Orosházi Friss Ujság, 1936. július (25. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

dasdg­lius 29. 1 A k Bank hív. árf. — szokol 13 31) )oi­ár 336.80 foll. Irt. 23000 .h­a 29.90 chilling 80 —­ŐZSDE -­PIAC XXV. évfolyam 148 szám­ára 8 fillér Vetzetik­ Tek. Királyi Ügyészség Kötelespéldány ívre 10 P, vi-­rtékre postán küldve negyed­­ívre 7 P, fél* ívre 14 P.­­Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utc*I I OROSHÁtZI Megjelenik min* den nap korán reggel. L­apzáró éjjel 12 órakor. Hirdetési díj dé. re fizetendő. Hirdetésekre fon­natkozó kérdé­ sekre cs&k vé* laszbélyeg elené» ben vi­aszolts A FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Dr. UMTLIlSO­VSZKY VÁROS Telefonszám: 90. — Postataka­­rékpénztári csekkszámla: 12694. Szerda, 1936 Julius 1 ak. árpa ab pzs angeri ak. liszt SPI AC 10.75 14.30 12.00 11.70 11.70 11.62­ 11.64 11.70­ 11.72 ÁLÁR­­ Felhajtás 5584 Eladatlan 136 ír. élénk ^cP -Jyc A magyar sajtó képviselői Gyopároson A szépen fejlődő fürdő dicsérete — A strandolást elmosta az eső Látogatás a felső mezőgazdasági iskola és Csizmadia András tanyáján iS 03SR0 rás tS 30. ■Iái megfigyelő ütése .. U * 26­ 0 C felett 16.9 , felett 180 „ felett 27 0 „ 200 . 21-3 „ 21-7 ” 21.0 . 186 „ 144 „ 11 óra 69 °/o 60 °/o 761 "4 mm 760 2 mm 0.4 mm észak , sokhelyt eső, ugat felől kissé és kiadó: ;Y JÁNOS Friss Újság részet és lap­ít. ;1 Lez­ajlott a gyopárosi ujságirónap. Orosháza község, a többi vendéglátó és a rendezőség ugyancsak kitett magá­ért, hogy vendégeink jól érezzék ma­gukat s ezt — hisszük — te­jes mérték­ben sikerü­l is elérni. Ami rajtunk állt, mindent elköve­tünk, hogy a magyar sajtó munkásai, akik bennünket látó- ,­gatásukkal megtiszteltek, jó emlékekkel távozhassanak tőlünk — egyedül az idő­járás volt az, amely szeszé­dességé­t itt,ott áthúzta a számításokat és egy­­ kicsi: rontotta a programmot. De túl-­­ nyomópeszt az idő is megfeleő volt és emiatt sem kelet semmi fontosat el­hagyni. Fogadtatás Néhány vendig már vasárnap délelő­t megérkeze­t, a zöme azonban a vasár­nap dé­k­áni vonatokkal jött meg Békés­csaba, Szentes, Szarvas és Szeged fe­lől. Az érkező vendégeket az orosházi újságírók fogadták az á­lomáson, ellát­ták őket a szükséges útbaigazításokkal, átaványokka, programma és a kivo­nat Gyopácsra vitte őket, ahol 4 órakor hideg kávét és kalácsot kaptak uzson­nára a községi vendéglő terraszán. Uzsonna után fürdés következett vol­na, itt azonban az idő beleszólt a pro­­grammba: megeredt az eső és így­ csak a kádfürdőt vehették igénybe a ven­dégek, akik nagyrésze szobájában pi­hent, vagy a vendég ő terraszán időzött a vacsoráig. Vacsora Este 8 órakor az egész vendégko­­szoru h­elyet foglal a községi vendéglő terraszán elhelyezett terített asztaloknál és megkezdődött a vacsora, amelyen Orosháza társadalmából is számosan vet­tek részt a vendég újságírókon és höl­gyeken kivül. Vacsora közben dr. Bulla Sándor főjegyző közvetlen hangu üdvözlő beszédben köszöntötte községünk tár­sadalma nevében a vendégeket, akik fá­radságot nem sajnálva messze földről eljöttek, hogy a mi kincseinket meg­ismerve, se hívják ránk az ország kö­zönségének figyelmé . Kérte, hogy néz­zenek meg mindent figyelmesen, érez­zék jól magukat körünkben, ha az időjárás engedi, élvezzék Gyopáros szép­ségei, ke­lendességé , és tekintsenek ránk olyan szeretettel, mint amilyennel mi hívtuk és vártuk őket. Gál Imre az »Esti Kunir« c. szer­­kesz­tje, a Magy­a Ujsági­ók Egyesüle­te titkára köszönte meg dr. Bulla fő­jegyző üdvözlő szavait, majd a Magyar Újságírók Egyesü­lte üdvöz­e­tt tolmá­­csolta dr. Mit­asovszky János főszerkesz­tőnek a 25-ik évfolyamát futó »Oros­házi Friss Újság« megjelenésének lju­­bi­lumi évfordulója alkalmából. Dr. Szi­lágyi Bé­a a Magyar Távirati Iroda üd­­vöz­e é tolmácsolta Mit­asovszky s­.e.­­­kesz­ő­nek. Az­ üdvözléseke dr.­ Mitla­­sovszky János rövid beszédben kö­szön­t meg. Sass Lászó a Magyar Új­ságírók Tun­da Egyesü­lte re­gényét ad­ta át dr. Bu­la Sándor főjegyzőnek, Szabó Pá­nak, a M. T. I. munkatársá­nak, a gyopárosi ujságirókirándulás fő­rende­gjének és dr. Mi­lanovszky János­nak. Dr. Bo­bély Zoltán a hölgyeket köszöntötte fel. Vacsora után kedélyes poharazás és tánc kezdődött, amí­g útán a vendé­gek késő éjszaka tértek nyugovóra. Csizmadia András tanyáján Hé­fői serge borús de ie.idkiv­ il kel­le­mes, enyhe idő­t éb­edt a társaság. Jó reggé­l után szétszéledtek a vendégek: nagyrészük a felső mezőgazdasági is­­ko­l gazdaságába ment, négy fővárosi újságíró pedig­ három orosházi kísére­tében két úrvezető autóján Csizmadia András újvá­r­i tanyájára­átogatott el. Ott megérkezés után sörrel­ kínálta őket a házigazda, Csizmadia Sándor, majd kimen­ek a mezőre és megtekin­tették az árpa aratását, azután pedig a mintaszerű gazdaságban néztek kö­rül. Hé fogá­s , pompás ebéd és boroz­gatás után az orosházi á­lomáshoz rö­pítetté őket a két autó és a vendégek nagy részével együtt elutaztak. A fmg. iskola gazdaságában Pé­er­ Pál napján a vendég újságírók már kora reggel talpon vo­tak, hogy a kije­ölt programm egyik legszebb ese­ményére se készüljenek. 9 órakor az AEGV gyopárosi vonatán Orosházára jöttek, ahol a községháza udvarán már vártak rájuk a számukra kijelölt fo­gatok, melyek az orosházi m. kir. felső mezőgazdasági iskola tangazdaságába szá­nották az illusztris vendégeket. Hangos jókedvvel indult az ujság- Csiná a karaván a tangazda ág felé, ahová megérkezve, Balás Béla az intéz­et igaz­gatója, az fmg. teljes tanári karával vár­ta a vendégeket. Rövid ismerkedés után Balás Bé­a üdvözölte a vendég újságíró­kat és azok kísérőit s őszinte szavakkal köszönte meg a rendezőség figyelmét amiért alkalmat adtak a magyar lapok szerkesztőinek arra, hogy ezt a minta­­gazdaságot megtekinthessék. — Amikor őszinte szere­t­te üdvöz­löm vendégeinket — mondta Balás Bé­la — tudtukra kell adnom azt is, hogy fez a hely, ahol most kedves vendégeink á­lnak, pár esztendővel ezelőtt még egy terméketlen, szikes legelő volt, amit bi­zonyít az is, hogy jó része a gazdaságot körül vevő terepnek még ma is legelő és a­’, hogy szomszédaink még ma sem tudnak kiterme­ni földjükből semmit. Hosszas és fáradságos munkával, sok kisérve­t­és után, tanáraink fáradhatatlan buzga­sa azonban megteremtette ezt a min agazda ágot, ami­k igazán büszkék vagyunk s szívesen mutatjuk be azt kü­lönösen a magyar sajtó képviselőinek. Mielő­t azonban tovább mennénk, kije­­lentem, hogy ha ingyen adnának is nagyobb terü­­let gazdálkodásra, akkor sem fogadnánk el, mert célunk a 30 holdas kisgazdaság bemutatása és azon való gazdálkodás megismertetése. Ezt a cé­unkat pedig, mint meg fogják látni el is értük. Az­ igazgató tájékoztató szavai után e indult a társaság a gazdaság megtekin­tésére. Itt Bartha Ernő oki­ gazda be­­mu­atta az aratást, dr Sín István a búza ia­pjáró , Zatykó Sándor a sikértartalmá­ról, dr. Bodnár József az aprójószágok­­ról tartottak séta közben rövid ismerte­tőt, majd Holecska Gyula, Gulyás Samu és Wéber Antal tanárok egy másik cso- s­portnak a tehenészetet és sok más gaz-­­­dasági érdekességet mutattak be. A konyhaker­észet és gyümö­lsös megt­e­­­­kintése után az intézet igazgatósága­­ gyümö­csköszo­ó keretében megvendége­l­te az újságírókat, akik hálás köszöne­­­­tűk tolmácsolása mellett sok szép emlék­kel és tapaszta­lttal gazdagodva tértek vissza Orosházára. Séta a községben, ebéd, elutazás A vendégek egy része a Hősök szob­­­­rát, a róm .kát. templomot, a Kisbir­tokos Szövetség székházát, a Tóth gőz- i­ma­om és villamoste­ep épület­tömbjeit és a Diana­ fü­rdőt tekintetnék meg. Na­gyon tetszett a Terényi­ utca parkírozása is, ezer színben úszó virág gruppjaival. . Sé­f után az Alföld szálló kerthelyi­­ségében közebéd volt, mellel dr. Bulla Sándor főjegyző is részt vett, akinek az újságírók nevében Ugri Imre meleg sza­vakkal köszönte meg Orosháza közön­ségének kedves vendégszeretetét, amit soha el nem fognak felejteni. Ebéd után a vendégek egy része a pályaudvarra hajtatott, ahonnan sok szép emlékekkel , telve vitte a vonat őket a fővárosba és­­ és az ország több nagy városa felé. Az újságírónap kifogásban rendezése és sikere elsősorban Szabó Pál, a Ma­gyar Távirati iroda orosházi munkatár­sának az érdeme, aki fáradhatatlan agy­­i áv­al mindenütt szemé­leset intézkedett és iránti ott. A kitűnő ellátásért pedig Laczkó István és Tatzl Antal vendéglő­söket illeti dicséret. Nagy igyekezettel szolgálta az ügyet a kisvasút is —­ 50 szabadügyet is bocsátott rendelkezésre —, sajnos,­­nem teljes sikerrel, mert technikai zavarok miatt mindkét napon voltak kisebb késések és hétfőn este a szegedi újságírók egy i­gen kis késés miatt emaradtak a vonatjukról, autón kellett hazatérniük. Orosháza, sa­jtónapi vendégei Frohich Károly Mi­niszterelnökségi saj­­tóosztá­s, Wagner Márton Gyomai Uj­­­ság, Hajdú Ernő Kecskeméti Lapok, Iván Mihá­y Szegedi Ujnemzedék, dr. Fehér István Szegedi Ujnemzedék, Fejérváry József Vásárhelyi Reggeli Újság, Ba­logh József Vásárhelyi Népújság, Drechs­ler Ottó Pester Lloyd, VI.,m Dezső Sze­­gedi Ujnemzedék, Soós György Vállal­kozók Lapja, Oroszlány Gábor Békés­csaba, Ko­lár János Békési Hírlap, dr. Erényi Gusztáv Pester Loyd, Friss Ár­pád Népszava, Harmath Pál Magyar Hírlap, dr. Berecz Lajos Újság, Nyigri Imre Népszava, Nyigit Imréné Népszava,­ Szigeti László Magyar Hírlap, Sass László Magyar Újságírók Egyesülete, Gál Imre Esti Kurír, dr. Borbély Zoltán­ Nemzeti Újság, Raczkó Lajos Magyaror­szág, Sí­ló Domokos Zoltán Az Est, dr. Sziágyi Béla Magyar Távl­ati Iro­da Szeged, Szilágyi Pál Szegedi Napló, dr. Kemény László Szegedi Fü­ss Újság­, Ba­ázs Árpád Gyula, Hortobágyi Jenő. Körösvidék (Békéscsaba), Orosz István Szarvasi Közlöny, Gruber István Békés­megyei Közlöny, dr. Ormos Ede Fu­ss Újság, dr. Gadó Imréné Az Est, dr. Erdős Lajos Paris Soir, Wertz Béla, Po­­­isches Volksblatt, Ladányi Lóránt Újság, dr. Szőke Sándor Újság, Fedor Ágnes Színházi K­et, Székely Bé­a Pesti Hírlap, dr. Konkoly Kálmán Pesti Napló. Negyven újságíró és 15 családtag. r " ***** Felfüggesztették a vasárnapi munkaszünetet Július négy vasárnapján szabad aratni és csépelni Az idei termésbetakarítási munkák za­var­a­sa elvégzése érdekére.­ — több­rendbe­n elő­erjesztésre — a földmive­­lésügyi miniszter rendeletet bocsátott ki, amelyben a vasárnapi munkaszünet fe­függesztése kizáró­ag az aratási és a ve­l kapcso­l­os munkákra a szükség­hez­ képest megengedte. A miniszteri rendekben fogalt felha­­talma­i­ alapján vármegyénk alispánja, illetve az őt helyettesítő főjegyző a va­sárnapi munkaszünete a fentre tett meg :­őg azon­yai mun­ka­tészés­t a julus 5, 12, 19 és 26-ra eső vasárnapokra a vármegye egész­e.i­­etén felfüggesztette. Egyben pedig utasította a járási főszol­­gabirákat és a községi e­­ljáróságokat, hogy e­nnek közhírré téte­e mellett in­tézkedjenek, hogy az e­lenőrző szervek az aratással és a vele kapcso­atos mun­kákká foglalkozó okosságot ezen mun­kája vég­é­épen vasárnap se akadályoz­zák.

Next