Orosházi Friss Ujság, 1937. július (26. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Szerkesztőség és Orosháza, Torkos ,» '­­,/_ £ , ^7/A­ XXVI. évfolyam 146 szám­ára 12 fillér Csütörtök, 1937 Julius 1 OROSHÁZI Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­­dékre postán küldve negyed­­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Megjelenik min­­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési díj elő - fizetendő. Hirdetésekre vo­­natkozó kérdé­sekr­e csak vá­­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. *° FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP­j a*' / k ku Káin, utal: jí-utta. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS Dr. MK­LASOVSZKY JÁNOS Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. A vámszedési jog engedélyének meghosszabbítását kéri a község Újból levették a napirendről a hirdetési jog bérbeadásét Orosháza község képviselőtestülete tegnap délelőtt a tisztújító szék gyű­lése után közgyűlést tartott Baranyai Kálmán bíró elnökletével. Az elöljárói jelentések során dr. Bul­a főjegyző megemlékezett Páska János esküdt elhalálozásáról, in­­dítványozta, hogy emlékét jegyzőkönyv­ben örökítsék meg. Az adóbefizetésről pénztárvizsgálatról, Karsai jegyző sza­badságáról számolt be, ez utóbbinál Hé­­zer Béla felhívta az elöljáróság figyel­mét, hogy minden községi tisztviselő kapja meg az őt megillető szabadságot. Dr. Balla főjegyző megnyugtatja, hogy az elöljáróság gondolt erre és a kérdést megoldják. A vámszedési jog engedélyének meghosszabbítását újra kell kérni, amire vonatkozó ja­vaslatot Kovács Lajos mérnök azzal ter­jeszti elő, hogy azt a mai napon el kell küldeni. A jog meghosszabbításá­nak a kereskedelmi minisztertől kéré­sével egyidejűleg annak kiterjesztését is kérik az AEGV vasút vonalaira. Java­solja hogy kérelmezzék a vámdíjtételek felemelését is, aminek mértékére vonatkozó javas­latot lapunkban már részletesen közöl­tük. Felsorolja azokat az utcákat, ami­ket a vámoskőutak közé felvett és ame­­lyek a következő mintegy 10 év kövezési programmját képezik. Ennél az a cél vezette, hogy a községnek­ eddig köves­­úttal el nem látott részei is megközelít­hetők legyenek kevesúttal. Dr. Berthóly Károly két súlyos kifogást emel a javaslat ellen. Először hogy az az utolsó pillanatban kerül a képviselőtestület elé, másodszor, hogy a gazdasági bizottság nem tárgyaltat. Kéri, hogy az elöljáróság a jövőben ezt a gyakorlatot szüntesse meg. A kikövez­­endő utcákat nem név szerint kellene felvenni, hanem csak az összhosszúsá­­gukat, mert a kövezési programmat előbb ala­posan meg kell tárgyalni A vámszedés jelenlegi módja elavult, mert csak azokat vámolják meg, amik vasúton érkeznek, holott mások többet használják a vűtárgya­­kat. Javasolja, hogy nemcsak a vasút, hanem a fontosabb ipartelepek is szedjék a vámdíjat.­­ Egyébként a vámszedéskérdés a mi­nisztériumban megoldásra vár akként, hogy megváltják a városok és községek vámszedési jogát. Dr. Tafler Elek helytelennek a a vámdíjtételek felemelésével Orosháza gaz­­dasági életét újabb adóval sújtani. A két­ vezetvám fogyasztási adóvá válik, már­pedig a fogyasztási adó igazságtalan. A forgalom csökkenésétől fél a magasabb vámdíjak miatt. Ellene van az emelésnek. Tóth Ferenc igazgató fél, hogy ha indokolatlanul emeljük a vámokat, ez drágulást idéz elő. Nem kívánja az eme­­lést. Kifogásolja az utcakövezési Pro­gramm összeállítását is. Kiss János ugyancsak az emelés el­len szól. A kövezési programm ne le­gyen már most utcák szerint megálla­pítva, mert pl. a Szöllőkben is kell kövezni. Megjegyzi, hogy a közutak fenntartási költségeinél a község nem jár el kellő gondossággal. Dil Hauser Leo azt mondja, hogy a kövezés községfejlesztési kérdés, ja­vasolja, hogy kapcsolódjék bele a köz­ség a városfejlesztési programmba. Hézer Béla azt indítványozza, hogy fogadják el a javaslatot eredetiben, de ezt ne hajtsák végre, hanem majd hatá­roz benne a képviselőtestület. Ravasz Antal kisebb méretű emelést akar. Benkő Ferenc is amellett érvel, hogy a hatá­rozatot nem kell okvetlen végrehajtani. Dr. Mitlasovszky János javaslatot tesz, hogy a régi alapon kérjék a vámszedési jog engedélyokira­tának meghosszab­bítását. Kovács Lajos mérnök kijelenti, hogy amit előterjesztett, az nem kövezési programm. Hogy milyen időrendben kö­vezzék az utcákat, az későbbi ügy. A vámkérdés csakugyan rendezés alatt áll. Az ipartelepek vámszedését nem tartja elképzelhetőnek. A felsorolt utcák be­­építettebb és régibb beépítésű részeken vannak, mint a Szöllők, ahol szintén kövezhetnek szükséghez képest. Dzt Berthóly Károly kijelenti, hogy javaslatával csak az igazságot akarta szolgálni. A vámellenőrzés vámsorompók­­nélkül nem tökéletes, azokat pedig fel­állítani ma képtelenség. Ismét felhozza, hogy a képviselőtestületnek meg kell adni a módot, hogy minden kérdést ala­posan megtárgyalhasson. Vigyázni kell a képviselőtestületnek ma­­gának az autonómiájára. Dr. Tafler Elek arra világít rá, hogy­­ képtelenség a javaslatot elfogadni azzal, hogy azt ne hajtsuk végre. Az emelést­­ nem helyesli. Dr. Balla főjegyző reflektál a felszó­lalásokra s kijelenti, hogy a későn tár­gyalásra hozásért, kénytelenek vállalni a szemrehányást. Kéri azonban ez al­kalommal a bizottsági tagokat, hogy a bizottsági ülésekre járjanak el. Fel­vil­ágosításul közli, hogy a vámdíjak fel­emelésének gyakorlati haszna lesz ak­kor is, ha a jogot megváltja az állam, mert akkor nagyobb megváltási összeget igé­nyelhetünk, de a községnek egyébként is gondos­­kodni kell épen a képviselőtestület in­tenciója értelmében jövedelmei szaporításáról pótadóemelés nélkül. Ezt a célt szol­gálja a vámdíjtételek emelése is. Az elő­terjesztésnek az utcák kövezésére vo­natkozó része nem kövezési porgrammal — Kövezési ábránd! — jegyzi meg valaki,. . .1­­ ...Kövezési ehetőség — folytatja a főjegy­ző. Egyébként minden jog a képviselőtes­tületé, hogy joggal élünk-e, a képvi­selőtestületre tartozik. Indítványára a közgyűlés szótöbbséggel a vámszedési jog engedélyének­ meg­hosszabbítására előterjesztett elöljá­­rósági javasletot elfogadja azzal, hogy az abban foglaltak vég­­­rehajtását majd a képviselőtestület bí­rálja el. I - 1 ,­ 9 hirdetési jog bérbeadása körül élénk vita kerekedik". Dr. Kávássy Albert indítványozza, hogy az ügyet ve­gyék le a napirendről és az erre vonat­kozó szerződést adja ki az elöljáróság a gazdasági bizottságnak. A szerződést mégis ismertetik. Hézer Béla kifogá­sokat emel egyes pontok ellen s a na­pirendről levétel mellett van. Dr. Hauser Leónak szintén aggályai vannak a­­szer­ződés egyes pontjait illetőleg, ő is a a napirendről levételét javasolja. Né­­­meth István és dr. Berthóly Károly fel­szólalása után dr. Bulla Sándor főjegyző javasolja, hogy dr. Kávássy Al­bertet és dr. Hauser Leót bízzák meg a szer­ződés megszövegezésével a község érde­­keinek megfelelően. Végül ezt bizott­sággá egészítik ki a bíróval, főjegyzővel, Kiss Jánossal és Hézer Bélával. Kisebb ügyek A katonai lőtérterület ajándékozására vonatkozó szerződést névszerinti szava­­zással elfogadja a közgyűlés. Az 1932. évben felvett eredetileg 100 ezer pengő függőkölcsönt továbbra is felveszik. A kiscsákói orvosi ellátás ügyében dr. Manzel Gyula nagyszénási községi orvossal kötött megállapodást elfogadja a közgyűlés. Károlyfalvi Béla soproni ev. reol. hallgatónak évi 100—100 pengő tanul­mányi segélyt szavaznak meg 3 éven át. Özv. Kálmán Rezsőnének két gyer­meke tanulmányi segélyeként évi 100 pengőt szavaznak meg, míg gyermekei egyetemi hallgatók s jó előm­enetelűek lesznek. A gyulai egészségügyi kiállítás támo­gatására a gyorssegélyalapból 20 pen­gőt ad a képviselőtestület. 9.Stefánia gyermeküdülő Az Országos Stefánia Szövetség bé­kés megyei választmánya Gyopároson a már meglevő telken gyermeküdülőtele­pet akar létesíteni 10—12 ezer pengő költséggel, ehez a községtől mintegy 1200 pengő értékű hozzájárulást kér részben készpénzben, részben természet­­ben. Kéri a vízvezeték bevezetését a te­lepre, ami 870 pengőbe kerülne, a vil­lamos fővezeték elvezetését, ami 130 pengőbe kerül, ezenkívül természetben 50 darab 2 méteres akácoszlopot, 60 kocsi homokot, díszcserjéket, gyümölcs­fákat. Kiss János csak azt jegyzi meg, hogy oda ne olyan homokot adjon a község, mint a »Rumba« fürdőhöz, ami jobban szúrja a lábait mint a tarló. Tóth Ferenc igazgató a költségvetési tételekkel kapcsolatban kéri, hogy a költ­ségvetést annak tárgyalása előtt jóval bocsássák több példányban a képviselő­­testületi tagok rendelkezésére. Hézer Béla felemlít,­ hogy Békés vár, megye törvényhatósága 50 ezer pengőt szavazott meg gyermeküdültetési célra, igaz, hogy Gyula Városerdőre szánták, de hátha lehetne Gyopárosra is valamit juttatni. A közgyűlés a Stefánia üdülőházhoz kért hozzájárulást lelkesedéssel megsza­­vazta s azután Baranyai Kálmán biró a közgyűlést déli félegy órakor bezárta. 9 szunyogveszedelem A szúnyogok által okozott malária­­veszedelem elkerülése végett a víztároló medencékbe petróleumot kell önteni s e miatt a ha­lszati bérlőkkel a szerző­dést julius elsejével felbontják. A ha­lászati jogot ezután nem adják bérbe, ez mindössze 218 pengő veszteséget je­lent a községnek. A Gazdasági ismétlőiskola költségve­­tését és az iparostanonciskola ,költség­­vetését az előterjesztett formában elfo­­gadja a közgyűlés.

Next