Orosházi Friss Ujság, 1937. október (26. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

(1j)XXVI. évfolyam 223 szám előfizetési díjak: Helyben házhoz hordva negyed­évre 5 P, fél­évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed­évre 7 P, fél évre 14 pengő. ITLEN POLITIKAI NA­PILAP, Szerkeszt­­ség és kiadóhivatal: Orosháza, Torkos Kálmán­ ut­ ta. FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS MICLALOVSZKH JÁNOSI Ára ,­pillér Péntek, 1937 október 1 Megjelenik mi­­­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. Telefonszám: 90. — Postataka­rékpénztári csekkszámla: 12694. / Mussolini hazaérkezett Berlini jelentés szerint Mussolini vo­nata olasz földre érkezett. Rómában rendkívül díszes fogadtatásban­­részesí­tették a hazaérkező olasz kormányfőt Hess, a vezér helyettese, egészen a né­met határig elkísérte a Duce vonatát Az osztrák állomások mind zászlóerd­ő­­vel voltak feldíszítve, amerre a vonat áthaladt. Sztranyavszky tanácskozása Darányival Budapestről jelentik: Darányi Kálimán miniszterelnök szerdán este hét órakor érkezett meg a fővárosba a parádi ki­rándulásról. A miniszterelnök tegnap délelőtt a földművelésügyi minisztérium referenseit fogadj. Utána féltízkor Sztra­nyavszky Sándor, a képviselőház elnöke kereste fel a miniszterelnököt, akivel közel másfélórás bizalmas tanácskozást folytatott. Új szovjet hadügyi népbiztos Moszkvából jelentik. A központi végrehajtóbizottság Szmirnovot, a vörös hadsereg politikai vezetőjét hadügyi népbiztossá nevezte ki. i Mussolini m­eghívta Hitlert Római jelentés szerint Mussoli­ni Né­metország elhagyásakor táviratot intézet Hitler kanc­el­árhoz, amelyben köszöne­tet mond a németországi fogadtatásért és egyben reményét fejezte ki aziránt, hogy mielőbb alkalma lesz a kancellárt Olaszországban üdvözölhetni. Balba Zágrábba érkezett Zágrábból jelentik. Szerdán a déli órákban gépkocsin Zágrábba érkezett Italo Balba tábornagy, Olaszország légi haderejének volt főparancsnoka, a je­­lenlegi líbiai kormányzó. Egész Jugosz­láviában óriási feltűnést keltett a tábor­nagy látogatása a horvát fővárosba is. Balbó utazásának céljáról felvilágosítást nem adott, csak annyit mondott, hogy három-négy napig marad Zágrábban. Tengerészeti megegyezés Parisban Tegnap délben aláírták az egyezményt Parisból jelenti a Havas-ügynökség. Anglia, Franciaország és Olaszország ten­gerészeti szakértői tegnap aláírták a Földközi-tengeri együttműködésre vonat­­­kozó egyezményt. A aláírt megállapodást ■ az érdekelt kormányok elé terjesztik a jóváhagyás végett. Az gyezmény akkor jöp életbe, ha az éri­éke­t kormányok­­ ratifikálják. Az egyezmény alak­asa O­asz­­­ország csatlakozását jelenti a nyoni I egyezményhez, egyben pedig védelmet­­ nyújt a kalózhajók ellen. Létrejön a négyhatalmi egyezmény? Ír francia sajtó a kilátásokról Párisi jelentés szerint a francia fővá­rosban valószínűnek tartják, hogy az olasz és német diplomácia i megkdéri a négyhatalmi egyezményhez hasonló a­l­kulat létrehozását. Minden Mussolini ma­gatartásától függ. Londoni hír szerint Mussolini azt fogja válaszolni a francia-angol jegyzékig hogy visszavonja az olasz önkénteseket Spanyolországból, ha más idegen ha­talmak ugyenezt teszik. —»o«— Hogy japán csapatösszevonások Mandzsúriában Háromszázötvenezer japán katons Hinában Londoni jelentés szerint a nankingi szovjet követ Moszkvába repült. A ja­pánok feltűnően nagy haderőket vontak össze Mandsúriában, ami nyilván az orosz haderőtől való félelem következ­ménye. Ide került a legprímább ,em­­beranyag, a legjobb hadifelszereléssel együtt. Pekingi jelentés szerint Észak-Kíná­­ban jelenleg 350 ezer főnyi japán had­­erő van. Több, mint 500 repülőgép tar­tozik ehhez az óriási haderőhöz. A sanghaji területen tartózkodó japán csa­patok létszámát 150 ezer főre becsülik. A japán csapatok londoni jelentés sze­rint már csak 32 kilométerre vannak Santungtól és elfoglalták Tungpaotingot, Észak-Kír­a kulcsát. Belpolitikai harcok várhatók Franciaországban A köztisztviselők utcai felvonulása IWWWWWWWWWWWWWWWWWWRWWWWWWWWWWWWWIMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW* Párisból jelentik: Szombaton államta­nács lesz, amelynek legfontosabb tár­gya a köztisztviselők fizetéscsökkentése lesz. A köztisztviselők szakszervezete ez­zel kapcsolatban nagy utcai tüntető fel­vonulást tervez Páris utcáin, ami előre­­láthatólag nagy belpolitikai harcok­ kez­detét felej­ti. A pénzügyi kilátások na­gyon sivárak. Ennek következményeképen a szerdai tőzsdén újabb árzuhanás volt, ami a félhivatalos devizaellenőrzés életbelépte­tésére vezethető vissza. A szocialista és radikális miniszterek között ebben a kér­désben éles ellentétek vannak, így a szombati államtanács döntő jelentőségű lesz.­­ Támogatást kértek az osztrák nácik a Dúcétól Rag­d felháborodás Asszíriában Bécsi jelentés szerint az osztrák tör­vénytelen nemzeti szocialista párt ve­zetői levelet írtak a Dúcénak, amelyben támogatást kértek az olasz kormány el­nökétől. Egyben súlyos támadásokat in­téztek az osztrák kormány ellen a Mus­solinihoz írott segélykérő levelükben. Az osztrák nácik arra kérték a Dúcét, se­gítse őket néhány miniszteri székhez. Az osztrák közvélemény egyhangú fel­háborodással ítéli el ezt a náci­ lépést és hazaárulásnak minősítik az osztrák nem­zeti szocialistáknak ezt a lépését, amely­ben egy idegen kormányfő segítségét kérik politikai céljaik eléréséhez.

Next