Orosházi Friss Ujság, 1937. október (26. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

2 Tolna megye új alispánja: Szongott Edvin Szekszárdról jelentik: Tolna vármegye törvényhatósági bizottsága tegnap köz­gyűlést tartott, amelyen megválasztották a vármegye új alispánját. Az állásra az előírt határidőig hárman adták be pályázatukat: Szongott I­dvin röszo­ga­­biró, Szabó Elemér főszolgabíró és Schulteisz Jenő vármegyei főjegyző. A tegnap tartott törvényhatósági közgyűlé­sen Tolna megye alispánjává 215 sza­vazattal Szongott Edvint választották meg. Tomboló harcok­­ a spanyol frontokon Valenciai jelentés szerint a köztársasági csapatok Aragóniában a szerdai napon visszafoglaltak néhány állást és repülőik több ellenséges állást hevesen bombáz­tak. Az Onos-szakaszon rendkívül he­ves ütközetek folytak. Salamancai jelentés szerint a nemzeti csapatok az asturiai hegyek közt tovább folytatták előrenyomu­ásukat- Az e­lre­­nyomuló hadak balszárnya elérkezett a Covadonga-tavakhoz. A nemzetiek egyéb­ként teljesen birtokukba vették már a Pena de las Maderas hegyvidéket. . Halálra stélták a leningrádi elektromosmagek­ 16 tisztviselőjét Moszkvából jelentik. A Leningrádsz­­kaja Pravda jelentése szerint a lenigrádi katonai körzet hadbírósága a leningrádi villamosközpont tíz tisztviselőjét xe­ien­­forradalmi tevékenysége miatt halálra ítélte. Azzal vádolták őket, hogy üzem­zavart idéztek elő és ezzel egy éjszakára megbénították Leningrád villan­yvilágí­­tását. OROSHÁZI FRISS UJSAG Kombinált lajstromos titkos szavazás A NÉP választójogi kívánságai Budapestről jelentik: A NÉP kép-­­ kerületi választáshoz, hanem hozzá fog viselőinek többsége — hír szerint­­ járulni a kombinált lajstromos titkos nem ragaszkodik az egyénenkénti és­­ szavazás bevezetéséhez. fl mátrai kiránt! megállapították a Ifi Budapestről jelentik: A Nemzeti Egye­z­ség Pártjának parádi kirándulásán — hir szerint — bizalmas eszmecsere kere­tében megállapították a Ház őszi prog­­rammját. Feltűnő volt Darányi hosszú tárgyalása Széll belügyminiszterrel, alás utórezgéses az őszi programmját A parlament őszi programmjaképen először a tűzharcos törvényjavaslatot fogja tárgyalni a Ház és csak azután kerül sor a mezőgazdasági munkások öregségi és rokkantsági biztosítására. —»0«— Im­alia elismeri Francot? Cserébe az olasz önként­ Londoni jelentés szerint a Daily Mail azt írja, hogy a szerdai minisztertaná­cson é­sak vita után elhatározta az angol kormány, hogy hajlandó lesz Francot elismerni hadviselő félnek, ha Musso­ isek hazahívását kívánja írni az olasz önkénteseket hazarendeli Spanyolországból. , Az erre vonatkozó jegyzéket még e héten átnyújtják Rómában. — »Ott— Véres szerelmi d­ üleilbelőtte, majd erre Szentesről jelentik: Daróczi József kiskirálysági csendőrőrmester már hosz­­szabb idő óta udvarolt Sinka Anna kis, királysági leánynak, amikor másfél év­vel ezelőtt szakítottak. A leány köz­ben Szentesre költözött. Tegnap dél­­­­után Daróczi kerékpáron bement Szén­­ dráma Szentesen óta szerelmese nyakát teste, revolverével először mellbelőtte a leányt, utána a leány nyakát va­ksággal körülvágta késével. A leány elvérzett, majd utána Daróczi saját nyakát vágta el. Sinka Anna meghalt, Daróczi t­é­et­­veszélyes állapotban szállították kór­­­­házba. Német-osztrák sajtóháborúság Élénk vita a Schuschnigg-Hodzsa találkozás körül Bécsi jelentés szerint az osztrák és a­letkezett ezúttal Schuschnigg és Hodzsa német sajtó között éles háborúság be­­talákozása körül. A Völkischer Beobachter azt írja, hogy egyes prágai és bécsi körök igye­keznek a dunamedencei kisebb államo­kat függetleníteni a nagyhatalmaktól Prá­ga ezt úgy akarja elérni, hogy túlozza azokat az engedményeket, amelyeket a kisantant tesz Magyarországnak­, más­részt tőkét kovácsol azokból a tárgyalá­sokból, amelyek a köze­l hetekben in­dulnak meg Olaszország, Magyarország és Ausztria között az előnyvámtételek ügyében. Bécsben pedig olyan erők működnek, amelyek el akarják idegení­teni Ausztriát a Berlin-római tengelytől- Az osztrák kormány hivatalos lapja tegnap éles támadást intézett a cikkel kapcsolatban a német sajtó ellen ,és kiemeli, hogy a német sajtó eltltása szándékosan rosszindulatú és ezért a legélesebben vissza kell utasítani, mert a német lap meg sem kísérelte, hogy vattába csomagolja a mérgezett nyíl­hegyeket. A támadás nagy feltűnést keltett. mm Apollo moísg ó Telefon: 9. lOKSKSUSaRStSU Okt. 1-én pénteken fél 9 órakor Magyar Világhíradó Az elvarázsolt szálloda kacagtató eredeti amerikai vígjáték. Főszereplők Tini és Iréné, Titkos házasság látványos, víg társadalmi filmregény. Főszereplők: Robert Taylor, a földbirtokos, Loretta Young, a szobalány. Kedvezményes helyárak ! JÓL JEGYEZZE MEG hogy szeptember hónapban hétközben csütörtökön és pénteken tartunk előadásokat! Október 2-án szombaton fél 9 órakor október 3-án vasárnap 2-5-7-9 órakor Fox Világhíradó A DOLGOS MÉHEK BIRODALMA ismeretterjesztő film A magyar filmgyártás remeke! 1TIÁRIA MŰVÉR magyar filmregény, írta: Lázár István. Rendezte : Gertler Viktor. , Zene: Fényes Szabolcs. Főszereplők: Svéd Sándor, Jávor Pál, Szörényi Éva, Berki Lili, Gózon Gyula, Mály Gerő, Stolz Hilda és Halmay Tibor. Rendes bejárak _________________________Szelvények érvényesek:_________________ Rendes hely­árak: Erkély és páholyszék 1, I. hely 90 fill., II. hely 70 fill., III. hely 50 fll, IV. hely 30 fill. Kedvezményes helyárak: Erkély és páholyszék 70, I. hely 60 fill., 11. hely 50 fill., III. hely 30 fül., IV. hely 20 fill. Hazatoloncolják a spanyol emigránsokat Franciaországból Párisi jelentés szerint a francia lakos­ság heves tiltakozásának folyományakép­­pen a belügyminiszter most rendelet­­­ adott ki, amelyben elrendeli, hogy a jövőben csak az öregek, asszonyok és gyermekek élvezhetik a menedékjogot Franciaországban. Míg a fegyverforgató férfiakat azonnal visszatoloncolják Spa­nyolországba. i Péntek, 1937 október 1 Szépségének titka lesz az a kozmetikai cikk: arckrém, púder, szappan,­­száj és arc­pirosító, szemöldök és haj­festék, köröm és fogápolók stb. amit a Bérczi illatszertárban vásárol. Nagy élelmiszerdrágu­lás Parisban Párisi jelentés szerint az elsőrendű életszükségleti cikkek árai az utóbb­i napokban rohamosan emelkedtek. Franciaország nem ismeri el Francot Párisból jelentik. Az esti lapok úgy tudják,­­hogy a­z Olaszországhoz intézen­dő francia,angol jegyzék megszerkesz­tése körül nézeteltérések merültek fel. Ezzel kapcsolatban a De Soir azt írja, hogy Eden már hajlandó lenne bizonyos előnyök ellenében Francot hadviselőjéi-­ nek elismerni, míg Franciaország most is csak nemmel válaszolhat az elismerés kérdésében és esetleg fontolóra veheti, ne játsza-e ki a kezében lévő kártyákat? i választójogi értekezlet a NEP-ben Budapestről jelentik. A NEP-ben csü­törtökön délután választójogi értekezletet tartottak, amelynek során Fejér, So­mogy, Vas és Zala megyék országgyű­lési képviselői előtt ismertette Mikecz államtitkár a választójogi adatgyűjtés eddigi eredményeit. Megjelent az értekezleten Darányi is. Mikecz ismertetője után a képviselők tették meg észrevételeiket. Bojkottot követelnek Angliában A pn­elles Londoni jelentés szerint az angol munkáspárt végrehajtó bizottsága szer­dán határozati javaslatot fogadott el, amelyben követe­i a kormánytól, hogy mondja ki az egész országra a japán áruk bojkottját azok miatt a kegyetlen tá­madások miatt, amelyeket a japánok a­­ védtelen kínai polgárok és városok ellen intéznek. Követeli a kormánytól, hogy mondassa ki a japán áruk nemzetközi bojkottját is, amely igen érzékenyen sújtja Japánt, a hadianyagszállítás meg­bénítása és a kölcsönök lehetetlenné té­tele pedig igen kényes helyzetbe so­dorhatja a háború kimenetele szempont­jából. Elveszett a megtalálóra teljesen értéktelen 170 darab cukorrépa fuvarlevél A megtaláló vagy nyomravezető jelentse a Mezőhegyest Cukorgyárhoz, vagy hoz­za be az Orosházi Friss Újság kiadóhivatalába. lomban részesül.

Next