Orosházi Friss Ujság, 1937. november (26. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

L 2 csomó aprópénz volt. Ezenkívül el­­­vitt mintegy száz pengő értékű­ ru­­haneműt, két asztalkendőt, 4 mén­ter fehér-fekete csíkos női ruhának valót, egy párnahuzatot fehér csípő­kével, elvitt továbbá mintegy száz pengő értékű ékszert és evőeszközt, egy pár fülbevalót zöld kövekkel, 4 evőkanalat, 5 kávéskanalast, 4 villát. Kovácsék hét óra tájban mehettek lus­­za a temetőből és ekkor megtöbten­ve láták, hogy kiültettették a pénzes­­fiókot. Kovácsék azonnal a csendőrségre siet­tek és jelentették az esetet. A gyanú az uj mindenesre terelődött, aki nyom­­­talanul eltűnt. Kovácsék ekkor értették meg, hogy miért érdeklődött annyira Szabó Kati az ezüstneműek iránt és hogy miért kérte a gazdaasszonyát és lányo­kat, hogy hagyják otthon az ékszerei­ket. Egyik fiú az áldomásra ment és a szolgá­ltos járőrrel az utasokat figyel­te, nics­e közöttük a tolvaj. A csendőrség azonnal széleskörű nyog­mozást indított az eltűnt gyanúsított után. Megállapították, hogy Szabó Katalint lopás miatt három íz­­ben, összesen 20 évre már elítélték­­ 1917-ben hét évre, 1923-ban hat évre,­­ 1930-ban szintén hét évre- Büntetésének egy részét le is töltötte és most feltételes szabadságon volt itthon. Megállapították, azt is, hogy álnevet is szokott használni Szabó Katalin- Egyes helyeken Varga Istvánná néven szere­pelt, pedig sohasem volt férjnél. A tolvaj nő egyébként 46 éves, 140­­ centi magas, zömök, barna hajú, egye­­­­nes orra van, szája kissé ferde, két foga a felső sorban hiányzik, és erő­­­­­sen lúdtalpú. Aki lát ilyen nőt, jelentse­­ a csendőrségen, a nyomravezető jutalomban részesül. 300 marokkói kommunistát kényszermunkára küldtek Páriából jelentik: A francia kormány drákói szigorúsággal próbálja vissza­­szorítani Marokkóban a r­acionalista moz­galmat. Az utóbbi napokban letartóztat­­tatt több mint háromszáz agitátort kivét­­el nélkül több hónapi börtönre ítélték a marokkói hadbíróságok. Az elítéltek legnagyobb részét az Atlas hegységbe vitték kényszermunkára. A francia kor­mány bizalmából biztosította Nogues tá­bornokot, Marokkó főbiztosát. Halottak napja Orosházán Szokatlanul enyhe, gyökörű, napsütéses idő az idén nagyon , kedvezett a temetői gyertyagyújtás szép szertartásának. Már a múlt hét végén és vasárnap is szakadat­­­lanul hordták a sok szép koszorút, virá­got a temetőkbe. Hétfőn délután pedig megkezdődött a temetői zarándoklás. Mindenki felkereste szeretettjeinek, család­tagjainak sírját, hogy kegyelete jeléül virággal díszítse és néhány szál gyertyát gyújtson rajta. A katolikus egyház az idén is meg­tartotta a szokásos temetői ájtatosságot és a helyőrség is lerótta kegyeletét a hősi halottak iránt. A községi elöljáróság kegyelete jeléül megkoszorúzta a Hősök szobrát, a Kos­suth szobrot, a nagy kolera járvány ál­­zatainak emlékkövét, valamint koszorút helyezett Torkos Kálmán, Kunos István Lázár Lajos, Bán Zsigmond sírjára és a hősi temetőben minden egyes sírra. Az Önkéntes Tűzoltó Egylet megkoszorúz­a Lázár Lajos és Szokolai Pál sírját. OROSHÁZI FRISS ÚJSÁG Szerda, 1937 november 3 Csizmadia András kiscsákói beszámolója A szentetornyai beszámoló ideje még nincs megállapítva Csizmadia András országgyűlési kép­viselő a mai vasárnapon Kiscsákón tar­totta meg beszámolóját, amelyre dr. Ká­­vássy Albert Nép­kerületi elnök, vitéz Sz. Szabó Sándor kerületi titkár Orbán János községi szervezeti titkár és Gon­dos József Kisbirtokos Szövetségi elnök kísérték el. A népgyűlésen nagyszámú közönség vett részt, amely szeretettel, vette körül képviselőjét és nagy figye­­lemmel hallgatta a beszámolóbeszédet, amelyben a képviselő felsorolta a kor­­mánynak a múlt évben kifejtett tevé­kenységét és jövendő terveit. Felszólalt még Orbán János községi titkár és a gyűlést dr. Kávássy Albert kerü­leti elnök zárta be. A legközelebbi beszámoló ide­­jéről, amely Szentetornya I. kerületében lesz, még nem döntött a kerültet szer­vezet elnöksége. í Az idegen önkéntesek hazaszállítása Bizottság megy Spanyolországba Londonból jelentik. A semlegességi al­bizottság tegnap este egynegyed kilenc­kor fejezte be tanácskozásait és elfogad­­­ta az előterjesztett határozati javaslatot, amely szerint nemzetközi bizottságot küldenek Spanyolországba, amely el­készíti az önkéntesek hazaszállítását. Ki­mondot­ák, hogy a Szovjet kívánságait a hadviselői jogok megadása tekinte­tében a két spanyol hadviselő fél vála­szának beérkeztéig több más kérdéssel együtt tanulmányozni fogjá­k. A gyors megegyezést a szovjet­ kiküldött engedé­­­keny magatartása tette lehetővé. Tegnap volt a járási orvosértekezlet A tavasszal mozgó Röntgen-intézet járja a falvakat A belügyi kormány — mint már jelez­tük — tervbe vette a 3-15 éves korban lévő gyermekek fokozottabb közegész­ségügyi gondo­ását, amely nagy ho­derejű probléma megoldása végett először itt Békés vármegyében folytatják a kisértel­tezést. Tegnap délelőtt 9 órai kezdettel Oros­házán, a Stefániában orvosértekezlet volt, amelyen megjelentek dr. Röthler István vármegyei tisztifőorvos, dr. Dobszay László a gyulai m. kir. gyermekmenhely igazgató főorvosa, a járási tisztiorvos, a járás községi orvosai, az iskolák igaz­gatói, néhány tanítónő és óvónő. Az értekezleten dr. Röthler István tisz­tifőorvos, majd dr. Dobszay a menhely igazgatója ismertette a kormány gyermekmentési akcióját és elő­adták, hogy a törvényhatóság erre a a célra már megszavazott 25 ezer pen­gőt. Ezen az összegen legelőször is egy mozgó Röntgen-intézetet szerelnek fel, amely megfelelő számú gyermekorvossal járni fogja a megye helyiségeit, hogy a legveszedelmesebb korban lévő, a leg­több fertőzésnek kitett gyermekek szak­szerű vizsgálatát foganatosíthassa. Az ér­tekezleten az orvosok és tanítók közül is többen felszólaltak­­és megvitatták a gyermekvédelem fontosabb problémáit. Itt a megyében és különösképen Orvosp­házán a tüdőbaj ellen kell küzdeni és a gyermekeket ettől a veszedelmes kórtól megóvni. Dr. Gabnay Sádor községi or­vos a gyulai menhely által kihelyezett gyermekeknél már alkalmazta is a tuber­­kutin próbát. Vasárnap délután néhány gyermeknek bedörzsölték a mellét Der­­motubinnal és ezeket a gyermekeket be­mutatta az értekezletnek. A tüdővészgya­­nus gyermekek mellén lencseszerű,elszev­a­ződések jelentek meg. Ezt a tuberkulin perpután próbát az összes iskolás gyer­mekeknél végrehajtják és a tüdőbeteg gyanúsokat a tavasszal meginduló Röntr­gen-autó orvosai szakszerűen fogják meg­vizsgálni. H9DIi) OiDONSnGniMKBT BaMULin EGÉSZ OROSHOZD Tökéletes hanghűség, meglepő szelektivitás NÉZZE MEG ÖN IS ÉS PRÓBÁLJA K.1 ! FIRM­ES T9RS9 rádió, varrógép, kerékpár szaküzlet Takarékosság bevásárlási helye CD No «K «a ■wa CD CD­­o­­oj-M — ■ OJ­Telefon: (3 w Szétdarabolta a légcsavar Belgrádi jelentés szerint a nagybecsi, ikereki repülőtéren a város magánrepülői­­gépe épen utolsó sé­rrepülésre szállott fel, amikor a futó­gép elé került Hiberth Gizella kerékpáros leány. A leány nem tudta kikerülni a rohanó gépet, a sebe­sen forgó légcsavar elé került, amely teljesen szétdarabolta. Tűzharc horvát parasztok és esendőrők! Között Belgrádból jelentik. Mindenszentek napján Horvátországban több helyen gyászünnepet rendeztek Radics István és a horvát parasztpárt más vezetőinek az emlékére, így Novigradac helységben is. A rendőrhatóság nem engedélyezte a gyűlést, de az összehívók ezzel nem törődtek és mikor a kirendelt csendő­­rosztag veze­tje szétoszlásra szólította fel a parasztokat, a tömeg a fegyveres karhatalomal­­ is­ szembeszopott. Többen a csendőrökre lőttek, mire a csendőrök szorongatott helyzetükben sortüzet ad­tak. Hivatalos jelentés szerint három hor­­vát paraszt meghalt és néhányan, köztük Maserov volt képviselő megsebesültek­. Magánjelentések öt halottról, öt súlyos és tizenöt könnyebb sebesültről tud­nak. A reformáció emlék­ünnepe Orosházán Orosháza protestáns társadalma az idén is megünnepelte a reformáció évfordul­ó­­jának emléknapját. Vasárnap délelőtt is­­tent­isztelet vol­t az evangélikus és a re­formátus templomban. Délután a polgári leányiskola Ifjúsági Luther Szövetsége a Polgári Olvasókör dísztermében nagy­­­sikerű műsoros emlékünnepélyt rende­zett, este 8 órakor, a Nőegyleti széki­ házban a KIÉ rendezett nagyszabású már soros estét. Délután 5 órakor az evangélikus tem­plomban ha­ladó istentisztelet volt, hat órakor pedig a tűzoltózenekar adott to­ronyzenét. A református gyülekezeti ház­ban délután öt órakor vallásos estélyt rendeztek a reformáció emlékezetére. A Kiscsákói Népház nagytermében ok­tóber 31-én délután Kiscsákó protestáns közönsége szép ünnepélyt rendezett a reformáció emlékezetére. Az ünnepélyt Kovács János ev. tanító nyitotta meg, majd az evangélikus iskola növendé­keiből alakított énekkar adott elő néh­­ány vallásos és hazafias éneket. Krátki Anna, Oravecz Ida és Varga Mar­git szavaltak. Dr. Kovássy Albert mondotta az ünnepi beszédet, méltatta a nap je­lentőségét és felhívta a jelenlevőket a hitükhöz és a nemzeti gondolathoz való hűséges ragaszkodásra. A záróbeszédet Kovács János ev. tanító mondotta. Dr. Csáky Lajos hódmezővá­sárhelyi tiszti főügyész a néhai Kristó Pál tulajdonát képező Lacitelek düllőbeli 40 hold ingatlanát egészben, vagy részletekben, az örökösök hozzájárulásának fenn­tartásával ELADJA Ajánlatok az irodai órák alatt irodámban (Hunvásárhely, város­háza, emelet 16. ajtó) adhatók be.

Next