Orosházi Friss Ujság, 1935. április (24. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

­ Halálos kényszerlzállás Gournay-Brayból jelentik. A Paris és London között közlekedő repülőgép tegnap reggel három óra tizenöt perc­kor itt kényszerleszállást végzett. Ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Bajac repülővezető súlyosan megsebesült, ke­véssel kórházba szál­ltága után meghalt. usvéti likőr szükségletét készítse el házilag, mert otthon készítve a legolcsóbban jut hozzá. — A készítéshez szükséges: Tiszta szesz és likőresenciák legjobb minőségben legolcsóbban kaphatók a BERTÓK Drogériában Mozi mellett Csirkepiactér 2 Csizmadia Ravasz 5770 4456 Ez az eredmény 1314 szótöbbséget mu­tat Csizmadia javára s miután most már csak a belterületen folyik a szavazás, sőt ott is kezdik egyik-másik kerület­ben kitűzni a zárórát, biztos Csizmadia András 1300 szó­többséges győzelme. Este 7 órára az első szavazókörzet ki­vételével mindenütt befejezik a szava­zást és ott is kitűzik a zárórát és este háromnegyed nyolckor vége a szavazásnak. A körzetekből beérkezett jegyzőköny­vek alapján a választási biztos megál­lapítja az eredményt, amely szerint ösz­szesen 10931 választó szavazott A leadott szavazatok a két jelölt kö­­zött a következőképen oszlott meg: Csizmadia 6139 Ravasz 4792 A szavazatok megoszlása alapján a választási biztos megállapította, hogy Csizmadia Andrást 1347 szótöbb­­séggel országgyű­lé­s képvise­lvé vá­lasztották. A mandátumhoz szükséges iratok meg­szerkesztése rövid időt vett igénybe és negyed 10 órakor már d­r. Kávássy Al­bert a községháza előtt összegyűlt s­ok száz főnyi közönség előtt kihirdette a választás eredményét Eden Varsóba érkezett Varsóból jelentik: Edeni lord főpecsét­­őr Moszkvából jövet hétfőn este 8 óra után Varsóba érkezett. A pályaudvaron Beck külügyminiszter fogadta. Valószí­nű, hogy a lengyel kormány megbeszélé­sekkel szemben az érdeklődő hallgató szerepére szorítkozik és aligha terjeszt elő új javaslatot. BKWUfJWSWKWIQ Óriási többséget topott Gömbös Az első választási nap eredménye A képviselőválasztások első része va­sárnap lezajlott az egész országban, ahol 175 nylllszavazásos kerületben választót, tottak 16­ képviselőt, 11 kerületben pe­­dig pótválasztás lesz. Pártállás szerint a megválasztott kép­viselők így oszlanak meg: nemzeti egy­ség pártja 132, független kisgazdapárt 18, keresztény gazdasági párt 3, párton­­kívül 8, reformnemzedék 1, legitimista néppárt 1, nemzeti szociaista íngvas­­keresztes) 1. Nevezetesebb politikusok közül kibuk­tak: Hegymegi Kiss Pál, Pallavi­­ni őr­gróf, Lázár­­ Miklós, Zsilinszky Endre, Czieger Miklós, Berky Gyula és Czeller Jenő, a képviselőház alelnöke. Békés megyében Békésen pótválasztás lesz Ángyán Béla egységespárti és B. Szabó István füg­­getlen kisgazdapárti között. A vármegye többi kerületeiben az eredmény a következő: Békéscsabán megválasztották Bod Já­­nos volt minisztert 7426 szavazattal dr. Gyöngyösi János 6238 szavazatával szemé­ben. Gyomán győzött Andaházi-Kasnya Béla független kisgazdapárti 4147 sza­vazattal Rubinek István (3735) ellen. Gyula képviselője gróf Pongrácz­ Jenő 7300 szavazattal. Mandorf Emil függet­len kisgazda 5775 szavazatot kapott. Szarvason győzött Tóth Pál 8200 szavazattal a kisgazdapárti Tepliczkyvel szemben, aki 5800 szavazatot kapott. Szeghalom képviselője ismét Temes­­váry Imre lett 5301 szavazattal, míg Tildy Zoltán fü­ggeten kisgazdapárti 4553 szavazatot kapott. Tótkomlóson egyhangúlag Lányi Már­ton lett a képviselő. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Kedd, 1935 április 2 ■i. mim­mwmomtmmmm átadta a mandátumot Csizmadia Andrásnak akihez a következő beszédet intézte: igen tisztelt Képviselő úr! Az oros­házi választókerület immár negyed­ízen tisztelte meg önt bizalmával, amikor egy ízben nemzetgyűlési és ma harmad­­ízben országgyűlési képviselővé válasz­totta meg. Aki életfeladatává tette azt, hogy közügyekkel foglalkozzék, annak az elképzelhető legnagyobb jutalmat és belső lelki megelégedést polgártársainak­­szeretete és bizalma adja meg. Képviselő úr eddigi képviselői műkö­désével megmutatta azt, hogy polgár­­társainak ezt a b­zalma megérdem­­ me­t 13 évi képviselői működése alatt nem­csak Orosháza községnek és az orosházi kerületnek, hanem az egész országnak szorgalmas, agilis és szolgálatra!«»-­ kép­viselője volt, aki a díszes törvényho­­­­zói­­is,Céget olyannak tekintette, mint­­ amellyél súlyos kötelezettségek is jár­nak, amelyeket elvégezni és betölteni becsületbeli köte­­sség. A most össze­ülő országgyűlés az egész nemzetre nézve sorsdöntően fontos reformterve­ket van hivatva megvalósítani, amelyek­nek tökéletes megoldásától a nemzet sorsának javulása, politikai és gazda­sági életünk jobbrafordulása és kulturá­lis intézményeinek egészséges irányban leendő fej­esztése függ. Ezen reform­­törekvések megoldásához szorgalom, aka­rat és mindenekfölött a hazának és az egyetemes nemzetnek szereteted van A szavazatok körzetenkénti megoszlása 10 órakor 12 órakor 2 órakor 3 órakor 4 órakor 5 órakor Végeredmény S­z­a­v­a­z­ó­k­ö­r Cs. A. R. A. C­s. A. R. A. Cs. A. R. A. Cs. A. R. A. Cs. A R. A. Cs. A. R. A. Cs. A. R. A. Orosháza I. 155 76 260 161 457 275 533 348 633 437 678 48­ 809 657 11­­68 60 155 150 257 251 311 308 367 354 426 413 514 446 III. 114 111 201 205 317 382 360 421 401 468 473 534 507 643 IV. 88 90 222 190 370 290 420 318 527 413 633 446 702 454 V. 107 100 128 118 280 344 280 344 386 444 386 444 432 459 VI. 99 74 195 168 261 283 301 360 301 360 389 442 389 442 VII. 75 61 145 130 223 220 238 248 238 248 273 259 273 259 VIII. 21 44 21 44 21 44 21 44 67 101 67 101 67 101 IX. 77 61 131 89 216 144 290 174 379 225 422 234 422 234 X 62 53 89 76 89 76 89 76 89 76 111 lül 111 101 Szentetornyai 154 27 235 93 318 501 402 llő 433 123 452 130 452 130 i. v II. 189 71 271 193 515 215 630 250 660 254 668 254 668 254 Gádoros I. 138 62 234 63 338 167 375 203 435 221 435 221 435 221 I II. 87 1 13 200 228 260 310 293 362 357 396 357 396 357 396 szükség. Amidőn tehát arra kérem kép­viselő urat, hogy legyen ennek a kerü­letnek és a kerület minden polgárának hűséges képviselője, akkor különösen arra h­ívom fel figyelmét, hogy törvény­hozói működésében sohase az egyol­dalú pártszempontok, osztályérdekek, jo­gos, vagy jogtalan magánérdekek vezes­sék, hanem legyen kész minden erejét és tudását az egyetemes nemzeti cé­lok megvalósításáért folytatott nemes munka szolgálatába állítani. Ezt kérem én öntől ma az orosházi választókerület választóközönsége nevé­ben és amidőn a törvényben előírt fel­adatomnál-, eleget téve a képviselői meg­bízólevelet ezennel átadom, azt kivá­rom hogy a képviselő úr törvényhozói működését a mindenható Isten, kísérje. Csizmadia András beszéde Csizmadia András a következő sza­vakkal vette át a mandátumot: — Mélyen tisztelt magyar testvéreim, ahogy az elnök úr mondotta­, negyed­ízben veszem át ezen a helyen a man­dátumot. Mióta e kerület bizalmát él­vezem, ame­lye most már negyedszer ajándékoznak meg, azt tartottam szem előtt, hogy mindig e csonka haza, e maroknyi nemzet érdekeit szolgáljam. Ezt most is megfogadom és tizenhárom év a tanúbizonysága, hogy megtartom, amit ígérek. De van itt valami, amit most most meg kell említenem. Itt most nem elvi harc folyt, nem pártok álltak egymással szemben, hanem kizárólag a mandátumért folyt a küzdelem, amelyben olyan támadás is történt ellenem, hogy a rámbizott zászló nyelének csak egy töredékét hoztam vissza koldusbot gyanánt. Ha így volna is, ahol még estig lenne az a vissza­hozott töredék, hogy a támadó fölött tornyosuló seregeket eloszlassa. Annak a társadalomnak­­, amely hálából el­lenem esküdött a feje felöl hányszor elhárítottam a tornyosuló fellegeket, a vészharang kongását?! — Ha az fáj a magyar gazdatársa­­dalom­nak, hogy kevés csizmás került be az országházba, akkor miért gyen­gíti magát a széthúzással, egyenetlen­kedéssel? Miért kelel éppen Orosházán megtörténnie a gazdatársadalom ketté­szakadásának? A védett birtokosok ér­dekében most a tisztviselők, nyugdíja­sok, kereskedők, iparosok és a nem vé­dett birtokosok adófilléreiből fizet a kor­­mány. Most továbbmegyek és megígérem, hogy mindent megteszek a kerületemért, a nemzet boldogulásáért, ami erőmtől telik. Az maradok, aki eddig voltam, amilyennek 13 év alatt megismertek. Én leszek a legbüszkébb, ha va­lki olyan zászlónyelet hoz vissza, mint én is ígé­rem, hogy a bizalmat éppen olyan fé­nyesen és tisztán hozom vissza, mint ahogy önöktől átveszem. Lehet, hogy ez a zászlónyél jó lesz még azoknak segítségül, akiknek feje fölött a vész­harang megkondul. Az én ajtóm nem volt zárva senki előtt eddig se, nyitva lesz ezentúl is. Ez az elhatározásom és ettől eltántorítani engem nem lehet. Köszönöm a nekem adott fényes bizal­mat ,és megígérem, hogy azt meg akarom és meg fogom hálálni. Elment a Kamaraszínház Hétnapi vendégjáték után a Thália Ka­maraszínház ma elhagyta községünket. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy itteni szereplésük csak a színészeknek vált dicsőségére, a közönségnek nem, mert a színészek mindvégig nagyon szé­pen, finoman, tehetségesen játszottak, a közönség pedig csaknem mindvégig tá­volmaradt a nézőtérről Csupán a vasár­napi és hétfői előadásokra gyűlt össze jó félház. Nem szabad, hogy a tiszta­­ művészet és irodalom lelkes harcosai­­ mindig csak rossz emlékeket vigyenek­­ magukkal Orosházáról nehéz útjukra,­­ nem szabad, hogy Orosházát tartsák a­­­­egmostohább talajnak. Hogy ezt a rossz­­ hírünket megszüntethessük: meg kell ala­­­­kítanunk a Színpártoló Egyesületet! Amatőrök otthona LÖBL LÁSZLÓ optikai és fényképészeti szaküzlete Erzsébet királyné u. 2. Díjtalan oktatás Ajánlja legmodernebb szemüvegeit — Fotoszakosztályán raktáron tart Agfa, Kodak, Zeiss, Perutz és más gyártmányú lemez, papír, film és az összes fotócikkeket — Vegyszerek kimérve is. Sötétkamra díjtalanul áll az amatőrjeim rendelkezésére

Next