Orosházi Friss Ujság, 1937. június (26. évfolyam, 121-144. szám)

1937-06-01 / 121. szám

XXVI. évfolyam 121 szám Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. J Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ utca. FŐSZERKESZTŐ ÉS Dr. M ICL A S □ V S Kedd, 1937 Junius 1 l jf­é^yj Megjelenik-' den nap ’ réggé’. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij elő e fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó k­érdé­­sekre csak vál­­aszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. Félelmetes eseményei­ a spanyol tengeren Német megtorlás a „Deutschland“ bombázása miatt - Az összes német hadihajók elindultak a spanyol vizekre - Óriási izgalom Európaszerte Berlinből jelentik. A tengernagyi hiva­tal közli, hogy a »Deutschland« nevű cirkálót a mallorcai kikötőben két vö­rös repülőgép bombázta, aminek követ­­kezményeképen húsz ember é­letét vesz­tette a német cirkáló fedélzetén. Gibra­tárból je­lntik: Német hadihajók tegnap délelőtt bombázták Almeriát a Deutschland páncélos bombázásának megtorlásául. A bombázó hajóhad egy ■német cirkálóból és két torpedóromboló­­ból állott. A bombázásnak igen sok áldozata van ,és az anyagi kár is tete­­­mes. A Népszövetséget értesítették a bombázásról. Berlini­ hivatalos jelentés szerint haladéktalanul újabb német hadihajó­­kát küldenek a spanyol vizeken ál­lomásozó német hajóhad megerő­sítésére. Nemzeti gyász Németországban Berlini jelentés szerint Németországban háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a Deutschland német cirkáló huszon­három hősi halottjának emlékére. Genfi jelentés szerint a valenciai kor­mány a Népszövetség tanácsának azon­­nali összehívását kérte. Nagy izgalom Angliában Londoni jelentés szerint Angliában az izgalom tetőfokára hán­yott a spanyol események miatt. Azonnal intézkedtek a semlegességi bizottság összehívására. A bizottság ülésének egyetlen tárgya a német nyilatkozat meghallgatása. Berlinből jelentik: A német sajtó egy­re erélyesebb hangon követel elégtételt és a londoni semlegességi bizottságtól határozottabb magt­artást követel. Német poliikai körök szerint a helyzet rend­kívül bonyolult. Lehet, hogy Moszkva háborút akar, lehet azonban, hogy mindössze kény­szeríteni akarja Németországot és Olaszországot a semlegességi bizott­ságból való visszavonulásra. Termé­­szetes, hogy Németország és Olasz­­ország a megtorlás tekintetében együttesen fog eljárni, de a megtor­lás módja még egyelőre bizonyta­lan. Mindenesetre Németországban erős az a törekvés is, hogy a békét minden körülmények közöttt meg­óvják. A spanyol harctéri helyzet Valenciai jelentés szerint a köztársa­sági hadak egyébként visszaverték a fel­kelők támadását a központi harctéren. A nemzetiek tüzérsége vasárnap erősen­­ágyúzta Madridot, amely nagy károkat okozott. A ciscayai szakaszon a köz­társasági hadak szintén sikeresen állot­­tak ellen a nemzetiek támadásának. Pe­­layában a köztársaságiak gránátjai erő­sen megrongálták a fegyvergyárat, a kaszárnyát és más épületeket Hitler sorsdöntő tanácskozásai Berlinből jelentik. Hitler vezér és kan­­cellár vasárnap este a kancellária épüle­tébe tanácskozást hívott egybe, amely a spanyol helyzet folytán szükségessé váló intézkedésekről tanácskozott. Párisi lapvélemények szerint Német­országnak megtorlással­ kell élnie a Deutschland páncélos cirkálónak a mal­lorcai kikötőben a vörös repülőgépek­­ről történt bombázása miatt. Páris a lehető legnagyobb izgalommal várja, hogy minő lépésekre fogja magát Németország elhatározni. Bécsi lapjelentések szerint az osztrák fővárosban óriási meglepetést és egyben határtalan megdöbbenést váltottak ki a spanyol események. Blomberg Mussolinihoz utazik Blomberg holnap Mussolinihoz érke­­zik Rómába, hogy vele megbeszélése­ket folytasson. Ezek a megbeszélések világmeglepetést hozhatnak. Megtorpedóztak egy barcelonai hajót -- ötven halott? Barcelonai jelentések szerint, amelye­­ket azonban teljes fenntartással kell fo­gadni, egy olasz tengeralattjáró meg­torpedózott Malgrat közelében, a ka­talán partok mentén egy spanyol köz­társasági gőzöst, amely azonnal el­­sülyedt. Az első jelentések ötven halálos áldozatról szólna­k. A szovjet megkezdte a fegyverszállítást Párisi jelentések szerint a szovjet új­ból megkezdi a fegyverszállítást a va­­lenciai kormánynak, és egyben megerő­síti spanyolországi befolyását is. Madridi hírek szerint Giral miniszter­elnök kijelentette, hogy a béketárgya­lásokra semmi alap nincs, a felkelők nem hajlandók békéről tárgyalni. Miaja tábornok lefoglaltatott minden rádióállo­mást és a szakszervezetek is csak kor­látozott mértékben használhatják azokat. Londoni jelentés szerint Grandi gróf londoni olasz nagykövet megjelent a külügyi hivatalban és kifejezte kormá­nyának azt a szándékát, hogy addig, amíg Németország és Olaszország ka­­kírozott garanciákat nem kapnak: arra nézve, hogy a vörösök nem bombázzák a spanyol vizeken lévő hadihajóikat, nem vesz részt Olaszország a semleges­ségi bizottság munkájában. Római jelentés szerint Ciano olasz külügyminiszter tegnap hosszasan tár­gyalt Hasselt római német nagykövettel a spanyolországi események ügyében. Washingtoni jelentés szerint az ottani német nagykövet megjelent az Egyesült Államok külügyi hivatalában és kijelen­tette kormánya megbízásából, hogy Al­­meria bombázása az egyetlen és méltó válasz volt a Deutschland cirkáló bom­bázására és hogy Németország a m­eg­­torlásnak más eszközéhez nem kíván nyúlni. Genfi jelentés szerint Alvarez del Vayo, a valenciai kormány külügymi­nisztere jegyzékkel fordult a Népszö­vetség főtitkárságához, amelyben hala­déktalanul kéri, hogy a tagállamokat értesítsék a spanyol eseményekről. Római jelentés szerint Mussolini dél­előtt tért vissza a fővárosba birtokár­­ól és azonnal elhatározta, hogy az olasz kormány ideiglenesen visszavonul a seml­­eg­ességi bizottság munkálataitól. Olasz­ország nem gondol még megtorlásra, de kénytelen lesz ő is ehez a fegyverhez nyúlni, ha újabb merényletek következ­nek a Cilasz hadihajók ellen — állapítja meg az olasz sajtó. Bethlen a polgári pártok­ összefogását sürgeti Hatalmas beszámoló és bíráló beszéd Nagykanizsán Nagykanizsáról jelentik. Gróf Bethlen István, a nagykanizsai választókerület képvi­sője, vasá­nap tartott beszámoló­beszédét Nagykanizsán, amely iránt or­­szágos érdeklődés nyilvánult meg. A kör­nyékről a­utók és kocsik, míg Budapestről különvonat szállította az érdeklődőket a beszámolóra. Több képviselő is leuta­­zott a volt miniszterelnökkel Budapest­ről, részt vett a beszámolón Zala várme­­gye és Nagykanizsa vezetősége, számos küldő­­ség és egyesületi kiküldött. A polgári pártok összefogása a túlzókkal szemben Bethlen a polgári pártok összefogását követelte a túlzókkal és a diktaturás­tö­ Tegnap délben meghalt Veress Zol­tán, Salgótarján képviselője. Az ő ke­rületében lesz az új ajánlási rendszer szerint az első választás.­­ Lemondott a japán Hajasi-kormány. rekvéseket hirde őkkel szemben. Beszéde a politikusok, szerint az elkövetkezendő koncentrációt jelzi. A Gömbös-kormány éles bírálata Élesen bírálta az előző Gömbös-kor­­mány tevékenységét és kiemelte, h­ogy a reformpolitika mögött voltaképen a pa­­ncsu­almi törekvések húzódtak meg. Felesleges munkát végzett a törvény­­hozás a kereskedelmi minisztérium szét­választásával. A légvédelmi törvény vég­rehajtási utasítását sem adták még ki, a gazdatartozások rendezésének is csak egy csekély része lett elintézve. A tűz­rendészet kérdését is helytelenül­­ren­dezték. A hitbizományi reform gyakor­­lati haszna sem mutatkozik belátható időn belül, a telepítési törvény intézke­déseit sem lehet anyagi eszközök hiá­nyában végrehajtani.­ Mindezeket össze­­véve, a­z a gyökeres átalakulás, amit a Gömbös-kormány hirdetett, nem követ­kezett be. A vá­asztás után, amelyen párját rit­kító alkotmány, és törvényellenes csele­­kedetek történtek, mindinkább eltérbe nyomult a diktatúrás törekvésekre való hajlandóság. Ilyen körülmények között vette át Gömbös halála után Darányi a kormányelnökséget, aki megtagadott minden közösséget a diktatúrával és a becslétes titkos választójogon alapuló népi politika mellett kötötte le magát. A vörös és a barna diktatúra ellen Ha nem leszünk egységesek, akkor el fognak nyelni a vörös és barna ten­ger hullámai, amelyek körülöttünk zaj­lanak. A kormánynak tehát sürgősen meg kell va­­sítani az igazi nemzeti öszös­szefogást, a demokratikus alapon álló pártok kooperációjával, fontos szociális és társadalmi reformok megvalósítása által. Demo­kus óra, szociális népi politika A kormány egy szociális tartalommal telített, demokratikus népi politikát kell, hogy kövessen. Szükséges a gazdasági megkötöttség leépítése és egy általános adóreform. Katonai egyenjogúságot! Külpolitikai kérdésekben teljesen a külügyminiszter beszédében leszögezett igazságok hívének vallja magát száz szá­zalékban és békepol­tikát kell követnünk, de a katonai egyenjogúságunkról nem szabad lemondanunk. Bethlent viharosan ünnepelte beszéde végén a tömeg, majd Sulyok Dezső üd­­vözölte a Kisgazdapárt nevében és meg­bízásából a volt miniszterelnököt.

Next