Orosházi Friss Ujság, 1936. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

XV. évfolyam 26 szám Szombat, 1936 február 1 Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány. Megjelölik min­den nap korán reggeltt Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­­ben válaszolunk, helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 P. — FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: miTLflSOVSZKY 3 - 12 OS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. G Gömbös a kormányzónál Budapestről jelentik. Gömbös Gyula miniszterelnök tegnap délután 5 órakor kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál. A kétórás kihallgatás u­­tán Gömbös visszatért hivatalába. A komlósi petíciós tanúhallgatások Száznál több tanút hallgattak már ki A tótkomlósi petíció ügyében elren­delt tanúkihallgatások ötödik napján is nem lanyhuló, sőt fokozódó érdeklődés kíséri a tanúkihallgatásokat, amiket dr. Csillag László táblabíró vezet a tót­­komlósi községházán. Két nap óta a peticionálók részéről dr. Adamkovics Ágost ügyvéd van jelen a tanuhallgatá­­soknál, míg a választást védőket dr. Ujhelly György komlósi ügyvéd kép­viseli. Eddig száznál több tanút hallgattak ki s legutóbb kihallgatott tanúik között is alig akad, aki vállalja, hogy a Lányi Márton ajánlási ívét aláírta. Mindazoktól, akik tagadják, hogy a Lányi ajánlási íveit aláírták, íráspróbát vesznek. Tegnap is több tanú érdekes vallomást tett arra nézve, hogy különböző ijeszt­getéssel és félrevezetéssel vették reá, hogy írjon alá nyilatkozatot, melyben elismeri, hogy a Lányi ajánlási ívét írta alá. Érdekes a Hajkó Pál tótkomlósi mű­­festő vallomása, aki tagadja, hogy alá­írta a Lányi ajánlási ívet, de kijelenti, hogy a petíciót aláírta, majd elmond­ja, hogy a petíció aláírása után Orbán András azt mondotta neki a lakásán, hogy baj lesz abból, hogy aláírta a pe­tíciót, mert sok költséget kell fizetni. Azt mondja vallomásában, hogy erre egy nyilatkozatot olvasott fel neki Or­bán s a nyilatkozatban az állott, hogy a petíciót visszavonja. A tanú előtt fel­­mutatta a táblabíró a Hajkó aláírásá­val ellátott nyilatkozatot, melyben az ál­lott, hogy tanú elismeri a Lányi ajánlási ívének az aláírását. Tanú elismeri, hogy a nyilatkozaton levő aláírás az ő alá­írása, de ez úgy kerülhetett a nyilat­kozatra ,hogy Orbán nem azt a nyilat­kozatot íratta vele alá, amit felolvasott előtte. A tanuhallgatások legérdekesebb nap­jának február 10-ike ígérkezik, mert ér­tesülésünk szerint akkor kerül sor dr. Vass Nándor ügyvédnek, a komlósi Nem­zeti Egység Pártja elnökének a kihall­gatására s ugyanekkor hallgatják ki részletesen Czabarka Jánost a gépírásos nyilatkozatok aláiratási módjára vonat­kozólag. . . u. Csizmadia András: nem adja ki a Ház A mentelmi bizottság javaslata Baranyai Géza feljelentése ügyében A múlt tavassszal lezajlott képviselő­­választáskor Csizmadia András mandá­tumának átadása alkalmával képviselőnk beszédének egyik kitételét — mint is­meretes — Baranyai Géza tanító, gazdál­kodó magára nézve sértőnek találta és rágalmazás címén feljelentette Csizmadia Andrást. . A főügyészség megkeresése folytán most foglalkozott az üggyel a képviselőház mentelmi bizottsága, amely Csizmadia András mentelmi jogának fel­függesztését ebben az ügyben nem ja­vasolja a Háznak. A Szovjet is kezességet vállal Ausztria függetlenségéért Károly és Titulescu fontos Parisból jelentik: Károly román ki­rály, aki pénteken hajnalban ide érke­zett Titulescu külügyminiszter kíséreté­ben, hétfőig marad a francia fővárosban. Itt rendkívül fontos diplomáciai tárgya­lásokat fognak folytatni a francia kor­mánnyal. Az Oeuvre értesülése szerint Titules­cu Londonban meggyőzte az angol mi­nisztereket annak szükségességéről, hogy Szovjet-Oroszország is kezeskedjék Ausztria függetlenségéért. Ez azt jelen­tené, ha Németország a birodalomhoz és a párisi tárgyalását tolná Ausztriát vagy Ausztria nyilvání­tana ebben az irányban kedvező véle­ményt, akkor Szovjet-Oroszország is mozgósíthatna Németország ellen. Ausztria függetlenségét eddig Francia­­ország, Olaszország és Anglia biztosí­totta. A kisantant államai is »biztosítani« akarták, de Ausztria mindig határozot­tan tiltakozott az ellen. Valószínűleg nem­ lesz ínyére az sem, hogy Oroszországot is­­ be akarják vonni eb­be a »biztosítási kör­­­­be«. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Bethlen nagy beszéde a Házban „Kisebb földön kell megélni a földmivesnek, mint eddig" Budapestről jelentik. A Ház tegnapi ülésén a hitbizományi javaslat vitájában Bethlen István gróf mondott kétórás nagy beszédet. Megállapítva, hogy a javaslat híven követi az ő régi elgondolását, han­­­­goztatta, hogy a földbirtokpolitika csak­­ akkor lehet eredményes, ha a föld­mi-­­­vés kisebb területen tud­ megélni, mint­­ eddig. Iparosodási politikát kell foly­tatni, mert csak így vezethető le a mun­kanélküliség. Az örökbérleti rendszer meg­honosítását helyesli. Némethy Vilmos mélyreható földrefor­mot, a törpebirtokosok számára megél­hetést követel. Rajniss Ferenc rámutat, hogy a nagybirtok fojtogatja a kör­nyező községeket. Határozati javaslatot nyújt be a húszezer holdon felüli hittbi­­zomány-részeknek földbérlő-szövetke­­zetek, haszonbérlők részére való áten­gedéséről. A következő ülés kedden lesz. Vili. Edvárd kibékíti Európát Első gondja: a dunai Londonból jelentik: V. György király temetésén nagy számban találkoztak Lon­donban Európa vezető külpolitikusai. A szomorú alkalom rendkívül érdekes és nagyjelentőségű megbeszélések kiinduló pontja le­tt. A különböző miniszterek nagy része a temetés után nem hagyta el Londont, hanem mindmáig itt tartóz­kodik. Kedd óta szakadatlanul folynak a tanácskozások, megbeszélések, hiva­talosan és egészen bizalmas keretek ke a probléma megoldása jött egyaránt. Már a tanácskozások résztvevőinek sze­mélyisége is tanúsítja, hogy Magyaror­szágot milyen közelről érdeklik ezek a londoni konferenciák, amelyekben a je­lek szerint Kánya Kálmán külügyminisz­­ternek is fontos szerepe van. Kánya Kál­mán eredetileg csak csütörtökig tervezte, de meghosszabbította londoni tartózko­dását. Különösen megemlítendő, hogy maga VIII. Edvárd király is belekapcsolódott a külpolitikai tanácskozásokban. Edvárd király már eddig is az európai meg­egyezés előharcosának mutatkozott. Most megbékélt Európát óhajt. A Daily Telegraph értesülése szerint Edvárd király tanácskozásainak messze kiható jelentősége lesz. Kétségtelenül nagy szerepet játszott ezekben a meg­beszélésekben a középeurópai helyzet új alakulása, amely Ausztriának a kisan­­tanthoz való közeledése révén állott elő. A csehen­ letartóztatták a tescheni Lengyel Ház egész igazgatóságát Varsóból jelentik. A cseh rendőrség letartóztatta a tescheni »Lengyel Ház«­­ igazgatóságának valamennyi tagját. A len­­­gyel házban voltak a lengyel kisebbség­­ irodái. A cseh rendőrség letartóztatta továbbá a lengyel házban levő »Polonia« szálló vezetőjét és több alkalmazottját. Behódolnak a gallák Rómából jelentik. A hivatalos lap pén­teki száma rendeletet közöl, amely az 1912. évfolyambeli repülők és műszaki tisztek behívásáról intézkedik. Badoglio tábornok legújabb 111. szá­mú jelentése szerint a gallák főnökei és előkelői egymásután jelentkeznek Nege­­liben és meghódolásukat bejelentve be­szolgáltatják fegyvereiket. rövuhurek V. György ki­rály holtteste csak 8—1Q napig nyugszik a windsori Szent György kápolna kriptájában, azután saját kíván­ságához híven nagyszülei mauzóleumá­ba viszik, amely a windsori parkban áll. A svájci hadsereg óriási titkos föld­alatti fegyverraktárt épít a thuni tó mel­­lett fekvő Darlingen alpesi barlangjaiban A szegedi Klebelsberg-terepen pénte­ken reggel Mojzes Gyula 21 éves la­katossegéd ittas állapotban baltával a­­gyonverte 58 éves apját, Mojzes István 58 éves nyugalmazott mozdonyfűtőt, akit a kocsmából vezetett haza. Kondilisz görög tábornok, volt mi­niszterelnök, a Venizelosz-forradalom le­­verője és a kir­ályság visszaálatója szív­­szélhüdésben meghalt. Mint Scottsboroughból jelentik, egy fe­­gyencszállító autó, amelyben két fehér fegyőr felügyelete alatt húsz néger rab ült, a benzintartály robbanása folytán ki­gyulladt. Mind a húsz néger fegyenc a lángokban tette halálát.

Next