Orosházi Friss Ujság, 1936. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

Az aradi út­­iserat déli a taferd Holnap, vasárnap este fél 9 órakor or­­­­szágos érdekképviseleti vezetők részvé­telével tartja meg az orosházi OMKE ke­­rüllet a Kereskedelmi Csarnok nagyter­mében előadógyű­lését. Mint halljuk, szóba akarják hozni a gyűlésen az Aradi­ út kikövezését Oros-­­­háza és Kaszaperpuszta között, ami az­­ orosházi gazdaközönség tekintélyes ré­­­szének és az orosházi piacra gravitáló­­ keletcsanádi termelők régi óhaja. Ezért és mert az egyik előadás a­­ gyűlésen a kereskedelem és mezőgazda-­­­ság összefüggéséről szól, nemcsak a ke­­­­reskedők, hanem a gazdák és iparosok­­ körében is nagy az érdeklődés, a gyűlés iránt. ApoLLo MOZGÓ Szombaton, február 1-én fél 9 órakor Vasárnap, február 2-án 3—5—7 és 9 órakor FOX VILAGHIRADÓ Tavaszi láz legújabb színes rajzfilm Bihar a Sárga tengeren Izgalmas, látványos modern kalandor történet. Rendezte: Tay Garnett. Fő­szereplők: Jean Harlow, Clark Gable, Wallace Beery, Lewis Stone. Rendes helyárak 30—100 fillérig A „Pétervári idill“ szelvényeivel kedvezményes jegy váltható Helyárak: Erkély és páholyszék 1 ., 1. hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér. Szerdán, február 5-én fél 9 órakor Csütörtökön február 6-án 7 és 9 órakor Kedvezményes helyár 20-70­­-ig MŰSOR MAGYAR VILAGHIRADO PARAMOUNT VILAGHIRADO -Vigyázz, ha jön a szerelem Csodás kiállítású, látványos filmope­rett. Uj slágerek ! Uj táncok ! Ren­dezte : Victor Fleming. Főszereplők : William Powel, Jean Harlow, Fran­chot Tone, May Robson, Rosalind Russel és Nina Mae Me. Kinney. HELYÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20­­. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG ­ FEBRUÁR 4-IG TART PIUS nagyáruházában A HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT SZEZONVÉGI CLC50 VflSfln EZ IDŐ ALATT HELYEM LESZÁLLÍTOTT Áll VÁSÁROLHAt Kötött blousok Az összes báli Pulloverele anyagok­ Sálak, sapkák Bársonyok és Kesztyűk flanellek ■Taft Férfi és női Crep szatén fehérnemű Crep de chin anyagok Nem tűrnek tól önkormányzatot a csehek Az agrárpárttal való együttműködést ajánlják a felvidéki magyarságnak Prágából jelentik. A földműves- és kisgazdalakosság köztársasági pártja há­rom napra tervezett értekezletének teg­­nap délelőtt volt a megnyitó ülése, a­­melyen 21 szervezetbe tömörült 1.230.000 párttag képviseletében 1645 kiküldött je­­lent meg. Az ülésen elsőnek Berán képviselő, a párt vezére szólalt fel. Pártunk — mondotta — jól tudja, hogy tagjaink mindenekelőtt ál­ampolgárok és csak másodsorban párthívek. A párt to­vábbra is ragaszkodik a demokrata el­vekhez, aminthogy eddig sem foglalko­zott soha a diktatúra gondolatával. Pár­tunk elismeri a magántulajdon elvét és a magánvállalkozás rendszerét s ezeket a gazdasági élet maradandó elemeinek te­kinti. A párt kizárólag a liberalzmus kinövései ellen küzd. Német és magyar polgártársaink számára — mondotta Be­rán képviselő — nem marad más út, csak az agrárpárttal való demo­kratikus e­­gyüttműködés útja. A Felvidék önkormányzatáról szólva Berán képviselő kijelentette, hogy párt­ja n­em tűri a duaizmust. Tekintettel arra, hogy a tótoknak az államban a többi nemzetiséggel egyenlő a felelősségük és tekintettel arra, hogy teljesen egyenjo­gúak, ezért nincs is szükség erre a dualizmusra. Véres családi dráma a fővárosban Összeszurkálta feleségét és öngyil­kos lett egy féltékeny hentessegéd Budapestről jelentik: Titokzatos hát­terű véres családi dráma játszódott le pénteken délelőtt Budapesten a Kazinczy utca 12. számú ház földszintjén. La­­czai József 32 éves hentessegéd késsel többször megszúrta 29 éves fele­sgé­t, majd szivenszúrta magát és nyomban meg­halt. Laczai félté­keny keded csinos feleségére, állandóan veszekedett vele és nemrég külön is költözött, de azért gya­k­­ran odajárt veszekedni és többször meg­öléssel fenyegette feleségét. Tegnap délelőtt Laczai beugrott az ablakon felesége lakásába és pár pilla­nat múlva az asszony sikoltozva kért segítséget, majd véresen kitámolygott az udvarra és eszméletlenül esett össze. Már el is­­ vitték a mentők, amikor keresni kezdték Laczait és holtan találták a la­kásban. Igen rejtélyessé teszi az ese­tet, hogy a kést sehol sem találta a rendőrség, így még bizonytalan, hogy­­ Laczai öngyilkos lett-e, vagy más szúr- t­ta le. M Magyarország pénzügyi helyzete decemberben Bevételi többlet, emelkedés a posta és vasút forgalmában Magyarország pénzügyi helyzetére vo­natkozó 1935. évi decemberi pénzügy­­miniszteri közlemények szerint decem­berben az állami közigazgatás kiadása 62,4 millió pengő bevétele (a kölcsön­­kezelés bév­l­ele nélkül 79.9 millió pengő volt, vagyis az állami közigazgatás be­­vételei 17.5 millió pengővel haladták m­eg a kiadásokat. A külföldi hitelek pénztárából felvett kölcsönből fedezen­dő beruházásokra decemberben az ál­lami közigazgatásnál 0.5 millió pengő fordíttatott. Az összes állami üzemek decemberi kiadásai együttvéve 43.7 millió pengőt, bevételei pedig 31.5 millió pengőt tet­tek ki, vagyis az állami üzemeknél együttvéve 12.2 millió pengő kiadási többlet jelentkezett. A külföldi hitelek pénztárából felvett kölcsönből fedezen­dő beruházásokra decemberben az ál­lami üzemeknél 2,1 millió pengőt for­dítottak. A népszövetségi kölcsön szolgálatára e hónapban a Magyar Nemzeti Bank­nál 2,3 millió pengő fizettetett be, ami­ből nem transzferáltatott és kincstári je­­gyek ellenében utóbb igénybevétetett 1.7 millió pengő. Az egyéb állami adósságok szolgálatának keretében esedékessé vált összegek helyett 1.6 millió névértékű kincstárjegy helyeztetett letétbe. Decemberiben az állami közigazgatás az előlegkezelésből az Államvasutaknak , 10.3 millió pengőt, az állami vas-, acél és gépgyáraknak pedig 1,4 millió per­gőt bocsátott rendelkezésére. A közleményeknek a nagyobb állami­­ üzemekre vonatkozó statisztikai tábláza­tai szerint a forgalom az előző évvel szemben decemberben mind a portánál,­­ mind pedig az Államvasutaknál általá­­­­ban emelkedést mutat. Fellökte a lavina a vonalat­ ­ Tokióból Jelentik: Fukui tartományban­­ Curugától északra súlyos vasúti szeren­­­­csétlenség történt. Egy személyvonat a­­ hirtelen alágördü­lő hatalmas hótömegek­­ következtében kisiklott. Három vasúti ko­­r­­si felborult. Az eddigi megállapítások szerint a szerencsétlenségnek ötven ha­­­­lottja és súlyos sebesültje van. Szombat, 1936 február 1 Borzalmas diá­­-ön­gyilkos­­ság Bérlatbál­ ól gimnázium emeleté­ről ugrott le egy diák Békéscsabáról jelentik. Csütörtökön ,délben megrendítő szerencsétlenség tör­tént a békéscsabai Rudolf gimnáziumban Egy harmadik osztályos diák­­levetette magát az épület emeletéről az udvarra és összetört tagokkal, eszméletlenül te­rült el a földön. A szerencsétlen fiú a szennyvízderítő csatorna cementlapjára esett és halálos sérüléseket szenvedett. Eltört a jobb karja, a jobb csuklója, a obib vállperece, ezenkívül súlyosan meg­sérült a gerince, belső szakadás és agy­­rázkódás is érte. Az összetört testi­ fiút eszméletlen ál­lapotban szállították a békéscsabai kór­házba. Délután rövid időre magához tért, a kiszállott vizsgálóbíró ki is hallgatta. A kihallgatás után újra elvesztette esz­méletét és az éj folyamán meghalt. A tragikus öngyilkosság okának és kö­rülményeinek megál­apítására megindult a nyomozás. 9 vásározó iparosod a diradodú vásárol! szá­mánál! csöddentését dérit! Az Ipartestületek Országos Központja felhívta az ország ipartestületeit, hogy a vásárlátogató iparosok meghallgatása mellett tegyen e­lter­jesztést a vásártar­tási jog reformja iránt, mert a kereske­delemügyi kormányzat ismét napirendre tűzte a vásározás kérdésének újra­ren­dezését. Az orosházi Ipartestület tegnap este fontos kérdésben tartott értekezletet a vásározó iparosokkal, ahol beható ta­nácskozás után az iparosok kimondot­ták, hogy a kirakodóvásárok mai rendjét megváltoztatni nem kívánják, kérik azon­ban a vásárok számának csökkentését olyképen, hogy egy-egy város, illetve község évente csupán két-két országos kirakodóvásárt tarthasson. Az értekezlet kapcsolatosan javasolja még, hogy 10.000 lélekszámnál kevesebb lakosú városok és községek vásártartási jogot ne kap­hassanak, illetve a meglévő jogok ilye­nektől visszavonassanak. Az értekezlet az ál­atvásárok korláto­zását nem kívánta. Mindenféle iskolai füzetek, író és rajzszerek olcsó árban kaphatók Nagy L. József üzletében

Next