséglet biz­tosítása terén is haladás mutatkozik. A július 1-ével kezdődött pénzügyi évben a kincstár által fedezendő teljes elő­irányzott hiány 66 millió pengő. Ok­tóber 31-én az adóhátralékok 328 3 mil­lió pengőt tettek, 1933. október havi 336,1 millió pengővel szemben. 11 cselédváltozá­sok új rendje Gazdakörökben és a gazdasági cselédek között egyébről sem beszél­nek, mint arról az új rendről, amely január elseje helyett április elsejére tette át a cselédváltozások idejét. Az új rend lényege az, hogy ha akár a gazda, akár a cseléd ragasz­kodik ahoz, hogy a cseléd újév után is megmaradjon, akkor március 31- ig szolgálatban kell tartani a cselé­det, illetve a cseléd szolgálatban maradhat. Ha azonban közösen meg­egyeznek gazda és cseléd abban,­­ hogy január elsejével megszüntetik a szerződést, akkor eltávozhat a cseléd. Amenyiban ilyen közös megegye­zés nem jönne létre, a cselédnek természetesen fizetés jár a további három hónapra éspedig a most mú­ló esztendő fizetésének arányában, vagyis az esztendős járandóságon kívül még negyed­évi bért és járan­dóságot kell kiadni a cselédnek március végén. A készpénzbér negyedévre eső ré­szének a kiszámítása könnyen megy, ellenben nehezebbnek látszik a ter­mészetbeni járandóságok negyedévi­­ részletének a megállapítása, elvégre­­ nem lehet negyedcsizmát adni adni vagy nem lehet megvárni, hogy ősszel majd mennyi kukorica terem és annak arányában kiadni a kukori­caföld után járó negyedévi részt. 9 községházi iroda és egyévi forgalma A községházi iktatóiroda elkészí­tette a községháza múltévi ügyforgal­mának statisztikáját. A statisztika sze­rint az iktatóirodában 21845 iktatószá­mot adtak, ennél azonban jóval több ügydarab érkezett, de egy iktatószám­hoz több darab is tartozott. Az előző évbe­n 19080 iktatószám szerepelt az ik­tatókönyvben, a szaporulat­­tehát meg­haladja a 2700-at, ami főleg az állam­rendőrség megszüntetésének következ­ménye és a megszűnés óta eltelt negyed­évben állt elő. Az egyes ügyosztályok ügyforgalma a következő volt: 1. ügyosztály, Kunos István főjegyző: 5780 ügydarab. II. ügyosztály, Karkus János jegyző: 10240 ügydarab. III. ügyosztály, Lázár Lajos jegyző: 8000 ügydarab. IV. ügyosztály, Szabó András jegyző: 4000 ügydarab. V. ügyosztály, Kovács Lajos mérnök: 620 ügydarab. A hatósági ügydarabok kézbesítési szerint kézbesítettek 11200 ha­tósági és 7520 járásbírósági ügydara­bot. Szegénységi bizonyítványt kiállítot­tak 3200 újat és megújítottak körülbe­lül ugyanannyit, a szegénység tehát igen elterjedt betegség Orosházán. Meghalt Antal Géza püspök Pápáról jelentik: Dr. Antal Géza, a dunántúli református egyházkerület püs­pöke, éjjel fél tizenkét órakor Pápán 69 éves korában meghalt. Temetése ja­nuár 2-án lesz, a szertartás elvégzésére Ravasz László dr. püspököt kérik fel.­

Next