Orosházi Friss Ujság, 1937. november (26. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

XXVI. évfolyam 249 szám­ára S fillér Szerda, 1937 november 3­0ROSHHZI előfizetési dijak: Helyben házhoz hordva negyed­­ívre 5 P, féL évre 10 P, vi­dékre postán küldve negyed, évre 7 P, féL évre 14 pengő. Megjelenik min­­den nap korán reggel. Lapzárta éjjel 12 órakor. — Hirdetési dij előre fizetendő. Hirdetésekre vo­natkozó kérdé­sekre csak vá­laszbélyeg ellené­ben válaszolunk. FÜGGETLEN POLITIKA!NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: I FŐSZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS I Telefon­szám: 00. — Postalaka-Orosháza, Torkos Kálmán-utta. I____ D­r. MU­LASOVSZKY JÁNOS fékpénztári csekkszámla: 12694. Horthy Miklós kormányzó nem utazik Berlinbe Budapestről jelentik: Horthy Miklós kormányzó — különböző híresztelések­­­kel ellentétben — nem megy a most megnyíló nagy vadászati kiállításra Ber­linbe, illetőleg Németországba. A va­dászati kiállításon Magyarország részei­ről Darányi miniszterelnök és Kánya külügyminiszter jelennek meg, akik a német fővárosban fontos gazdasági és diplomáciai megbeszéléseket is fognak folytatni. Az utazásra november m második felében kerül sor. Olaasz-német-japán kommunistaellenes egyezmény Londonból jelentik. A Reuter­ iroda je­lentése szernt Ribbe­strop a legközelebb Rómába utazik, hogy ott német,olasz­­japán kommunistaerej­es egyezményt ír­jon alá. Az egyezménynek nincsen ka­tonai záradéka. Ma nyitik meg a kilenchatalmi értekezlet Brüsszelből jelentik: Ma délben nyit­­jik meg a kilenchatalmi értekezlet a bel­ga fővárosban. A francia delegáció már megérkezett Brüsszelbe. A megnyitó­­beszédet Spaak belga külügyminiszter m­ondja. A román király Csehországba utazott Bukarestből jelentik. Károly román ki­rály és Mihály trónörökös kedden este Csehszlovákiába utaztak- ahol Morv­ao­r­szágban a hét végén vadászaton vesznek részt. Koraid pécsi táblai elnök a szegedi tábla új elnöke Budapestről jelentik. Az ig­azságügy­­miniszter Konczvald Endre pécsi kir. ítélőtáblás elnököt saját kérelmére ha­­­sonló minőségben a szegedi kir. ítélőt táblához áthelyezte, Kovács Rókus sze­­­gedi kir. ítélőtáblái tanácselnököt pedig beleegyezésével a budapesti kir. itélőt­táblához helyezte át. Konczvald Endre a pécsi kir. itélet­­tábla elnökévé történt kinevezése előtt a szegedi kir. törvényszék elnöke volt. Készülődés a községi választásokra A független Kisgazdapárt jelöltjei A Független Kisgazdapárt orosházi szervezete vasárnap délután tartott vá­lasztmányi ülésében foglalkozott a no­­­vember hó végén tartandó községi képv­­­­iselőtestü­l­t tagválasztások ügyével. A párt a választmány határozata alap­­ján saját jelöltjeinek tekinti a következő jelölteket és így azok megválasztását támogatja: A második választókerületben Király Sándor. A negyedik választókerületben Fürst Ervin. Az ötödik választókerületben Ravasz Antal mérnök. A hatodik választókerületben Tarr Pál A nyolcadik vá­asztókerületben Zatykó Mihály. A kilencedik választókerületben Varga Ferenc. Az első választókerületben egyelőre a párt nem ál­­tott jelöltet, de minden valószínűség szerint jelöltet fog állítani s csak később dönt a jelölt­­személyére vonatkozólag. A munkásság jelöltjeivel szemben a párt nem fog jelölteket álítani, de tu­domásul vette, hogy a tizedik választ­­ókerületben fellép rendes tagként Baji­nóczi Bálint, póttagként pedig Kovács Ferenc. A Független Kisgazdapárt jelölései után tehát így áll a helyzet az­­egyes választókerületekben. Első választókerület: dr. Torkos Béla és a később kijelölendő kisgazdapárti jelölt. Má­sdik választókerületben: Tóth Fe­renc, Király Sándor, dr. Szemenyei Bá­lint. Harmadik választókerületben: Csiz­madia András. Negyedik választókerületben: Fürst Er­vin. Ötödik választókerületben: Ravasz Ann­­tal mérnök és hírek szerint dr. Ravasz Antal ügyvéd. Hatodik­­ választókerületben: dr. Kor­vássy Albert és Tarr Pál. Hetedik választókerületben: Kiss Já­nos és állítólag dr. Borcsiczky­­ Dezső. Nyolcadik választókerületben Zatykó Mihály és Horváth Imre. Kilencedik választókerületben: Vági András és Varga Ferenc. Tizedik választókerületben Németh Ist­­ván és Bajnóczi Bálint. Jost népbolondítással próbálják alulról megcsinálni, ami felfilre nem sikerült!“ Eckhardt Tibor a fevitézlett élharcosok ellen A heves megyei Kairól jelentik: Tízezer főnyi tömeg előtt beszélt vasárnap Eck­hardt Tibor a Független Kisgazdapárt zászlószentelési ünepélyén. Hatalmas taps­vihar közepette emelkedett szólásra a Független Kisgazdapárt vezére. Kije­ln­­tette, hogy a titkos választójog feltét­lenül meglesz és aki azt el akarná gán­csolni, a történetem előtt ember által el nem viselhető felelősséget venne ma­gára. A titkos választójog meglesz, mi­előtt a parlament nyári szabadságra me­te­ne. • Kikelt ezután a külföldről jött agi­tátorok aknamunkája ellen, akik idegen­­ eszmék átültetésével próbálják a f elfor­gatás szellemét terjeszteni. A reakció­­ és a diktatúra azért fogott össze, hogy megakadályozza a népi politikát. Le az idejétmúlt f élharcos rendszerrel, mert a levitézlett politikai tömeghaj­csárok most népbolondítással akarják azt alulról megcsinálni, ami felülről nem si­került nekik. A szabadságszerető magyar nép mindenkor el fogja űzni magától a diktatúra szálláscsinálóit. —»o«— Kifosztották egy kereskedő lakását, míg a család a temetőben volt 800 pengő készpénzt és 200 pengő értékű holmit vitt el a tolvaj - A mindenes cseléd a gyanúsított, aki lopásért már 20 évet kapott Hétfőn este kifosztották Kovács Endre burgonyakereskedő Kazinczy­ utca 36. sz. alatt levő lakását. Amig Kovácsék halottak előestéjén kint jártak a temetőben, hogy leróják kegyeletüket a család elhunyt tagjai iránt, amig koszorút vittek ki a sírokra és gyertyát gyújtottak halottaik emlé­kének, többszörösen büntetett előéletű, mindenes cselédjük kifosztotta az iróasztalfióket, elvitt onnan körülbe­lül 800 pengőt, ellopott néhány ruha­félét, evőeszközt és a zsákmánnyal eltűnnt. Kovács Endre alig egy héttel ezelőtt fogadta meg mindenes cselédnek Szabó Katalin 46 éves orosházi lányt, aki a községi portán lakott rokonainál. Szabó Katalin a próbaidőt kifogástalanul töl­tötte ki és így Kovácsék továbbra is megtartották. A becsületesnek látszó nőben akkor még nem is sejtették a többszörösen büntetett, megrögzött tolvajt, akit lopásért már 20 évre elítéltek. Kovácsék hétfőn délután kimentek a temetőbe, csak a bérest és új mindenes lányukat hagyták otthon. Amikor eltá­voztak, a lakás ajtaját bezárták, csak a konyha volt nyitva, a cseléd részért Hat órakor a béres is elment otthonról,, Szabó Katalin ezt a kedvező alkalmat várta, amire már előre számíthatott, mer­t a lakás ablakát is nyitva hagyta, hogy, ott bemászhasson a szobába. A tolvaj nő csak az ablakon me­hetett be, mert minden ajtót sértet­­­lenül és 2­árva találtak Kovácsék, ami­kor a lopást felfedezték. A rovott múltú nő behatolt a szobába, felteszítette az íróasztal fiókjának la­katját és ellopta az ott talált pénzt. A fiókban közel nyolcszáz pengő, három darab százas, hat darab hos­szas, harmincöt darab tizes és egy

Next