Orosházi Friss Ujság, 1936. november (25. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

2 HALLÓ! KALLÓ! Megérkezett Varsányi Bözsi öttagú női jazz-zenekara. Minden este a Tokaji borozóban hang­versenyez. Ha jól akar szórakozni, és mulatni, jöjjön a TOKAJI BOROZÓ­ba. Halottak napja Orosházán A község kegyelete a nagy halottak és a hősök iránt Mindenszentek napján az időjárás nem kedvezett a temetői gy­ertyagyújtás szérp szertartásának és igy az jóval kisebb méretű volt, mint más években. A szo­kásos ájtatosságot sem a temetőben, ha­­nem a temlomban tartotta meg a kato­likus egyház. A helyőrség tiszti küldött­­sége az idén is lerótta kegyeletét a hősi halottak iránt. Orosháza község elöljárósága a ke­­gyeletes megemlékezés jeléül koszorút helyeztetett a Hősök szobrára, Kossuth Lajos szobrára, Torkos Kálmán, Kunos István, Lázár Lajos, Bán Zsigmond sír­jára, a nagy kolera áldozatainak emlék­művére és külön-külön a hősök temető­jében nyugvók sírjaira. Az önkéntes tűz­­oltótestü­ez külön koszorúzta meg Lázár Lajos, valamint Szokolay Pál sírját. Eszméletlen ember az országút sorában A mágocsi úton szívroham érte el az öreg szegedi vasutast Vasárnap reggel fél hét tájban a szen­tesi úton, a mágocsi iskola és a Mucsi­­malom között a sárban eszméletlenül fekvő idős embert talált Messinger Fe­renc, az Élelmiszerkiviteli Rt. bevásár­lója, aki Szentes felől teherautóval jött Orosházára. Egy sáros koszorú is h­e­red az ismeretlen férfi mellett. Kocsijába emelte az eszméletlen embert és be­hozva a községbe, átadta a mentőknek. Zsebében Szeged és Szarvas között ér­vényes MÁV szabadjegyet találtak. A mentők dr. Gabnay Sándor orvos­hoz vitték az ismeretlent, akit az orvos magához térített. Ekkor kissé zavaro­san elmondta, hogy szombaton délután Szeged-Rókusról jött a vonattal, Balázs György a neve, 70 éves, nyugalmazott vasutas. Orosházán leszállt a vonatról és Szentetornyán lakó vejét, Tusz­­tyák Lajos hentest akarta felkeresni. Gya­log indult Szentetornya felé — valószí­nűleg el is tévedt, nem fordult be a gyopárosi bejárón, hanem tovább ment Mágocs felé —, útközben azonban szív­roham érte el és összeesett. A szerencsétlen idős embert, aki egész éjszakát töltött az országút sarában, pe­dig valószínűleg sok kocsi és autó el­haladt mellette, dr. Gabnay utasítására egyelőre a menházba vitték. Gyökerestől kiirtja tyúkszemét a világhírű BÜRGST tyúkszem tapasz. Biztos gyors eredmény 1 doboz ára 50 fillér kapható Berták Drogériában Mozi mellett Csirke piac OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Kedd, 1935 november 3 Halálos hegyomlás Tolnában Ötszáz tonna föld temetett el egy házat • Három halott Szekszárdról jelentik A tolna megyei Ozora községben a legutóbbi esőzések következtében hétfőn délben a Döbrön­­tei­ házak egy csoportja felett meglazult a hegyoldal és 10 méter magasból ötszáz tonnányi földtömeg omlott a Balázsovits­­testvérek házára, amelyet rombadöntött és elteme­­tt. A házban lakók közül Hu­szár Sándor életveszélyesen megsebesült, felesége, Balázsovits Mária és két gyer­­m­eke azonnal meghalt. A hatóság el­­rendelte a veszélyeztetett környékbeli há­zak kiürítés­ét. —o— Agyonlőtték Irak hadügyminiszterét A felkelők államcsínnyel angolellenes kormányt alakítottak L­ondonból jelentik . Bombaként csapott le Angliára a hír, hogy egy katonai ál­lamcsíny elsöpörte helyéről az iraki kor­mányt. Felkelő katonatisztek agyonlőt­ték Jafar pasa hadügyminisztert, az an­­golbarát politika egyik legfőbb képvi­selőjét és angolellenes, pána ab új kor­mányt alakítottak. A hadügyminiszter halálának hírére a miniszterelnök benyújtotta lemondását. A felkelő csapatok pénteken bevonultak Bagdadba és vezérük a király elé ter­jesztette az új kormány névsorát, ame­lyet az uralkodó aláírt. Az új miniszter­­elnök Hikmet Szulejmán a régebbi had­ügyminiszter lett. Most m­ég beláthatatlan, hogy milyen következményei lesznek a bagdadi ál­lamcsínynek. Ez az első eset, hogy egy arab államban angolellenes kormány ke­rült hatalomra. Nem valószínű, hogy Anglia szó nélkül tűri az angolellenes ve­zetők­­et a kerekedését. Eperfacsemetéket kap a község A főispán a selyemhernyótenyésztés fellendítéséért Magyarországon tudvalevőleg a hiva­talos szervek is erősen felkarolják a selyemhernyótenyésztést, ami a szegé­nyebb lakosságnak jó időszaki kenyér­­keresetet jelent és sem befektetéssel, sem túlságos és hosszanlartó megerőltető munkával nem jár. Vármegyénk főis­pánja tudatában van a selyemhernyóte­­nyésztés szociális jelentőségének és a földmivelésügyi minisztériumtól nagyobb mennyiségű eperfacsemetét eszközölt ki az országútmenti eperfasorok szaporítá­sára és pótlására. A kiutalt facsemeté­ből 3000 jut Orosházának, 1000 Nagyszé­násnak, 400 Csordásnak, 400 Pusztaföld­várnak, 300 Szentetornyának. A jövőre nézve is bőségesen gondos­kodik a földmivelésügyi minisztérium az eperfák pótlásáról. Békéscsabán nagyobb eperfaiskolát dilit fel, ahol a jövő tavasz­tól kezdve 110 ezer darab csemetét te­lepítenek és 3-4 éven belül 80 ezer darabot osztanak szét a megyében. Szörnyű repülőszerencsétlenség Németországban Tíz ember meghalt, hármat megmentettek Majnafrankfurtból jelentik. Vasárnap délután borzalmas szerencsétlenség ért egy német utasszállító repülőgépet. A szerencsétlenségnek tíz halálos áldozata van. A menetrendszerű erfurti utasszál­lító repülőgép, amely délután 3 órakor indult Majnafrankfurtból, a Thüringiai­­erdőben fekvő Tabarz közelében a kö­dös, rossz idő következtében eltévesztet­te az irányát, a földbe ütődött és dara­bokra törött. A repülőgép pilótája, mű­szerésze és rádióstisztje, továbbá hét utas a szerencsétlenségnél szörnyethalt. Három utas annak köszönheti életben­­maradását, hogy egy Simon nevű főhad­nagy idejében közbelépett és életének veszélyeztetésével kimentette a három utast az égni kezdő repülőgépből. •*-»"--m-fcam­«! mi ~i-----------­Revolveres rablógyilkosság tizenhét pengőért műegyetemi hallgató az áldozat, vörös biciklin menekült a gyilkos Budapestről jelentik: Szombaton dél­után borzalmas rablógyilkosság történt Pestszenterzsébeten. Özv. Kovács Péter­­né borkimérésében egy hordó mellett vérbefagyva, átlőtt fejjel, holtal talál­ták Kovácsné nevelt fiát, Bakos János 28 éves műegyetemi hallgatót. A rablással párosult bűnügyben megin­dult a nyomozás. Megállapították, hogy Bakos Jánost hátulról lőtték le. A go­lyó bemeneti nyilasa a nyakon, kimeneti nyílása pedig a jobb szemen van. A gyil­­kos elvitt egy papír tízpengőst és hét darab ezüstpsengőst. A nyomozás során a gyilkosság gya­­núja egy 28—30 év körüli, micisapkás, szürke felöltős férfira terelődött, aki vö­röses versenykormányos kerékpárt tolt. Egy ilyen férfit láttak ugyanis szombaton délután ólálkodni a kimérés környékén. A kerékpáros rablógyilkost országszer­te üldözik. A nyomozás vezetője széleskörű raz­ziát tartott Pestszenterzsébeten és kör­nyékén a gyilkos kézrekerítésére. A razzia során hét fiatalembert vettek őri­zetbe, akik a gyilkosság időpontjára nem tudnak alibit bizonyítani. Egyelőre őri­zetben tartják. Mi történt a borjúnál, míg a gazda vásáron járt ? Két jeles húsiparos egyéni akciója Szokatlan ügyben folytatott nyomozást vasárnap az orosházi csendőrség. Cza­­nik Kálmán marhakereskedő tett felje­lentést, hogy pénteken délután, mialatt ő vásáron járt, Damjanich­ utcai házá­nál megjelent Pusztai István mészáros és Ott Antal mészárossegéd késekkel felszerelve és feleségének előadva, hogy vele már megegyeztek az istállóban levő borjú levágására nézve, a borjút ott a háznál levágták, szétvagdalták és 6 és fél kiló hús hátrahagyásával bő­rév­el együtt elvitték. A hús egy r­észéből azután egyik vendéglőben paprikást fő­zettek, nagyobb részét pedig ismerőseik körében eladták, úgyszintén a bőrt is. A befolyt pénzt pedig — anélkül, hogy­­neki, a borjú gazdájának bármit is ad­tak volna belőle — az utolsó fillérig elmulatták. Czanik Kálmán a feljelentés megté­telekor hangoztatta, hogy említette ugyan­ Puszt­iék előtt, hogy van egy eladó borjúja, de megegyezésről, levá­gásról, pláne pénz nélkül való civile­iéről szó se volt. Felesége pedig meghitt a két ember szavának és nem tiltakozott a borjú levágása és elvitele ellen. A csendőrök vasárnap előkerítették a két jeles húsiparost és miután beismer­ték, hogy csakugyan elkövettek némi görbeséget a borjú körül, feljelentik őket a bíróságnál. Kóbor Orosz A népszerű magya­rán és csütörtökön sével vendégszerepei­ban. Zenekuplékat a ben irredenta számok közönséget. Kóbor előadóművész, aki a tartja a magyar irr Mindkét napon előa. zenekölteményét, ami őfőméltóságának évte a Vigadóban, mélyé tüntetésben részesült, apásra kerül még az ' világsikert "aratott p Lord, melyről fölösleg mindenki olvasta. KÖVÜL Eggerth Mária szó­ban házasságot kötői Dr. Hajnal István, tere, aki betegsége­k díjazását kérte és nova­díjazták, nyugalomban utcán szivszélhüdésben Románia lesz az első parlamentje megalkotta adót. A törvénytervet pénzügyminiszter, An­i készült és utódá rá nyújtja be. Mindenszentek napja­ként a fővárosban, nagy nikával. A betörők se ékszert zsákmányol at. Budapesten, az Erzsi nap Klaus Thein­er a kabátja alatt az azt kezett előadást tartan vadult kígyó csaknem orvos közbelépése . A kaposvári törvényi hadság megsértéséért 1 évi felfüggesztésével büntetésre ítélte Kende Ferenc szigetvári széll­sodik választás idején vidék cimü ottani hét densieder Józsefet, a fiát letartóztatta és m A Kiskunságban, Ki löpszál­ás, Akasztó vidt Lecsapoló Társulat és esőtöl kiáradt és többí­tött. A mezei műnk. megakasztotta. A Prágából hazatér, király a Vág völgyén tegnap este 7 órakor állomásról táviratot a nőknek. Szűcs Sándor dr. b járásbirósági titkárt a jósághoz járásbiróvá­k Amerika ma választ­­ két óriási tengerészszt A képviselőház előtt kedden ül ismét össze, tárgyalások addig eltai A vádtanács szabad doli Auré­rát, a névtele tulajdonosát, mivel azt a címeket tartalmazó egy színésznő-barátnője Léon Blinn kijelenten pai háború veszedelme Pun Ji Mandzsukuo­get keres a szegény C éves szép leányai közöl

Next