Orosházi Friss Ujság, 1935. május (24. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám

XXIV. évfolyam 38 c^írára & fillér Ve­zetési ár«K. tsel­yben házhoz hordva negyed­­irrt 5 P, fél­­évre 10 P; vt- VSékse postán küldve negyed­ért 7 P, fél­­­ff­ 14 P. — \CO^ 'V Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosházi, Torkos Kálmán­ utca Dr. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : nn YLflSOtfSZKY 3 fi 12 0 s O­ROSHÁZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj dé­ré fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerda, 1335 május 1 Postatakarékpénztári csekrész. 12094 - - TELEFON 90 SZÁM - - Horthy kormányzó megnyitotta a reformparlamentet A refomkorszak részletes programmja Budapestről jelentik: Vitéz nagybá­nyai Horthy Miklós, Magyarország kor­mányzója április 30-án, kedden délben 12 órakor megnyitotta a reformparlamen­­tet. A hétfőn délelőtti formális ülés után hivatalos programm szerint ked­den dé­len ünnepélyes együttes ülést tartott az országgyűlés mindkét háza az országház kupolacsarnokában, ahol a kor­­mányzó felolvasta a reformkorszak nagy programmját. A megnyitó ülés díszes külsőségek között, hagyományos ünne­pélyességgel ment végbe. A képviselők és felsőházi tagok legnagyobb része díszmagyarban jelent meg. Sok volt a katonai és főpapi díszruha is. A fiatal képviselők, a független kisgazda árt és az ellenzék tagjai feketében voltak. Horthy Miklós kormányzó pontban 12 órakor autón érkezett a Várból az or­szágház elé, teljes tengernagyi díszben. Megszemlélte a díszszázadot és az or­szággyűlés tagjainak harsány éljenzése közben vonult be a parlament épületébe. A diszemelvényre lépve átvette Gömbös Gyula miniszterelnök kezéből a meg­nyitóbeszédet és felolvasta. A beszéd sűrített kivonata a következő: — A nemzet ősi erényeibe vetett hi­­■•Vommal és hazafias örömmel üdvöz­löm az országgyűlés tagjait. — Az országgyűlés tanácskozásai a nemzetközi helyzet igen mozgalmas és jelentőségteljes időszakában kezdődnek meg. A békeszerződések által teremtett politikai és gazdasági viszonyok nem hogy előrevitték volna az emberiséget az együttműködés és a fejlődés útján, de még jobban szétválasztották. Az egyoldalúan megállapított, erő­szakkal kikényszerített békeszerződése­ket nem lehet észszerűen békeszerző­déseknek nevezni. A lelkek megnyugvása és békéje, a jólét nyugalma és a népek között a szeretet uralma csak akkor bö­­következhet be a nemzetek és különö­sen a nagyhatalmak végre elszánják magukat arra, hogy a megegyezéses béke útjára lépjenek. A béke fenntar­tása, az­ igazi béke megvalósítása ér­dekében lehetővé kell tenni, hogy a né­pek egymást megbecsülve, kölcsönös megértésben és szeretetben éljenek egy­más mellett, mint az igazságra alapított nemzetközi társadalomnak szabad és egyenjogú tagjai.­­ A vezető európai államokban mind­jobban megerősödik az a belátás, hogy a nemzetek egymás közötti viszonyában kiegyensúlyozott és szilárd helyzetet kell teremteni. A gazdasági élet általános­­ válsága is összefogásra indít és azt a­­ reményt kelti, hogy talán a közös nyo­­­­morúság fogja megteremteni azt, amit­­ az emberi belátás és jóindulat eddig elmulasztott. A magyar nemzet készsé­­­­gét fejezi ki aziránt, hogy részt ve­gyen az európai béke és együttműködés nagy művének megteremtésében. A béke azonban csak akkor érdemli meg ezt a nagy nevet, ha az igazság és a jog talapzatán nyugszik. Ezért nemcsak hazánk és nemzetünk érdekeit tartjuk szem előtt, de az igazi béke ügyét is szolgálni véljük azzal a törekvésünk­kel, amellyel az európai kibontakozásra irányuló elkövetkező tárgyalások során hangot kívánunk adni a nemzet jogos igényeinek.­­ A nemzetnek, ha továbbra is tel­jesíteni akarja történelmi küldetését, meg kell újítódnia gazdasági szociális, jogi, kulturális és politikai vonatkozá­sokban egyaránt. Ez alkotások megvaló­sításánál azonban nem a mindenáron való újítás gondolata a vezérlő szem­pont, hanem a reális élet szükségletei­nek mérve fogja megállapítani azokat a feladatokat, amelyek az ezeréves ma­gyar alkotmányosság szellemében hivatva lesznek szolgálni a fokozatos fejlődést, a nemzet belső életerőinek megsokszo­rozását és a minden szélsőséges kísér­letezéstől tartózkodó építő munka alap­jainak megszilárdítását. Meg kel tehát teremteni a megélhetés, a méltányos boldogulás lehetőségét minden dolgozó magyar számára.­­ Gyorsabbá, hatályosabbá és olcsób­bá kell tenni az állami és közületi szer­vek működését; a társadalmi együttmű­ködés érzését és kötelékeit meg kell erősíteni; át kell szervezni nemzetneve­lésünket, fenn kell tartani ősi életképes nemzetfenntartó tradícióinkat és lehetővé kell tenni az ország előrettekintő és céltudatos kormányzását.­­ Továbbra is elsősorban saját erőnk­ből kell gondoskodnunk a nemzet belső gazdasági megerősödéséről és a nemzeti termelés folytonosságának fenntartásáról. Evégből céltudatos gazdasági és szo­ciális politikára van szükség, amelynek vezérlő elve, a nemzeti jövedelem nö­velése és annak — a széles néprétegek kereseti viszonyainak javításával — he­lyes és igazságos eloszlása, ami magá­ban foglalja a közterhek megosztásának arányossá tételét is. — Szeretettel kell felkarolnunk a nem­zet nagy céljaiba bekapcsolódó nagy munka minden ágát, szem előtt tartva , azt, hogy a nemzeti jövedelem leg­­­­szilárdabb alapja a magyar föld. A me-­­­zőgazdasági termelés jövedelmezőségét a­­ külföldi piacokhoz igazodó magasabb­ j­ó rendű mezőgazdasági kultúrával és a­­­j termelés ké­tségeinek csökkentésével ke­l­l előmozdítani. Ennek szolgálatába kell­­ állítani az árportikát is, mindig szem­­ előtt tartva azonban a pengő vásárló­­­ erejének fenntartásához fűződő nagy , gazdasági és nemzeti érdekeket.­­ Az állami pénzügyek terén folytatni­­ kell az eddig is jól bevált reális költs­­­­ségvetési politikát, amelynek vezérelve i­s a takarékosság. Folytatni kell a közigaz­­­­gatás racional­izá­­sának megindult mun­­­­káját. Nagy súlyt kell helyezni mun­­­­kaalkalmak teremtésére, megfelelő beru­­­­házások és közmunkák útján. Különös gondot kell fordítani a bizalom fokozá­sára és elmélyítésére, a hitelélet élénkí­tésére és a hitelügyi szervezet egyszerű­sítésére.­­ További rendezésre vár a gazda­adósságok ügye is. Külföldi adósságaink ügye állandón gondos kezelést igényel. A gazdasági és szociális politikában nagy figyelmet kell fordítani a széles néprétegek megerősítésére és gondozá­sára. Szükség van intézményes család­­védelemre, az egyke elleni rendszeres védekezés megindítására, a kisgazda, kisiparos és kiskereskedő munka- és kereseti lehetőségeinek szaporítására és a munkásság szociális szükségleteinek istápolására.­­ A gazdasági reformpolitika terén minden radikalizmustól menten meg kell teremtenünk azt az egészséges nemzeti birtokpolitikát, amelynek célja a nemzetfenntartó erőknek minél élet­képesebbé tétele. Az egészséges nagy- és középbirtok alátámasztása mellett minél több kisbirtokos és önálló egzisz­tenciát kell teremteni. Ennek a gondo­latnak kell irányítania a telepítési poli­tikát és a hitbizományok korszerű re­formját is.­­ Meg kell valósítani az érdekkép­viseleti reformot, az igazságszolgáltatás egyszerűsítését és gyorsítását, a keres­kedelmi társaságok reformját. Meg kell alkotni a magyar polgári törvényköny­vet, a sajtójog, a sajtóközigazgatás és a sajtórendészet reformját, amelynél sér­tetlenül meg kell őrizni a gondolatsza­badság nagy elvét.­­ A közoktatásügy terén folytatni kell az iskolaépítési akciót. Valamennyi iskolában biztosítani kell a nevelés egy­ségét. Nagy gondot kell fordítani a testnevelés további okszerű fejlesztésére és a magyar királyi honvédségnek a kor színvonalán való megtartására.­­ Fontos feladatok lesznek a közjogi reformok, a közigazgatás általános re­formja. Az egyetemes magyar gondolat jegyében egyesíteni kell minden építő erőt. A vallás lehet leg­kevésbbé elvá­lasztó fal magyar és magyar között és bűnt követ el a nemzet ellen, aki vallási viszályt szít. Gondoljunk kisebb­ségi sorsban élő fajtestvéreinkre, akik iránt soha el nem múló szeretettel, ra­gaszkodással viseltetünk. A vezérlő fe­jedelem, II. Rákóczi Ferenc géniuszának vezércsillaga ragyogjon előttünk: »Min­dent a hazáért és semmit a privát­um­­ért.« — A közös magyar cél: a boldog magyar jövendő érdekében kifejtendő munkásságunkra e gondolatok jegyében kérem Isten áldását és az országgyűlést megnyitottnak jelentem ki. A kormányzó eltávozása után az országgyűlés két háza egy óra­kor külön-külön ülést tartott. A felső­ház megválasztotta az igazoló bizottság IS tagját. A képviselőházban egyes mandátumok körül viharok törtek ki. Ott is kisorsolták az igazoló osztályok tagjait. Mindkét ház ma délelőtti ülé­sén választja meg tisztikarát. A pápa megpendítő békeszózata Londonból jelentik: Arthur Hinsley Westminster katolikus érseke a felavatási mise befejezésével kihirdette a pápa üze­nt­­tét, amely megrendítő hangú béke­szózat volt. A szentatya — úgymond az üzenet lelke teljes hevével a bé­kéért imádkozni a háború, nemzetközi versengés és rosszindulat által megmé­telyezett világ számára. A katolikus egyház mindig üldözte és bűnösnek bé­lyegezte az igazságtalan háborút, de elismerte az önvédelem jogosságát. Az emberiség állítja minden erejét a szű­­kebb kereteken felül a béke, az emberi­ség, a társadalmi és gazdasági igazsá­gosság egyetemes szolgálatába. RÖVIDÍÍREK Petneházy Antal őrnagyot kereske­delmi államtitkárrá nevezték ki és az új iparügyi minisztériumban fog dolgozni. Az osztrák szövetségi kancellár to­vábbi intézkedésig minden nyilvános gyű­lést betiltott a Hazafias Arcvonal gyű­lései kivételével. A német birodalmi gyűlés május 15-én ül össze az általános védkötelezettség törvényesítése és a nyílt fegyverkezés jóváhagyása végett.

Next