Orosházi Friss Ujság, 1937. április (26. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

XXVI. évfolyam 72 szám­ára 12 fillér Csütörtök, 1937 április 1 OROSHáZI Megjelenik min­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­lasz bélyeg ellené­ben válaszolunk, fii fizetési árak: Helyben házhoz hordott Begyed- Iné 5 P, fél. évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, ívre 7 P, fél. ívre 14 P. -~TLEN POLITIKAI NAPILAP Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. JFL­­ FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS: I szerkesztőség és kiadóhivatal: * ITLASOVSZKy JÁNOS | Orosháza, Torkos Kálmán­ utca Olaszország és a spanyol polgárháború Rómából jelentik: Alfieri sajtó- és propagandaügyi miniszter laptudósítók előtt kijelentette, hogy Olaszország egy­­általán nem szándékozik Spanyolország­ba önkéntes csapatokat küldeni. Olasz­­ország felfogása nem változott a spanyol kérdésben: ma is a semlegesség teljes betartása mellett áll, de ha a többi állam megszegi a semlegességi egyezményt, Olaszország is revideálja álláspontját. Nem lehet tűrni — mondotta Alfieri —, hogy mindig a valenciai vörös kormány pártján levő államok szegik meg a sem­­legességet. Londonból jelentik: Az Evening News tengeri levelezője megerősíti, hogy Fran­co tábornok négy magasrangú tisztje kíséretében repülőgépen Marokkóba ér­­kezett. mnwwmmwwmwmwmmmak férés összeütközés az északnyugati indiai határszélen Új Delhiből jelentik. Az északnyugati határszélen az angol gyarmati csapatok és a zavargó benszülöttek között véres összetűzésre került a sor. Mintegy 500 főnyi benszülött orvos­ megtámadott egy angol gyarmati csapattestet Damdiltól északnyugata. A tűzharc során 23 gyar­mati katona, közöttük 2 angol tiszt meg­­halt, 41-en megsebesültek. A támadóknak igen sok halottjuk és sebesültjük van. Összeesküvés Mandzsukuoban Tokióból jelentik. Ideérkezett jelen­tések szerint a mandzsukuói haditörvény­­szék több mint kétszáz magasállású tiszt­viselőt, tanítót és kereskedőt ha­­lra, vagy hosszú tartamú börtönbüntetésre ítélt. Az elítélteket azzal vádolták, hogy Muk­den és Antung tartományban hazaáruló üzelmekben vettek részt, vagy hallgató­­lagosan hozzájárulásukkal elősegítették a mozgalom terjedését. Az összeesküvést a volt kínai északkeleti hadsereg tagjai szították, akik a »Haza megmentőinek társaságáéban tömörültek és összeeskü­vésben állottak peipingi és nankingi szer­vezetekkel. A haditörvényszék a rend­őrség héthónapos, minden részletre ki­terjedő nyomozása alapján hozta meg ítéletét. A Mukdenben letartóztatott kommunisták vallomásaiból minden két­séget kizáróan kiderült a vádlottak bű­nössége. Ma kezdődik a k­isantant-étvezlet Magyarországhoz való viszonyát akarja tisztázni a kisantant Belgrádban Belgrádból jelentik. A ma kezdődő belgrádi kisantantkonferencia legfőbb programmpontja, a kormányhoz közel, álló Politika értesülése szerint, annak a kérdésnek a megvizsgálása lesz, milyen kapcsolatok állanak fenn az egyes kis­­antantállamok és a római jegyzőkönyvek között. Főleg az Ausztriával és Magyarország­gal való viszony kérdés­ét akarják tisz­tázni. Szóba kerül a bolgár-jugoszláv barátsági szerződés, valamint az olasz, jugoszláv politikai és gazdasági egyez­­mény is. Antonescu román külügyminiszter éj­­félkor érkezett Bel­grádba, míg Krosta cseh külügyminiszter vonata a kora haj­­nali órákban futott be. A hivatalos fo­gadtatás csütörtök délelőtt fé tízkor lesz. Rögtön utána megkezdődik a belgrádi pénzügyminisztériumban a kisantant-kon­­ferencia első ülése. Megélénkül a belpolitikai élet Is miniszterelnök a jövő héten tanácskozik a párt­vezérekkel az alkotmányjogi javaslatokról Jövő hét legelején az egész vonalon megélénkül a politikai élet. Visszaérkez­­nek Budapestre a szabadságon lévő mi­­niszterek, teljes számban lesznek együtt a pártvezérek is, akikkel Darányi Kálmán miniszterelnök nyomban megkezdi a há­rom alkotmányjogi törvényjavaslattal kapcsolatos tanácskozásait. Kezdetben arra gondoltak, hogy a há­­rom törvényjavaslatot még a nyári szünet előtt benyújtják, mostm­ár azonban két­ségtelen, hogy ez nem következik be, mert az alkotmányjogi törvényjavaslatok kidolgozása még hónapokat vesz igény­­be. Minden jel arra mutat tehát, hogy a felsőházi és a választójogi törvény­­javaslat benyújtásának időpontjában kö­­rülbelül fél évi eltolódás következett be. Darányi miniszterelnök a költségvetés bizottsági tárgyalásával­ párhuzamosan ta­nácskozik majd a pártvezérekkel és­­ mindazokat a javaslatokat és szempon­tokat, amelyek e tanácskozások során felmerülnek az alkotmányi törvényjavas­­latokkal kapcsolatban, alaposan megfon­­tolja és mindazt, amit elfogadhatónak talál, felhasználja az alkotmányjogi tör­vényjavaslatok kidolgozása során, amire tehát csak április végén vagy május elején kerülhet sor. A kormánypárt április 7-én nagy ér­deklődéssel várt pártértekezletet tart, mégpedig ünnepélyes kereteik között, ekkor leplezik le Gömbös Gyula arcké­­pét. Ezen az értekezleten Fabinyi Ti­hamér nagy vonásokban ismerteti az új költségvetést is, amely egy nappal ké­sőbb, április 8-án kerül a képviselőház elé. Ugyanezen a napon újabb két hétre elnapolják a Ház­at, amely a költségvetés­­bizottsági tárgyalásának ideje alatt nem tart ülést és előreláthatóan csak április 27-én ül össze és ekkor kezdi meg a költségvetés általános vitáját. A pártvezetőség el akarja­ kerülni az ellentétek kiéleződését és erre való tekin­tettel máris érintkezést keresnek azokkal a kormánypárti képviselőkkel, akik az ápri­ls 7-iki pártértekezleten tiltakozni készülnek a NÉP szélső jobbszárnya és a nyilasker­eszesek együttműködése ellen. Hétfőn megkezdik a csatornázást Megegyezett a község az érdekelt földtulajdonosokkal Hosszas előkészületek után tegnap ahoz a stádiumhoz érkezett el az oros­házi b­elvízlevezetés ügye, hogy ki le­hetett mondani, a jövő hétfőn pedig megindulhat a munka. Tegnap délelőtt ugyanis megtartották a községházán azo­kat a tárgyalásokat, amelyek során az érdekelt földtulajdonosok beleegyezését megszerezték ahoz, hogy földjükön a csatornát átvezessék. A tárgyalás délelőtt 10 órától a vár­megye alispánjának képviseletében meg­­jelent Bakos József vármegyei másod­főjegyző és Kovács Lajos mérnök, a MÁV szegedi osztálymérnökségét Schaf­­fer Gyula műszaki tanácsos és vitéz Imre János mérnök, a Körös-Tisza-Marosi Ár­­mentesítő Társulatot Palasovszky Sán­dor kormányfőtanácsos, igazgató-főmér­nök és Benes Gyula szakaszfőmérnök, a Gyulai államépítészeti hivatalt Nagy De­zső mérnök, Vásárhely várost dr. Csáky Lajos tiszti főügyész, h. polgármester és Méray Sándor műszaki tanácsos, az orosházi járást Forgách Béla tb. főszol­gabíró, a vásárhelyi kultúrmérnöki hi­­vatalt Deisy Sándor főmérnök képviselte; résztvett azonkívül mintegy hatvan meg­­hívott érdekelt oroszházi és vásárhelyi földbirtokos. A délig tartó tárgyalások eredménye­ként a földtulajdonosok kilenctizedrésze belement abba, hogy földjének haszná­lati jogát díjmentesen engedi a község­nek, csupán egytizedrész ragaszkodott a megváltáshoz, aminek árát a katasz­teri tiszta jövedelem ötvenszeres össze­gében állapították meg. A földtulajdo­nosok okiratban engedték át a község­nek az igénybevett földterületükre vo­natkozó szolgalmi jogot azzal a kikö­téssel, hogy a község a bejáróknál meg­­felelő átereszeket készíttet, a csatorná­ból kikerülő föld felső rétegét földjük­re, altalaját pedig a bejáróutakra hor­dhatja. A megegyezés alapján a község­nek mintegy 1400 pengőbe kerül a csa­­torna­terület. A MÁV — igen előzéke­nyen — 350 pengő köl­tségmegtérítésért vállalta magára két áteresz elkészítteté­sét (ami egyébként mintegy 2400 pern­yőbe kerülne), a Körös-Tisza.Marosi Ár­­mentesítő Társulattal pedig a legjobb mederben még folynak a tárgya­ások a már meglevő csatornarész használatára vonatkozóig. A szükséges kerékvetők felállítását és fásítást Orosháza község vállalta. A megállapodás alapján hétfőn egye­lőre 50 emberrel megindul a csatorná­zás munkája, a munkáslétszámot azon­ban fokozatosan emelik, úgyhogy a hét végére már 150 embert tudnak munkába állítani. A Vásárhely polgármesterét kép­viselő dr. Csáky Lajos azon kívánság­­át, hogy a csatorna vásárhelyi határba eső szakaszának építésénél vásárhelyi in­­ségmunkásokat is­­alkalmazzanak, az orosháziak nem vehették figyelembe, mert az államsegélyt Orosháza az oros­házi munkások részére kapta és itt nincs inségadó, amiből az ínségeseket segé­lyezni tudnák, Vásárhelyen pedig van, így remélhetőleg teljes egészében oros­háziaknak jut az egész csatornaépítés. Fának rohant egy társasgépkocsi Pan­sból jelentik: Tulle közelében egy utasokkal teli társasgépkocsi a lejtés után magától megindult abban a pilla­natban, amikor a vezető éppen elhagy­ta a kormányülést. A kocsi nagy erővel egy útszéi fának ütközött. Két ember azonnal meghalt, három súlyosan megse­besült.

Next