Orosházi Friss Ujság, 1936. december (25. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

XXV. évfolyam Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, fél­évre 14 P. — Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­­aszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postalaka- FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: Szerkesztőség és kiadóhivatal­rékpénztári csekkszámla: 12694. D­R. MITLASOVSZKIJ JÁNOS Orosháza, Torkos Kálmán­ utca A magyar államfőt szeretettel fogadta az ünneplő Bécs Ma délelőtt érkezik haza a Bécsből jelentik: Bécs bensőséges, m­eleg ünnepléssel fogadta a magyar kor­­mányzó látogatását. A Ringen ezrekre­­menő tömeg állt sorfalat. A különvonat vasárnap délelőtt 10 órakor futott be a ■pályaudvarra, amelyet pompásan feldo­­bogottak, és ahol a Himnusz hangjai és viharos eliem­zés fogadta a szalonkocsi­­ból mosolyogva kilépő kormányzót A kormányzói párt Miklós szövetségi el­­nök és felesége, Schuschnigg kancellár a kormány va­lmennyi minisztere és államtitkára és a magyar követség sze­mélyzete fogadta. A kormányzó­­Miklas szövetségi elnökkel elleped a diszszá­­zad arcvonala előtt, majd bemutatta az elnöknek kísérete tagjait. Ezután a kor­mányzói pár Imperialszákében­ dísz­­lakosztályába vonult, ahova elkísérte őket Miklas elnök is. A kormányzó ez­­után fogadta Schuschnigg kancellár és Schmidt államtitkár tisztelgő látogatását. Háromnegyed tizenegykor a kormányzói pár Miklós elnököt és feleségét látogat­t­ta meg, ahol rövid ideig tartózkodtak majd a kormányzó visszaadta Schusch­nigg kancellár látogatását Dél tájban a Hősök emlékművét ko­­szorúzta meg a kormányzó, ahol a kü­lönböző osztrák fegyvernemekből álló tiszti küldöttség sorakozott fel. Az eml­­ékmű lépcsőin régi formaruhájukban ten­gerésztisztek állottak, akiket Horthy Mik­lós meghatottan üdvözölt. Ezután a Michaeler­ templomban a tengerészek emlékművét koszorúzta meg a kor­mányzó. Innen a kapucinusok templo­mába ment Horthy Miklós, ahol fel­kereste Ferenc József sírját. Néhány pil­lanatra magába mélyedve megállt a kor­­mányzó a tragikus sorsú Károly király gyárk­apollával bevont melszobra előtt is Ezután visszatért a magyar államfő az Imperiálbeli lakosztályába. Háromnegyed egykor viszonozták a látogatást Miklas szövetségi elnök és felesége. Miklas elnök fél kettőkor villás­­jegye­it adott a vendégek tiszteletére. A kormányzói pár délután fél ötkor a Tiszti Kaszinót látogatta meg, ahol ösz­­szegyűltek az Ausztriában élő összes egykori tengerésztisztek és feleségeik. A kormányzói pár meghatottsággal fo­gadta az egykori barátok, bajtársak üd­vözletét és háromnegyed óráig időztek a meghitt baráti körben. Este 8 órakor Miklas elnök diszelete­­dést adott a kormányzói pár tiszteletére, amelyet fényes fogadóestély követett. A ma délelőtt hazaérkező kormányzói párt magyar földön mindenütt lelkes tö­megek várják, Budapesten pedig fello­­bogozott útvona­ln haladnak végig a Keleti mneyaudvartól a Várba. A pálya­udvaron a kormány tagjai, a b­ér­ház, a hadsereg és a főváros küldöttségei, kormányzói pár és kísérete az olasz és osztrák követségek és a pápai nunciatura tagjai fogadják. A hódolatteljes fogadtatás méltó befejezése lesz az államfő első külföldi útjának és a római és bécsi ünneplésnek. A kormányzói pár hétfőn délután több magánlátogatást fogadott, később pedig rövid sétát tett a belvárosban. A kormányzó ez alkalommal polgári ru­­hában volt. Este az operaház díszelő-­­ adásán vettek részt, ahol a közönség lellé­kesen ünnepe­te őket és a zenekar a magyar és osztrák himnuszt és a Doll­­fuss-dalt játszotta. Darányi Kálmán miniszterelnök, Ká­nya Kálmán külügyminiszter, Schusch­nigg kance­lár és Schmidt osztrák kül­ügyi államtitkár folytatták a gazdasági és politikai tárgyalásokat, amelyek be­fejeztével örömmel al­apították meg, hogy az összes felvetett kérdésben a két kormány álláspontja te­jesen azonos. Este 6 órakor Kánya Kálmán Papén bé­csi német és Gabrovszky lengyel kö­vetet fogadta. Mussolini januárban jön Budapestre Bécsi és müncheni látogatást is tervez Bécsből jelentik. Római diplomáciai kö­rökben úgy tudják, hogy Mussolini mi­niszterelnök már január utolsó hetében vagy február első hetében elutazik Bu­dapestre, nem pedig, mint eleinte hire járt, csak a királyi pár látogatása után, május-júniusban. A Duce Budapestről Bécsbe és Münchenbe vagy Berchtes­­gadenbe is ellátogat, hogy Schuschnigg többszöri római és Hitler velencei lá­togatását viszonozza. Ma délben Budapestre utazik a főjegyző Több fontos községi ügyét kell elintéznie odalent Dr. Bulla Sándor főjegyző ma délben Budapestre utazik, hogy néhány fontos községi ügyben lépéseket tegyen az ille­tékes minisztériumokban és egyéb fó­rumokon. Budapesti utazása több napra terjed és csak pénteken tér haza. Azok az ügyek, amelyek elintézésének főjegy­zőnk utánanéz: a Vági­ ház megvételé­nek jóváhagyása és vele kapcsolatban a gimnáziumi tanfolyam elhelyezése, a nyilvános jogú gimnázium ügye, a köz­ségi számvevői és segédjegyzői­­állás betöltése és a vágóhídépítés, illetve az OTI-kölcsön kérdése. Parcellázzák a ciframajori uradalmat Az Olaszbank öt millió pengőért megvásárolta az ötezer Holdas birtokot - Wolfinger Alajos üzlettárs a vételben Már régebb idő óta hallatszik, hogy a nagyszénási ciframajori ötezer holdas birtokot, mely a gróf Festetics Sándorné Károlyi Julia grófnő tulajdonát képezi s jelenleg Wolfinger Alajos bérli, s parcellázni fogják. Most egyik fővárosi lapban erre vo­natkozó­an azt olvassuk, hogy a birtokot 5 millió lengőért megvásárolta a Ma­gyar-Olasz Bank és hogy a banknak üzlettársa a földvásárlásban Wolfinger Alajos, akit nagyon kiváló gazdának is­mernek. A földvétel szombaton délben jött lét­re s a fővárosi bankkörökben nagy ér­deklődéssel tárgyalták. Azt hiszik, hogy az intézet parcellázni­ óhajtja a birtokot Ha tehát egyelőre tovább folytatja is Wolfinger Alajossal az eddigi gazdál­kodást, később alkalmasint igyekezni fog bekapcsolódni a telepítési akcióba. A mi értesülésünk szerint az a terv, hogy a birtoknak tekintélyes részét Wolfinger Alajos bérlő, kinek szerződése még 10 m 1l évre szól, meg akarja tar­tani magának és az uradalom többi ré­sze kerül csak parcellázás alá. Ennek az értesüésünknek a helyességét látszik alátámasztani a fővárosi lapnak, bizo­nyára az érdekeltektől eredő az­ a híradá­sa, hogy a banknak üzlettársa a vétel­­ügyletben Wolfinger Alajos, a birtok jelenlegi bérlője. Értesüésünk szerint a birtok, illetőleg egy részének a parcellázása a legrövi­debb idő kérdése. Fái herceg hazatért Belgrádból jelentik: Pál kormányzó herceg hétfőn éjjel visszaérkezett Lon­donból és résztvesz a mai nemzeti ün­nepen. A hír főleg azért kelt nagy ér­deklődést, mert — mint már megírtuk — komoly kilátások vannak a szerb-hor­­vát kibékülésre. Készül a Nép pártalkotmánya Budapestről jelentik. A nemzeti egy­ség pártjának pártalkotmányát és szer­vezeti szabályait kidolgozó hetes bizott­ság Pesthy Pál elnökletével hétfőn dél­előtt és délután folytatta és befejezte munkáját. Megállapította a pártszerve­zet központi és vidéki tevékenységét és megszövegezte a bizottság jelentését, amelyet a pártvezetőség elé terjeszt. A hetes bizottság a hét végén még egy ülést tart Előtörnek Madridban a felkelők Új bélyegeket bocsát ki Franco Avilából jelentik. A felkelők vasárnap általános támadást intéztek a főváros nyugati és északnyugati negyede ellen és jelentékenyen tért nyertek. A volt ki­rályi palotát szurony- és tankrohammal elfoglalták. A vörös milíciából 400 em­ber elesett, a nemzetközi zászlóaljból több mint száz külföldi önkéntes fog­ságba került. A sevillai rádióállomás je­lentése szerint a valenciai kormány el­mozdította állásából Mijaja tábornokot, a madridi védelmi tanács elnökét, mert fegyverszünetet ajánlott a nemzetiek pa­rancsnokának.. A sevillai rádió hivata­losan megcáfolta, hogy Caballero fiát kivégezték. Burgosból jelentik: A Franco kormány a héten új bélyegeket hoz forgalomba uralma alatt álló területen. Rabatból jelentik: Az andujari repülő­teret tegnap a nemzetiek eredményesen bombázták. Nyolc kormányrepülőgépet megsemmisítettek. KÖVI­_ HÍREK A magyar válogatott futballcsapat — amely szerdán délután mérkőzik az a­1- góllal — hétfőn délután 5 óra 20 perc­kor érkezett Londonba. Francia lapértesülés szerint Németor­szágban a jövő évben direktórium ala­kul Göring elnökletével­ és Ribbentrop külügyminiszterségével.

Next