Orosházi Friss Ujság, 1936. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány­. ---nő-hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­­évre 7 P, fél­évre 14 P. -FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj elő­re fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. IRITLilLO­VSZKY VáROS Telefonszám: 90.­­ Postaiak­e­rékpénztári csekkszámla: 12694. DERES A villanytelepet az áramszolgáltatással kapcsolatosan sokszor szidja a közönség. Alapos, vagy alaptalan-e a közönség panasza, attól függ, hogy a villanytelep teljesíti­ e működésében a közönséggel kötött szerződésben vállalt kötelezettsé­gét és e szerződés alapján történik-e minden cselekménye s legfőképen a szer­ződés követelményeinek megfelelő-e az áramszolgáltatás. Kisült, hogy a község eddig még semmiféle ellenőrzést nem gyakorolt, sőt az alatt a két hónap alatt sem kísérelte meg a feszültséget meg­mérni, amióta arra egy indítvány fel­hívta a figyelmét, így hát ma sem lehet tudni, hogy jogosak-e a villanytelep el­leni panaszok. Egyet lehet csak tudni: a község az oka, hogy panaszok hang­zanak el a villanytelep ellen, mert ha az ellenőrzést gyakorolta volna, az alap­talan panaszok már elhallgattak volna s ha va­lmelyik panasznak alapja van, az is elnémult volna az orvoslás követ­keztében. •• A hentesek és mészárosok téglát ad­nak a vágóhídhoz vezető utca kiköve­zésére. Okosan cselekszenek a hente­sek és mészárosok, hiszen az ő érde­kük elsősorban a kikövezés, a község­nek pedig levesznek a vállairól a sok gondból egy keveset. Azután meg fi­zethetnek is a hentesek és mészárosok is egy kevés olyan fogyasztási adót, ami nem hárul át a fogyasztókra. Hála Is­tennek, hogy áldozatot hozhatnak. * Hivatalos statisztikai adatok szerint az adózók száma megnövekedett, örvende­tes gazdasági jelenség volna ez, ha ar­ról is beszámolna valami hivatalos sta­tisztika, hogy csökkent az adóhátralé­kosok száma. Huszonhatórás ülés az angol alsóházban A pénteki ülés elmaradt a csütörtöki rekordülés miatt Londonból jelentik. Pénteken déli 12 óra után fejezte be az alsóház csütörtö­kön megkezdett ülését, amely 25 óra 40 percnyi időtartammal új rekordot ért el. Az ülés obstrukciós jellege éjfél után kezdődött, amidőn Margesson kormány­párti fővitarendező azzal utasította el a munkáspárt elnapolási indítványát, hogy a kormány ragaszkodik a szőnye­gen forgó javaslatok letárgyalásához, mire a munkáspárt a javaslatok minden egyes mondatát bonckés alá vette. A hosszúra nyúlt ülés következtében nem tartották meg a Ház pénteki ülését, a­­melyet délelőtt 11 órakor kellett vol­na megnyitni. Anglia még az olajzárlatnál szigorúbb megtorlást is helyesel Genfben senki se akar kezdeményezni Londonból jelentik. A Daily Telegraph rendszerint jól értesült diplomáciai tudó­sítójának közlése szerint az anngol kor­mány arra a belátásra jutott, hogy a szóbajöhető rendelkezések közül az olajszálítási tilalom lenne a legcélrave­zetőbb és leghatásosabb. Igen valószí­nűnek tartják, hogy Eden Genfben ily értelemben fogja ismertetni kormányának álláspontját. Anglia an­ is hajlandó, hogy a Népszövetség ezen esetleg túlmenő indítványát magáévá tegye. Tény azon­ban, hogy sem Franciaország, sem Ang­lia nem szándékszik Genfben kezdemé­nyező lépést tenni. Így tehát arra kell várni, hogy a tizennyolcas bizottság egyik tagja tegyen megfelelő javaslatot. Ugyanilyen szigorú magatartást tanúsít Anglia Németországgal szemben. Sir Aus­ten Chamberlain, az angol kormánypárt osztodos tagja, élesen kikelt Németország ellen, mer­t visszavonult Genfből, nem tartja magára kötelezőnek a Versailles- szerződést és újra fegyverkezik. Szerinte Németország tudatosan Európa leghatal­masabb államává akar válni. Ilyen kö­rülmények között nincs más hátra, minthogy Anglia szintén felfegyver­kezzék. —»X«— Leverték a japán lázadókat Okada miniszterelnök el • A lázadás 18 vezére a császár parancsára agyonlőtte magát Tokióból jelentik. Általános meglepe­tést keltett tegnap délelőtt, hogy egy­szerre csak megjelent az utcán Okada tengernagy ,akiről azt hitték, hogy febru­ár 26-a óta halott. Okada tengernagy felkereste Goto ideiglenes miniszterelnö­­köt és benyújtotta lemondását. A császár felszólította Okada tenger­nagyot, hogy vegye át újból a minisz­terelnökség vezetését. Tehát Okada marad továbbra is Japán miniszterelnö­ke. Okada tengernagy ,mint kiderült, a lázadók érkezésekor palotájában tartóz­kodott, de egyik bizalmasa segítségével még idejében sikerült elrejtőzködnie. Okada egész nap rejtekhelyén maradt a lázadók, akik a palotát megszállották, nem találták meg. Csütörtökön végre sikerült Okadának elszöknie. Okada tengernagy tegnap személyesen ment a császári palotába, hogy előadja a mentségeit a császárnak. Tokió katonai kormányzója, Kasii tegnap reggel rádión keresztül felhívást intézett a lázadók­hoz, amelyben közli, hogy a császár azt parancsolja nekik, hogy térjenek vissza a laktanyákba, aki nem engedelmeskedik az lázadónak tekinti. A lázadók csoportonként adják meg magukat. A katonai zendülést egyetlen puskalö­vés eldördü­ése nélkül sikerült elnyomni. A katonai kormányzó közölte japán né­pével a lázadás letörését. Délután egy órakor az összes lázadó katonákat és tiszteket lefegyverezték. Hivatalosan közüilt, hogy a lázadás valamennyi vezérét, 15 tisztet, miniszte­ri rendelettel elbocsájtották a hadsereg­ből. A császár parancsára a lázadást vezető 18 tiszt revolverrel agyonlőte magát. A többi lázadó valószínűleg kegyelmet kap. Kirabolták Csongrád városát Huszonötezer pengős zsákmány Elfogták a kasszafúrókat Csongrádról jelentik. Tegnap éjszaka ismeretlen tettesek megfúrták a cson­grádi közpénztár egyik pénzszekrényét és 25.000 pengőt elvittek belőle. A­ nyomozás eddigi megállapítása szerint a helyszínnel ismerős, fővárosi betörők autogénhegesztővel dolgoztak és gumi­kesztyűt használtak, úgyhogy ujjlenyomat nem maradt. A város nehéz helyzetbe jutott, mert minden készpénzét elvitték és így nem tudta kifizetni tisztviselőit. A kár biztosítás folytán megtérül. Ugyancsak betörtek Szentesen Sváb Lipót kereskedőhöz is, ahol mintegy ötvenezer pengő értékű árut zsákmányol­tak. Az erélyes rendőri nyomozás megle­pően gyors eredményt hozott: Vásár­helyen szombaton délelőtt elfogták Gombos József gépkocsivezetőt, aki beismerte, hogy egy barátjával együtt ő követte el a csongrádi betörést. A pénz felét, 12 ezer pengőt Gombos só­goránál, Kerekes István szabómesternél a kocsiszínben megtalálták. A kihallgatás folyik. ­ Min tárgyalt az angol nagykövettel Párisból jelentik: Flandin külügymi­niszter pénteken Sir George Clerk párisi angol nagykövettel a küszöbönálló genfi tanácskozásokról tárgyalt. A megbeszé­lésen szóba került a franciaországi an­­gol szénbehozatal kérdése is. A tengeré­szeti értekezletről a két államférfi nem­ tárgyalt. Megrótak egy népbiztost Nem kaptak fizetést az orosz tanítók Moszkvából jelentik: A népbiztosok tanácsa és a kommunista párt központi végrehajtóbizottsága megrovásban része­­sílette Bubnov közoktatásügyi népbiztost mert a szovjetköztársaság egy részében m­ár hónapok óta n­em fizették a tanítók járandóságát. Hasonlóképen megrovás­­ban részesült a voronezsi kerületi vég­rehajtóbizottság elnöke is. Ezenkívül a voronezsi közoktatásügyi osztály főnö­két állásától felmentették. rövidhírek Génfből jelentik. A 18-as bizottság hét­­főn délután kezdi meg tanácskozásait. A bizottság feladata az Olaszország el­­l­leni megtorló lépések eddigi eredményeit megvizsgálni és általában állást foglal­ni a megtorlások tárgyában. Triesztben új óceánjáró luxusgőzös épült Lengyelország számára, amelyet április­ 21-én bocsájtanak vízre nagy ün­nepélyességgel és keresztelnek »Báthory István« névre. Az ünnepségre ezer t­agú lengyel küldöttség megy Budapesten át T­riesztbe. Fényes külsőségek között iktatták be szombaton Szeged új főispánját, Imcsa Györgyöt ,aki hangoztatta, hogy min­den erejével igyekszik megoldani Sze­ged szociális kérdéseit. A Hungáriában rendezett díszebéden Kozma Miklós bel­ügyminiszter is felszólalt.­­ Roosevelt aláírta az új semlegességi törvényt. Mezőcsáton Egry Zoltán NEP-jelölt 2575, Farkas Olivér FK-jelölt 1170 aján­­lást nyújtott be. Az aláírások felülvizs­gálása folyik. Beck lengyel külügyminiszter ma ér­kezik Brüsszelbe. Útjának hivatalos cél­­ja a belga,lengyel kereskedelmi egyez­­mény alírása. Rómából jelentik: A sajtó- és pro­pagandaügyi minisztérium 141. számú hadijelentése szerint a második renthieni ütközet döntő szakaszához érkezett. Kassza és Szejum hercegek csapatait az olaszok bekerítették és az abesszinek óráról-órára válságosabb helyzetbe jut­­nak.

Next