Orosházi Friss Ujság, 1936. január (25. évfolyam, 1-22. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és Orosháza, Torkos­ zi XXV. évfolyam 1 szám Ara 10 fillér Szerda, 1936 január 1 Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési díj elő­re fizetendő, Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk, előfizetési árak: helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Vargha Imre a legfőbb Budapestről jelentik. A kormányzó a legfőbb állami számvevőszék elnökévé Vargha Imre dr. nyugalmazott pénzügy­minisztériumi államtitkárt nevezte ki. számvevőszék elnökeMagyar-csehszlovák­ árucsere- és fizetési egyezmény Iparcikkeket is szállítunk a csetieknek A Magyar Távirati Iroda jelentése sze­­rint a magyar kormány és a budapesti csehszlovák szövetség között jegyzék­­váltás folyt az 1936. évi árucsere- és fizetési forgalom részleteinek megálla­pításáról. A jegyzék szerint a ma kez­dődő esztendőben 36 ezer darab hízott sertést, 516 vagon szalonnát és sertés­zsírt, 9500 firhot, 1500 lovat és még igen sok mezőgazdasági terményt szállít­­hatunk ki Csehszlovákiába. Érdekes a jegyzéknek az a pontja, amely Magyaror­­szág részére 22 millió cseh korona értékű iparcikknek, főként gépgyári terméknek Csehszlovákiába való szállítását teszi le­hetővé az 1936. esztendőben. MEGALAKULT az uj spanyol kormány Madridból jelentik: Az uj spanyol kor­mány kedden megalakult. Délután mi­nisztertanácsot tartott s ezután közle­ményt adott ki, mely megállapítja, hogy a kormány baloldali köztársasági jellegű. Göbbels újévi beszéde Berlinből jelentik. Göbbels német pro­pagandaminiszter újévi beszédében a kö­vetkező érdekes kijelentést tette: — Most már nem vagyunk a világha­talmak játékszere, akaratunkat minden akadályon keresztül végrehajtjuk! Angol válasz az egyiptomi emlékiratra Kairói jelentés szerint az egyiptomi pártok ismeretes emlékiratára már meg­­érkezett az angol kormány válasza s ezt ma hozzák nyilvánosságra. A válasz ro­konszenvesen foglalkozik az egyiptomi kívánságokkal s ígéri, hogy az angol kormány, mihelyt a körülmények enge­dik, szívesen hajlandó tárgyalni az em­lékirat pontjairól.­­ Tegnap a nemzetközi sebészeti kon­gresszus megnyitása alkalmából a kairói diákság ismét zajos angolellenes tünte­tést rendezett, amelynek során állítólag bánt­almazták az igazságügyminisztert. Kimutatás készül a bankok árverésen vett ingatlanairól A telepítési törvényjavaslat előkészí­tése folytán szükségessé vált annak meg­­állapítása, hogy 1930 január 1 óta a pénzintézetek által árverésen megvett mezőgazdasági jellegű ingatlanokból ez­­időszerint mennyi van még a birtokukban s hogy a kérdéses ingatlanok tekinteté­ben mily nagy az intézetek érdekeltsége. A bankoknak erről 1936 jan 4-ig kimu­tatást kell készíteniük. Közölniük kell, hogy mennyi volt az ingatlanok vétel­ára és hogy mekkora az intézetek köve­telése, amelynek kielégítést kell találnia a megvásárolt ingatlanokból. Meghosszabbították a védettség-kérés határidejét Az örökös is kérheti a védettséget Budapestről jelentik. A hivatalos lap ma reggeli száma rendeletet közöl, mely a védettség visszaállítására irányuló ké­relmek 1935 december 31-ével lejárt ha­táridejét 3 hónappal meghosszabbítja. Ezek szerint tehát ilyen irányú kérelme­ket 1936 március 31-ig lehet benyúj­tani. A rendelet egyben figyelmeztet arra ,hogy a határidő további meghosz­­szabbításához a k­ormány nem fog hozzá­járulni. A ma életbelépő rendelet nem érinti a védettség visszaállításának sza­bályait, de kimondja, hogy a földbirto­kos örököse is kérheti a védettség meg­­állapítását. —«»— Olasz intés Európa államaihoz . Nincs újság a harctereken Rómából jelentik. A Giornale d’Italia mai számában figyelmezteti az európai államokat, hogy ne­ szállítsanak fegy­vert Ethiopiának, mert ezzel csak azt érik el, hogy Olaszország kénytelen lesz súlyosabb békefeltételeket szabni. A modern fegyverekkel felszerelt ethiop hadsereg mind elbizakodottabbá és vak­merőbbé válik s ez a viszály elintézését nemcsak hogy kitolja, de nehezebbé is teszi. Római hivatalos jelentés szerint újab­ban se az eritreai, se a szomáli hadszín­téren nem történt említésreméltó ese­mény. Egy esztendő anyakönyvi forgalma Hetven fővel szaporodott a lakosság lélekszáma Orosháza község anyakönyvi hivatalá­ban az esztendő utolsó napján rövid uton megállapíthatjuk, mennyivel emelkedett, vagy fogyott természetes uton a lakos­ság lélekszáma. Nem kell egyebet ten­nünk, csak összevetni a születési és a halálozási anyakönyvek sorszámait. Az idén az egyik, a születési 449-et mu­tat, a másik, a halálozási 379-et. Tehát már tudjuk is, hogy községünk lakos­sága a lefolyt évben 70 fővel szaporo­dott. Ha hozzávesszük még, hogy egy év alatt 241 párt adott össze az anyakönyv­vezető, már meg is van Orosháza köz­ség 1935. évi népmozgalmi statisztikája. Ezt legfeljebb kiegészíthetjük még az­zal, hogy egy éven aluli gyermek 52 halt meg,a halvaszületés pedig 15 eset­ben történt. Ha azonban fellapozzuk az anyaköny­vek 1934. évi adatait is, alkalmunk nyil­s­zik a két év népmozgalmának összeha­­­­sonlítására is, így megtudjuk, hogy az előző évben csak 415-en születtek, de 390-en haltak meg, ilyenformán a ter­mészetes szaporodás csupán 25 fő volt. Ezzel szemben 30-cal több pár kötött házasságot, mint a múlt évben, vagyis 271 volt a házasságkötések száma. 1935- ben tehát több születés, de kevesebb halálozás és házasságkötés történt köz­ségünkben, mint 1934-ben. A marseilei királygyikosság ügyét február 3-án kezdik újra tárgyalni. vintrtrela új elnökévé Contreras tábor­­nokot választották. Antal István tegnap búcsúzott el a miniszterelnökségi sajtóosztály tisztvi­selőitől és a napokban elfoglalta új állását. Köster párisi német követ 52­ éves korában tüdőgyulladásban meghalt, való­színű utóda Ribbentrop. Magyar-román kereskedelmi tárgyalások Az Argus szerint Románia ke­reskedelmi és fizetési egyezményeit mó­dosítják. A tárgyalások január közepén kezdődnek meg a kereskedelmi minisz­ter személyes vezetése mellett. Új ke­­reskedelmi egyezményt szándékoznak kötni Angliával, a jelenleg érvényben levő és 1936 január 31-én lejáró egyez­mény helyett. Véglegesen rendezik a kereskedelmi hátralékok és tartozások kérdését is. Németországgal is új tár­­gyalásokat kezdenek, amelyek céljából január 20-án német küldöttség érkezik Bukarestbe. Ugyancsak januárban tár­gyalások indulnak meg Magyarországgal, Ausztriával, Egyiptommal és Lengyelor­szággal is a kereskedelmi egyezmények módosítása ügyében. fWmWVMWWWMMMMAMWmVM Orosháza Szilvesztere Orosháza közönsége az idén mé­g a ha­gyományosnál is vidámabban búcsúzott a megszokottnál is rosszabb óévtől és több helyen nyilvános összejövetelen vi­dám szórakozás közben várta a sokat igé­­rő újévet. Az Alföld összes helyiségé­ben az OVB, a Polgári Körben az Ev. KIK, saját székházában a Katolikus Kör és az Ipartestület, a Petőfiben az OTK rendezett hangulatos, nagysikerű, vidám műsorral és ezernyi ötlettel, színfolttal­­élénkített Szilveszterestet, amelyek mind­egyikének megvolt a maga tündöklő attrakciója. A közönség pedig annyi csalódás ellenére is megújuló reménnyel üdvözölte a tavaszi kedvvel­ és köddel beköszöntő 1936-ot: hátha ez jobb lesz az elődjénél? Adja Isten, hogy úgy legyen! Pénzhamisító bandát fogtak Szegváron Szegedről jelentik: Csongrád megye te­­rületén az utóbbi időben elszaporodtak a hamis egy- és ötpengősök. Különösen Vásárhely, Szeged és más helyek heti­ piacain került forgalomba sok hamis­­pénz, aminek eredetét nem tudták meg­­állap­ítani. Nemrég az egyik szegvári korcsmában Pipó Ferenc és Török Sán­dor napszámosok nagy mulatást rendez­­tek és utána hamis ötpengőssel akar­tak fizetni. A korcsmáros azonban felis­merte a hamis pénzt és értesítette a csend­őröket, akik vadaiéra fogták Pipóékat és házkutatást tartottak náluk, amely teljes eredménnyel járt: megtalálták a pénz­hamisító felszerelést. A két napszámost és Mészáros Gyuláné nevű társukat le­tartóztatták és átadták az ügyészségnek.

Next