Orosházi Friss Ujság, 1936. szeptember (25. évfolyam, 207-223. szám)

1936-09-11 / 207. szám

XXV. évfolyam 207 szám­ára 8 filter Péntek, 1936 szeptember 11 Tek. királyi Ügyészség Kötelespéldány Szeged OROSHÁZI Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed,­évre 7 P, fél­évre 14 P. — FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka- FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS:­­ Szerkesztőség és kiadóhivatal: fékpénztári csekkszámla: 12694. Qr. MITLASOVSZKIJ JÁNOS : Orosháza, Torkos Kálmán­­ utca Gömbös díszdoktor A kormányzó megengedte, hogy a pécsi Erzsébet tudományegyetem Göm­bös Gyula miniszterelnököt a bölcsészet, tudományok tiszteletbeli doktorává avassa. A minisztertanács második napja Tegnap délután Darányi Kálmán mi­niszterelnökhelyettes elnökletével a kor­mány tagjai minisztertanácsot tartottak. A minisztertanácson letárgyalták a város­rendezési tövénytervezetet és a székes­fővárosi törvényjavaslatot. A miniszter­­tanácsot ma folytatják. A magyar kormány válasza Genfnek a népszövetségi reform ügyében Genfből jelentik. A magyar kormány válasza a népszövetségi reform ügyében most érkezett meg a Népszövetség fő­titkárságához. Jegyzékében a magyar kor­mány emlékeztet a legutóbbi népszövet­ségi közgyűlés alkalmával tett nyilatko­zatára. Eszerint nagy súlyt helyez arra, hogy helyreállítsák az egyensúlyt a szankciós rendelkezések és az alapok­mány ama rendelkezései között, amelyek úgy intézkednek, hogy békés úton és preventív módon szabályozzák az egyes népszövetségi tagá­lamok között felme­rült vitás kérdéseket és lehetőséget nyújtsanak arra, hogy olyan helyzeteket, amelyeknek fenntartása veszélyezteti a világ békéjét, elhárítsanak. Különösen ut­­al a magyar kormány az alapokmány 11, 13 és 19. szakaszaira. A magyar kormány megjegyzi, hogy ebben az értelemben fogta fel a hozzá intézett megkeresést és fenntartja ma­gának a jogot, hogy az észrevételeit és javaslatait tartalmzó részletes expozét kellő időben juttassa el a Népszövetség főtitkárságához. A francia kereskedelmi miniszter Var­sóba utazott. Visszafelé jövet Berlinben tanácskozásokat fog folytatni. M­agyarország gazdasági helyzete a népszövetség előtt Fabinyi holnap Genfbe utazik Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter hol­nap Genfbe utazik, ahol szeptember 15.- én ül össze a Népszövetség pénzügyi bizottsága. A legutóbbi Tyler jelen­téssel kapcsolatban Fabinyi pénzügymi­niszter nagyszabású expozét tart a Nép­­szövetség pénzügyi bizottsága előtt és behatóan ismerteti Magyarország pénz­ügyi és gazdasági helyzetét. A pénzügy­­miniszter a pénzügyi bizottságon kívül is alkalmat fog találni arra, hogy érint­kezésbe lépjen és megbeszéléseket foly­tasson Európa pénzügyi és gazdasági életének vezető tényezőivel. A Népszö­vetség tanácsa nyomban a pénzügyi bi­zottság tárgyalásai után, szeptember 18- án ül össze, a Népszövetség közgyűlése pedig szeptember 21-én. Fabinyi pénz­ügyminisztert jövő hét végére várják vissza Budapestre. A pénzügyminisztert Csizik Béla miniszteri tanácsos kíséri ki Genfbe. A Népszövetség pénzügyi bi­zottságának tanácskozásaira természete­­sen kiutazik Tyler népszövetségi fő­­megbizott és Bruce, a Népszövetség külügyi bizottságának a Nemzeti Bank­hoz beosztott delegátusa. Németország visszaköveteli gyarmatait Hitler kiáltványa a német néphez Nürnbergből jelentik. A nemzeti szó­­szociaista mozgalom 19­36. évi pártérte­kezletét kedden délután nyitották meg a nürnbergi városházán. A megnyitás alkalmával Hitler kancellár és vezér ki­áltványban fordult a német néphez. Eb­ben a kiáltványban hosszasan foglalko­zik Németország gazdasági helyzetével és kü­­z­ösen a német nyersanyagellátás problémáival. Németország új négyéves terve — jelentette ki — a következő: Négy év leforgása alatt Németország­nak függetlenítnie kell magát a külföld­től mindazoknak a nyersanyagoknak a termelésében, amelyeket Németországban is elő tudnak állítani. Mindettől függet­lenül azonban — fejezte be — Német­ország semmiesetre sem mondhat le gyar­mati követelésének teljesítéséről. A né­met nép életjoga éppen olyan erős, mint bármely más népé. A kiáltvány végén a bolsevista veszedelem közelségével in­dokolta a német fegyverkezés fokozá­sának elkerülhetetlenségét. Eden tanulmányozza a német gyarmatok ügyét Londonból jelentik. Eden angol kül­ügyminiszter személyesen tanulmányozza Hitler birodalmi kancellárnak a volt né­­met gyarmatok visszaadásáról szóló kö- s vetelését. Franciaország visszaad két gyarmatot Ha Németország határozott békeaka­ratot mutat és békés törekvésébe biz­tosítékot is nyújt, Franciaország nem tartja lehetetlennek, hogy visszajuttassák Németországnak Togót és Kamerunt, vagyis azt a két középafrikai volt né­met gyarmatot, amelyet francia gyar­matügyi megbízatás alá helyeztek. Madrid felé nyitva a felkelők útja San Sebastianban nyugalom Teneriffából jelentik: Franco tábornok táviratilag közölte, hogy Sierra Credo város a felkelők kezére jutott és így van, — a lakosság menekül a Madrid felé vezető út előtte nyitva­­. Franco és Mola tábornok tárgyalják­­ a Madrid ellen indítandó általános­tá­ madás terveit. Burgosban Madrid elestét a közeljövőre várják. Negyvenkilenc kivégzés Párisból jelentik. A burgosi hadbíró­ság tegnap ítélkezett azon 49 ember ügyében, akik fegyveresen ellenálltak a felkelőknek. A vádlottak közül negyven­hetet halálra ítéltek és azonnal kivégez­ték őket, kettőt életfogytiglani fegyházra ítéltek. Nincs külföldi diplomata Madridban Párisból jelentik: Madridot a­­külföldi diplomaták teljesen elhagyták, kivéve Rosenberg szovjet ügyvivőt. San Sebastianban a helyzet változatlan Tegnap este óta harc nem volt. A várost sok család elhagyta, akik visszamaradtak­, állandó rémületben éltek. A toledói Alcazar máglya módjára ég. A várat ezer felkelő védelmezi, akik a kormánycsapatok felszólítására nem ad­ták meg magukat. Titkos katonai szerződés a szovjet és Kína között Rigából jelentik: Szovjetoroszország és Kína között titkos katonai szerződés jött létre. Kín­ai politikai körökben egyre fo­kozódó elégedetlenség nyilvánul meg a szovjet kínai felforgató propagandája­ miatt. Kínában jelenleg több, mint négy­száz kommunista agitátor tartózkodik, akik lázasan dolgoznak a lakosság szé­les rétegeinek forradalmasítása érdeké­ben. Összehívták az új locarnói konferenciát Londonból jelentik. Az angol kormány október 19-ikére összehívta az új »lo­­carnói konferenciát«. A Londonba szóló meghívókat elküldték Franciaország, Olaszország, Belgium és Németország kormányaihoz. Mértékadó politikai kör­­rökben úgy tudják, hogy a konferencia napirendjén nem csupán az új locarnói paktum ügye szerepel, hanem szó lesz azon a nyugateurópai légiegyezményről és a légi fegyverkezés korlátozásának kérdéséről is. Soronkivül azonnal legprímább minőségben cserélünk! buzabeszállitáshoz díjmentesen adunk! azonnali készpénzfizetésre és később­i ármegállapításra legelőnyöseben vásárolunk. — A későbbi ármegállapításra behozott buzinál apadás címén levonást nem eszközlünk! Tóthmalom

Next