Orosházi Friss Ujság, 1935. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

XXIV. évfőr előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékié postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P.­­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca, tót al­­og,cS ,xség Dr. Stefir ára 8 fillér Kedd, 1935 április 2 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP BsnsEaia* FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: HHTLfiSOVSZXY3AHOS Postatakarékpénztári csekksz. 12694 - - TELEFON 90 SZÁM - - Csizmadia András győzelmével végződött a választás Csizmadia András 6139, Ravasz Antal 4792 szavazatot kapott — Szótöbbség 1347 -- nyugodtan folyt a szava­zás — Este nyolc óráig csaknem 11 ezer választó le­szavazott — Csizmadia András átvette a mandátumot Heteken át tartó ádáz és nagyon sokszor személyeskedésbe is átcsa­pott korteskedés után vasárnap képviselőt választott az oros­­­házi választókerület. A választás mindvégig nyugodt és higgadt lefolyású volt, bizonyságul szolgálván arra, hogy Orosháza és környéke józan népe nem engedi ma­gát elragadtatni s az indulatok nem lehetnek úrrá önmérséklete fölött. Nem vo­t politikai küzdelem az egész választási harc, hiszen nem politikai elvek csaptak össze, hanem Csizmadia András edd­­i képvi­elő ellen folyt a harc, aki el­len épen osztályos társai között tá­­m­dtak pár ütők és csupán irigyke­dő hős régi hívei sorából rekrutáló­­d­­t az a párt, mely egy tősgyöke­res és kö­tiszte­ltben álló orosházi gazdálkodó képzelt és rokonszenves sarjadékát állította vele sz­mben el­lenjelöltként. Nem politikai elve­k csaptak össze, hizen a választási küzdelemben résztvett pártok egyike sem fedi az orosházi v­álasztó­erület közönsége jó részének a gondolkozását és hogy mégis nagy vo­t, nagyobb, mint va­laha is az érdeklődés a választás iránt, az annak tulajdonítható, hogy az ellenzéki választók jó nagy része k­fejezést akart adni a Csizmadia András személye iránt való megbe­csülésének és tüntetőleg a zászlaja alá sorakozott, hogy a háláját iránta lerója azért, hogy eddigi képviselő­sége ideje alatt akkor, amikor kerü­lete és annak lakossága érdekeiről volt szó, mindig az egész lakosság és nem egy párt képviselőjének tekintette magát. De nagy volt az érdeklődés azért is, mert a Csizmadia And­ás el­lenes párt példátlan nagy buzga­lommal dolgozott, ami, ha rászolgált is a kritikára az a nem politikai, ha­­nem személyi ok, amely ezt a pár­tot Orosházán létrehozta, — igen tiszteletreméltó, mert azt bizonyítja, hogy jelöltjük jóhiszemű vállalkozá­sát nem kihasználni akarták Csiz­madia András elleni irigykedésük kimutatására, hanem komolyan akarták és lelke­sedéssel munkálták a Ra­vasz Antal győzelmét. Egyfelől a Csizmadia András irán­ti megbecsülés, valamint önzetlen közéleti munkássága iránti hála meg­nyilatkozása, másfelől pedig a Ra­vasz Antal mellett kifejtett fáradha­tatlan kortes agitáció oko­zi azt, hogy a választók olyan számmal szaval­tak le, amilyen nagy számmal r­­ég egyetlen egy választás alkalmával sem és épen ezért Csizmadia András győzelme szebb volt, mint bármikor, de szebb volt különösen azért, mert mostani győzelme nem politikai si­ker volt, hanem kizárólag Csizmadia And­rás személyének szólt az a diadal, amelyet az ellenzéki szavazók hoz­tak meg számára akkor, akkor ré­gi hívei közül több, mint kétezer elhagyta. De ha igazságosak akarunk lenni, azt is meg kell állapítanunk, hogy Ravasz Antal nem bukott el a választáson, mert olyan menyiségét kapta a sza­vazatoknak, amilyennel egyetlen ki­sebbségben maradt jelölt sem ve e­kedhetett. Csizmadia András 6139 szavazatával szemben a Ravasz An­talra esett 4792 szavazat igazolja, hogy Ravasz Antal személye tiszte­letnek örvend a kerületben és kisebb­ségben maradásának oka csupán az, hogy annak a pártnak a szem­fényvesztő politikája, amelynek zász­lajával indult a küzdelembe, nem rokonszenves az orosházi ellenzéki választók előtt, akinek a nagyobb része így Csizmadia András szemé­lye, kizárólag az ő személye miatt inkább csatlakozott a kormánypárt mellé. Most pedig vége a harcnak. Le­gyen békesség és egyetértés a haza és elsősorban Orosháza község és annak polgárai javára. Annak a szét­húzásnak, amely a gazdatársadalom A választás az alábbiakban számolunk be: A választás Orosházán, Gádoroson és Szentetornyán az összes­szavazatszedő külde­­ségek előtt 8 órakor megkezdő­dő­­ és mindvégig a legnagyobb rendben folyt úgy, hogy sehol sem történt sem­miféle rendzavarás, még csak élesebb szóváltás sem. A szavazatszedő küldött­ségek működése ellen sem merült föl komolyabb panasz, azai mégis előfor­dult, a választási ideges hangulatnak volt a következménye. Orosháza község képe élénk volt. Mindkét párt autói s kocsijai szakadat­lanul szállították a szavazókat és nagy apparátussal és lelkiismere­ti pontosság­gal működő­­ mindkét párt választási i­r­­dája. A szavazatok eredményét nagy kíván­csisággal várta az érdeklődők nagy tö­mege a Kossuth­ téren, ahol időnként hangszóróval hirdették ki. A szavazás kezdetétől fogva 411 adóan Csizmadi­a András vezetett. Délelőtt 10 órakor már látszott, hogy a szavazatszedő küld­etségek igen gyor­­san dolgoznak, mert két óra alatt a 14 külde­tség előtt összesen 2439 vá­lasztó szavazott le s ekkor a szavazatok igy ozlotak meg: Csizza­dia 1434 Ravasz 1005 Csizmadia András szótöbbsége ekkor 420, ami déli 12 órakor némi emelkedést mutat, mert ekkor Csizma­da 2487 Ravasz 1908 szavazattal rendelkezik és a Csizmadia szótöbbsége 579, ami azonban vissza­­esést mutat az első két óra lendületé­­vel szemben. Nyilvánvaló lesz, hogy a Ravasz-párt igen erős. Ekkor már lát­szik, hogy a kimondottan g­yebkerületekben egjobb iBetk.a egyenlő arányú szavaitokra kihet számítani. ban a választási harc alatt keletke­zett, meg kell szűnnie épen a gazda­társadalom érdekében, lefolyásáról Ezekkel szemben azonban igen erős a Csizmadia András pártja Szentetor­­nya mindkét kerületében és a gyopárhal­­mi—rákóczitelepi—bánumi körzetben. A kora délutáni órákban észrevehetően megtorpan a Csizma­di-párt, azonban csakhamar új lendületet nyer és 2 órakor ez a szavazatok állása: Csizma­dia 3922 Ravasz 3102 Csizmadia András szótöbbsége 820. A most következő egy óra a legkritiku­sabb. Ha sikerül megtartani a többsé­get, biztosra vehető a Csizmadia And­rás győzelme, ha azonban csökken, számolni kell Csizmadia bukásával A körzeti párthelyiségekből azonban biztató jelentések érkeznek, de azért in­­gatottan várja a Csizmadia-párt vezér­­­­kara, hogy 3 órakor mit mutat a szavazatok állására vonat­kozó jelentés, ami a következő: Csizmadia 4563 Ravasz 3571 Csizmadia szótöbbsége tehát növe­­kedett és most 992. Választási szakér­­­­tők most már biztosra veszik Csizmadia győzelmét,­­ de kevés szótöbbséget jósolnak, ami­kor azonban 4 órakor befutnak a jelen­tések és megállap­tják, hogy C­o­mánia András szótöbbsége emelkedett, már biztos Csizmda 1000 szótöbb­­sége. Ekkor már sok szavazókörben kitűz­ték a zárórát, de a község belterül­­­tén még nagy lendülettel dolgozik mind­­két párt. 5 órakor a beérkezett jelentésekből a következő helyzetkép alakul ki. "

Next