Orosházi Friss Ujság, 1936. augusztus (25. évfolyam, 175-176. szám)

1936-08-01 / 175. szám

ElAbh fedyben házhoz kordva negyed­­ivre 5 P, fél­­­m 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­­ívre 7 P, fék­­frrre 14 P,­­S­Z OROSHÁZI Megyeférfi min­­den nap toll reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor, Hirdetési dk ddi­re Hirde natkozA­sekre csak laszbélyeg ellenfr­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS:­I Telefonszám: 90. — Postaiak** Orosháza, Torkos Kálmán­ utca I Dr. IRITLjZSOVSZKY száROS Í­rékpénztári csekkszámla: 12694. . Sürgősen ravatalozó épül Rokóczitelepen Bem vállal a község a­ tiszti lakbérdalerend­et — Schwarcz Béla, Hotter és Rajz szállít fűtőanyagot a községnek — megszűnik a monori­­driatirds Orosháza község képviselőtestülete­­ tegnap délelőtt a tisztújító szék után,­­ amely dr. Bakos József tb. főszolga­bíró elnökletével négy új esküdtet vá­lasztott — amiről lapunk más helyén számolunk be —, rendkívüli közgyűlést tartott, amelyet 10 óra után néhány perccel nyitott meg Baranyai Kálmán bíró. Legelőször a tárgysorozat 12. pontjaként szereplő tárgyakban — terü­­let,adásvétel, terület,csere, terület-átenge­dés, régi transzformátorház lebontása — hoztak névszerinti szavazással határoza­tot s utána Baranyai bíró tíz perc szü­netet rendelt el, amely alatt a tanács­termet kiszellőztették. községi jegyzők szabadságát és Kondo­ros község vásárreformját tudomásul vették. Felépül a hullahamvasztó Baán Zsigmond ny. községi jegyző emlékét jegyzőkönyvben örökí­tte m­eg a közgyűlés, majd elhatározta, hogy Mindszent község pontonhid­épl­ési ter­vét erkölcsileg támogatja, anyagilag nem és átvá­lalta egy beteg kórházi szállí­tási költségét. A gyeptelepi hullaégető­­re 4600 pengőt szavazott meg. Tudo­másul vette a tiszti lakbérbizottság meg­­állapítását, hogy Orosházán a tiszti lak­­bérekért lehet megfelelő lakást kaptni, ennek alapján a jövőben lakbérdifferen­cia nem terheli a községet — a már fennálló évi 1400 pengő teher azon­ban a bérletek lejártáig fennmarad — és két újabb lakbérdifferencia-b­ejelen­­tést már nem vett tudomásul. Vita a drága Gyopáros körül A felsőbb hatósági határozatok is­mertetése során — ezek között szere­peit a lapunkban már ismertetetteken kí­vül az is, hogy a monori járlatírást be kell szüntetni, mert a legújabb ren­delkezés szerint csak külön körzet for­májában volna fenntartható, az pedig nem felelne meg a célnak — heves vita fejlődött ki Gyopáros drágasága, med­rének kioszt­ása, a tervezett mély­fúrás és a fürdőbizottság működése kö­rül, amelynek eletére a községi tüzelő,­anyag­ szá­lltásra vonatkozó javaslatot fo­gadták el. Eszerint a tűzifát Schwarcz Béla 3.47, a kockaszenet (java’) Schwarcz Béla 3.94, a brikettet (dorogi) Hotter és Rajz 4.21 pengős egységáron szál­lítja. Költségvetési tételek Egymásután fogadták el a testneve­lés 9000, a tűzoltóság 16627, a gazda­sági ismétlőiskola 1647 pengős költség­­vetését, amely utóbbinál Zatykó Mihály tervet ismertetett az állástalan óraadó tanítók külön jutalmazására és szer­számkamara felál­­tására, a tanonciskola 9377 pengős költségvetésénél pedig Né­meth István az iparosság panaszait tette szóvá különösen a mulasztott órák iga­zolása körül kié­rződött helyzet miatt. A tanonciskola felügyelőbizottságának tagjaiul ismét Szél Istvánt, Gulyás Sa­mut, Hézer Bélát, Molnár Jánost, Sülé Gyenge lábon áll a köztisztaság Az újra megnyitott közgyűlésnek dr. Bulla Sándor főjegyző tette meg elöl­járói jelentéseit adóbefizetésről, pénztár­vizsgálatról, menházi felvételekről, majd a negyedévi közegészségügyi jelentést olvasták fel, amelynél Tóth Ferenc szó­­vátette, hogy egyikét főutca kivételé­vel a köztisztasági nem kielégítő, a ro­hanó autók óriási port vernek fel, a szennyvíz az utcára folyik, a mellékut­cákban pocsolyák bűzlenek, a kapual­jakban baromfival kereskednek és csak az seper a háza előtt, aki akar, szúnyo­gok és legyek milliárdjai veszélyezte­tik az egészséget. Kérte, hogy az is­kolák környékét tartsák tisztán, ott a kocsiállást szüntessék meg és a szemét­ és trágyatelepeket ne csak a központ­ban, hanem az egész községben fedessék le. Dr. Tafler Elek 2—2 sor­sát kért a Táncsics Mihály­ utcára, Kiss János az Előd­ utca két csatornájának tisztántar­tását kérte. Kovács Lajos mérnök és dr. Bulla Sándor főjegyző magyarázó szavai után tudomásul vették a köz­egészségügyi jelentést, majd a járvány­kórházi és menházi jelentést is. Az állatorvosi jelentés kapcsán dr. Bulla Sándor bejelentené, hogy a vásár­tér új bejáratait kikövezik, a kért bó­dékat felállítják, a járdakérdést esetleg az út másik oldalán való járdaépítéssel oldják meg, a tenyészállat-beszerzést pe­dig a gazdaérdekeltségekkel és szak­értőkkel való megbeszélés alapján vég­­zik. Ezután az állatorvosi jelentést a Lászlót választották meg, új tag (Kovács Lajos mérnök helyett) Tóth Ferenc. Két új mázsaház épül A még hátralevő tárgyakkal alig ne­gyedóra alatt végzett a közgyűlés: a gyámpénztári közös kamatkulcsot félév­re 2,2 százalékban állapította meg, a gimnázium jövő évi 3000 pengő segé­lyét azzal szavazta meg, hogy ha a Vágh­ házat át tudja adni, annak bérértékét leszámítják a segélyből. Horváth Rózsi magánóvónő tűzifa, és lakbérsegély-ké­­relmét elutasították, mert óvodájához kö­zel ál­ami óvoda is működik, a rákóczi­­telepi háziipari tanfolyamnak 300 pen­­gőt, a jegyzőárvaháznak a szentistván­­napi bevétel 15 százalékát, a sziítügyi bizottságnak 300 pengőt szavaztak meg évi segélyként. Megszavaztak a szöllő­­beti utcanév, és házszámtáblák költsé­gére 500 pengőt, az utcaszabályozási alapra 3000 pengőt, gabona- és ba­­romfimázsaház újjáépítésére 6800 pen­gőt, egy új számológépre 200 pengőt, országzászlóra 1000 pengőt. A teme­tői ravatalozó kérdését egyelőre újabb tárgyalásokig­­ levették a napirend­ről. Rákóczitelepen pedig 600 pengő költ­séggel ravatalozó építését határozták el, hogy az egyszobás lakásokban elhaltak kötelező temetői ravatalozása haladékta­­lanul megvalósulhasson. Néhány köz­munkatörlés, illetőségi ügy elintézése és községi bizonyítvány bemutatása után a közgyűlés fél kettőkor ért véget. Holtig szenved Bokor Eszter apja meggyilkolásáért Paulik József­­ét is 5 évi fegyházra ítélte a szegedi tábla elé kerül a sámsoni apagyilkosság A Kúria Ismeretes olvasóink előtt annak a ke­gyetlenül végrehajtott gyilkosságnak min­den részlete, amelynek Bokor Bálint orosházi öreg gazda esett áldozatul a mai esztendő december havának első nap­jaiban, vejének, Paulik Józsefnek a sám­soni határban levő tanyáján, ahol leá­nya Bokor Eszter — Paulik Józsefné agyonverte apját azalatt az idő altt, míg férje 10 esztendős kislányával a szom­szédban bandázott. A gyulai kit. ügyészség Bokor Esztert, akit a gyilkosság után néhány nap múlva letartóztattak, gyilkosság bűntettével vá­­dolta, a férje Paulik József ellen ,pe­dig gyilkosságban való bűnrészesség mi­att adott vádiratot azért, mert tudott felesége szándékáról és épen azért ment el hazulról a kisleányával, hogy fele­sége végezhessen az öreg Bokor Bá­linttal. A gyulai kir. törvényszék május ha­vában megtartott kétnapos főtárgyalás után Paulik Józsefné­­ Bokor Eszter bűncselekményét nem minősítette gyil­kosságnak, mert az orvosszakértői vé­lemény alapján nem állapította meg az előre megfontolt szándékot, ezért fel­menő ágbeli rokonon elkövetett szándé­kos emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek Paulik Józsefné , Bokor Esz­tert, akit az édesapja megöléséért az­ enyhítő körülményekre való tekintettel életfogytiglani fegyház helyett csupán 12 esztendei fegyházbüntetésre ítélt, a férjet, Paulik Józsefet pedig felmentette. Felebbezések folytán az ügy a sze­gedi kir. Ítélőtábla elé került, mely a napokban tárgyalta az apagyilkos asz­­szony és férjének bűnügyét. A kir. Ítélőtábla a törvényszék íté­letét megsemmisítette s Bokor Esztert apagyilkosságban mondotta ki bűnösnek, mert megállapította, hogy Bokor Eszt Vámőrlők Tfc , azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra legelőnyösebben "H *" jül? ■ vásárolunk. — A későbbi ármegállapításra behozott búzánál apadás­­ címén levonást nem eszközlünk! legprímább minőségben cserélünk! Zsákokat búzabeszállitáshoz díjmentesen adunk!1 Tóth malom

Next