Orosházi Friss Ujság, 1937. szeptember (26. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

XXVI. évfolyam 198 szám Ára S fillér O­ROSHÁZI­­ Előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél­évre 14 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ ut­ta. Szerda, 1937 szeptember 1 Megjelenik min­­den nap korán reggel. Lapzárta „ éjjel 12 órakor, sí — Hirdetési díj : előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. 1 %rtCV O­­­EITLEN POLITIKAI NAPILAP ^ 1. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS M­IILASO­VSZKY JAMOS A francia vezérkari főnök Londonban Párisból jelentik. A legközelebbi na­pokban több napi tartózkodásra London­­ba vágják Game­in tábornokot, a fran­cia vezérkar főnökét, akit hallomás sze­rint az angol vezérkari főnök hivottt m­eg. A jövő héten Párisba jön Here Berisha angol hadügyminiszter, hogy résztvegyen a francia hadgyakorlatokon, amelyek ezú­ttal Alençon és Falaise kö­zött fognak végbemenni. A A burgenlandi magyarok harca a nácik ellen Brutális kisebbségellenes propaganda Sopronból jelentik: Burgenandseán, az Ausztriának jutott Nyugatmagyarország­­ban teljes erővel dühöng a nácipropa­­gand­a. A szélsőséges német hazafiak másodrendű állampolgárnak tekintik a magyar, vagy horváth kisebbségeket. Azokat, akik keresztény szellemben él­nek, vagy beszélnek, nyíltan kigúnyol­­ják a nácizsoldban álló, agitátoroktól fel­tüzelt sonviniszta, túlzó németi, úgy, hogy a burgenlandi magyarok már azt sem tudják, várjon Németországban vagy Ausztriában vannak-e? Tragikus ez Ausztriára nézve, arra az országra, amely kérdés, hogy ellent tud-e állni a barna inváziónak? RÖVID HÍREK Schwabe Károly, a híres német repülő­gépével belezuhant a Keleti-tengerbe és szörnyethalt. Megkezdődtek Párisban az Interparla­mentáris Unió tanácskozásai. A kínai nagykövet Washingtonban fel­kereste Hull amerikai külügyminisztert és sajnálkozását fejezte ki a president Hoover amerikai személyszállító hajó bombázása miatt.­­ A kormányzói gyár külföldi autótúrája során a Bodeni tóhoz érkezett Münsthe­­uen keresztül. Lázító és uszító antiszemita nyomtat­­ványokkal és röpiratokkal árasztják el Belgrádból Újpestet. Palesztinában az utóbbi napokban újabb véres események történnek, az arab, bök és a zsidók újból egymást öldösik, a merényletek egymást érik, ami miatt igen nagy a nyugtalanság a lakosság­­ké­pében. Húsz liter bort fizetett, azután agyon­lőtte magát a győrmegyei Kóny köz­ségben vitéz Magasházy János csendőr- törzsőrmester. 9 kisantant közeledni akar Magyarországhoz (?) Orientálódás Olaszország felé Szín­a­iából jelentik: A kisantant­­kül­­­­ügyminisztereinek színaiai értekezletéről semmi sem sz­ivárog ki és a résztvevők a legnagyobb titkolózást tanúsítják. Ebből egyes körök arra következtetnek, hogy a­­ konferencia eredménytelen ,maradt és a tagok közti ellentéteket nem sikerült áthidalni. Olyan hírek is vannak forgalomban, hogy a kisaniant köz­eled­ni akar Olaszor­szághoz, de ezt a csehek egyelőre ellenzik. Hogy a Magyarországhoz való közeledés kér­dése is szóba került az értekezleten, azt az a tény bizonyítja, hogy Sztojadino­­vics tegnap Sinajában fogadta Bárdossy bukaresti magyar követet, akivel nemsoká K rofta cseh külügymi­niszter is bizo­nyos tanácskozásokat kez­­dett mintegy húsz percig. A kisantant szinajai konferenciájáról hivatalos közleményt adtak ki, amely minden kérdésben hangsúlyozza a kis­antant egységét. A titkos választójogról tárgyalt Ecksiardt és Darányi a miniszterelnök tanácskozásai Budapestről jelentik. Mozgalmas napja volt tegnap délelőtt a miniszterelnökség­nek. Elsőnek Kánya külügyminiszter je­lent meg a miniszterelnökségen és Da­rányival közel egy óra hosszat tartó meg­beszélésen vitatta meg az aktuális külpolitikai kérdéseket. Utána a Nemzetközi Katolikus Front­harcos Szövetség küldöttségének tisztel­gését fogadta a miniszterelnök, majd fél 12 órakor a Nép két alelnöke, Szi­­nyei,Merse Jenő és Zsindely Ferenc je­lentek meg Darányinál, akit a kormánypárt hangulatáról és kívánsá­­ságairól tájékoztattak­­ az alelnökök. Majd Eckhardt Tibor jelent meg al min­iszterelnöknél, akivel egy óra hosszat tanácskozott. A tanácskozásokon főként az alkotmányjogi javaslatok, így a felsőházi reform kérdése és a tit­kos választójogi javaslat kerültek szóba és hír szerint a két állam, A férfi fontos megállapodásra jutott ezek-­­ ben a kérdésekben. Kína összefogott Japoln ellen Óriási mennyiségű­ orosz hadianyag Kínának Nankingból jelentik. A távolkeleti helyzetben a kínai,orosz szerződés dön­tő fordulatot hozott és megindult az óriási méretű orosz hadianyagszállí­tás Kínának, amely most orosz segítséggel vívja meg harcát Japánnal. Egész Kína egységes Japán ellen. Sanghajból jelentik. A harcok súly­pontja áthelyeződői.­ Észak-Kínába, ahol rendkívül heves harcok dúlnak a japán és kínai haderők között. Pekingi jelentés szerint a japán had­vezetőség most Tiencsin ellen akar támadást kezv­­­deni, sm­ert itt kezdődik a Santung-vasút és Japán ezt óhajtja most minél előbb ha­talmába keríteni. Londoni jelentések szerint a szovjet­orosz távolkeleti haderő készen áll Kína északi határán ezer repülőgéppel és ezer tankkal, hogy Ki­na segítségére siessen. Már egy incidens történt is a japán­ és orosz katonák között.­­ Honkongi jelentés szerint Kanton fölött japán repülőgépek rendkívül heves bom­bázást kezdtek a repülőter­eken. Nagy nemzeti sikerek a baszk fronton Tovább nyomulnak előre a nemzetiek Perpignanból jelentik: San Sebastian­­ba az a hí­r séiff, hogy a nemzetiek gyorsan nyomulnak előre Asturia irá­nyában. Az utóbbi 48 óra alatt a felkelők sehol sem találtak ellenállásra. A Masin bilbaói jelentése szerint a gijoni hatóságok állítólag felkeresték a nemzeti hadvezetőséget, hogy indítsanak tárgyalásokat a város átadásáról, mert Gijon állítólag­­nincsen kellőképen fel­készülve az ostromra. Párisi jelentés szerint Franciaország állítólag tiltakozni fog azon távíratvál­tás miatt, amely­­Mussolini és Franco közt Santander elfoglalása után történt. Salamancából jelentik: Az aragóniai frontszakaszon a hadműveletekben a nemzetiek ragadták magukhoz a kezde­ményezést. Vadász és bombavető repü­lőgépeik több támadást intéztek a köz­társasági hadállások ellen, mindenütt nagy veszteségeket okozva az ellenség­nek. Villa Major körül futásra kénysze­­rítet­t­ék a köztársaságiak jelentős csa­pategységeit. A köztársaságiak vesztesé­gei az utóbbi napokban több, mint 20 ezer embert tesznek ki halottakban és sebesültekben. —»0«—

Next