Orosházi Friss Ujság, 1937. március (26. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

2 ízléses tavaszi árult HEGKEL szabónál. Telefon 131. Rosszabbodott Graziani állapota Parisból jelentik. A vasárnap esti pá­risi lapok dzsibutii távirat alapján kö­zölték, hogy Graziani tábornagy alki­­rály ál­apotában váratlanul rosszabbodás állott be. Sérülései komplikációkra ve­zettek, mert a merényletnél gránátszi­lánkok jutottak a tüdőbe és seblázt idéz­tek elő. Botrány a csabai nyilasgyű­lésen Békéscsabáról jelentik: A vásárnap délelőtti nyi­asgyűlés hallgatóságának jó­része a Mezőberényből át­indult zökt­­inges fiatalemberekből telt id.Festetics vezér betegsége miatt n­em jelent meg a gyűlésen. Svaszta Gyula debreceni nyi­­lasvezér szokás szerint a zsidó nagytőkét támadta, amelynek szerinte törvényte­­len gyermeke a kommunizmus­. Dücső Jánosné kölnivíz,, púder és jazz beho­zatalának mintájára nemzetmegváltó esz­mét akar importálni. Oláh Ernő szerint a köztisztv­­elők túlzott részt kapnak a nemzeti jövedelemből és nem tudják megszabadítani az országot a kartel­k rabságából. Dr. Bordás rendőrtanácsos figyelmeztette a szónokot, hogy ne becs­­m­érelje a köztisztviselőket. Somogi legenda Vásárhelyen mit tudnak a mesés örökségről Susánban? Megintik nemrég, hogy a Somogyi-csa­ládot, amelynek Vásárhelyen több ága él, évek óta legendás örökség hite há­borgatja. A Felvidéken örökösök né­kül e hunyt Somogyi gróf százm­er­­holdas földbirtokának csacka délibárc­­képe után futkosnak a család tagjai. Vásárhelyen úgy tudják, hogy dr. So­mogyi Józ­sif lelkész, gimnáziumi va­lás­­tanár el is jutott a bizonyosságig és nyomába jött annak is, hol kell keresni az erede­i okiratokat. Tovább azonban nem j­udo­t, mert az okmányok egy fel­vidéki cseh szerzetesrend levéltárában vannak és a csehek n­em engedik meg az okiratok lemásolását, mert érdekük,­­hogy a gazdát­a­i vagyon az ő kezükön maradjon. Vásárhely népét azonban ez nem gá­tolja abban, hogy a legendát tovább szőlje. Susánban, Csúcsban úgy beszé­lik, hogy Újvároson él a család egy tagja, akinek megvan Mátyás király er­e­­deli adománylevele a felvidéki birtok adományozásáról a Somogyi-ősnek. Ez a donációs levél c­sak­ értékes, hogy bir­tokosának a csehek évjáradékot fizet­nek a hallgatásért, így hát a Somogyi örökösöknek nem sok ,i,e menyük leget a mi­hókhoz, mert noha a birtok meg­van, de hozzá való jussukat nem tud­ják im­ázolni. OROSHÁZI FRiss ÚJSÁG Kedd, 1937 március 2 Anglia nem harcol a magyar revízió ellen Garwin feltűnő cikke az Observerben Londonból jelentik: Garwin, a ne­ves angol publicista, az Obser­verte úja­b cikket itt, amelyben maró gúnnyal til­takozik az ellen, hogy az egyetemes b­iz­tonság jelszavát felhasználják az igaz­­ságtalan békeszerződések ál­andósítására Élesen ostorozza azokat, akik Angliát az egyetemes biztonság ut­án sorsközön­­ség­be csikarják kényszeríteni a lásántánt­­tól, mert a Jaisá iránt a háború után­i szreződések megalkuvást n­em ismerő fenntartása a Duna völgyében, Angliá­nak pedig semmi érdeke sem fűződik egy olyan állapot erőszakos megrögzíté­­séhez, amely úgy sem e; e magaúan jó. — Nem vagyunk abban a helyzet...e,r — írja Garwin, — hogy részt vegyünk a koal­ektív bi­zonság olyan megszerve­zésében, amely Németország bekeríté­sér­e irányul és Csehszlovákiát, ezt a legmesterségesebb összetételű államot, igyekszik megóvni. Az igazság és a jó­ s­zan ész nevében kérdem, miért tegyük mindezt, hiszen akkor a magyar faj je­lenlegi szétda­­bo­tságának további fenn­tartásáért harcolnánk, amely szétdar­abolt­­ság nemcsak méltánytalanság, de a legsúlyo abb igazságtalanság is. Garwin szerint az egyetlen helyes pc- i U­­.La­nz, sjp Anglia csakis saját erejére­­ támaszkodik s n­em engedi magát ide- i­gen érdekekért háborúba sodortatni. általános bányászsztrájkot határoztak el a Pécs-vidéken 146 munkást elbocsátott a Társaság Pécsről jelentik: DGT pécsvidéki bá­nyatelepén a szombati békés, bizakodó­­hangulatot vasárnapra nagy izgalom ,vá­­totta fel, mert a társaság 146 bányamun­kásnak ex­ pressz levélben se mondott. A felmondások miatt a szakszervezet A Kassziom­telypie munkásgyűlést hívott össze, amelyen mintegy ezer munkás megjelent. A bányászok a gyűlésen ki­mondták, hogy egytől-egyig szolidárisak elbocsátott társaikkal és addig nem á­­llnak munkába, amíg a DGT vissza nem vonja a felmondásokat. Matolcsy Mátyás, Esztergályos János, Rajniss Ferenc és Fesze­ics Domokosi képviselők a bányatelepeket járják, ahol a munkásság hangulata igen rossz, de azért mindenütt rend és nyugalom van. A hatóság tapintatosan igyekszik meg­nyugtatni a felizgatott kedélyeket, a ba­ranyai főispán pedig megígérte, hogy mindaddig gondoskodnak az elbocsátott munkások megélhetéséről, amíg az­k elhelyezkedni nem tudnak. Tegnap reggel a vásári időben­ a pécs-­­ vidéki bányatelep összes tárnáinál mind­­­össze 132 ember jelentkezett munkára. A többiek a vasárnapi megegyezés sze­rint sztrájkoltak. A sztrájkolók Vasason és a Thomen-aknánál elállták az ak­­nához vezető utat és a munkába igyek­vőket visszatérésre bírták. A sztrájkolók és a sztrájkvezetők kijelentették, hogy addig nem lesz békés és normális mun­ka, amíg az elbocsátott 146 embert vissza nem veszik. A DGT ennek elle­­enére is kitart álláspontja me­lett, hogy semmi körülmények között sem veszi vissza a 146 munkást. Közülük 11 ági-­­ tátort azonna­l hala­dja, 135 munkást pe­­dig március 15-iki hatállyal bocsát el. Az iparügyi minisztériumban tegnap délelőtt újból tanácskozás volt a pécs­vidéki bányasztrájk ügyében. Megálla­pították, hogy a munkásság az újabb sztrájkkal egyáltalán nem szolgá­ja saját érdekeit. A bányászsztrájk ügyében a pécsi ki­rályi ügyészség vizsgálatot indít annak megal­apí­á­s­a, hogy s­incs-e a sztrájk mögött po­ltika­i bujtogatás. —«o»— Besmár újra akcióba lépett Boronát és ekét lopott egy tanyáról Szombaton reggel furcsa meglepetés érte a tanyaudvarán körülnéző Kiss Sán­dor gazdálkodót, akin­ek a s­értási út mén­én van a tanyája. Nem találta ren­­des helyét, a szerszámod színben eké­jét és boronáját. Mivel a két fontos földm­űvesszerszámot alapos kutatás u­án sem taláta meg, nyi­vánvaló volt, hogy azokat bizony ellopták az éj folyamán A gazdálkodó feljelentésére megindult nyomozás neva sokáig tapogatózott sö­tétben. Akadt ugyanis szemtanú, aki szombaton hajnalban a szénási utón látott egy tajgás ekét és ráhelyezett boronát toló embert és az is emlékezetébe vé­sődött, hogy az i­letőnek furcsa vona­tott járása volt, mintha gályatag­ságot szenvedett volna. A személyleírás nyo­mán a nyomozók ráismertek Restár Ist­vánra, akinek a múlt évben elkövetett dolgai néhány héttel ezelőtt foglalkoz- t tatták a csendőrséget és ügyérnek ira­ i­­tai jelenleg a gyu­ri törvényszéknél va..-­­ nák. . . . 1 ' Egy kovácsnál megtaláták a Kiss Sán­dortól el­opott ekét és boronát. A meg­rögzött tolvaj meg se várta, amig előző lopásaiért kimondják fölötte az itéletet, leleplezése után pár héttel újabbat kö­vetett el, amivel még annyi szerencséje se volt, mint a régiekkel, mert lelep­lezték, mielőt el­mulathatta volna a lopott tárgyakért kapott pénzt. Restár az ekét — amely háromke,­­kü Könnyű, kényelmes fűzőkét és gyógyhiizdfeet készít: ffizőszalonja Drucker ház Gabonapiac JURSTRE Eredeti modellek­ svájci anyagoki — Bágyadt, levert, dolgozni képtelen eg­yéneknél a bélmozgást regye éhgyo­­­morra egy pohár természetes »Ferenc József« keserüviz csakhamar megé­pnki­­, az emésztőcsatornában ösz­­szegyült salakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondoskodó- és mun­kaképes­éget emeli. Orvosok ajánlják. értékes kettőseke­t é­s a boronát egye­nesen egy kovácshoz vitte, akii 15 pen­gőért vette meg a két gazdasági szer­számot. Tulajdonképpen a kovács volt az első nyomraveze­ő, mert mikor megta­­láták nála a Kiss Sándor és fivére Ist­ván uta’ keresett eget és boron­át —­­közös tanyájukra­l eszett el, ahol mert senki sem lakik —, elmondta, hogy haj­­lotthátú fiata embert ő verte. Sorravév® a gyanúsakat, nem sok fejtörésbe került Restárhoz eljutni, aki ugyan először ta­gadott, de a kovács felismerte és sze­mébe mondta, hogy tőle vette a tárgya­kat, mire Restár is vallott. A visszaeső bűnöző Restár Istvánt őri­zetben tartják és ma még nyomoznak vele, mert valószínü­eg egyéb — ka­csalopás stb. — is van a rovásán, hol­nap pedig átkisérik Gyulára és átadják az ügyészségnek. Újabb három halálos ítélet Bulgáriában Szófiából jelentik: Sztara Zagora bol­gár városka törvényszéke vasárnap­­ is­mét h­ármas halálos ítéletet hozott. A városka törvényszéke újabb kommunista pert tárgyalt , amelynek négy vádlott­ját hazaárulás és kémkedés büntette cí­mén állították a bíróság elé. Két napig tartó főtárgyalás után va­sárnap este kihirdették az ítéletet. A négy vádlott közül a bíróság hármat — két bolgár és egy török kommunis­tát — halálra ítélt, a negyediket pedig felmentette. Megjött a vágóhíd-memorandum !még a héten összehívják az érdekeiteket Megírtuk, hogy Kráik László építész­mérnök, a kiváló vágóhídtervező és építő Orosházán jártakor megígérte, hogy itteni tapasztala­tit és tanácsait memo­randumba foglalva rövidesen elküldi fő­­jegyzőnknek. Kráik memo andulr­a tegnap meg is érkezett és főjegyzőnk az elöljárósággal együ­t már javában tanulmányozza. Még ezen a héten összehívja Bul­a főjegyző az összes érdekelteket, húsiparosokat és egyéb iparosokat, kereskedőket, gazdá­kat, illetve ért­ekképviseleteik és a ha­tóságok kiküldöttei, hogy eléjük ter­jessze Kráik memorandumát, amely rész­letes tájékoztatást nyújt a vágóhíd­ fel­építésének lehetőségér­e nézve. A hölgyek éjszaka Dr. BAYER-féle elsőrendű Hámlasztó érém­től sima, bársonyos, folt és szep­­lőmentes arcbőrt nyernek Kapható: Bérczi illatszertárban (Korzó Mozgó jegyeire árkedvezmény.)

Next