Orosházi Friss Ujság, 1935. február (24. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

XXIV. év előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P, —­­ ügye!­­Ch­ari*­■síség ára 8 fillér Péntek, 1935 február 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. 10OUFTLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I Postatakarékpénztári csekksz. 12694 Orosháza, Torkos Kálmán­ utca I Dr. NSZITL13S017SZKY31­ROS­I - - TELEFON 90 SZÁM - - Buzakonferencia lesz Londonban Március közepén ül össze Budapestről jelentik. A nemzetközi buzakonferenciát, amelyet néhány hó­nappal ezelőtt Budapesten eredményte­lenül befejeztek, értesülésünk szerint március hó közepére Londonba­n újra összehívják. A konferencián Magyaror­szág ismét képviselteti magát, jóllehet nem sok reményt táplálnak szakköreink az iránt, hogy az ellentéteket, amelyek az európai és a tengerentúli államok között fennállanak, elintézni lehessen. Hagy árat Drinápolynál Ezer házat elvitt az ár Szófiából jelentik: Drinápoly város és a környék nag­y része víz alatt áll. Az eddigi jelentések szerint körülbelül ezer házat alámosott az árvíz, sok épü­let összeomlott és temérdek sok a haj­léktalan. A sodró árvíz­ magával raga­dott vasúti hidakat, háziállatokat és em­bereket is. A halottak számáról még nem jöttek hírek. Dél-Franciaország hó alatt Parisból jelentik. Dél-Franciaországból újabb nagy havazásokat jelentenek. Avignonban, Marseilleben, Toulonban és Toulouseban bőségesen havazott. Páris­­ban ezzel szemben az idő teljesen tava­­sziasra fordult. Az éjszaka esett az eső. Szombaton kezdődnek a japán-kínai béketárgyalások Londonból jelentik: Sanghaiból érkező jelentések szerint a csahari összetűzés elintézésére irányuló béketárgyalások a kínai és japán megbízottak között feb­ruár 2-án kezdődtek meg a Jehol tar­­to­mánybeli Tatanban. Nankingi hírek szerint Vangcsingvei, a nankingi kormány miniszterelnöke és Arijosi, Japán kínai követe a következő pontokban állapodtak meg: 1. A csahari incidenst elszigetelt ügy­nek tekintik. 2. Ticsimurót, a sanghaji vámhivatal volt japán főtitkárát visszahelyezik ál­lásába. 32.2 ged London és Paris megegyezett A világpolitika nagy szenzációja Londonból jelentik: A kormány az éjszakai órákban az alsóházban minisz­tertanácsot tartott, amely a francia mi­niszterek londoni látogatásának előké­szítésével foglalkozott. A Times szerint a párisi angol nagy­követ és a francia külügyminisztérium között folyt megbeszélések tegnap dél­előtt formulatervezetet eredményeztek, a­­m­ely a két kormány megegyező nézetét fejezi ki a fegyverkezés kérdésében. A formula főbb vonásai a következők: Anglia teljes mértékben magáévá teszi a Rómában aláírt francia-olasz jegyző­könyvben foglalt nyilatkozatot, amely , megengedhetetlennek minősíti Németor­­­­szág egyoldalú felfegyverkezési tevé-­é­kenységét.­­ A felek megerősítik az 1932 decem­ber 15-i öthatalmi nyilatkozatban fog­lalt egyenlőségi elv gyakorlati megva­lósításának szükségét. A javasolt megoldás abban áll, hogy a békeszerződés ötödik (leszerelési) fe­jezetének bizonyos szakaszait közös nyilatkozattal hatálytalanítsák, feltéve, hogy Genfben általános egyezmény jön létre, amely majd a végrehajtási biz­tosítékokat is magában foglalja. Szó van arról is, hogy a fennálló re­gionális egyezményeket általános euró­pai egyezménybe kebelezzék be. Né­­­­metországnak vissza kell térnie Genfbe , hogy szerződéses korlátozásaitól meg­­­­szabaduljon. Az Unió nem csatlakozik a hágai döntőbírósághoz Vereséget szenvedett Roosevelt külpolitikája Newyorkból jelentik: A Roosevelt-kor­­mány külpolitikája súlyos vereséget szen­vedett. A szenátusban ugyanis kéthar­mad többségre lett volna szükség annak az indítványnak az elfogadásához, hogy az­­Egyesült Államok csatlakozzanak a hágai nemzetközi törvényszékhez. A szavazásnál meglepetésszerűen megbuk­tatták Roosevelt javaslatát, mert csu­pán 52-en szavaztak a csatlakozás mel­­­­lett, míg­ ellene 36-an. A csatlakozásellenes csoport élén­­ Borah és Hiram Johnson tábornok áll-­­­tak. A hágai döntőbíróság kötelékébe­­ való belépést a Népszövetség felé ve­zető útnak tekintették és éppen ezt akar­ták elkerülni. Shall szenátor beszéde végén a követ­kezőképpen fogalmazta meg az eluta­sítás indokolását: »Pokolba Európával! Csak azért akarnak becsalogatni bennünket a nem­zetközi törvényszékbe, hogy megszaba­dulhassanak amerikai adósságaiktól­. A szenátor szavait, valamint a szava­zásnak elutasító eredményét a karzat közönsége percekig tartó tapssal és éljenzéssel fogadta. II vidéki pénzintézetek hitelkeretének fentartása­ it Pénzintézeti Központ akciója Budapestről jelentik. A hitelszervezet körében több izben felvetődött már a gondolat, hogy a gazdaadósságok állami átvállalásából származó összegek kifi­zetését siettetni kellene, vagy legalább is olyan megoldást kellene találni, amely lehetővé tenné, hogy a bankok valami­lyen formában ezekhez az összegekhez mielőbb hozzájussanak. Több gondolat vetődött fel, hogy miképpen lehetne eze­ket a Szavatossági Bank közvetítésével kifizetésre kerülő összegek útját meg­gyorsítani. A munka természetszerűleg lassan haladt, mert teljesen egyéni el­bírálás alapján történik annak megálla­pítása, hogy a hozzájárulásokat közvet­len a vidéki intézet kapja-e meg, avagy a visszleszámítoló keretének csökken­tésére használják fel. Hozzájárul ehhez még az is, hogy nehéz munka annak megállapítása, melyek azok a hitelek, am­elyeket az állam magára vállalt. Igen érdekes és fontos akciót kezde­ményezett most a Pénzintézeti Köz­pont annak érdekében, hogy a vidéki pénzintézetek minél erőteljesebben a közönség rendelkezésére álljanak. Ar­ról van szó, hogy a P. K. arra törekszik, hogy a vidék hitelkerete az állami át­vállalások kifizetése után is csorbítatlan maradjon, tehát azok az összegek, a­­melyeket ily módon kapnak meg a ban­kok, újabb hitelek kihelyezésére szol­gáljanak, ne pedig a visszleszámítoló keretek csökkentésére. Erre vonatkozóan megkezdődtek már a Pénzintézeti Központban a tanácskozá­sok és előreláthatóan sikere is lesz ennek az akciónak. A fővárosi intéze­tek sem zárkóznak el a gondolattól és így minden bizonnyal már a tavaszi hitelkampány folyamán ezeket az össze­geket a vidéki intézetek rendelkezésére lehet bocsátani. Az állami adósságát­­vállalás kérdése így a legkedvezőbben oldódik meg. naldo lesz a népszövetségi főmegbízott Budapestről jelentik: Eckhardt Tibor lemondása következtében a kormány­nak ismét nehéz kérdést kell megolda­nia: új népszövetségi főmegbízottat kell keresnie. Értesülésünk szerint a miniszterelnök ugyan még nem foglalt véglegesen ál­lást abban, hogy Eckhardtnak a lemon­dását tudomásul veszi-e vagy sem, a valószínűség azonban amellett szól, hogy Eckhardt nem vonja vissza lemondását. Külpolitikai és diplomáciai körökben most megindultak a találgatások, ki lesz Eckhardt utóda Genfben. Úgy halljuk, hogy leginkább Walko Lajos volt külügyminiszter felkérésére lehet számítani. A kormányhoz közelálló körök sze­rint Walko ezúttal nem zárkózik el a megbízatás elől. A védettség előtti adósság sorsa Nem lehet megfizettetni a védett gazdával A budapesti tőzsde választott bírósága tegnap a gazdatársadalmat érintő ügy­ben hozott elvi jelentőségű ítéletet. A per lényege a következő: A gazda, ki­nek birtokát már előbb védettnek nyil­vánították, 300 mázsa sörárpát adott el egy gabonakereskedőnek­ Az áru le­számítása után a kereskedő visszatar­totta a pénzt, arra való hivatkozással, hogy a gazda még a védettség előtti időkből neki 4800 pengővel adósa, te­hát a sörárpa ellenértékét ezen adós­ság törlesztésére fordítja. A gazda a kereskedő ellen a tőzsdebíróság előtt a­­*800 pengő kifizetésére­­pert indított. A bíróság ítéletében kötelezte a keres­kedőt a teljes összeg és kamatainak ki­fizetésére, valamint az összes költségeik­ben is elmarasztalta. A megokolás sze­rint a védettséget elrendelő törvény szellemét nem lehet másképpen magya­rázni, mint úgy, hogy a gazda régi tar­tozásainak fizetése alól mentesítve van s a folyó bevételek a megállapított ka­matok fizetésére, forgótőkéül, valamint az élet fenntartására szolgálnak.

Next