Orosházi Friss Ujság, 1937. július (26. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Q 2 Éles japán demons Moszkvában Tokiói jelentés szerint a külügyi hi­vatal utasítására a japán nagykövet eré­lyesen tiltakozott a szovjet kormánynál a két Amur-sziget megszállása ellen és követelte azok azonnali kiürítését. A japán közvélemény egyre növekvő aggo­­dalommal kíséri a mandzsu eseményeket Csehszlovákia motorizálja a román hadsereget Bukaresti jelentés szerint létrejött a szerződés a cseh hadiipar és a román állam közt a román hadsereg motori­­zálása céljából. A legnagyobb részben a motorizálást a­ Skoda-gyár végzi, több kisebb gyárral együtt. A finanszírozást egy prágai nagy bankcsoport bizto­sítja. Csendes vita a magánalkalmazotti javaslatról Budapestről jelentik. A képviselőház tegnapi ülésén folytatta a magánalkal­mazotti javaslat tárgyalását, amelyhez Kéthly Anna, Andaházy-Kasnya Béla, Rupert Rezső, Shvoy Kálmán, Homon­­nay Tivadar és Várady László szóltak hozzá, majd Bornemisza miniszter vá­laszolt az elhangzott felszólalásokra. A miniszter beszéde után áttértek az in­terpellációk tárgyalására. Az interpellációk során többek között Kun Béla a tüzifadrágulást tette szóvá, míg Fábián Béla a kispesti incidensek ügyében a nyomozás erélyesebb lefoly­­tatását sürgette. A kisgazdapárt a titkos választójog mellett Magyaróvári jelentés szerint a­­moson­ megyei Halászi községben beszámolót tartott Péter-Pál napján Gallasz Ágost kisgazdapárti képviselő. Az ország népe összefogásának szükségességét hangoz­tatta, majd Tildy Zoltán szólalt fel, aki a föld népének nagy adósságterhe el­len emelt szó. Sürgette a gazdaadósságok végleges rendezését. Kikelt a jelszavas politika ellen és élesen­­támadta azo­kat, akik nagy vagyonokat harácsolnak össze.­­Sürgette az összefogást, m­­ert ősszel itt a döntő küzdelem a titkos vá­lasztójogért. Élesen kikelt a nyilaske­resztes szélsőségek ellen. Utána Kun Béla szintén a nyilasok ellen és a titkos vá­lasztójog mellett szólalt fel. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Csütörtök, 1937 július 1 Blomberg a hajmáskéri hadgyakorlatokon Tegnap délután Kenderesre utazott a kormányzóhoz Budapestről jelentik. A fővárosban idő­­ző Blomberg német hadügyminiszter kedden délelőtt ünnepélyesen megko­szorúzta a Hősök emlékművét. Utána hivatalos látogatást tett a hadügyminisz­ter Sanyi Hugó gyalogsági tábornoknál, a honvédség főparancsnokánál, Rácz ve­zérkari főnöknél, Kánya külügyminisz­­ternél és Darányi miniszterelnöknél, majd egyórás látogatást tett József főherceg­nél. Kedden délután fél kettőkor Darányi miniszterelnök adott Blomberg tisztele­tére villásreggelt, majd este Rőder hon­védelmi miniszter látta vendégül est­­ebéden a minisztert. Utána nagy fogadás volt. Blomberg tábornagy tegnap reggel Hajmáskérre utazott, ahol a honvédség hadgyakorlatát tekintette meg. Tegnap délután fél ötkor Kenderesre utazott Blomberg Horthy kormányzóhoz, akinek vacsorára és éjszakára is ven­dége volt. Kenderesről ma reggel tér vissza Blomberg a fővárosba. Fontos rendeleteket tárgyalt a 33-as bizottság Csizmadia András felszólalása a vitában Budapestről jelentik. A 33-as országot bizottság tegnap délután 5 órakor ülést tartott, amelyen a mérlegrendelet ki­egészítéséről, a házadó rendkívüli pót­­lékának mérsékléséről és a magánkkal­­mazottak különadójának csökkentéséről szóló rendeleteket tárgyalták le és fo­gadták el először. A mezőgazdaságnak nyújtandó ked­vezmények hatályának a jövő gazdasági évre való meghosszabbításáról szóló ren­delet tárgyalásánál Darányi föld­e­velés­­ügyi miniszter a felszólalásokra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány irányárakat a búzára nézve az idén nem kíván megállapítani. A búzahatáridős­ üz­­let visszaállítása tárgyában az érdekelt­ségeket már legközelebb értekezletre fogja összehívni. A tűzifaforgalom szabályozásáról szó­ló rendelet elfogadása után a lenolaj és kókuszolaj előállítására szolgáló ipar gyakorlására vonatkozó rendelet tárgya­lása következett, amelynél Csizmadia András azt a kérdést intézte a miniszter­hez, hogy az olajütők fe­lállítása a ren­delet hatályába ütközik-e? Bornemisza miniszter kijelentette, hogy a rendelet a tavalyival azonos keretek között mozog. A bizottság ezután a rendeletet elfogadta A KORMÁNYZÓI JAVASLAT a közjogi bizottság előtt Az ellenzéki vezérek a javaslat mellett Budapestről jelentik. Nagyjelentőségű­­ ülésen tárgyalta tegnap a képviselőház közjogi bizottsága a kormányzói javas­latot. Jelen volt Darányi, Lázár és az el­lenzéki vezérek mindnyájan. Rassay Károly volt az e első felszól­aló, aki elfogadta a javaslatot, bár azt nem tartja ideálisnak, mert nem érvényesíti teljesen évszázados alkotmányjogi hagyo­mányainkat. A javaslat szerencsésen egyezteti össze a jelenlegi államfő iránti tiszteletet és a királyhűséget azzal a nagy kívánalommal, hogy a nemzeti szuve­renitást minden körülmények között meg­­védjük a mai bizonytalan időkben. Sze­rinte ideiglenes a törvény, mert az 1 920. iki állapotok az államfői hatalom gya­korlása tekintetében még ma is fenn­állnak. Részlegesen foglalkozott ezután a javaslattal és bírálta annak intézkedé­seit. Györki Imre a szociáldemokrata­­párt nevében bírálta a javaslatot. Az ideig­lenes megoldás ellen szólalt fel. Köve­telte, hogy előbb a titkos választójogot megvalósító javaslatot terjesszék a Ház elé. Eckhardt Tibor elfogadta az általános tárgyalás alapjául a javaslatot.. Kérte, hogy a többi közjogi javaslatot is ilyen parlamentáris módszer szerint való el­járással, közös tárgyalások alapján ter­jessze a kormány a törvényhozás elé. Ernszt Sándor a kereszténypárt nevé­ben szintén elfogadta a javaslatot. Petró Kálmán és Csoór Lajos fel­­szólalása után Lázár igazságügyi minisz­ter válaszolt a vitában elhangzott ész­revételekre. A bizottság végül is elfogadta a ki­sebb módosításokat és a javaslatot rög­tön a képviselőház elé terjesztette, a­­mely ma tárgyalja azt. A Magyar-Olasz Bank Részvény­­társaság szénáskirálysági birtokán SZÁNTÓK ÉS LEGELŐK előnyös árakon, kedvező fizetési feltételek mellett vásárolhatók. Felvilágosítást nyújt: a Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság orosházi fiókja és Czifra majorban a parcellázási iroda. ­ —»OK— Féktelen nyilas izgatás a Bácskában Bajáról jelentik. A Bácsbodrogvárme­­gyei Gazdasági Egyesület rendes köz­gyűlésén éles szavakkal leplezték le a felszólalók a Bácskában folyó féktelen nyilas izgatást. A nyilasok a legsötétebb módon szervezkednek, a Bácskában. Lel­ketlenül izgatják az aratómunkásokat az aratás abbahagyására. A nagybirtok fel­­osztását és új földosztást ígérnek. A nyilas felforgató törekvések okozója és melegágya a felszólalók szerint az éhes gyomor. Az alispán szerint a hatóságok mindent megtettek a nyilas propaganda letörésére Végső ütközetre készülődnek a nemzetiek Párisi jelentés szerint a nemzetiek meg­tették az elők­észületeket a döntő le­számolásra. A végső haditervet hír sze­rint Badog­­io olasz marsall dolgozta ki. Madridnál egyelőre még ellenállnak a köztársaságiak, de itt sem lehet kétsé­ges a harc kimenetele. A felkelők eről­tetett menetben vonulnak Santander el­len, amely szintén nem tartható sokáig. Hármas bestiális gyermekgyilkosság Inglewoodból (Anglia) jelentik. A köz­­­ségben még szombaton eltűnt h­árom kisleány. Felkutatásukra ötszáz önkén­tes indult, akik a közeli erdőségben meg­­találták a három kisleány szörnyen meg­csonkított holttestét. Az ismeretlen gyil­kos valószínűleg az erdőbe csalta áldo­­zatait és ott végzett velük. UVWWWWWWWWWWWVWWWWWWW, Lőporgyári robbanás 13 halottal Delhiből (Elő-India) jelentik. Egy lő­porgyárban borzalmas robbanás történt, amelynek következtében 13 ember vesz­tette életét és számos munkás súlyosan megsebesült. Az áldozatok holttestei a felismerhetetlenségig szétroncsolódtak WWWWWWWWWVWWWWWWWMWa Párisi jelentés szerint a távolkelet leg­­felsőbb bírósága Szibériában 37 vasu­tast halálra ítélt és kivégeztetett kémke­dés és szabotálás miatt. Ezekkel együtt a kivégzett vasutasok száma százhar­mincnégyre emelkedett. Londoni jelentés szerint a semleges­ségi bizottság keddi ülésén tárgyalta a spanyol partok ellenőrzésére vonatkozó angol-francia javaslatot. Az ülésen Né­metország és Olaszország megbízottai élesen állást foglaltak a tervezet ellen. Az újabb ülés pénteken lesz. Parcellázás. Haraszti Sándor közhírré teszi, hogy Fábián-Sebes­­tyén vasútállomás melletti nagymágocsi birtokának parcellázása Az eladási árak és egyéb feltételek előnyösen vannak megállapítva. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt az Orosházi Takarékpánztár vagy a birtokon a parcellázási iroda

Next