Orosházi Friss Ujság, 1936. január (25. évfolyam, 1-22. szám)

1936-01-01 / 1. szám

2 Négy hónapra ítélten egy gázoló soffőrt !Még nem Jogerős az ítélet Ez év tavaszán súlyos szerencsétlenség történt Vásárhelyen. Ifj. Dauda József soffőr kocsijával az iskolából hazatérő gyermekek közé rohant. A gyerekek a kocsiútán játszadoztak és amikor az autó nagy sebességgel közeledett, megzava­rodtak és épen a kocsi elé futó­­ak. A soffőr a robogó autót már nem tudta lefékezni. A szerencsétlenségnek két ha­lálos áldozata volt: Oláh János 7 esz­tendős és Gyebnár József 8 esztendős kisfiú. A soffőrt szombaton vonta felelősségre a szegedi törvényszék. A bíróság előtt a vádlott soffőr tagadta bűnösségét. A bí­róság rengeteg tanú kihallgatása után a soffőrt 4 hónapi fogházra ítélte. Az ítélet nem jogerős. n. |rhb| IS fs@i % S Telefon 9 MOZGÓ Szerdán, újév napján 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADÓ Európa mulat filmriport a világvárosok mulatóiról. Kacagó szemek Egy árva kislány története. A legbájosabb cselekmény Fősze­replők: SHIRLEY TEMPLE, JAMES DUNN és JUDITH AL­LEN. Rendezte: David Buttler. Rendes helyárak 30—100 fillérig A szombat-vasárnapi előadások szelvényei érvényesek Hely­árak: Erkély és páholyszék 1 ., 1. hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér -----—-in 'hi'id'i nn Mii in ni ni ■iim iimiynn Jan. 2-án csütörtökön 8 órakor Január 3-án pénteken 8 órakor Rendfurstít előadás! Két hatalmas film egy műsorban Moszkvai éjszakák Izgalmas kémtörténet az orosz hadvezetőség vezérkarában 1916- ban. Rendezte: Alexander Gra­­novszky. Zene: Kapper és Jur­­mann Főszereplők: Annabella, Harry Baur, Spiner. Magyar film! Iglói didit© Farkas Imre zenés vígjátéka fil­men. Rendezte: György István. Főszereplők: Gervai Marica, Já­vor Pál, Gárdonyi, Dajbukát Hana, Kabos Gyula, Gőzön Gyula, Pethes Sándor, Vándory, Siklóssy Éva. — Történik 1913 ban Iglón és 1919-ben Bpesten. K­edvezin­énys helsiurak! HELYÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szerda, 1936 január 1 . járásbíróság ügybeosztása Intézkedések az 1936. évre Dr. Péter Aladár, az orosházi kir. járásbíróság vezetője a kir. járásbíróság ügybeosztására vonatkozólag az 1936. évre az alábbi intézkedéseket tette: Ügybeosztás: Dr. Péter Aladár kir. járásbíró a bí­róság vezetésével és felügyeletével járó teendőkön kívül végzi a központi in­tézkedéseket, intézi a polgári perek egyharmadrészét, a letéti- és bérletfel­­mondásközlési ügyeket és kiveszi az adóeltitkolási ügyekben a felfedezés es­küt, gyakorolja a te­lkkönyvi iroda fe­lett a közvetlen felügyeletet, intézi az alábbiak szerint Egyébként dr. Niki Já­nos emkf. jegyző ügykörébe utalt azo­kat az­ ügyeket, — a telekkönyvi ügyek kivételével — amelyek bírói intézke­dést igényelnek és minden csütörtöki napon rendes törvénynapot tart. Dr. Lázár Lajos kir. járásbíró intézi a polgári perek kétharmad részét, az elő­zetes bizonyítási, előzetes tartási és ok­­iratmegsemmisítési ügyeket és a polgári megkereséseket, ő intézi az alábbiak sze­­rint egyébként a dr. Niki János emkf. jegyző működési körébe utalt azokat a telekkönyvi ügyeket, amelyek bírói el­­iieté­srt igényelnek. Dr. Béres­ Gyula kir. járásbiró in­tézi az összes büntetőpereket, büntető megkerese őket, ellátja a vizsgálóbírói teendőket és csütörtökön jegyzőkönyv­be veszi a büntető feljelentéseket és egyéb kérelmeket. Ugyanő intézi az ingó végrehajtási ügyeket. Dr. Niki János emkf. jegyző int­ézi az összes telekkönyvi ügyeket, az örökö­södési ügyeket, holtnak nyilvánítási ügye­­ket és jegyzőkönyvbe veszi a polgári kereseteket, szóval előterjesztett más ké­relmeket és nyilatkozatokat csütörtöki napon. Pusztay Endre kir. végrehajtó foga­natosítja azon végrehajtásokat, amelyek­­ben az orosházi I. r. végrehajtást szen­vedő vezetékneve L—Z betűkkel kez­­dődik, amennyiben azok a végrehajtást szenv­edők Orosháza község belterületén laknak, továbbá azokat a végrehajtási ügyeket, amelyekben az I. r. végrehajtást szenvedő Békéssámson és Tótkomlós községekben lakik, míg a többi összes végrehajtási ügyeket Rév Géza bírósági végrehajtó foganatosítja. A bírósági vég­rehajtók egymást helyettesítik, míg mindkettő akadályoztatása esetén a he­lyettesítésről a bíróság vezetője intéz­kedik. Egyéb intézkedések: A teljesen írásbafoglalt polgári ítéle­tek jegyzéke minden csütörtökön az emeleti 11. sz. alatti különirodában van kifüggesztve . A telekkönyvi ügyekre vonatkozó hir­detési és egyéb díjakat,, valamint a tkvi másolatok hitelesítéséhez szükséges bé­lyegeket Csengery Zoltán telekkönyv­vezető veszi át és kezeli. A főlajstromba tartozó ügyek iralait rendszerint a főlajstrom kezelőjének kell átadni; a főlajstrom kezelője a felektől köznapokon 9—12 óráig, vasár- és ün­­napnapon pedig 9—10 óráig fogad el beadványt, míg ezen időn kívül a hi­vatalos órák alatt csak azokat az ira­tokat fogadja el, amelyek postakiadó­könyvvel, vagy más hatóságtól átadó, könyvvel érkeznek. A gyűjtőszekrény- ísen elhelyezett iratokat a főlajstrom ke­­zelője köznapokon 13 órakor, vasár és ünnepnapon 11 órakor szedi ki, idő­közben azonban naponta többször is. Személyesen jelentkező féltől olyan beadványt, mely nem vonatkozik polgári, vagy büntetőügyre, a főlajstrom keze­lője nem fogad el: elnöki ügyre­ vo­natkozó beadványok a kir. járásbiróság elnökének, a telekkönyvi beadványok pedig a telekkönyvi iktatónak adan­dók át. A főlajstrom és mutató adatairól köz­napokon 9—11 óráig, míg a kezelési könyvekből, valamint az iratokból 9—10 óráig lehet értesítést kapni, ezen időn túl pedig folytatólag még egy órán át csak bírói engedéllyel és csak tudako­zódó lappal kapható értesítés, bűnügyek­ben azonban a jogosultak az iratokat a Ju­sz. 97. §-ában irt feltételek mellett köznapokon 9—12, vasár- és ünnepnapon pedig 9—10 óráig bármikor megtekint­hetik és ügyeikről értesítést nyerhetnek. A telekkönyvi iktató köznapokon dél­előtt 9—1 óráig, vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig fogad el iratokat. A telekkönyvi iktató az iktató és mutató­könyvek adataiból köznapokon 9—11 óráig ad értesítést, a tkvi iroda és a telekkönyvtár a felek részére köznapo­kon 9—11 óráig áll nyitva, míg csütörtö­kön és minden országos vásár napján 9—12 óráig. Vasár- és ünnepnapon a polgári, vala­­m­int a tkvi irodákban és a telekkönyv­tárban iratok és telekkönyvek megtekin­­tésének még tudakozódó lappal sincs helye. Badacsonyi pecsenye bor Tokaji szamorodni 1932 évi Ürmös, Csemege bor liszta szesz Kommers borok beszerezhető 9 bor és sörnagykereskedőnél Az új esztendő Mi építőipari munkások ha végigtekin­tünk az elmúlt esztendőn,, akkor meg kell állapítanunk azt a szomorú tényt, hogy ez nekünk építőipari munkások­nak orosházi viszonylatban nemhogy csak némileg, is egy kis javulást hozott volna, hanem a gazdasági bizonytalan­ság következtében, valamint a kormány­zat helytelen politikája és a közületek elzárkózása azt eredményezte, hogy dolgozni akaró munkabírásunkka egyik napról a másikra vártunk némi fe­lendü­­lést, ami az egész szezonunkban nem következett be. A már amúgy is évek óta tartó nyo­masztó létfentartási bizonytalanság bom­­lasztólag hat magtára a családi életre is, ami pedig a társadalom alappillére. Jel­legzetes szavakkal és családvédelmi tör­vényekkel igyekeznek elméletileg meg­védeni.­­ De látjuk azt, hogy a családok úgy anya­ilag, mint erkölcsileg a pusz­tulás felé haladnak. Minden egyes egye­­de a társadalomnak az ő munkájával vagyis munkaértékével nem szlétépüő mun­­kát végez, így a munka a nemzet vagyo­na. Tehát a munkást ha ismét bele­visszük a termelésbe, ezáltal a nemzet­gazdaságunk gyarapodik, a vérkeringés ismét megindul s az emberek fogyasztó­­képessé válnak. Ez irányban az elmúlt esztendőben az építőipari munkásság több beadvánnyal kereste fel a község elöljáróságán ke­resztül a képviselőtestületet, hogy mi­lyen irányú közmunkákat lehetne el­végeztetni. Ez ij esztendő lesz hivatva arra, hogy ezeket a már most nagyon fontos kérdé­seket legsürgősebben végrehajtsák. A­­mennyiben a tervbe vett húskivitelbe Orosháza is belekapcsolódik, azonkívül úgy a helyi, mint a vidéki kereskedelem szempontjából is elsőrendű fontosságú a vágóhíd minél rövidebb időn belül való megépítése. Közegészségügyileg is igen fontos a közkórház megépítése, amely ha lát­szólag nagyobb összeget emésztene is fel, de a vidéki kórházakban lévő átlagos 50—60 beteglétszám mellett hamarosan visszatérülne a befektetett összeg a köz­ségnek. Azonkívül szintén közegészségügyileg igen fontos volna, ha gondoskodás tör­ténne az élelmiszerek (tejtermékek, gyümölcs, hús és egyéb élelmiszerek) portól való megvédésére egy vásár­­csarnok építése révén. | !­­­jj Községünk fejlesztése szempontjából az új községháza megépítése valamint a Táncsics M.-u. jobboldalán, Rákóczi-u. Thék Endre-u. egyik oldalán, Torkos Kálmán-u. baloldalán, Horthy Miklós-u. stb. betonjárdák készítése a főfeladat. Hisszük, hogy az itt felsorolt problé­­mák a közületeknél, valamint a pol­gárságnál is megértésre találnak és mó­dot keresnek arra, hogy az építőipari munkásság nyomasztó helyzetén sürgő­sen segítsenek. Hiszen ezen ipar fellen­dülése magával viszi a többi iparágak fellendülését is. Csík Jánosr­ építőmunkás

Next