Orosházi Friss Ujság, 1936. április (25. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

XXV. évfolyam 76 szám­a­ra 8 fillér Szerda, 1936 április 1 F­­­l OROSHÁZI Évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­­évre 7 P, fél­évre 14 P. —r­tlSS UjSHu FÜG G FTLFN Pn* Tek. Királyi ügyészség Kötelespéldány Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utc* Dr. VMTLflSOVSZKY 3 A R 0 S FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS. Megjelenik min­den nap korai reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. Hirdetési díj dé­ré fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefons­zám: 90.­­ Postataka­rékpénztár­ csekkszámla: 12694. D­ERES A községi háztartási pénztár zavar­­bajutása nem az adóbevételek hiánya miatt következett be, mert azok még aránylag elég rendesen folytak eddig be. A zavart az okozza, hogy a köz­s­ség egyéb bevételei csappantak meg. Reményen alul maradt a helypénzből, a vágóhídi díjból, a tárlatírási­­díjból befolyt összeg és elmaradt a puszta­földvári haszonbéreknek a folyó ,gaz­dasági évre esedékes első részlete. Mind­­­ezek a múlt esztendei fagy, jégverés, va­lamint az aszály következményei. Eze­ket az elemi csapásokat eddig a lakos­ság érezte, most jutott el a községházára, épen április elsejére. Sajnos, nem áp­rilisi tréfa, hanem komoly és szomorú­­ valóság. « Eckhardt Tibor vasárnap tartott egyik­­ politikai népgyű­lésen mondott beszédé-­­ ben bejelentette, hogy minden törvé-­­ nyes eszközt meg fog ragadni, hogy­­ Gömbös Gyula lejárt politikai rendsze­­­­rét m­ég az év tavaszán megbuktassák ! Most már értjük, hogy miért fordult hir­telen zordra március végén az időjárás. A kormány védekezik Eckhardt buktató támadása ellen és kitolja a szép ta­vaszt, amely a kormány bukását fakasz­taná rügybe. «■ Az volt a terv, hogy a telepítési tör­vényjavaslat vitáját minél előbb be kell fejezni s ha ez nem megy másképen, nyolcórás ülések helyett tizenkét órán foglalkoztatják naponta a honatyákat Erre nem került sor, mert az ellenzék és kormánypárt megegyezett, hogy szer­dán nyolcórás ülésekkel is befejezik a vitát, ha hétfőn is tartanak ülést. Hétfőn­ ülésezett is a képviselőház és be is fe­jezte a vitát, így tegnap szü­net volt, a mai ülés után pedig megkezdődik a négyhetes húsvéti vakáció. Hát mondja még valaki, hogy elvi ellentétek választ­­ják el egymástól a kormánypárti s el­lenzéki képviselőket! Egységes az va­lamennyi, ha vakációra kell menni. Kommunista diákszervezkedés Budapestről jelentik. A főkapitányság politikai osztálya hetekig nyomozott egy ifjúsági kommunista szervezkedés ügyé­ben. Megállapították, hogy körülbelül 50 diák arra készül, hogy a nyári szünet alatt bejárják az országot és a paraszt­ság körében terjesztik a kommunista esz­méket. Sok diáklány­ tagja is volt a szervezkedésnek. 34 diákot állítottak elő, akik beismerték, hogy valóban kommu­nista szervezkedést folytattak. Kilencen a főkapitányságon maradtak. Gömbös a kormányzónál jelentést tett a római jegyzőkönyvekről Budapestről jelentik: Gömbös Gyula miniszterelnök kedden dé­len kihallga­táson jelent meg Horthy Miklós kor­mányzónál. Kihallgatása közel másfél ó­ráig tartott. Gömbös miniszterelnök rész­letesen tájékoztatta az államfőt a római tárgyalásokról és az új jegyzőköny­vekről. Az ipari novellát tárgyalja a felsőház .Mestervizsgát kontárokat termel a numerus clausus” Budapestről jelentik. A felsőház ked­­­­den délelőtt Varsányi Emil előadásában­­ megkezdte az ipari novell tárgyalását.­­ Láng Lajos nagyobb beszédben foglalt állást a javaslat ellen, mert a kitűzött cél elérésére nem tartja alkalmasnak. A javaslat megfosztja a kisiparost attól a lehetőségtől, hogy a tőkével társulhas­son. Egyedül a kisiparost tiltják el kor­látolt felelősségű társaság alapításától. Senkit a bírói ítéleten felül iparigazol­­vány­ vesztéssel büntetni nem méltányos. Az ipari numerus clausus a jegvesze­ i­delmesebb következményekkel fog jár- . ni, ki fogja termelni a mestervizsgás kony­­­tárokat. Belatiny Artúr, Székács Antal,­­ Szterényi József báró, Morvay István­­ felszóálásai után a vita folytatását mára halasztották.­­«»­­ ­ I Kun Béla Madridban izgat Londonból jelentik. A Daily Mail jelenti Barcelonából: Kun Béla néhány­­napi barcelonai tartózkodása után Mad­ridba utazott. Barcelonában szoros ösz­­szeköttetésben állt a komunistákkal, hogy megszervezze az április 12-i községi választásokra a kommunista jelöltek dia­dalát, akiknek célja a szovjeturalom ki­kiáltása egész Spanyolországban. Kísére­tében van Nonov, az 1934. októberi asturiai forradalom megszervezője. Bar­­celonában meg Nin András, Trockij egy­­kori titkára is segítségére volt. Bőven el van látva pénzzel, Barcelonában mint­egy huszonnyolc ezer font sterlingnek megfelelő összeget osztott szét. Kétezerhatszáz tanút hallgatnak ki a szeghalmi petíció ügyében A szegedi tábla folytatja le a bizonyítást Budapestről jelentik. A közigazgatási bíróság Bothos tanácsa kedden délelőtt tíz órára tűzte ki a szeghalmi választás ellen benyújtott petíció tárgyalását. Szeg­­halmon tudvalévően Temesváry Imrét választották meg képviselővé. Tildy Zol­tán párthívei petíciójának legfőbb érve az ,hogy Tildy választói közül mintegy 2400-at nem engedtek szavazni. A vá­lasztás kiigazítását vagy megsemmisíté­sét kérték. A tárgyaláson Bot­os Gyula elnök kö­zölte, hogy a belügyminiszter megálla­pította Tidy Zoltán magyar állampol­gárságát. A felek ezt tudomásul vették. A bíróság elrendelte a bizonyítást a panaszosoknak azokra az állításaira néz­ve, amelyek szerint a választás lezárá­­sakor a Tildy-párt gyülekező helyein majdnem minden szavazókörzetnél több­száz ember állott. A panaszosok ezekre az állításokra nézve 2300 tanú kihallgatását kérték, amit a bíróság el is rendelt. Ezzel szemben a választásvédelem azt kíván­ja bizonyítani, hogy mindenkinek mó­dot adtak szavazati jogának gyakorlására és Tildy gyülekezőhelyein nem választó­­polgárok, hanem választójognélküliek ácsorogtak a szavazás lezárásakor. A védelem erre 162 tanút jelentett be, ezeket ki is hallgatják, összesen körülbelül 2600 tanút halgat­­nak ki. A bizonyítás lefolytatásával a közigazgatási bíróság a szegedi táblát bízta meg. ­ Hitler válaszával Londonba érkezett Ribbentrop ! mit tartalmaz a válasz? — Felajánlja a Rajnaviáék megerősítésének elhalasztását Londonból jelentik. A Daily Express szerint Hitler válaszának irányvonala a következő lesz: 1. Visszautasítja azt a felhívást, hogy a francia,szovjet egyezmény elleni ki­fogásait a hágai nemzetközi bíróság elé vigye. 2. Visszautasítja azt a javaslatot, hogy a Rajnavidéken húszkilométeres katonamentes körzet létesüljön. 3. Bizonyos feltételek mellett se ajánl­ja, hogy elhalasztja egy időre a Rajna-­­ vidék megerősítését. 4. A huszonötéves támadást kizáró­­ szerződésről szóló ajánlatát kibővíti az­­zal ,hogy azt Ausztriára, Csehszlováki­ára és Litvániára is kiterjeszti. Londonból jelentik: Ribbentrop ked­den este 8 órakor repülőgépen Croydon­­ba érkezett, ahonnan autón Londonba hajtott, hogy átadja a német kormány válaszjegyzékét. Halálra ítélteti egy volt bolgár minisztert és egy ezredest Szófiából jelentik. A hadbíróság hét­főn hoz­ta meg ítéletét abban a hazaáru­lási perben, amelynek Krum-Kolev ez­redes, volt belügyminiszter és Kalen­­derov ezredes a vádlottal. A vád úgy szólott, hogy Kolev és Kalenderov 1935 húsvétján fegyveres államcsínyt kísérelt meg a Tosev-kormány megbuktatására. A bíróság mindkét vádlottat kötélátta­i halálra ítélte, de egyben azt javasolta a királynak, hogy a halá büntetést életfogy­­tiglani fegyházra enyhítse. Anglia megegyezett Egyiptommal Csökkentik az egyiptomi angol helyőrségek számát Kairóból jelentik. Az angol—egyiptomi tárgyalások befejezésükhöz, közeidnek s a megegyezés már biztosítottnak látszik. A kidolgozott egyezménytervezet három legfontosabb alapelve a következő: 1. A Szuezi csatorna övezetében nagy­számú angol csapatot vonnak össze kü­lönböző helyőrségekben. 2. Alexandriát az angol tengeri és légi­flotta támpontjává építik ki és ugyan­csak Alexandria lesz Egyiptomban állo­másozó szárazföldi angol haderő bázi­sa is. 3. A líbiai határ felé vezető alexndriai —merzamatruhi vasútvonal mentén szin­­tén angol helyőrségeket állítanak fel. Nem szerepel a megegyezés pontjai között a kairói angol helyőrség s mint hírlik, Kairóban egyáltalán nem fog többé angol katonaság állomásozni. A többi egyiptomi városból is végleg visz­­szavonják az angol csapatokat.

Next