Orosházi Friss Ujság, 1936. május (25. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

9 testvérhspag­ne továbbja Londonból jelentik: Coleman James és öccse George 46 évig élt a Newyork ál­lamban fekvő Hornell egyik házában, melyet középen krétával vont határvonal osztott ketté. A fivérek sohasem beszél­tek egymással és soha sem lépték át a kréta­ határvonalat. Kertjüket is ilyen krétavonal választotta ketté. Termékei­ket ugyanazon a szekéren vitték piacr­a és ú­ kocsi fenekén vont kréta vonallal különítették el egymás áruit és hazaté­rőben a bevásárolt készleteket. James végre 81 éves korában tüdő­­gyulladásban meghal. Öccse még az utolsó időben sem lépte át a krétaha­tárt, hogy haldokló bátyján segítsen, vagy elbúcsúzzék tőle. Midőn a temet­kezési vállalat emberei a házba érkeztek, hogy­­elvigyék a holttestet, látták,, hogy George felmossa a krétavonalat. Május 1-én pénteken fél 9 órakor Május 2-án szombaton fél 9 órakor Május 3-án vasárnap 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR FOX VILÁGHIRADÓ Artista tanya világhírű artisták csodás mutatványai Budapesttel egyidőben Orosházán a FORUM filmszínház nagysikerű filmje Az örvény (Asszony az örvényben) A francia filmgyártás remeke Társadalmi filmregény, egy nászutas­­pár autószerencsétlensége. Rendezte Edmond T. Greville. Zene Szendrey. Főszereplők : Jeanne Boltet, Jean Gal­­land, Maurice Maillot, Diana Sari, Jean Kolb, Lyne Kleyers, Robert Ar­­noux és Francoise Rosay. Rendes helyárak 30—100 fillérig A szerda—csütörtöki szelvények érvényesek! Helyárak: Erkély és páholyszék 1­0, 1. hely 60, 11. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér. Szerdán, május 6 án fél 9 órakor Csütörtökön, május 7-én 6 és 9 órakor MŰSOR MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADÓ 9 nagyherceg pénzügyei Frank Heller­ing regénye filmen. Rendezte: Gustav Gründgens. Zene: Theo Mackeben. Főszereplők : Vik­tor de Kova, Hilde Weissner, Heinz Rühmann, Theo Lingen. 9 texasi milliomos izgalmas vadnyugati történet. Főszereplő: George O’Brien. Kedvezményes helyárak! HELYÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20­­. I­I­R­O­S­H­A 2­1 FRISS ÚJSÁG Péntek, 1936 május 1 A vésztői tüntetés ügye az ügyészség előtt Felbujtásért őrizetbe vették dr. Varga Zsigmond ügyvédjelöltet Megírtuk, hogy a múlt hét szerdáján Vésztőn ínséges­ tüntetés volt, amely másnap megismétlődött. Asszonyok és gyermekek serege vonult csütörtökön a hentes, és péküzletek­e­t, kenyérért és zsírozóért rimánkodva. Csuta János pék kenyeret osztott ki köztük, Juhász György hentes pedig fejenként 15 deka zsírt ígért nekik, de közben a csendőrök szétoszlatták a tüntetőket. A vármegye vezetősége azonnal intéz­kedett, hogy hasonló esetek ismétlődé­sének elejét vegyék. Az aispán intéz­kedésére újabb inségmunkák indulnak Vész­en, hogy kenyérhez juttassák a nélkülözőket. Megfe­­lő felterjesztést in­tézett a kormányhoz a főispán is. A megerősített csendőrség tömegével hallgatta ki a tüntetésben résztvett ín­ségeseket és a kihallgatások eredménye, képen vasárnap őrizetbe vették dr. Varga Zsigmond ügyvédjelöltet, aki 1931-ben a szeghalmi kerület független kisgazdapárti képviselőjelöltje volt és most is vezetőségi tagja a megyei párt­szervezetnek. Va­ga a leghatározottabban tagadja, hogy bármi része lett volna a tüntetések előkészítésében, ennek elle­né­re hétfőn délután bevitték Gyulára és átadták az ügyészségnek. Rajta kívül még 3 vésztői férfi és 3 nő került az ügyészség fogházába a tüntetés résztve­vői közül. Az ügyészség dr. Varga Zsg­­mond mint felbujtó, társai mint tettesek ellen tett vádindí­ványi zsaro­­s kísérle­t címén. A vizsgálóbíró kedden meg­kezdte kihallgatásukat, de a­etartózta­­tó­i indítvány felett még nem döntött. Szombaton, május 2-án hajnalban már féláron lehet a Budapesti Nemzetközi Vásárra utazni Milyen kedvezményeket nyújt a vásárigazolvány ? Budapesten már teljesen kibontakozott a tarrasz. A Városligetben káprázatos szik­ekben pompáznak a virágágyak, bent a vámosban megélénkült a forga­lom és mindenféle kü­löldiek vidám cso­portjait tann­ji. M­ert­­.a határon túlról már a múlt hét­­óta érvényesek a vá­­sárigazolvány utalási és egyéb kedvez­­ményei, amelyek a belföldiek részére szombaton, május 2-án fiattalban lép­nek érvénybe. A vásárigazolvány, amely a vásár ösz­­szes képviselőinél és minden menetjegy, irodában megszerezhető, ez idén még az eddiginél is nagyobb kedvezményeket nyújt tuajdonosának. Ezeket a kedvez­ményeket a lehető legrészletesebben tar­talmazza a vásárigazolvány, a legfon­tosabb kedvezmények azonban a kö­vetkezők: Vasúton május 2-án 0 órától 18-án déli 12 óráig lehet Budapestre utazni. Az utas az induló állomáson vagy a menetjegyirodában teljes áru jegyet vált Budapestre és ezzel a jeggyel, amelyet természetesen meg kell őrizni, díjmen­tesen utazhatik vissza, tehát végered­ményben féláron teszi meg az utat. Vis­­­szafelé május 8-án 16 órától május 24- én éjjel 12 óráig kell, illetve lehet utazni. Ez a kedvezmény minden vonat minden kocsiosztályára egyaránt érvé­nyes. Ugyanazokban az időközökben, mint a vasutakon, a MAVAUT autóbuszjá­ratain 20—50 százalékos az utazási ked­vezmény, a dunai hajókon pedig fél­áru jegyet lehet váltani. Budapesten az összes villamosokra ér­vényes két, vagy háromnapos bérlet­jegyet lehet váltani napi 1 pengőért. A vásárigazolvány tulajdonosa tiszte­letbeni tagja több országos jellegű kab­na... Distanaul tekintheti meg a múze­umokat, kedvezményes jegyet válthat az Állatkertbe és je­lntős kedvezménnyé­ veheti igénybe a különböző gyógyf­­ü­­zeteket. Egész sereg utalványt tartalmaz a vásárigazolvány, amelynek tuajdonosa az utalványok ellenében 25—50 százalé­kos kedvezménnyel válthat jegyet tár­latokra, a világkiár­ításra, sportesemé­nyekre, a színházakba, amelyek az idény legnagyobb sikerű darabjait tűzik mű­sorukra, a kabarékba, a mozgófénykép, színházakba, a Margi szigetre, a főváros világhírű fürdőhelyeire, továbbá a Ki­rályi Vár, az Országháza, a »Magya­rok bejövetele« körkép és egyéb lát­ványos nevezetességek megtekintésére. Nagy kedvezménnyel — csupán 10 pengőért — vehetnek részt a vásári igazolvány-tulajdonosok a Budapest és környéke feletti sétarepüléseken. A hatóságok és vendéglátó ipar min­den tényezője a legteljesebb gonddal ügyel arra, hogy a vendégek olcsó és kitűnő ellátásban részesüljenek. Akinek nincs lakása, az a vásó igazolványban lévő leve­­zőlap felhasználásával kérjen előzetesen megfelelő lakást Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatal­tól, amely egyébként már a mai­ naptól kezdve minden állomáson állandó ki­­rendeltséget tart és ezek utján nyomban gondoskodik lakásról minden jelentkező részére. . A pécsi bányatelepen a Széchenyi-ak­­nában Zugor Nándor 27 éves vájárt az összegyűlt metángáz mögötte. A felsőház május 6-án, szerdán dél­előtt 10 órakor ülést tart. Magyar Általános Takarékpénztár rt. OROSHÁZI FIÓKJA OROSHÁZA, VÖRÖSMARTY-UTCA 1 SZ. Foglalkozik a banküzlet minden ágával, a legelőnyösebb feltételek mellett. Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára Tőzsdei megbízásokat teljesít. Szerelemmel vádollak Gustav­ Fröhlich, Bulla Elma, Halmay Tibor feledhetetlen triója, Magyar mű­vészek,. Magyar író, Bolváry Géza vi­lághírű magyar rendező me­se,­i a­kotása, feledhetetlen élmény . Szerelemmel vádollak Hétfőn, kedden közkívánatra zóna hely­árakon Dosz­tojevszky örökbecsű regénye filmre átdolgozva, a francia fi­mgyártás csúcsteljesítménye, a világ legnagyobb színésze, Harry Baur mesteri alakítás­ban játsza a főszerepet — Bűn és bűnhődés (Raszkolnyikov). Ezen nagy irodalmi fil­met bemu­atja a Korzó Mozgó Az ál-aranyögpöli trükkje Elharapta a jegygyűrűt, hogy megkaphassa Arany­szé hámost ítélt el a napokban az orosházi járásbíróság büntetőbirája. Ezt úgy kell érteni, hog­y K­ern Mihály 20 éves tótkomlós, cipész segéd arany­ban utazott­. Schwarcz Márton ékszerész fiának adva ki magát, törtarany vá­­sárlása végett házalt és február 19-én elvetődött Farkas Marton házához is, ahol Farkasét egyedül ta­rtlta. Kérdésére az asszony kijelentete, hogy nincs eladó törta anya. K­ern Mihály azonban nem az az üzletember, akit ilyen könnyen el lehet intézni. Megpillantotta Farkas­né ujján a jegygyűrűt és nyomban elhatá­­rozta, h­ogy azt minden­áron megszerzi. Úgy fogott hozzá a nehéz művelethez, hogy elővett egy vastag aranygyűrűt és ajánlatot tett az asszonynak, hogy cse­réljék el a gyűrűket. Az ő­­amerikai arany gyűrűje sokkal értékesebb, mint az­ asszony vékony, kopott karikagyűrű­je, de­­ egy pengő ráfizetése ellenében mégis hajlandó elcserélni Farkasné is­m­­­­elten kije­lntette, hogy gyűrűjét nem adja, különben is a férjje nélkül nem köt semmiféle üzletet. »Ifjú Schwarcz,­ azzal távozott, hogy később visszajön, addig Farkasné kérdezze meg a férjét, mint, szólna a gyűrücseréhez. Úgy 3—4 óra múlva újra megjelent Farkaséknál. Az asszony — aki közben beszélt férjével — ismét egyedül volt és ki­jelentetve ,hogy cseréről szó sem lehet, férje a leghatározottabban meg­­tiltotta. Klein, mindez nem riasztotta el; megkérte az asszonyt, hogy legalább femérés végett adja át gyűrűjét. Farkasné ezt megtette, mire váratlanul különös dolognak lett tanúja: a fiatalember a gyűrűt szájához emelte és egyszerűen el­harapta, így már nagy nehezen sikerült rábeszélnie a méltatlankodó asszonyt a cserére — az 1 pengő »toldásról« le kel­ett mondania az é­­lmes fiúnak — és Klein.Schwarcz az elharapott jegygyűrű­vel bo­dogan távozott. Farkasné a cserébe kapott »amerikai aranygyűrűt« másnap Schwarcz­­Márton ékszerésznél be akarta cserélni, de az ékszerész rövid vizsgálat után kijelen­­tette, hogy a gyűrű rézből van és nem ér többet 40—50 fillérnél. Erre az asz­­­szony — TritTi ráfi az is kii­erült, hogy nem Schwarcz fia volt a furfangos arany­­ügynök — feljelentést tett az őt meg­károsító ismeretlen fiatalember e­len. Klein hamarosan kézrekerült és beis­merte a ravasz trükk elkövetését. Állí­tása szerint az általa adott gyűrű 1,50, az elharapott jegygyűrű 4,40 pengőt ért, de neki sikerült 5 pengőért eladnia egy előtte ismeretlen embernek. Ezek után ke­rült Klein a bük­tetőbíró elé, aki csalás vétségéért tizenöt napi fogházra ítél­te a reményteljes ifjút,­­ aki ellent az iparhatóság törtarany engedély nélkü­l vásárlásáért külön kihágási el­járást folytat.

Next