Orosházi Friss Ujság, 1936. november (25. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

sdasd n­ovember 2. [ T A K­­­iti Bank hiv. árf.~ Szokol — Dollár 337.30 Holl. frt. 174 60 Lira 16.90 Schilling 80 — Zloti 60.00 T Ó Z S P É | MJPI AC Tak. árpa u 1370 Zab uj 16 60 Rozs uj 14.50 Tengeri u 9.75 Tak. liszt ó 12.25 KOSPI AC 14.60-14.65 15.40—15.41 tsra 12.24—12.26­­ VÁ­SÁR 1 3 Felhajtás 5234 3 Eladatlan 48 / 11. közepes árás rológiai megfigyelt jelentése vasárnap hétfő 5'4 C 9'4 0 » 4 9,, 4'2 „ 4 7 „ 4'4 „ 6'6 „ 9'7 „ el 4 6 „­­ 11 11­ ­, északnyugati szél, on — eső, a hegye­­klet kissé csökken. isztő és kiadó: IVSZKY JÁNOS­osházi Friss Újság nyvkötészet és lap­­ivállalat. 49 „ ’ 11 11 T0 „ 11 91 „ 8.3 1n Si » 8'3 „ 94 „ 11-7 „ 11-8 „ 136 „ 14'5 „ 0 óra 5 óra r. 96 °/o 82 o/o 100 °/o 70 o/o mm 759'1 7619 mm 762.2 762'2 15'2 —• dél délny. xXV. évfolyam 251 szám­ára 8 fillér Kedd, 1336 november 3­41 OROSHÁZI Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — Megj­ele­nik min­den napi­ korán reggel. Lapzárta éjjel 12*órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Telefonszám: 90.­­ Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Dr. eml FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS : MITLASOVSZKY JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­­ utca Mussolini igazságot követett Magyarországnak milánói beszédében »is nemzetközi élet tele van hazugságokkal« Milánóból jelentik: Mussolini vasárnap délután M­­inóban negyedmilliós tömeg előtt óriási jelentőségű politikai beszé­det mondott. A nemzetközi élet tele van közhelyekkel, hazugságokkal — mon­dotta —, amelyek a wilsoni ideológia maradványai. Ilyen ábrándkép a lesze­relés, az együttes biztonság és az oszt­hatatlan béke. Egyik sem valósulhat meg. Mussolini beszédének magyar vonat­kozásban különösen nagy jelentősége van. Amíg nem adnak igazságot Ma­gyarországnak, addig nem lehet a Drí­­namedence helyzetét véglegesen tisz­tázni — mondotta a Duce. Magyaror­szággal v­agy igazságtalanságot követtek el. Az olasz nép azonban csodá­lattal és elismeréssel viseltetik Magyar­­ország iránt. Ezek az érzelmek a közel­jövőben ünnepélyes megnyilatkozást nyer­nek nyilvános és nagyszerű módon. Mussulini beszéde ezenkívül két szen­zációs kijelentést tartalmazott: az egyik szerint Franciaország eljátszotta Olasz­ország barátságát, a másik pedig az volt, hogy az o­lasz-jugoszláv együttmű­­köd­és ma inkább lehetséges, mint ed­dig bármikor. A Duce beszédét az óriási néptömeg lelkes éljenzése több izben félbeszakí­totta, sem bátorítozta ilyen nagyon a magyar revizionizmust, mint most. Angol politikai körökben Mussoini mi­lánói beszédét kedvezően fogadták. Mely benyomást keleti az angol közvélemény­ben a Duce nyilatkoza­t, a trianoni bé­keszerződés revíziójának szükségessé­gléről. A Morning Post cmű angol lap szük­ségesnek tartja, hogy Anglia olyan lépést tegyen, amely meggyőzhetné Mus­­solin­it, hogy Anglia nem viseltetik Özen­­séges érzelmekkel Olaszország iránt. A belgi­ai lapok egyelőre nem fűz­nek kommentárokat Mussolini beszédé­hez és megelégszenek azzal,­­hogy cí­meikben kiemeljék a Dacénak azt a ki­jelentését, amelyben hangoztatja Olasz­­ország közeledő­­ készségét Jugoszláviá­hoz. Illetékes helyen Mussolini beszédét úgy magyarázzák, hogy sike­­lt meg­a­álni a kedvező alapot a kölcsönös barátság szá­mára. Nemcsak gazdasági, hanem po­litikai szempontból is szükség van a megértésre Olaszország és Jugoszlávia­­között — hangoztatja a jugoszláv sajtó. M­ussolini beszédének hatása küs­földön Mussolini milánói beszédével Európa valamennyi számottevő sajtója foglal­kozik. A francia lapok szenvedélyesen uta­sítják viss­za a francia nemzet ellen emelt vádakat. A Magyarországot illető rész­re vonatkozólag pedig a párisi lapok a hátteret kutatják és kérdezik, hogy mit jelenthet az ,hogy Mussolini, amikor Ma­gyarországot biztatja és bátorítja, ugyan­akkor Jugoszlávia felé is előzékeny, s talán éket akar verni a kisantant államai közé? Az Ami de Peuple így ír: »Olaszor­szág visszatér a revizionizmushoz, ami kizárja minden lehetőségét annak, hogy Prágával és Bukaresttel együtt működjék. Mussolini újból megszilárdította a kis­­antantot és a kisantant kapcsolatait Fran­ciaországgal. A Journal a »realizmus kirobbanásá­nak« nevezi Mussolini beszédét és meg­­, állapítja, hogy Mussolini, mikor igaz­ságot követelt Magyarország számára, a kisantant fellé fordult, hogy a szüksé­ges revíziót ezek az államok hajtsák végre. A félhivatalos Petit Parisien meg­állapítja, hogy Duce eddig még soha­ Darányi hálaMik­ala I Mussolinihoz Budapestről jelentik. Darányi Kálmán miniszterelnök a következő táviratot in­tézt­e Mussolinihoz, az olasz kormány fe­­jéhez: »Nagyméltóságod milánói beszéde az egész magyar nemzetben lelkes és hálás visszhangra talált. Engedje meg, hogy miért a nemzet tolmácsa, tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöljem«. Mussolini beszédével kapcsolatban az olasz lapok több érdekes megállap­ást közölnek­, amelyek között nagy érdek­lődésre tarthat számot ez: »Olaszország semm­i körülmények között sem tér vissza a Népszövetségbe, amelyet ugyanúgy ott­­hagyott, mint Németország, Japán tet­te, mivel nem talált nála megértésre. Madridot bombázzák a nemzetid! 11] katalán kormány alakult Barcelonában Hendayeből jelentik : Caballero minisz­­terelnök mindent megtesz, hogy Madridot megmentse. Legutóbb 12.000 fegyveres­sel szaporította a karabinierik számát és a vörös haderők új főparancsnokával, Paza tábornokkal a csapatokat átszervez­­tette. Madridból jelentik . A spanyol fővárost vasárnap délután négy nemzeti repülőtá­­madás érte. A repülők géppuskázták és bombázták a légelhárító ütegeket és Por­ta Vallescas külvárost, ahol a bombák több asszonyt és gyermeket megöltek és megsebesítettek. Barcelonából jelentik : A katalán fő­városban ma új kormány alakult »Véde­­lem Tanácsa« címmel. Elnöke Caballero lesz és tárcát kap benne a Szakszervez­­zeti Tanács 4 tagja is. Igennyit termelt a kisbirtok, meg a nagybirtok ? !Az őszi munkát az időjárás késlelteti Budapestről jelen­ik . A földmivelésü­gyi minisztérium legújabb jelentése sze­­rint az őszi vetési munkálatok folynak, de részben a szárazság, részben az eső­zés miatt sok helyen el vannak maradva. Búzából a kisbirtokon 16.9, a nagybir­tokon 6.6 millió, rozsból a kisbirtokon 5.3, a nagybirtokon 2 millió, árpából a kisbirtokon 3.6, a nagybirtokon 2.2 millió, zabból a kisbirtokon 1.3, a nagy­­birtokon 1.2 millió, tengeriből a kisbirto­kon 18.8, a nagybirtokon 7.2 millió bur­gonyából a kisbirtokon 20.1, a nagybir­tokon 6.5 millió, cukorrépából a kisbir­tokon 1.6, a nagybirtokon 9.3 millió mé­termázsa termett. A szüret az ország leg­nagyobb részében befejeződött, a szől­lőtermés általában jó közepes, a Du­nántúlon, a közepesnek is alak­a marad. Boldra vitték a csomag­­fosztogató postakocsit Részletesen beszámoltunk arról az érdekes bűnügyről, amely hosszas házi és rövid csendőr­­nyomozás után a na­pokban pattant ki az orosházi postán: O. Molnár Mihály, a csomagfosztogató pos­­takocsis esetéről. Ezzel kapcsolatban — illetékeseiktől nyert felvilágosítás alap­ján — készséggel állaptjuk meg, hogy a nyomozás sikerében a postának is je­­lentékeny része volt é­s a tetteshez vezető értékes nyomot — a­­tarka ruhaövhöz tar­tozó ruháról szóló bejelentést — éppen egy postás szolgáltatta a csendőröknek. Megí­ttik azt is, hogy a csendőri nyo­mozás befejezésekor G. Molnárt sza­badon bocsátották és az ügy iratait el­­küldték a gyulai ügyészségnek. Az ügyészség rendeletére azután tegnap O. Molnár Mihályt beszállították Gyulára, az ügyészség fogházába. lamvédelmi őrséget al­it fel Cseh­szlovákia Prágából jelentik. A kormány­­szü­k­­ségrendeletet adott ki­­államvédelmi őr­­ség felál­lásáról. Az őrségnek az a fel­­adata, hogy megakadályozza az állami határok megsértését és közreműködjék a rend és biztonság fenntartásában. Fel lehet használni a rendelet szerint az őr­séget a vámigazgatásnál is. Az »állam­­védelmi őrség« katonai kiképzésben ré­szesül és tagjaira a katonai büntetőjog rendelkezései az irányadók. ítélt kémek A magyar királyi honvédtörvényszék­­ idegen államok javára elkövetett hűtlen­ség, illetve kémkedés bűntette miatt Sza­bados Pált ötévi fegyházra, hatévi hi­vatal- és jogvesztésre, Tokaji Mihályt négyévi fegyházra, ötévi hivaal- és jog­vesztésre, Ruga Istvánt négyévi fegy­házra, hatévi hiva­al és jogvesztésre és végül Koncz Andrást háromévi fegyházra, hatévi hiva­­l és jogvesztésre, valamint az egész határsávból örök időkre való kitiltásra ítélte. Valamennyi ítélet jog­erős. Ha a betörő téved Budapestről jelentik: különös kaland­ban volt része szombaton éjszaka Rich­ter Richard közjegyzőnek a Károly Ki­­rály.ut l.c. szám­ alatti első emeleti laká­sán. Későn feküdt le és egyszerre arra lett figyelmes, hogy a mennyezet felől gyanús zaj hallatszik hull a vakolat, majd egy féltégla is leesik. Fellorm­ázta a házat és két cirkáló kerékpáros rend­őr felment a padlásra, ahol elbújva há­rom embert találtak. A három ember, Karlik Lajos 39 éves napszámos, öccse, Kar­ik István 37 éves kőműves — mind­ketten régi ismerősei a rendőrségnek­­­­ és Plósz János kovácssegéd a föld­szinten levő Glück­ féle illatszertár első, emeleti raktárába akart betörni, de el­tévesztették a helyet és a raktárral szom­szédos közjegyzői lakás mennyezetét tör­ték keresztül. Mindhármukat letartóz­tatták. .­­ .

Next