Orosházi Friss Ujság, 1937. május (26. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

­ Pocsolyás a tükörutcai ártézikut környéke A tükörutcai lakosok már régóta pa­naszkodnak, hogy az utcájukban lévő ártézikut kifolyó csöve elromlott és alig tudnak vizet engedni edényeikbe. Szinte tusfürdőt vesz, aki a csaphoz áll kantá­­jával. A levezető csatornával i­s valami baj van, mert a kútból kifolyó víz nem fo­lyik el, hanem összegyűlik a kút kö­rül, úgyhogy valóságos pocsolyatenger veszi körül a kutat. i Elítélték­ Károlyi Mihályt, de büntetést nem szabtak ki Gróf Károlyi Mihály bűnügyében tű­zött ki péntekre tárgyalást a büntető­­törvényszék Méhes-tanácsa. Károlyi Mi­hály ellen a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése elleni vétség, va­lamint kormányzósértés vétsége címén adott ki vádiratot az ügyészség, mert még 1930-ban a Pozsonyban megjelenő »Reggel« című lapban »Magyar hazug­­ságok, magyar valóságok« címmel cikk jelent meg, amely Károlyi Mihály nyilat­t­kozatát tartalmazta. Az elnök ismertette a cikket, majd Kovács Péter ügyészségi alelnök beszédében indítványozta, hogy a törvényszék Károlyi Mihá­l távollété­­ben is hozzon ítéletet. Tímár Mihály védő azzal érvelt, hogy a cikk Bö­­lönyi György interjúja Károlyi Mihály,­lyal s nem lehet megállapítani, hogy az újságíró szavait, vagy Károlyi sza­­vait tartalmazza-e? Ezért a bűnösség kimondásának mellőzését kérte. A törvényszék ítéletében bűnösnek mondotta ki gróf Károlyi Mihályt a ma­gyar állam és a magyar nemzet megbe­csülése ellen irányuló vétségben, de bün­­tetés kiszabását mellőzte. A kormányzósértés vétsége címén in­­ditott eljárást megszüntette, mert az időközben elévült. Az ítélet nem jogerős. OROSHÁZI Í­RIÁS ÚJSÁG Szombat, 1937 május 1 Összeütközőn és lezuhant két angol hadirepülőgép Öt halálos Londonból jelentik. Az angol légi­flotta két repüőgépe egy rajrepülésnél összeütközött és lezuhant, öt ember meghalt. A szerencsétlenség egy cukor­gyár fölött Wiissington közelében tör­tént. A repülőraj V-alakban repült, mi­kor a formáció élén szálló három gép túl közel került egymáshoz. Az egyik oldalról közeledő gép csavarja a szó­­szoros értelmében kettévágta a raj élén szálló gépet. Az két repülőgép azonnal lezuhant és az egyik szörnyű robbanással zúzódott szét a földön és mindhárom utasa elpusztult. A másik gép egyik da­rabja a Wissey folyó egyik, a másik a másik partjára zuhant. Ennek a gép­nek három utasa közül sikerült egyet megmenteni. 1937-ben szerencsétlenség következtében az angol légi flotta negy­ven tagja vesztette élettét. áldozat Nyolchavi fogház az eleki országzászló meggyalázásáért Lázas állapotával védekezett a merénylő Szegedről jelentik: Drámai izgalmak­ban bővelkedő tárgyaláson vonta fele­lősségre a szegedi törvényszék Engel­hardt Rezső 31 éves német anyanyelvű eleki mészárossegédet. A vádirat szerint Engelhardt március 8-án letépte Elek község országzász­lóját, a zászló széttépett darabjait az útszéli fákra kötötte, többi részeivel pedig az ártézi kutak kifolyóit tömte be. A tegnapi tárgyaláson a vádlott be­ismerte bűnösségét. Tettének nem tud­ta magy­arázatát adni, azt mondotta, hogy olyan lelki állapotban volt a merénylet elkövetésekor, aminek maga sem tudja magyarázatát adni. Az ügyész vádbeszédében hangoztatta, hogy Engelhardt cselekményére nincs mentség. Súlyosbító körülmény, hogy tettét nemzetiséglakta területen követ­i el és ezzel bizonyos fokig olyan színben tüntette fel az eleki polgárságot, mintha azonosítaná magát az ő bűncselekményé­vel. Súlyos büntetés kiszabását kérte. A bíróság végül is bűnösnek mondotta ki Engelhardtot és nyolc hónapi fogházra ítélte. A vádlott megnyugodott az íté­letben. Virasztó Koppány és a posta Pénzbüntetés egy rágalmazó beadványért A postamérnök feljelentésében azt adta elő, hogy Virrasztó, aki néhány évvel ezelőtt, mint elektrotechnikus, a posta alkalmazásában állott, két évvel ez­előtt levelet írt a postavezérigazgatóság­nak, amelyben előadta, hogy Schusster András postamérnök valósággal irtóhad­járatot rendezett elene és ezért vesztette ő el a postánál álását. Virrasztó szerint Schusster az­ért, mert ő magyar meré­szelt ma adni, valósággal üldözte őt és rosszul is informáta felettes hatóságait, amelynek következtében aztán őt elbo­csátották. Ezzel szemben olyan sváb faj­­tájú embert, aki például kommunista volt, soronkívül előléptetet­t altisztté. Dr. Kovácsy Ferenc büntetőjárásbíró­­sági alelnök tárgyalta Virrasztó Mihály ügyét, aki gomblyukában egy jelvénnyel jelent meg a tárgyaláson. A jelvény kék mezőben Nagymagyarország fehér szí­nű rajzát tünteti fel, amelyen ezüst be­tűkkel ez áll: »Ezért!«. Arra a kérdésre, hogy hívják, így válaszolt: Virrasztó Mihály Koppány. — Mi az a Koppány? — kérdezte az alelnök. — Egy régi magyar név, — válaszolja a vádlott. — Joga van önnek ,hogy ezt­­hasz­nálja? — Most van felterjesztés alat­t az ügy, — feleli Virrasztó, — majd elmondja, hogy 36 éves orosházi ügynök, német és angol nyelven beszél és turáni egyisten-hivő. — Ilyen nincs, — állapítja meg Ko­vácsy alelnök, — ez nem törvény által elismert felekezet. Azt mondja meg ,hogy milyen vallásban született. — Hát, kérem, beleegyezésem n­élkül evangélikusnak kereszteltek meg, én azonban ezt sohasem akceptáltam és min­den köteléket elvágtam az evangélikus Tegnap délelőtt a budapesti büntető járásbíróság előtt a lőtt vádlottként Oros­háza különös nevezetessége, Virrasztó Mihály Koppány táltos, akit Schusster András postamérnök jelentett föl rágal­mazásért. Apollo mozg­ó Telefon: 9. Május 1-én, szombaton 7 és 9 órakor Május 2-án, vasárnap 3, 5, 7, 9, órakor F­o­x Világ­híradó Rökk Marika legújabb és legnagyobb sikerű attrakciója is szív nem eladó egy színésznő víg amerikai kalandjai. Rendezte: Georg Jacoby. Zene : Franz Doelle. Főszereplők: Rökk Marika, Hans Söhnker, Leopoldine Konstantin, Genia Nikolajeva, Sima Oszkár, Alfred Abel, Paul Hoffmann. Rendes helyárak! Szerda, csütörtöki előadások szelvényei érvényesek, 5-én szerdán fél 9 órakor 6-án csütörtökön­ 7 és 9 órakor magyar Világhíradó Paramount Világhírűdó Szembekötősdi (AL­DORIA) zenés, látványos, vidám történet. WILLY FORST mesterrendező alkotása. Főszereplők: Renate Müller, Jenni Jugo, Adolf Wohlbrück, Heinz Rühmann. Kedvezményes helyárak­! Rendes helyárak: I Kedvezményes hGyárak: Erkély és páholyszék 1, I. hely 90 | Erkély és páholyszék 70, I. hely 60 fill., II. hely 70 fill., III. hely 50 fill., fill. H. hely 50 fill., II. hely 30 fill., IV. hely 30 fill. | IV. hely 20 fill. — HUiiIM Iri'iii 111—WlMlI'ill'lillMIIHM1­IMl—IYiHIIHl FIGYELEM!! Ma este fél 9 órakor nagy HALVACSORA Olcsó italok, pontos kiszolgálás, el­sőrendű zene. Szíves pártfogást kér Tokaji Borozó egyház és köztem. Jelenleg felekezet­­nélkül vagyok. Egyébként tagadta bűnösségét és bi­zonyítást ajánlott fel. A járásbíróság a bizonyítási indítványokat elutasította, mert a postaigazgatóságtól érkezett hi­vatalos irat alapján kitűnt, hogy Virrasz­­tónak a posta szolgá­­tából való elbocsá­tása semmiféle összefüggésben nincsen a postamérnök ténykedéseivel. A perbeszédek elhangzása után bű­nösnek mondotta ki a járásbíróság Vir­rasztót hatóság előtti rágalmazás vét­ségében és ezért 50 pengő pénzbünte­tésre ítélte el. Az ügyészi megbízott megnyugodott, a vádlott és védője feleb­­beztek. Muraiai és Olaszországban Rómából jelentik. A központi testületi bizottság Mussolini javaslatára elhatá­rozta, hogy az elsőrendű élelmi cikkek árában beállott emelkedés folytán a legtöbb iparágban a munkabéreket 10- 12 é/o­al eme­l. A Száva áradása miatt kiürítettek egy Imát falut Belgrádból jelentik. A Száva áradása egyre aggasztóbb méreteket ölt. Szerda óta ismét hatalmas területeket öntött el az ár. Obrenovácban 5500 lakost bizto­sabb helyre szállítottak. Megbukott az angol fegyverkezési kölcsön Londonból je­lntik: Az angol fegy­verkezési kölcsön első részleteinek ki­bocsátása példátlan kudarccal járt. A kölcsön iránt semmi érdeklődés sem mu­tatkozott, mert a kormány az egész tranzakciót elsősorban pénzügyi mű­ve­letnek állította be, már­pedig az időpont egybeesett a londoni tőzsde katasztrofá­lis ellanyhulásával. A nagyközönség, amely a hazafias cél érdekében szívesen hozott volna áldozatokat, így teljesen távoltartotta magát a jegyzéstől. A bankok a kölcsöncímleteknek alig öt százalékát vették fel, míg a biztosító társaságok és egyéb pénzügyi vállalko­zások jóformán semmit sem vásároltak. Végeredményben az Angol Banknak kel­lett közbelépnie, hogy a kölcsön kibo­csátása ne hiúsuljon meg. A címletek­nek legalább nyolcvan százalékát közin­tézmények vették át. Hölgyek vigyázat! Itt a tavasz és jönnek a szeplők, foltok pörsenések. Hudnut, Tokajon, Kovács, Margit, Diana, Pondi, Jutassy, Havasi­gyopár, Gróf, Eden s az összes finom arckrémek legolcsóbbak a Bérczi Kllntszertárban

Next