Orosházi Friss Ujság, 1935. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

XXIV. évfolyam 5"5arf^- ügyészség Szeged ára 8 fillér ’ . . «^iMBimMMDnMMmMnHnamnBMranDnin­ai OBOSHItZI előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — Péntek, 1935 március 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS:­I Postatakarékpénztári csekksz. 12094 Orosháza, Torkos Kálmán­ utca ] D1­ íKITL£ESÖ17SZKY3fínOS |-------TELEFON 90 SZÁM--------­ A román parasztpárt szakit Vajdával Bukarestből jelentik. A tegnapi mi­nisztertanács helybenhagyta azt a tör­vényjavaslatot, hogy mindazok a kisebb­ségi tanárok és tanítók, akiket a román n­elv tudásának hiányában felfüggesz­tettek állásukból, szolgálati idejüknek megfelelően nyugdíjat kapjanak. A nemzeti parasztpárt szombatra ösz­­szehívta a párt végrehajtó bizottsági ülését. Parasztpárti vezetőkörökben biztosra veszik hogy ezen az ülésen bekövet­kezik Vajda Sándor volt miniszterel­nök és a párt között a szakadás. Lupu dr.­a Dimineata ma reggeli szá­mában írott cikkében szembeszáll Vaj­da Sándor volt miniszterelnöknek az oláh »Numerus clausus«-ról szóló el­vével. A cikk politikai körökben rendkí­vüli érdeklődést keltett. Roosevelt újabb veresége Londonból jelentik: Roosevelt elnök újjáépítési hadjárata súlyos vereséget szenvedett. A Delaware állambeli Wil­mington város bírósága nagyfontosságú elvi döntést hozott abban a perben, a­­melyet a kormány egy acélvállalat el­len indított a munkások kollektív tár­gyalási jogának érvényesítése végett. A bíróság kétheti izgalmas tárgyalás után kimondotta, hogy az újjáépítési törvény hetedik szakasza — amely a munkások kollektív tárgyalási jogát biztosítja — alkotmányellenes és hatálytalan s a szóbanforgó esetre nem alkalmazható. Biddle, a Roosevelt-féle munkásügyi tanács elnöke kijelentette, hogy a kor­mány felllebezni fog a döntés ellen. Kétéves szolgálati idő Franciaországban Parisból jelentik: Pétain marsallnak a Revue des deux Mondes-ban megjelent fejtegetései a francia katonai helyzetről és a katonai szolgálati idő felemelésé­nek szükségességéről az egész francia sajtóban élénk visszhangra találtak. Az egész sajtó egyhangúlag méltányolja a marsall érveit és a katonai szolgálati idő­nek két é évre való felemelését elengedhe­­tetlennek tartják. Weigand volt genera­lisszimusz, aki a katonai szolgálati idő felemeléséről szóló javaslatot mintegy örökségképpen hagyta a vezérkarra, kö­vetkezőképpen nyilatkozott a Petit Journalban: " A kétéves szolgálati időt elrendelő törvény Franciaország számára életkér­dés. Hitler átvette a Saarvidéket Egész németország ünnepi­ ma az átvételt Saarbrü­ckenből jelentik: Knox, a saar­­vidéki kormányzóbizottság elnöke, teg­nap délben féltizenkét órakor hivatalosan átadta a Saar­vidék rendőri végrehajtó hatalmát Saassen kormányelnöknek, a né­met birodalmi kormány meghatalmaz aty­jának- Az átadás után Saassen az új ha­tósági vezetőket beiktatta hivatalukba. A Saarvidéken mindenütt lázas tevé­kenység tapasztalható- Mindenfelé nagy sietséggel igyekeznek befejezni az elő­készületeket a végleges, nagy felszaba­­dítási napra. Az átadás részben már megtörtént. A birodalom minden részéből kü­lön­­von­atokon érkeznek a vendégek az ün­­­­nepre. Nagyon sokan jönnek autón is. Saarbrücken főbb útvonalain a nagy autótorlódás miatt alig lehet közlekedni, az utcákon állandóan nagy tömeg hul­lámzik. A Saarvidék kormányzótanácsa tegnap délután átadta a hatalmat a Népszövet­ség hármasbizottságának és ma veszik át a németek. Parisból jelentik. A Paris Soir lon­doni tudósítója jelenti, hogy az angol kormány szerda délelőtt elfogadta a szovjetorosz kormány meghívását, a­­mely közvetlen orosz-angol tárgyalások megindítását célozza- Prágából és Var­sóból hasonló meghívást nem kapott az angol kormány. Sir John Simon kül­ügyminiszter egyedül utazik Berlinbe és Moszkvába, míg Anthony Eden titkos főpecsétőt Lengyelországba, Csehszlová­kiába és esetleg Ausztriába látogat Londonból jelentik. Úgy látszik, ko­raiak voltak azok a hírek, hogy az angol minisztertanács Sir John Simon külügyminiszter moszkvai látogatása mel­lett döntött. A Daily Telegraph diplo­máciai tudósítója a leghatározottabban állítja, hogy a minisztertanács nem ho­zott ilyen döntést, mert a miniszterek jórésze ellenzi a moszkvai meghívás el­fogadását. Ezeknek a minisztereknek az a né­zetük, hogy abban az esetben, ha az angol külügyminiszter mindjárt Berlin után Moszkvába­­utaznék, Németország ebben barátságtalan cselekedetet látna s így csökkennék annak esélye, hogy Németországot rá tudják birni az angol­ban, a javaslatokhoz való csatlakozásra. Az angol kormány éppen ezért végleges döntését a meghívás ügyében Sir John Simon berlini tanácskozásainak eredmé­nyétől tette függővé- MMNWMMWM Még nem biztos Simon moszkvai útja A németektől függ a végleges döntés Irányított sertéshizlalás­­ ii gazdák szerint nincs szüktség tenzgeriimportra Budapestről jelentik. Nagy meglepe­téssel fogadták gazdakörökben azt a hírt, hogy a kormány lehetővé teszi egyes vidékek részére a tengeri beho­zatalát. A tavalyi termés az adatok sze­rint 22 millió mázsát tett és az elmúlt hat esztendő szükségletadatai szerint a bel­földi fogyasztás 17 milió mázsa kö­rül alakul. Idén a sertés-, illetve zsír­­értékesítés következtében a sertéshizla­lás jelentősebb volt, több tengerit hasz­náltak fel, de a gazdaérdekeltségek sze­rint még így is jelentős készleteknek kell az országban tárolniok és így ten­geri behozatalára — ha az engedély meg is van —, nem igen lesz szükség­ A hizlalásba állított sertések száma kü­lönben az elmúlt napokban már csök­kent. Ez egészséges jelenség, mert a felhajtás már igen nagy volt és kér­déses volt, hogy sikerül-e elhelyezni a sertéseket, illetve a zsírt és a húst. Janu­árban már körülbelül a tavalyinak há­romszorosára emelkedett a sertésfelh­aj­­tás Budapesten és éppen ezért az­ ille­tékes tényezőket is foglalkoztatta már a kérdés, miképpen lehet a túlzott fel­hajtásnak gátat vetni, vagy legalább is szabályozni a kérdést. Úgy értesülünk, hogy agrárkörökben most felvetődött a sertéshizlalással kapcsolatban az irá­nyított gazdálkodás gondolata és rend­szert, szabályozást szeretnének ezen a téren alkalmazni. A bizományosok máris megkezdték a budapesti piac sertésfelhajtásának sza­bályozását, azonban ez nem elégíti ki a gazdákat, sőt ellene szegülnek. Azt hirdetik ugyanis, hogy a felhajtás szabá­lyozása elsősorban gazdafeladat és a bizományosok esetleg a maguk üzleti célja szerint hajthatják végre. Most dolgoznak gazdakörökben azokon a terveken, amelyek­ a sertéshizlalást a felhajtást és értékesítést egységesen ol­danák meg és arra a nehéz feladatra is vállalkoznak ,­hogy ez a mindenkori pi­aci helyzetnek megfelelően történjék- Úgy értesülünk, hogy már kialakult ter­vek vannak, amelyeket egész bizalmas körökben vitatnak meg az agrárvezé­rek és azután a kormány elé terjesztik. A kormány maga is foglalkozik ezekkel a tervekkel, mert a túlzott sertéshizlalási az értékesítési nehézségekre, való te­kintettel most már káros is lehet. Két hid épül az Aranyszarv felé Isztanbulból jelentik. Legközelebb nagyszabású városfejlesztő tervek meg­valósítására kerül sor. A kikötőt ki­szélesítik az Aranyszarv fölé két hi­dat építenek s földalatti villamosvasutat vezetnek a város középpontjából a kör­nyékre. Az építkezéseket Ehlgoetz né­met tanár tervei szerint hajtják végre. Elsüllyedt egy angol hajó Newyorkból jelentik. Az­ Európa, az American Banker és a Blomedyk gőzös tízórai kutatás után rádión jelentették, hogy semmi nyomát sem találták a ve­­szélyben lévő »Blairgowie« angol ha­jónak. Attól tartanak, hogy a gőzös hu­szonnyolc főnyi legénységével elsül­­­lyedt az Atlanti óceán közepén. Március 11-én tart ülést a közigazgatási bizottság Békés vármegye közigazgatási bizottsá­ga március havi rendes ülését március 11-én, hétfőn délelőtt 9 órakor tartja meg Fáy István dr. főispán elnöklete alatt. A közigazgatási bizottság ülésén a szokásos havi jelentések kerülnek tár­gyalás alá. wwwwwwwwwwwwwwwwwwww Az OHSK vacsorája Átadták a kitüntetéseket Tegnap este tartotta ünnepi vacsorá­ját az Ipartestületben az­ Orosházi Hódy Sakk Kör, amelyen számosan vettek részt a sakk barátai közül. A vacsorán adta át Weisel Samu, a Magyar Sakk­­szövetség déli kerületének társelnöke az 1934. évi kerületi bajnoki verseny győz­tes résztvevőinek a kerületi bajnoki érmeket az OHL Körnek pedig a baj­noki oklevelet, amelyet az egyesület ne­vében Hézer Béla elnök vett át és köszönt meg. A vacsorát villámtorna kö­­vette, amely lapzártáig nem fejező-­­dött be.

Next