Orosházi Friss Ujság, 1935. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

2 Tíz halálos ítélet Spanyolországban Madridból jelentik. A legfelsőbb spa­nyol törvényszék tegnap tíz halálos íté­letet­ hozott. A halálraítéltek anarchisták és szindikalisták, akik 1933 decemberé­ben Teruel tartományban vérfürdőt ren­deztek. A minisztertanács Menendez képviselőnek, akit az októberi felkelés­ben való részvétel miatt a legfelsőbb törvényszék halálra ítélt, kivételesen meg­kegyelmezett s a halálbüntetést élet­fogytiglani fegyházra változtatta. Eljárásmegszüntetés a kommunista ügyben Hódmezővásárhelyről jelentik. Amint értesülünk, a múlt hó folyamán keletke­zett ismeretes ügyben, a kir. ügyész­ség Kondor Ferenc, Kiss György, Kör­mendi Jánosné, özv. Bán Jánosné, Kruzs­­litz János, dr. Székely István és Erdei István ellen az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség miatt indított eljárással kapcsolatban bi­zonyítékok hiánya címén megszüntető végzést hozott. Az ügyből kifolyólag csupán a letartóztatásban levő Szőke Dezső, Vad János és Fekete Mária ellen folytatják tovább az eljárást. Térjenek ki a kocsik az autónak! Gyakori eset, hogy kocsik, kerékpáro­sok nem térnek ki a velük szemben haladó autóknak. Néha még a mentő­autó elől sem akarnak kitérni, bár erre szigorú rendelet van. A ki nem térés különösen sáros után igen köny­­nyen balesetet okozhat, mert a gyorsan haladó gépjármű megfarolhat és felbo­rul, vagy elsodorja a másik járművet. A balesetet nem nehéz megelőzni, csak jól ki kell térni a kürtjelzést adó autó­nak. Ha sáros az út széle, az autók maguk is kitérnek, amennyire lehet, a kövezet baloldalán haladnak, csupán a tűzoltó- és mentőautó nem köteles ke­rülni. Ezek elől bizony még a sárba is bele kell lépnie a biciklisnek- De inkább legyen sáros a cipőnk, mint balesetet okozzunk és késleltessük a tűzoltók, vagy a mentők mindig sürgős útját. Az alföldi cigánybetörők a szegedi tábla előtt Szegedről jelentik: Lendvai Sándor ci­gány haramiavezér több betörőtársával együtt a múlt évben valósággal végig­fosztogatta az alföldi városokat és köz­ségeket. Lendvai és­ társai ellen 35 rendbeli rablás és lopás bűntettének, valamint szándékos emberölés bűntette kísérletének vádját emelte az ügyészség. A betörők ugyanis, amikor munkájuk­ban megzavarták őket, lövöldöztek ül­dözőikre. A szegedi törvényszék tíz­napos tárgyalás után Lendvai Sándort tízévi szigorított dologházra, társait pe­dig többévi fegyházbüntetésre ítélte. Kedden kezdte meg ügyük felebbviteli tárgyalását, a szegedi ítélőtábla. A keddi tárgyalási nap az iratok ismertetésével telt el. Szerdán délután hirdették ki az ítéletet. Lendvait ugyancsak tízévi dolog­házra ítélte a tábla, míg társainak bün­tetését részben súlyosbította, részben helybenhagyta. Az ítélet nem jogerős. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Tiltakozás a vámmentes tengeri behozatala ellen­ ­i Békés vármegyei Gazdasági Egyesület rendkívüli igazgatóválasztmányi ülése Mint ismeretes, a kormány engedélyt adott nagyobb mennyiségű vámmentes külföldi tengeri behozatalára. A vár­megyei gazdák érdekeit súlyosan érinti ez a rendelkezés, mert Békés vármegyé­­ben meglehetősen jó volt a termés és most is nagyobb készletek felett ren­delkeznek a gazdák. A Békésvármegyei Gazdasági Egye­sület igazgató-választmánya ezzel kap­csolatban ülést tartott, amelyen v­éz dr. Márky Barna alispán is résztvett. Az elnöki megnyitóban bajczai Be­liczey Géza gazdasági főtanácsos muta­tott rá arra, hogy a külföldi tengeri be­hozatala nem indokolt. Csizmadia András hivatkozott ezután­­ azokra a statisztikai adatokra, melyek azt­­ bizonyítják, hogy egyes vidékeken szü­­r­kében vannak tengerinek a gazdák, azon­ban nincs szükség behozatalra. Többek felszólássa után elhatározta a választmány, hogy feliratot intéz a kormányhoz és tiltakozását jelenti be a külföldi tengeri behozatalának enge­délyezése ellen. !meddig terjed a kis nemzetek önrendelkezési joga? Érdekes javaslat az angol f­épviselőházban Londonból jelentik: Lord Winterton Kerr ezredes, Sir John Wallace és Mars­­den képviselők bejelentették, hogy a következő határozati javaslatot fogják az angol alsóház elé terjeszteni: Fejezze ki a Ház azt a nézetét, hogy a kisnemzetek önrendelkezési joga ma­gában foglalja a monarchikus állam­forma bevezetésének jogát is és je­lentse ki a Ház ezt az elvet a mai magyarországi helyzetre. A Reuter-iroda parlamenti szolgálata ehhez hozzáfűzi: Ez a javaslat, valamint az osztrák helyzetre vonatkozólag bejelentett ha­sonló indítvány, aligha fog egymagában a Ház elé kerülni. Az ilyen javaslat­­ azt jelenti csupán, hogy az alsóház bizo­­­­nyos tagjai érdeklődnek az ilető tár­­­­gyak iránt. Az ilyen kérdések legtöbb­­nyire az általános jellegű viták — tehát jelen esetben a külügyi vita során ke­rülnek szóba a Ház előtt. A bejelentési kötelezettségről Senki ne adjon szállást idegennek bejelentés nélkül Néhány éve már, hogy az általános bejelentési kötelezettség községekben is életbe lépett és azóta a szabályok ér­telmében idegen n­em fordulhat meg sehol anélkül, hogy arról a hatóságnak tudomása lenne. A bejelentési kötele­zettség kiterjesztése sok munkával jár, de sok üdvös eredményt is hozott, ép­pen ezért a hatóságok mindenütt azon vannak, hogy minél teljesebbé tökéle­tesebbé tegyék a bejelentő-szolgálatot és nyilvántartást, hogy tényleg ne jár­hasson idegen egy-egy községben a hatóság tudomása nélkül, de a hosszabb­­rövidebb ideig ottlakókról is pontos nyil­­­vántartás álljon rendelkezésre. Ennek a törekvésnek a következmé­nyei a gyakori ellenőrzések és a be­jelentési kötelezettség betartására vo­natkozó szigorú utasítás, amelynek meg­szegése büntetést von maga után. A szállodák és nyilvántartott szállóhelyek ellenőrzése melett, ami nagyrészt a bejelentőhivatal útján történik, sok dolgot ad a hatóságnak a zugszállók ellenőrzése. Gyakori eset ugyanis, hogy szegénysorsú községbeli lakosok egy­­egy éjszakára szállást adnak vándo­roknak, az országot járó munkanélkü­lieknek. Az ilyen emberek között nem egy gonosztevő, bűntett, vagy vétség miatt körözött egyén is akad, akik ter­mészetesen nem mernek a községi, vagy nyilvántartott magán-tömegszálláson meg­húzódni, hanem olyan helyet keresnek, ahol elkerülhetik a bejelentést. Szegény ember néhány fillérért szállást ad akár­kinek, esetleg olyanoknak is, akik nagy bűnt követtek el, vagy alkalomadtán nem haboznának azt elkövetni, Így azután könnyen előfordulhat — mint ahogy már sokszor elő is fordult —, hogy a lakó összeszedi a házigazda elemelhető holmijait és búcsú nélkül meglép a szállásról. Nemcsak az a kellemetlenség ér­heti tehát a bejelentés nélkül szállást adókat -­­­ogy a razziaszerű ellenőr­zés kihágást állapít meg terhükre és megbüntetik őket, hanem az is­, hogy lakójuk kifosztja. Éppen ezért senki se fogadjon be szállásra idegent bejelentés nélkül, mert könnyen megeshet, hogy a bejelentéssel nagy szolgálatot tesz a hatóságnak, elmulasztásával pedig nagy kárt okoz a köznek és magának. Figyelem! Alkalmat nyújtunk Ön­nek, hogy a világhírű Ne vásároljon addig varrógépet, amíg azt ki nem próbálta! Pfaff-rendszerű Csepel varrógépet otthonába összehasonlítsa más márkájú varrógépekkel! Kívánságára a világ­hírű Pfaff rendszerű Csepel varrógépet kipróbálás céljából lakására szállítjuk „Csepel** varrógépeinket már napi 33 fillérért megvásárolhatja ! DTM EC TADCA varrógép, kerékpár és rádió szaküzlet Orosháza, Kossuth-tér.­­ Telefon 63. szám. HW Állandó ingyenes hímző tanfolyam Péntek, 1935 március 1 — Ideges embereknek s lelkibete­gek­nek az enyhe természetű »Ferenc József« keserüviz rendes bélmű­ködést jó emész­tést és elegendő étvágyérzetet teremt. áradások­­­Szerbiában Belgrádból jelentik. A hirtelen be­állott hóolvadás következtében sok he­lyen katonaság segítségét kellett igénybe venni a lakosság megmentésére. A Razina völgyében 1400 ház áll víz alatt. A lakosság a hegységbe menekült. Az eddigi jelentések szerint két ember víz­­befurt. Hajó az országúton Hogyan jut el egy hajó a gyárból a tóra Zürichből jelentik: Ritka látványban volt részük azoknak a svájciaknak, kik a Zürichből Thunba vezet® országút mentén laknak. Egy huszonhat méter hosszú ,négy és fél méter széles hajó gördült végig kerekekkel ellátott ha­talmas alvázán az országúton. A hajót amely 140 utast tud befogadni s ame­lyet 160 klóerős Diesel-motor hajt, a zürichi hajógyárban építették annak a vállalatnak számára, amely a thuni tavon a hajózást látja el. Svájcban ed­dig az volt az eljárás, hogy a különbö­ző tavak részére készült hajókat Zürich­ből darabokban szállították a helyszínre s ott állították össze. Kiderült azonban, hogy a helyszínen nem tudták­ kellő pontossággal elvégezni az elektromos hegyesztéseket. Ezért most kísérlet­képpen a hajót teljesen elkészítették Zürichben s egy darabban küldték Thunba- Minthogy a hajótest az egész országút szélességét betöltötte, a ható­ságoknak külön menetrendet kellett meg­­állapítaniuk a 170 kilométeres útvonalon. Az autósok kissé berzenkedtek, amikor egy-egy faluban rövidebb-hosszabb idő­re leál­­tották őket, de a szállítás min­den nagyobb fennakadás nélkül ment végbe. RÖVIDHÍREK A velszi herceg középeurópai útjáról tegnap este érkezett haza Londonba és a pályaudvarról autón a királyi palo­tába hajtatott. Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tegnap délután tartotta alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémiá­ban. Zágrábban 57 éves korában meghalt Major József, Károlyi Mihály kormá­nyának sajtófőnöke, akit a magyar bíróság húszévi fogságra ítélt. A kormánypárt vezetősége tegnap dél­után befejezte a választójogi reform meg­vitatását és felkérte Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisztert, hogy a Ház elé terjesztés céljából készítse el a tör­vényjavaslatot. Simon angol külügyminiszter tegnap Párisba repült és tanácskozott Lavallal a londoni nyilatkozatról, amelyet jövő héten Berlinben beszél meg. JÖN A TAVASZ szépiák ellen használjon Dr. Jolly tollet-eremet az arcot megfehéríti és üdén tartja. 1 tégely ára 1- Pengő , , Kapható BÉR­TOK DROGÉRIÁBAN Mozi mellett Piactér

Next