Orosházi Friss Ujság, 1936. augusztus (25. évfolyam, 175-176. szám)

1936-08-01 / 175. szám

2 ter előre megfontolt szándékkal, tervét előre kieszelve verte agyon édesapját, ledért életfogytiglani fegyházra ítélte. A kir. ítélőtábla is figyelembe vett némi enyhítő körülményeket és ezért mellőzte az apagyilkos asszonyra a ha­lálbüntetés kiszabását. A kir. ítélőtábla azt is megállapította, hogy Paulik József tudott felesége bű­nös szándékáról s őt arról komolyan lebeszélni nem próbálta, sőt azért tá­vozott el hazulról kislányával a múlt év december harmadikén este, hogy fe­lesége végrehajthassa szörnyű cseleke­detét, ezért a kir. tábla, mint gyilkos­­kosság bűntettében való bűnsegéd­ bűn­­részest, Paulik Jószefet öt esztendei fegy­házra ítélte. Az ítéletek ellen a kir. főügyész sú­lyosbításért felebbezett és indítványozta Paulik József letartóztatását, amit azon­ban a tábla mellőzött. Az elitéltek és védők semmiségi pa­ í­­T" HP®Llw Telefon 9 MOZGÓ Szombaton, augusztus 1-én fél 9 órakor Vasárnap, augusztus 2-án 3—6—9 órakor FOX HÍRADÓ Két nagy film egy műsorban! 0­ magyar film Búzavirág Magyar népszínmű, zene, ének, tánc. Irta: Bus Fekete László. Rendezte: Székely István. Zene : Szenkár Dezső. Főszereplők : Viktus — Kató - Schultersné Polika — Sivó János Péter — Harsányi Lola — Tanító Báró — Elly —AQAY IREN Erdélyi Mici Vizváry Mariska Berki Lili Páger Antal Rózsahegyi K. Nagy György Eszterházi Ilona Pethes Sándor Rátkai Márton Színhely: Budapest és Sivó János birtoka. Donogo tonka az aranyváros Vidám, zenés történet egy furfangos párról. Rendezte: Reinhold Schänzel. Zene: Franz Doelie. Főszereplők: ANNY ONDRA, VIKTOR STAAL, Oscar Sima, Aribert Wäscher, Rudolf Platte, Will Dohn. HELYÁRAK: Erkély és páholy 70, Első hely 60, Második hely 50, Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. Szerdán, augusztus 5-én fél 9 órakor Csütörtökön, augusztus 6-án fél 9 órakor MAGYAR VILÁGHÍRADÓ Két amerikai világfilm egy műsorban! Őfelsége a homsznyili Szenzációs társadalmi vígjáték. Irta: Harry Leon Wilson. Rendezte: Leo Me, Karey. — Főszereplő CHARLES LAUGHTON. SANGHAI Látványos, izgalmas kalandortörté­net. Írta : Graham Baker. Rendezte : James Flood. Főszereplők: Charles Boyer és Loretta Young. d­­­.XII FRISS J’SAO Szombat, 1936 augusztus 1 naszt jelentettek be a táblai ítélet el­len, így a sámsoni apagyilkosság ügyé­ben a kir. Kúria mondja ki az utolsó szót. Megjegyezzük, hogy az »Orosházi Új­ság« és az »Orosházi Friss Hírek« csü­törtökön, illetőleg pénteken azt írták, hogy a kir. Ítélőtábla helybenhagyta a Bokor Eszter 12 évi fegyházbüntetését, Paulik Józsefet pedig a kir. Ítélőtábla is felmentette. Ezekkel a híradásokkal szemben az a valóság, hogy a kir. Íté­lőtábla Bokor Esztert életfogytiglani, Paulk Józsefet pedig 5 évi fegyházra ítélte, b­ár dr. Pálfi Dezső védő az ügyvédi titoktartásra (?) való hivatko­zással nem nyilatkozik a védenceire kis­sé kepesetlen táblai ítéletről, Paulik Jó­­zsef pedig azt híresztel­i, hogy őt a tábla is felmentené. Négy esküdtet választott Orosháza választóközönsége Jankó István, Tarr János, Németh Ferenc és Szemenyei Sándor a község új elöljárói Orosháza község képviselőtestületének jelölése alapján a község választópol­­gársága tegnap délelőtt töltötte be az újonnan szervezett négy esküdti állást. A tisztújító széket délelőtt 9 órakor nyitotta meg dr. Bakos József tb. fő­szolgabíró, üdvözölte a képviselőtestü­let megjelent tagjait és a közgyűlés tá­mogatását kérte közérdekű munkájához, majd ismertette, hogy a meglevő négy mellé további négy kijáró esküdt al­kalmazását és a vonatkozó szervezési szabályrendelet módosítását a vármegye törvényhatósága jóváhagyta és a sza­bályszerűen meghirdetett pályázaton a következő pályázók jelentkeztek: Rajos István, Kovács József, Németh Ferenc, Zsiga József, Halupa Lajos, vi­téz Németh Mihály, Szemenyei Sándor (ács), Jankó István, id. Németh János, Gabnai Sándor, Szemenyei Sándor (gazd.), Tóth János, Jankó Mihály, Sza­­bados Antal, Krajcsovics János, Tarr Já­nos, Pataki Sándor, Ravasz Ferenc, Haj­dú József, vitéz Kunos Mihály, Szepesi Sándor. Az elnöklő főszolgabíró bizalmi fér­fiakul Boda Mihályt, Nadabán Sándort és Vári Lajost jelölte ki. Tóth Ferenc utalt arra a régebbi képviselőtestületi határozatra, hogy a jelöltektől feltét­lenül erkölcsi garanciát kell megkívánni, dr. Mitlasovszky János pedig a jelölés technikai keresztülvi­telére nézve tett ja­vaslatot. Ezután dr. Kávássy Albert, Ra­vasz Antal, dr. Mitlasovszky János rész­vételével szavazatszedő küldöttség ala­kult és a közgyűlés megejtette a jelö­lést az egyes esküdt állásokra. V. es­küdtnek Jankó Istvánt, Németh Feren­cet, Németh Jánost és Tarr Jánost, VI. esküdtnek Németh Ferencet, Tarr Já­nost, Németti Jánost és Pataki Sándort, VII. esküdtnek Németh Ferencet, Né­meth Jánost és Szemenyei Sándort, VIli. esküdtnek Szemenyei Sándort, Németh Jánost, vitéz Németh Mihályt és vitéz Kunos Mihályt jelölte a képviselőtestü­­leti tagok szavaza­ti alapján a főszol­gabíró. A jelöltek közül a községháza udvarán összegyűlt többszázfőnyi válasz­tópolgárság közfelkiáltással Jankó Ist­vánt, Tarr Jánost, Németh Ferencet és Szemenyei Sándort (gazdálkodó) válasz­totta meg esküdtekké. A választás egy óra alatt történt meg, 10 óra 5 perckor az új esküdtek letet­ték­­a hivatali esküt és elfoglalták he­lyüket az elöljáróság tagjai sorában. Dr. Bakos József megköszönte a képviselő­­testület és a szavazatszedő küldöttség működését és a tisztujítószéket bere­kesztette. —og Fulladás okozta Papp István halálát Hirtelen halálra való hajlamosságot állapított meg a boncolás A Gyopáros-tó vizében csütörtökön délben tragikus módon elhunyt Papp István szentesi mészáros holttestét a gyulai ügyészség rendeletére dr. Lánczy Lajos vizsgálóbíró jelen­etében dr. Ka­­roliny Lajos egyetemi tanár, törvény­­széki orvos és dr. Hajós István járási tisztiorvos tegnap délután felboncolta. A boncolás megdöbbentő eredményt hozott. Papp István halálát nem szél­­hűdés okozta, mint általában feltételez­ték, hanem fulladás. A szerencsétlen embert tehát meg lehetett volna menteni, ha elmerülését nyomban észreveszik és idejében segítségére sietnek. Az nagyon valószínű, hogy elmerülése előtt rosz­­szul lett — ha csupán a talajt vesztette volna el lábai alól, bizonyára kapálózott és segítségért kiabált volna — és ájul­­tan t­erült el az elég­ mély vízben. Erre a pontra nézve a boncolás sem tu­dott határozott választ adni, azt azon­ban kétségtelenül megállapították a bon­coló orvosok, hogy többrendbeli szervi rendellenesség hajlamossá tette a hirtelen halálra: májnagyobbodása, tüdőtágulása, szívelváltozása és mirigyzavara várt a gyopáros legújabb áldozatának. Mind­ez megerősíti azt a feltevést, hogy Papp rosszul lett a vízben és ájultan bukott a fenékre, azért nem tudott sem segítséget kérni, sem újra felemelkedni. A tragikus sorsú hentesmester holttes­tének hazaszállítására csaldj­a engedélyt kapott és a boncolás után légmentesen lezárt koporsóban, furgonon meg is tör­tént az elszál­­lás. Ez a tragikus eset ismét intő példa arra, hogy bár a Gyopáros vize az idei nyáron több mint fél métert apadt, még mindig nem abszolút veszélytelen, mert vannak olyan részei ahol kisebb termetű embert egészen ellep a víz, tehát állandóan készen kell állnia egy használható és jól felszerelt mentőcsónak­nak, amelyből a mentőövnek sem szabad hi­ányoznia. A közönséget pedig talán jó volna táblán figyelmeztetni a mély víz é­s a felhevült testtel való vízbeugrás veszedelmeire. WWWWWWWWWWWWWWbTiOT.tu dm Az elöljárói fizetések Havi 45 pengőt kap egy kijáró esküdt Orosháza község elöljárói tudvalevő­leg nem részesülnek valami magas dí­jazásban, sőt igen soknál az elvégzett munkával egyáltalában nincsen arány­ban a díjazás. A tegnapi közgyűlés úgy határozott, hogy a jövő évre felemeli az esküdtek fizetését 25 százalékkal és­­a közgyám fizetését — miként régen volt l egyen­ lővé teszi az albírói tiszteletdíjjal. Egy­úttal utasította a közgyűlés az elöljáró­ságot, hogy a jövő év végére, mikor valamennyi elöljárósági tag megbízatása lejár, a szervezési szabályrendelet mó­dosítására az egyévi tapasztalat alp­ján tegyen javaslatot, hogy az elöljárói tiszteletdíjak az elöljárók által végzett munkának megfelelőleg legyenek vég­legesen megállapíthatók. A tegnap elfogadott felemelés foly­tán egy kijáró esküdt havi tiszteletdíja 45 pengő lesz. Sugár Károly meghalt Sugár Károly, a Nemze­t Színház mű­vésze, egyik legkiválóbb jelemszíné­­szünk, Mikszáth Vén gazemberének fe­­lejthetetlen film­alakítója csütörtökön éj­­félkor gyomorműtét utáni szívgyengeség­­ben 54 éves korában elhunyt. Leszakadt a padlás Két halott, egy sebesült Makón Engel Hugóné házánál a Hi­telszövetkezet emberei másfél vagon ga­bonát hordtak fel a padlásra, amely le­szakadt és a házban lévő kovácsműhely­­ben tartózkodó Varga Ferenc kovács­inas és Bénák Bé­a, a kovács 22 éves fia megha­l, Rákos Máté kovácssegéd megsebesült. A fáklyastaféta útja Prágából jelentik. Az olimpiai fáklya­vivő staféta este 10 órakor elérte Prágát. A fáklya fél­izenegy órakor már az Altstadter körúton felállított olimpiai oltár előtt lobogott. Az olimpiai tüzet Krosta külügyminiszter üdvözölte a cseh­szlovák kormány nevében, aki hangoz­tatta, hogy az olimpiai tűz az örök igaz­ságosság lángja, amelyet éppen a mai zavaros időkben gondosan kell ápolni és megőrizni. Az olimpiai tűz egybe­forrasztja a népek lelkét és az annyira óhajtott vi­ágbékét hozza meg az em­beriség lelkének. A miniszterelnök szavai után a fák­lya újból elindult útjára. RÖVID HÍREK —o— Pénteken délelőtt Budapesten, az Er­­zsébet­ körút és Dob­ utca sarkán két te­­herautó, egy villamos és egy autóbusz összeütközött, két ember súlyosan meg­­sebesült. A tábla a házbeomlás miatt letartózta­­tott dr. Halom István és dr. Enyedi Béla további fogvatartása mellett döntött. Vásárhely jegenyefáit óriási tömegű hernyófajta pusztítja. Az olimpiai csillagrepülőversenyen Ma­joros János és dr. Buzay Árpád magyar repülők törött benzintartállyal 62 ver­senyző között a hatodik helyre kerültek. A berlini olimpiai bizottság döntése szerint a 12.ik olimpiász 1940-ben Ja­pánban, Tokióban lesz. Don Carlos Arcos budapesti spanyol ügyvivő tegnap távirati után a burgosi ideiglenes kormány rendelkezésére bo­csátotta magát. Rómában Ciano gróf, Berlinben Neu­rath báró külügyminiszter közölte az angol, francia és belga követekkel, hogy Olaszország, illetve Németország öröm­mel vesz részt az öthatalmi értekez­leten.

Next